دورنمای اقتصادی کشورهای منا تا افق 2105: کاربرد مدل RICE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه‏ های امروز بشر در حوزه‏های اقتصاد، انرژی و محیط‏زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت‏های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه‏ای از جمله   می‏شود. پژوهش‏های هیات بین‏دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می‏دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می‏یابد. از آنجایی­که منطقه منا یکی از آسیب‏پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می‏باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه‏پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه‏ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا‏تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین‏تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین‏تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا‏تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Prospect in MENA Countries until 2105 : The Application of RICE Model

نویسندگان [English]

 • Marzieh Haghshenas 1
 • Rozita Moayedfar 2
 • Shekoofeh Farahmand 2
 • Alimorad Sharifi 3
1 Economic Department , University of Isfahan
2 Economic Department, University of Isfahan
3 Economic Department, University of Isfahan
چکیده [English]

Today, global warming is one of the most important human concerns in the fields of economy, energy and environment. The most important element in global warming is the burning fossil fuels that release the greenhouse gases including CO2. The researches by the Intergovernmental Panel on Climate Change show that global warming will rise more than 2 degrees centigrade by the end of the century with respect to the pre-industrial era, if no effort is made to reduce CO2 emissions. Since the MENA region is one of the most vulnerable regions in the world due to climate change, so the main purpose of this study is to assess the effects of climate change on the economic variables in MENA region until 2105. For this purpose RICE model is used which is based on the computational general equilibrium model. The results indicate that the global average temperature will rise to 4.49 degrees centigrade until 2105 year in comparison to the pre-industrial era, if no policy is implemented to prevent rising temperatures. The trend of regional GDP and consumption are similar and will increasingly move. In the long-run, the capital accumulation will increase in the upper-middle income, the lower-middle income and the high income countries, respectively; while employment will increase in the lower-middle income, the upper-middle income and the high income countries, respectively. Environmental damage is the most in the high income countries in comparison to the other groups in MENA region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Integrated Regional Climate and Economy Model
 • Global Warming
 • Regional GDP (RGDP)
 • Middle East and North Africa Developing Countries
 1. تمیزی، علیرضا (1397). عوامل اقتصادی و محیطی تعیین‏کننده میزان انتشار گاز دی‏اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 7(2)، 130-115.
 2. جعفری، شایسته، جلالی نسب، محمد و ایروانی، هوشنگ (1393). ارزیابی اثرات اقتصادی تغییر اقلیم در بخش کشاورزی. همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، 1-8.
 3. دهقانی شاهزاده بیگمی، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین گرمایش جهانی، عدالت بیننسلی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو MENA (رهیافتی از مدل DICE-RICE). پایان‏نامه‏ کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
 4. داربیدی، مریم، دل‏انگیزان، سهراب، فتحی، شهرام و کریمی، محمدشریف (1399). تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان‏های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (رهیافت اقتصادسنجی فضایی). نظریه‏های کاربردی اقتصاد، 7 (3)، 98-
 5. محمدی، وحید، مظفری، هاجر و اسعدی، فریدون (1398). بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8 (30)، 184-
 6. مرادی، امید (1393). بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی
 7. حوضه‏های آبخیز. همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، 1-22.
 8. متقیان‏فرد، مهدیس (1396). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران (رویکرد استانی). پایان‏نامه‏ کارشناسی ارشد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: پژوهشکده اقتصاد و مدیریت.
 9. ولیقلی‏زاده، علی (1398). تبیین اثرات اقتصادی در حیات جوامع انسانی. فصلنامه‏ علمی فضای جغرافیایی، 6 (19)، 198-161.
 10. هاتف، حکیمه، دانشورکاخکی، محمود، کهنسال، محمدرضا، بنایان اول، محمد و شاه‏نوشی فروشانی،ناصر (1395). بررسی آسیب‏پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه‏ی موردی: استان خراسان رضوی). هواشناسی کشاورزی،  2(4)، 61-70.

 

 1. Alagidede, P., Adu, G., & Frimpong, P. B. (2016). The effect of climate change on economic growth: evidence from Sub-Saharan Africa. Environmental Economics and Policy Studies, 18(3), 417-436.‏
 2. Al-Delaimy, W., Ramanathan, V., & Sánchez Sorondo, M. (2020). Health of People, Health of Planet and Our Responsibility: Climate Change, Air Pollution and Health (p. 419). Springer Nature.
 3. Barro, R. J. (1999). Ramsey meets Laibson in the neoclassical growth model. The Quarterly Journal of Economics, 114(4), 1125-1152.‏
 4. Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (2004). Economic growth second edition.‏
 5. Christiansen, B. (Ed.). (2015). Comparative Political and Economic Perspectives on the MENA Region. IGI Global.‏
 6. Collier, M. A., Dix, M. R., & Hirst, A. C. (2007, December). CSIRO Mk3 climate system model and meeting the strict IPCC AR4 data requirements. In Proceedings of the MODSIM07 International Congress on Modeling and Simulation: Land, Water & Environmental Management: Integrated Systems for Sustainability, Christchurch (Vol. 1013).‏
 7. Collier, M. A., Dix, M. R., & Hirst, A. C. (2007, December). CSIRO Mk3 climate system model and meeting the strict IPCC AR4 data requirements. In Proceedings of the MODSIM07 International Congress on Modeling and Simulation: Land, Water & Environmental Management: Integrated Systems for Sustainability, Christchurch (Vol. 1013).‏
 8. Dehghani Shahzadeh Begami, F. (2013). Investigating the relationship between global warming, intergenerational justice and economic growth for MENA member countries (DICE-RICE model approach). Master Thesis. Yazd University (In Persian).
 9. Darbidi, M., Delangizan, S., Fatahi, S., & Karimi, M. (2020). Impact of Innovation on Pollution Emission of Iranian Provinces in the Framework of Environmental Kuznets Curve (Spatial Econometric Approach). 7(3), 71-98(In Persian).
 10.  Deke, O., Hooss, K. G., Kasten, C., Klepper, G., & Springer, K. (2001). Economic impact of climate change: simulations with a regionalized climate-economy model (No. 1065). Kiel working paper.‏
 11. Dell, M., Jones, B. F., & Olken, B. A. (2009). Temperature and income: reconciling new cross-sectional and panel estimates. American Economic Review, 99(2), 198-204.‏
 12. Global Carbon Atlas. (2020). CO2 Emissions. globalcarbonatlas.org. Retrieved 2020-04-10.
 13. Hatef, H., Daneshvar Kakhki, M., Kohansal, M. R., Banayan Aval, M., & Shah Noshi Foroushani, N. (2016). Investigation of economic vulnerability to climate change (Case study: Khorasan Razavi province). Agricultural Meteorology, 2(4), 61-70 (In Persian).
 14. Jafari, Sh., Jalali Nasab, M., & Irvani, H. (2014). Assessing the economic effects of climate change in the agricultural sector. National Conference on Climate Change and Engineering for Sustainable Development of Agriculture and Natural Resources, 1-8 (In Persian).
 15. Moradi, O. (2014). Investigating the effect of climate change on the economic and social situation of watersheds. National Conference on Climate Change and Engineering for Sustainable Development of Agriculture and Natural Resources, 1-22 (In Persian).
 16. Mottaqian Fard, M. (2017). Investigating the effects of climate change on Iran's economic growth (provincial approach). Master Thesis. Ministry of Science, Research and Technology: Institute of Humanities and Cultural Studies: Institute of Economics and Management (In Persian).
 17. Mohammadi Vahid, M. H., & Asasi, F. ().Investigating the Relationship between Economic Growth, Energy Consumption and Human Development in Selected MENA Countries. Iranian Energy Economics Research. 8(30), 153-184 (In Persian).
 18. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2020). Rapid Expert Consultations on the COVID-19 Pandemic: March 14, 2020-April 8, 2020.‏
 19. Nordhaus, W. D. (2007). The challenge of global warming: economic models and environmental policy. (Vol. 4). New Haven: Yale University.
 20. Nordhaus, W.D., & Boyer, J. (2000). DICE 2013R: Introduction and User’s Manual. MIT Press, Cambridge.
 21. Nordhaus, W. D., & Boyer, J. (2000). Warming the world: economic models of global warming. MIT press.‏
 22. Nordhaus, W. D., & Yang, Z. (1996). A regional dynamic general-equilibrium model of alternative climate-change strategies. The American Economic Review, 741-765.‏
 23. Nordhaus, W. D. (2010). Economic aspects of global warming in a post-Copenhagen environment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(26), 11721-11726.‏
 24. NASA .(2019). Global land-ocean temperature index. National Aeronautics and Space Administration. http://data.giss.nasa.gov/gistemp.
 25. Péridy, N., Brunetto, M., & Ghoneim, A. (2012). The Economic Costs of Climate Change in MENA countries: A Micro-Spatial Quantitative Assessment and a Survey of Policies. Femise, Marseille.‏
 26. Pachauri, R. K., Allen, M. R., Barros, V. R., Broome, J., Cramer, W., Christ, R., ... & van Ypserle, J. P. (2014). Climate change 2014: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (p. 151). Ipcc.‏
 27. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.‏
 28. Stern, N., & Stern, N. H. (2007). The economics of climate change: the Stern review. cambridge University press.‏
 29. Tamizi, A. R. (2018). Economic and environmental factors determining the amount of carbon dioxide emissions in the countries of the Mena region. Journal of Urban Economics and Management, 7(2), 130-115 (In Persian).
 30. Thurlow, J., Zhu, T., & Diao, X. (2009). The impact of climate variability and change on economic growth and poverty in Zambia.‏
 31. Tyson, P., Odada, E., Schulze, R., & Vogel, C. (2002). Regional-global change linkages: Southern Africa. In Global-regional linkages in the earth system (pp. 3-73). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
 32. Valigolizadeh, A. (2019). Explaining the economic effects on the life of human societies. Scientific Quarterly of Geographical Space, 6(19), 161-198 (In Persian).
 33. Waha, K., Krummenauer, L., Adams, S., Aich, V., Baarsch, F., Coumou, D., ... & Schleussner, C. F. (2017). Climate change impacts in the Middle East and Northern Africa (MENA) region and their implications for vulnerable population groups. Regional Environmental Change, 17(6), 1623-1638.
 34. World Bank. (2009). World development report 2010: Development and climate change.