اثر ترکیب مخارج دولت بر رژیم‌های نابرابری توزیع درآمد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه گیلان

2 دکترای اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد سطح و تنوع مخارج دولت است که می­تواند تاثیر متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم­های نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ عوامل موثر بر رژیم­های نابرابری توزیع درآمد با تاکید بر تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت در بازه زمانی1394-1353 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می­دهد که تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم­های نابرابری توزیع درآمد، آستانه­ای است. به طوریکه تاثیر نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به کل مخارج دولت بر رژیم­های نابرابری، قبل از حد آستانه، مثبت و پس از عبور از حد آستانه، منفی بوده است. حدهای آستانه نسبت مخارج بهداشتی به مخارج کل و نسبت مخارج رفاهی به مخارج کل به ترتیب پنج و شش دهم درصد و یک درصد برآورد شده است. اما نتایج برای نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت متفاوت بوده است. به طوریکه تا قبل از حد آستانه هشت و نه دهم درصد، تاثیر مخارج آموزشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد ، کاهنده بوده اما بعد از عبور از این آستانه، مخارج آموزشی تاثیری افزایشی بر رژیم­های نابرابری توزیع درآمد داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Government Expenditure on Income Inequality Regimes in Iran

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Ramazanpoor 1
 • Hanieh Sedaghat Kalmarzi 2
1 Assistant Profosser of Economics, University of Gilan.
2 Phd of Economics, University of Razi Kermanshah.
چکیده [English]

Income Inequality is one of the most important issues that has attracted the attention of many thinkers, researchers and politicians. One of the most important variables affecting the income inequality is the level and the kinds of government expenditures that can have a different effect on income inequality. The purpose of this paper is to investigate the effect of the composition of government social spending on income inequality regimes in the Iranian economy. For this purpose, using the Markov switching method, the factors affecting income inequality regimes have been modeled by emphasizing the effect of the composition of government social expenditures in the period 1974-2015. The results of the research model estimate show that the effect of the combination of government social spending on inequality regimes is like a threshold relation so that the ratio of health and welfare expenditures to total government spending before the threshold has a positive effect on inequality regimes and after the threshold, they have had a negative impact on inequality regimes. The threshold values of health expenditures to total expenditures and the ratio of welfare expenditures to total expenditures are estimated at 5.6 percent and one percent, respectively. But the results for the ratio of education expenditures to total government expenditures have varied. Before the threshold of 8.9% of educational expenditure, it had a decreasing effect on income inequality regimes, but after exceeding this threshold, educational expenditure had an increasing effect on income inequality regimes

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income Inequality
 • Health Expenditures
 • Education Expenditures
 • Welfare Expenditures
 • Markov Switching Method
 1. ابونوری، اسمعیل و خوشکار، آرش (1385). اثرشاخص­های کلان برتوزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی. مجله تحقیقات اقتصادی، 41(6)، 95-65.
 2. اصغرپور، حسین، سلمانی، بهزاد و حکمتی فرید، صمد (1393). تاثیرجهانی شدن بر توزیع درآمد دربین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 2(6)، 140 -123.
 3. افشاری، زهرا و بیک­زاده، سمانه (1396). توسعه مالی، نابرابری درآمد و فقر در ایران. فصلنامه سیاست­گزاری پیشرفت اقتصادی، 5(1)، 28-9.
 4. اکبری، نعمت­الله، فرهمند، شکوفه و جمالی، سمیه (1390). تحلیل فضایی تاثیر سیاست­های مالی دولت برنابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیونی وزنی جغرافیایی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 8(3)، 25-1.
  محقق نیا، محمدجواد، شهریاری، حمیدرضا، میر، میلاد، اکبری باوفاگلیان، علی (1390). بررسی تاثیر مخارج دولت بر توزیع درآمد در ایران با مدل رگرسیون انتقال نرم. مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران.
 5. ابراهیمی، سعید، صادقی، سیدکمال، بهشتی، محمدباقر و رنج پور، رضا (1397). بررسی اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران: کاربرد مدل FAWAR. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 10(4)، 172-145.
 6. پژویان، جمشید (1369). اقتصاد بخش عمومی. جلد اول (هزینه­ها)، انتشارات جهاد دانشگاهی.          
  رضایی، اسعدالله، حسین زاده، جواد، فرامرزی، ایوب و یزدان خواه، منصوره (1392). تاثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 1(4)، 36-21.
 7. سیفی­پور، رویا و رضایی، محمدقاسم (1390). بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصا ایران با تاکید بر مالیات­ها. پژوهشنامه مالیات، 19(10)، 142-121.
 8. کریمی پتانلار، سعید، نادمی، یونس و زبیری، هدی. (1394). اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(18)، 64-51.
 9. موسوی جهرمی، یگانه، خدادکاشی، فرهاد و موسی­پور، عامله (1393). ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمد در جامعه. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 19(61)، 147-119.
 10. مهرگان، نادر، موسایی، میثم و کیهانی حکمت، رضا (1387). رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران. رفاه اجتماعی، ۷ (۲۸)، ۵۷-87.
 11. نادمی، یونس و حسنوند، داریوش (1394). اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، ۲۰ (۳)، 143-۱25.
 12. وکیلی زارچ، محمدحسن، علوی­راد، عباس، توتونچی، جلیل و دهقان تفتی، محمد علی (1399). توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران). فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 7(4)، 166-139.

 

 1. Abounoori, E., MILA, E. Z., & NADEMI, Y. (2013). Has tehran stock market calmed down after global financial crisis? Markov Switching GARCH Approach.‏
 2. Abounoori, E., Elmi, Z. M., & Nademi, Y. (2016). Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 445, 264-282.‏.
 3. Abounoori, E., & Nademi, Y. (2010). Government size threshold and economic growth in Iran.‏
 4. Abounoori, E., & Khoshkar, A. (2006). The effect of macro indicators on income distribution in Iran: An inter-provincial study. Journal of Economic Research, 41(6), 65-95 (In Persian).
 5. Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2010). Income distribution determinants and public spending efficiency. The Journal of Economic Inequality, 8(3), 367-389.‏
 6. Afshari, Z., & Bikuzadeh, S. (2017). Financial development, income inequality and poverty in Iran. Economic Progress Policy Quarterly, 5(1), 9-28 (In Persian).
 7. Akbari, N. A., Farahmand, Sh., & Jamali, S. (2011). Spatial analysis of the impact of government fiscal policies on income inequality in Iran with a geographical weight regression approach. Quantitative Economics Quarterly, 8(3), 1-25 (In Persian).
 8. Alamanda, A. (2020). The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia. INFO ARTHA, 4(1), 1-11.‏
 9. Anderson, E., Jalles D'Orey, M. A., Duvendack, M., & Esposito, L. (2017). Does government spending affect income inequality? A meta‐regression analysis. Journal of Economic Surveys, 31(4), 961-987.‏
 10. Armey, R. K., & Armey, D. (1995). The freedom revolution: the new republican house majority leader tells why big government failed, why freedom works, and how we will rebuild America. Regnery Pub.‏
 11. Asgharpour, H., Salmani, B., & Hekmati Farid, S. (2014). The Impact of Globalization on Income Distribution among the Member States of the Organization of the Islamic Conference. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 2(6), 123-140 (In Persian).
 12. Claus, I., Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2014). Government fiscal policies and redistribution in Asian countries (pp. 197-225). Routledge.‏
 13. Davoodi, H. R., Gupta, S., & Chu, K. Y. (2000). Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies in Developing Countries.‏
 14. Ebrahimi, S., Sadeghi, S. K., Beheshti, M. B., & Ranjpour, R. (2018). Investigating the effect of government construction expenditures on income distribution in rural areas of Iran: Application of FAWAR model. Agricultural Economics Research, 10(4), 145-172 (In Persian).
 15. Feldmann, H. (2010). Government size and unemployment in developing countries. Applied Economics Letters, 17(3), 289-292.‏
 16. Haile, F., & Niño‐Zarazúa, M. (2018). Does Social Spending Improve Welfare in Low‐income and Middle‐income Countries?. Journal of International Development, 30(3), 367-398.‏
 17. Han, S., & Mulligan, C. B. (2008). Inflation and the Size of Government. REVIEW-FEDERAL RESERVE BANK OF SAINT LOUIS, 90(3), 245.‏
 18. Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP. Journal of applied Econometrics, 7(S1), S61-S82.‏
 19. Karimi Petanlar, S., Nademi, Y., & Zubairi, H. (2015). The size of government and unemployment in the Iranian economy. Journal of Economic Growth and Development Research, 5(18), 51-64 (In Persian).
 20. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 45(1), 1-28.‏
 21. Mehregan, N., Mosaei, M., & Kayhani Hekmat, R. (2008). Economic growth and income distribution in Iran. Social Welfare, 7(28), 57-87 (In Persian).
 22. Mohagheghnia, M. J., Shahriari, H. R., Mir, M., & Akbari Bavafaglian, A. (2011). Investigating the Impact of Government Expenditures on Income Distribution in Iran with Soft Transition Regression Model. Proceedings of the 8th Iranian Conference on Fiscal and Tax Policies (In Persian).
 23. Mousavi Jahromi, Y., Khodadkashi, F., & Musaipour, A. (1393). Assessing the factors affecting income inequality in society. Iranian Journal of Economic Research, 19 (61), 147-119 (In Persian).
 24. Nademi, Y., & Hassanvand, D. (2015). Threshold effects of government size on income distribution inequality in Iran. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 20(3), 125-143 (In Persian).
 25. Nademi, Y., & Winker, P. (2020). Non-Linear Effects of Government Size on Inflation in OPEC Countries: A Threshold Panel Approach. Iranian Economic Review.‏
 26. Pajhvyan, J. (1990). Public Sector Economics. Volume One (Expenses), University Jihad Publications (In Persian).
 27. Rahbar, F., Sargolzaei, M., Ahmadi, R., & Ahmadi, M. (2013). The Effects of Government's Financial Polices on Economic Growth and Income Distribution (Case Study: Iran). growth, 2(4), 336-342.‏
 28. Rezaei, A. A., Hosseinzadeh, J., Faramarzi, A., & Yazdankhah, M. (2013). The effect of government size on income distribution in Iran. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 1(4), 21-36 (In Persian).
 29. Seifipour, R., & Rezaei, M. Gh. (2011). Investigating the Factors Affecting Income Distribution in Iran's Economy with Emphasis on Taxes. Journal of Taxation, 19(10), 121-142 (In Persian).
 30. Smeeding, T. M., Saunders, P., Coder, J., Jenkins, S., Fritzell, J., Hagenaars, A. J., ... & Wolfson, M. (1993). Poverty, tnequaltty, and famtly living standards impacts across seven nations: The effect of noncash subsidies for health, education and housing. Review of Income and Wealth, 39(3), 229-256.‏
 31. Stack, S. (1978). The effect of direct government involvement in the economy on the degree of income inequality: A cross-national study. American Sociological Review, 880-888.‏
 32. Ulu, M. I. (2018). The effect of government social spending on income inequality in oecd: a panel data analysis. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(3), 184-202.‏
 33. Vakili Zarch, M. H., Alavirad, A., Tutunchi, J., & Dehghan Tafti, M. A. (2020). Banking development, social, economic structure and income inequality (case study of Iranian provinces). Journal of Applied Theories of Economics, 7(4), 139-166.
 34. Wilhelm, V., & Fiestas, I. (2005). Exploring the link between public spending and poverty reduction-lessons from the 90s (No. 35868, p. 1). The World Bank.