تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

3 استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی می‌گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه­اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، هزینه‌های راه­اندازی کسب و کار به قدری زیاد می‌شود که افراد، بنگاه‌ها تمایل ندارند از فرصت‌های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کشــورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش‌بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت­ها و امنیت حقوق مالکیت در پــی اتخــاذ راهکارهــایی بــرای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه‌های دولت در بخش آموزش، بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

impact of economic fragility from the governance channel on setting up new businesses

نویسندگان [English]

 • Abdolrahim Hashemi Dizaj 1
 • Razieh Davarikish 2
 • Mahdi Jafari 3
1 Assistant Professor, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 PhD student public sector economy, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor Tolo Mehr Higher Education Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

When an internal or external shock occurs, countries with a lack of good governance and economic fragility are more likely to experience economic and social chaos and economic and political instability. Therefore, with increasing uncertainty due to the high fragility of the economy against internal and external shocks, the motivation of economic actors to start and continue business decreases. In other words, due to macroeconomic instability, the costs of starting a business become so high that individuals, firms are reluctant to take advantage of economic opportunities. For this reason, different countries in order to improve macroeconomic stability and reduce successive and unpredictable changes in laws and regulations, political stability of government, strengthening public services and infrastructure and security of property rights are pursuing strategies to improve the the business environment by reducing the economic fragility under the good governance. Therefore, this study intends to investigate the impact of economic fragility through the governance channel on starting new businesses environment with using the Generalized method of moments (GMM) in selected countries during the period 2006-2019. The results show that economic fragility and its components (economic recession and poverty, unbalanced economic development and brain drain and manpower) through the governance index channel have a positive impact on starting new businesses in the countries under study. The results also show that the variables of financial development, government spending on education, total productivity of production factors have a positive impact on starting new businesses

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good governance
 • fragility of economy
 • business environment
 • Generalized Method of Moments Approach
 1. امجدی، کاظم و شافعی، احسان (1396). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار کشورها (مکانیزمی جهت ارتقای بهره‌وری).مدیریت بهره‌وری، 11(2(41))، 203-224.
 2. حبیبی، سمیرا، حاجی­ملادرویش، نرگس و راغفر، حسین (1400). تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار. نظریه­های کاربردی اقتصاد، 8(1(28))، 165-184.
 3. دهباشی، وحید، اسماعیل پورمقدم، هادی و اربابی، زهرا (1399). اثر بی‌ثباتی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار ایران.پژوهشنامه اقتصادی، 20(77)، 128-103.
 4. رزم­آهنگ، مهدی (1396). شاخص‌های شکنندگی اقتصادی: مجموعه‌ای از شاخص‌های آسیب‌پذیری برای کشورهای (OECD) و ارائه پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌مجلس شورای اسلامی.
 5. سعدآبادی، علی اصغر، رحیمی راد، زهره و فرتاش، کیارش (1399). طراحی و تبیین مدل پایش ضد شکنندگی اقتصادی برای نیل به اقتصاد مقاومتی. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 3(2)، 59-87.آهنگ جنگ، مهدی (1396).یتعذّر تحمیل النتائج بالکامل.إعادة المحاولةجارٍ إعادة المحاولة...
 6. سلاطین، پروانه (1398). تاثیر کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده های پانل. دولت پژوهی، (20)5، 71-103.
 7. شاهین‌پور، علی و کارابولت، کرم (1398). عقود بانکداری اسلامی و فضای کسب و کار در ایران. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 2(2)، 21-41.
 8. شاهین‌پور، علی و کارابولوت، کرم (1399). تاثیر سرمایه انسانی بر فضای کسب و کار در کشورهای اسلامی. مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 3(4)، 87-105.
 9. صالح‌آبادی، علی (1388). نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار ایران. پژوهش‌های پولی و بانکی، 1(1)، 101-122.
 10. عزیزی، زهرا و خرسندی، مرتضی (1395). بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب‌پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری).سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، 4(3)،129-150.
 11. فتاحی، حمیدرضا و طباخیان، ندا (1395). بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 4(۱۶)، ۱۵۱-۱۷۳.
 12. کریمی­تکانلو، زهرا، صادقی، سید کمال و ستاری، مریم (1393). مطالعه عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار در ایران. مجله اطلاعات اقتصادی، 1(2)، 5-26.
 13. مکیان، سیدنظام‌الدین و بی‌باک، مژده (1394). تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین‌کشوری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9(30)، 131-147.
 14. مهربانی، فاطمه، عبداللهی، فرشته و بصیرت، مهدی (1395). اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته.سیاست‌های راهبردی و کلان، 4(13)، 65-96.

 

 1. Alemu, A. M. (2015). The nexus between governance infrastructure and the ease of doing business in Africa. In comparative case studies on entrepreneurship in developed and developing countries (pp. 110-131). IGI Global.‏
 2. Andreica, A. (2004). Evaluating ICT implementations within the romanian business environment. Journal of transition studies review, 11(3), 236 243.
 3. Amjadi, k., and Shafeei, E. (2017). The effect of information and communication technology on improving the business circumstances indicators in countries (A mechanism to improve productivity). Productivity Management, 11(2(41)), 203-224. (In Persian).
 4. Azizi, Z., and Khorsandi, M. (2016). Investigating the effect of good governance on economic vulnerability (inter-country approach). Economic development policy, 4(3),129-150. (In Persian).
 5. Abdelhadi, S., Bashayreh, A., and Alomari, M. W. (2021). The effect of fragility on foreign direct investment deterioration: the case of MENA countries. Journal of sustainable finance & investment, DOI: 1080/20430795.2020.1857636
 6. Briguglio, L. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states. Bynoe-lewis, D. building the resilience of small states: A revised framework. London commonwealth secretariat.
 7. Babovic, F., Babovic, V., and Mijic, A. (2018). Antifragility and the development of urban water infrastructure. International journal of water resources development, 34(4), 499-509.
 8. Bhattacharjee, A., Higson, C., Holly, S., and Kattuman, P. (2009). Macroeconomic instability and business exit: Determinants of failures and acquisitions of UK firms. Economica, 76, 108-131.
 9. Baltagi, H. B. (2009). Econometric analaysis of panel data. Published by wiley press, 1, 28-35.
 10. Canare, T. (2018). The effect of ease of going business on firm creation. Annals of economics and finance, 19(2), 555–584.
 11. Cordina, G. (2008). The Macroeconomic and growth dynamics of small states. Economic review & basic statistics,12, 21-37.
 12. Dehbashi, V., Esmaeilpour Moghadam, H., and Arbabi, Z. (2020). The effect of macroeconomic instability on the number of active firms in Iran. Economic research, 20(77), 103-128. (In Persian).
 13. Escaleras, M., and Chiang, E. P. (2017). Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment author links open overlay panel. Economics letters, 159, 161-163.
 14. Fattahi H., and Tabakhian, N. (2016). Government policy and exploitation of entrepreneurial opportunities. Quarterly journal of fiscal and economic policies, 4(16), 151- 173. (In Persian).
 15. Groşanu, A., Boţa-Avram, C., Răchişan, P. R., Vesselinov, R., and Tiron Tudor, A. (2015). The influence of country-level governance on business environment and entrepreneurship: A global perspective. Amfiteatru economic, 17(38), 60–75.
 16. Greene, W. H. (2008). Econometric analysis–sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
 17. Habibi, , Hajimoladarvish, N., and Raghfar, H. (2021). The effect of mental poverty on labor performance. Applied Theories of Economics, 8(1(28)), 165-184.
 18. Hans,V. B. (2018). Business environment conceptual framework and polices. Internatioal educational scientific reseach journal, 4(3), 67-74.
 19. Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data, 2nd edition. Cambridge University Press.
 20. Jiang, M., Gao, Y., Jin, M., and Liu, S. (2020). Sustainable development of the business environment in smart cities: a hierarchical framework. Kybernetes, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/K-03-2020-0148
 21. Karimi, T., Sadeghi, S. K., and Sattari, M. (2014). Study of factors affecting the business environment in Iran. Journal of economic information, 1(2), 5-26. (In Persian).
 22. Masteikienea, R.. and Venckuvieneb, V. (2015). Changes of economic globalization impacts on the baltic states business environments. Procedia economics and finance, 26, 1086–1094.
 23. Mehrabani, F., Abdollahi, F., and Basirat, M. (2016). Considering the effects of doing business on economic growth for Iran, MENA and OECD countries by GMM method. The macro and strategic policies, 4(13), 65-96. (In Persian).
 24. Makian, S. N., and Bibak, M, (2015). The impact of good governance on human development: An interstate analysis. Economic modeling quarterly, 9(30), 131-147.
 25. Nyström, K. (2010). Business regulation and red tape in the entrepreneurial economy. Cesis and the division of economics, Kth and the ratio institute, stockholm.
 26. Razm Ahang, M. (2017). Indicators of economic fragility: A set of vulnerability indicators for countries (OECD) and recommendations for the Iranian economy. Office of economic studies, Research center, Islamic consultative assembly. (In Persian).
 27. Rodríguez-Gulías, M. J., Sousa Gabriel, V. M., and Rodeiro-Pazos, D. (2020). The effect of good governance on business creation: A multilevel approach. Revista de economía mundial, 54, 21-42
 28. Saadabadi, A., Rahimi Rad, Zohreh., and Fartash, Kiarash. (2020). Designing and explaining the anti-fragility economic monitoring model to achieve a resilient economy. Iranian public management studies, 3(2), 59-87. (In Persian).
 29. Shahinpour, A., and Karabulut, K. (2019). Islamic banking agreements and business environment in Iran. International business administration. 2(2), 21-41. (In Persian).
 30. Shahinpour, A., and Karabulut, K. (2020). The effect of human capital on business space in Islamic countries. International business administration, 2(2), 21-41. (In Persian).
 31. Salehabadi, A. (2009). Role of the capital arket in improving iran business environment. Monetary and banking Research, 1(1), 101-122. (In Persian).
 32. Salatin, P. (2019). The impact of governance quality on entrepreneurship in selected countries: A panel aata approach. Stats studies, 5(20), 71-103. (In Persian).
 33. Vallings, C,. and Moreno-Torres, M. (2005). Drivers of fragility: What makes states fragile?. Prde working paper, 7 (https://b2n.ir/001071).