سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره‌گیری از مدل گیرتون و روپر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی

4 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آیت الله بروجردی، ایران

چکیده

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می‌باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران‌های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می‌تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می‌شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه‌گذاری به نفع فعالیت‌های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه‌گذاری مولدند، تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanism of the impact of exchange rate jumps and the global financial crisis on the financial stability of the public banking system using the Griton and Roper model

نویسندگان [English]

 • Akram Falahi 1
 • Mehdi Toghyani 2
 • hamid asayesh 3
 • Mahdi Zahed Gharavi 4
1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran
3 asistant professor, department of economics, ayatollah borujerdi university
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Iran
چکیده [English]

The present study is the mechanism of the effect of exchange rate fluctuations and the global financial crisis on the financial stability of the state banking system of the Iranian economy using Griton and Roper model and using Markov switching regime econometric model, from 1984 to 2019 and affected by exchange rate fluctuations and Examines the global financial crisis. According to the results, the rate of economic exposure to the recession period for the period under study inthe present study is 18 periods versus 16 periods of prosperity. Also, based on the probability transfer functions related to the estimation model, if the Iranian economy is in a recession, it is likely to remain in the same position 0.85 and 0.13, it is likely that the Iranian economy will return to the boom situation under other factors. The country's economy will be in a state of prosperity, despite oil price fluctuations and financial crises, it is likely to remain at 0.13 and 0.86 is likely to be in a recession under other factors. Because expectations play a very important role in investment decisions, any political, economic instability, shocks, fluctuations, and currency jumps can have a negative effect on banking stability, increasing long-term investment risk, and distorting price information. And even causes capital flight. In such circumstances, the composition of the investment changes in favor of speculative activities that is instantaneous and productive to the detriment of the investment

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial stability
 • exchange rate jump
 • Griton and Roper Model
 • global financial crisis
 • Markov switching regime change model
 1. انصاری، ابراهیم (1390). بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک صادرات ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، استان البرز.
 2. احمدی، علی، احمدی جشفقانی، حسین‌علی و ابوالحسنی هستیانی، صغری (2016). تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR. اقتصاد مالی،  10 (34)، 152-131
 3. اشرف احمدیان، علی (1391). مدیریت ریسک اعتباری، چالش پیش­روی تامین مالی در سیستم بانکی ایران. سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث.
 4. اصلی، شعله (1390). مدیریت ریسک اعتباری با نکاهی برالگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها. تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران.
 5. بزرگ اصل، برزیده و صمدی، فرخ (1397). بررسی رابطه همزمان ریسک­های نقدینگی و اعتباری و بررسی تاثیر آنها بر پایداری مالی بانک­ها: رهیافت رگرسیون چندک. دانش سرمایه‌گذاری، 7(25)، 316-299.‎
 6. پوستینچی، زهره، و پازن، مژگان (1392). الگوی مدیریت بحران در پرتو گسل­های هویتی خاورمیانه. سیاست جهانی، 2(4)، 159-133.‎
 7. تقوی، مهدی (1389). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌های مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی بانک ملت). پژوهش‌های مدیریت، 21(86)، 10-1.
 8. جعفری، مهدی و فخاری، حسین (۱۳۹۳). تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 9. جمشیدی، علی و رستمیان، سعید (1396). مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 3(1)، 15-1.
 10. خوش سیما، رضا و شهیکی تاش، محمدنبی (1391). تاثیر ریسک­های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه, 17(4)، 69-95.‎
 11. کمیجانی، اکبر، عبادی، جعفر و پوررستمی، ناهید (1395). آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور. نامه مفید، 4(69)، 30-3.
 12. شاه محمدی، فاطمه، کیانی، امیر، واعظ برزانی، محمد و ربانی، حامد (۱۳۹۴). بررسی تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر سلامت نظام بانکی ایران. کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی، تهران: موسسه اطلاع رسانی نارکیش.
 13. سیدنورانی، سید محمدرضا، وفایی یگانه، رضا، شاکری، عباس، خادم علیزاده، امیر و امامی میبدی، علی (1397). ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393). فصلنامه راهبردهای مجلس، 25(95)، 388-369.
 14. فردوسی، مهدی و فطرس، محمد حسن (1395). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1), 41-22.
 15. قدسی پور، سید حسن، سالاری، میثم و دلاوری، وحید (1391). ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا. تهران: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید(دانشگاه علم و صنعت). 23(1), 54-43.‎
 16. نظرپور، محمدنقی و سلیمی، فرشید (1395). تبییـن اثر استفاده از عقـود مشارکت محـور در بانکـداری بدون ربا در ایـران در دو رژیم رکود و رونق. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 11(2), 84-57.

 

 1. Adams, C., & Gros, D. (1986). The consequences of real exchange rate rules for inflation: Some illustrative examples. Staff Papers, 33(3), 439-476.‏
 2. Aubuchon, C. P., & Wheelock, D. C. (2010). The geographic distribution and characteristics of US bank failures, 2007-2010: do bank failures still reflect local economic conditions?. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(5), 395-415.‏
 3. Ak Kocabay, S. (2009). Bank competition and banking system stability: Evidence from Turkey (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).‏
 4. Ali, Q., Maamor, S., Yaacob, H., & Tariq Gill, M. U. (2018). Impact of macroeconomic variables on Islamic banks profitability. Journal of Accounting and Applied Business Research, 1(2), 1-16.‏
 5. Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banking and the global financial crisis: Evidence from the Gulf Cooperation Council. Economic Systems, 42(2), 346-360.‏
 6. Ansari, E. (2011). Investigating the Factors Affecting the Profitability of Commercial Banks (Case Study of Bank Saderat Iran). Master Thesis, Payame Noor University, Alborz Province (in Persian)
 7. Ahmadi, A., Ahmadi., H. A., & Abolhasani Hastiani, S. (2015) The Effect of Credit Risk on the Performance of the Iranian Banking System: An Interbank Study with Panel VAR Approach. Financial Economics Quarterly, 10(34), 131-152 (in Persian)
 8. Ashraf Ahmadian, A. (2012). Credit risk Management, the Challenge of Advancing Financing in the Iranian Banking System. the Third International Conference on Construction Industry (in Persian)
 9. Asli, Sh. (2011). Credit Risk Management by Borrowing the Payment Model of Facilities in Other Countries. Tehran: Sepah Bank Risk Research and Control Department (in Persian)
 10. Boyd, J. H., & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. The Journal of finance, 60(3), 1329-1343.‏
 11. Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking & Finance, 40, 242-256.‏
 12. Bozorg Asl, M., & Samadi, F. (2018). Investigating the Simultaneous Relationship between Liquidity and Credit Risks and Investigating Their Impact on Banks' Financial Stability: A Few Regression Approach. Journal of Investment Knowledge, 7 (25), 316-299 (In Persian)
 13. Carletti, E., Hartmann, P., & Spagnolo, G. (2002, October). Implications of the bank merger wave for competition and stability. In Risk Measurement and Systemic Risk, Proceedings of the Third Joint Central Bank Research Conference (pp. 38-50).‏
 14. Cai, J., & Thakor, A. V. (2008). Liquidity risk, credit risk and interbank competition. Credit risk and interbank competition (November 19, 2008).‏
 15. Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2005). Liquidity shortages and banking crises. The Journal of finance, 60(2), 615-647.‏
 16. Dornbush, S., & Startz, R. (1995). Macroeconomics. International Edition, Boston: Irwin Mc Graw Hill.
 17. Ferdowsi, M., & Fetros, M. H. (2016). The Effects of Credit Risk and Liquidity Risk on Bank Performance. Risk Modeling and Financial Engineering, 2 (1), 22-41. (In Persian)
 18. Gatev, E., Schuermann, T., & Strahan, P. E. (2009). Managing bank liquidity risk: How deposit-loan synergies vary with market conditions. The Review of Financial Studies, 22(3), 995-1020.‏
 19. Goldstein, I., & Pauzner, A. (2005). Demand–deposit contracts and the probability of bank runs. the Journal of Finance, 60(3), 1293-1327.‏
 20. Gorton, G. B., Metrick, A., & Ross, C. P. (2020, May). Who ran on repo?. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 110, pp. 487-92).‏
 21. Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2017). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. Borsa Istanbul Review, 17(4), 238-248.‏
 22. Ghodsipour, S. H., Salari, M., & Delavari, V. (2012). Credit Risk Assessment of Borrowers of Banks using High-Grade Fuzzy Hierarchical Neural Network Hierarchical Analysis. Tehran: International Journal of Industrial Engineering and Production Management (University of Science and Technology), 23(1), 43-54 (In Persian).
 23. Zimmer-Gembeck, M. J., & Helfand, M. (2008). Ten years of longitudinal research on US adolescent sexual behavior: Developmental correlates of sexual intercourse, and the importance of age, gender and ethnic background. Developmental review, 28(2), 153-224.‏
 24. Huang, R., & Ratnovski, L. (2011). The dark side of bank wholesale funding. Journal of Financial Intermediation, 20(2), 248-263.‏
 25. Jafari, M., & Fakhari, H. (2014). The Impact of Credit Risk and Liquidity Risk on the Efficiency of Iran's Banking System. International Conference on Business Development and Excellence, Tehran, Vira Capital Institute of Managers (In Persian)
 26. Jamshidi, A., Rostamian, S. (2017). Credit Risk Management in the Banking Industry. Quarterly Journal of Management and Entrepreneurship Studies, 3(1), 1-15 (In Persian)
 27. Khoshsima, R., & Shahiki Tash, M. (2012). The Impact of Credit, Operational and Liquidity Risks on the Efficiency of the Iranian Banking System, Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 17(4), 69-95 (In Persian).
 28. Komijani, A., Ebadi, J., & Pourrostami, N. (2015). Financial Liberalization and Its Role in Financial Development Due to Institutional and Legal Development Comparing Less Developed and Emerging Countries. Useful Letter, 4 (69), 3-30 (In Persian)
 29. Nys, L. L., Rous, P. E., & Amine, T. (2008). Bank Income Structure and Risk: An Empirical Analysis of European Banks [J]. Journal of Banking and Finance, 32(8), 1452-1467.‏
 30. Jiang, L., Levine, R., & Lin, C. (2016). Competition and bank opacity. The Review of Financial Studies, 29(7), 1911-1942.‏
 31. Muriithi, J. G., Waweru, K. M., & Muturi, W. M. (2016). Effect of credit risk on financial performance of commercial banks Kenya.‏
 32. Nazar pour, M. N., & Salimi, F. (2016). Explaining the Effect of Using Partnership-Based Contracts in Interest-Free Banking in Iran in Two Regimes of Recession and Prosperity. Economic Studies and Policies, 11(2), 57-84 (In Persian).
 33. Postinchi, Z., & Pazan, M. (2013). Crisis Management Model in the Light of Middle East Identity Faults. World Politics Quarterly, 2 (4), 159-133 (In Persian).
 34. Rogoff, K. (2002). Dornbusch's Overshooting Model after Twenty-Five Years: International Monetary Fund's Second Annual Research Conference Mundell-Fleming Lecture. IMF Staff Papers, 49, 1-34.‏
 35. Seyed Noorani, S. M. R., Vafaei Yeganeh, R., Shakeri, A., Khadem Alizadeh, A., & Emami Meybodi, A. (2018). Evaluation of Relative Productivity of Selected Banks in the Interest-Free banking System of the Islamic Republic of Iran with Data Envelopment Analysis Approach (2015-2016). Journal of Parliamentary Strategies, 25(95), 369-388 (In Persian).
 36. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American economic review, 71(3), 393-410.‏
 37. Shah Mohammadi, F., Kiani, A., Vaez Barzani, M., & Rabbani, H. (2015). Investigating the Effect of Credit risk and Liquidity Risk on the Health of the Iranian Banking System. National Conference on Organizational Risk Management, Tehran: Narkish Information Institute (In Persian).
 38. Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85-110.‏
 39. Taghavi, M. (2010). Evaluation and Presentation of an Appropriate Model for Identification, Measurement and Control of Financial Risks in Financial and Credit Institutions (Bank Mellat case study). Management research, 21(86), 1-10 (In Persian).
 40. Wagner, W. (2007). The liquidity of bank assets and banking stability. Journal of Banking & Finance, 31(1), 121-139.‏
 41. Zahid, S., & Basit, A. B. (2017). Impact of Selected Macroeconomic Variables on the Growth of Islamic Finance. Available at SSRN 3146727.‏