بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته­اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده­اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000­ پرداخته است. برای اندازه­گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص "انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"  و "نوسانات تولید ناخالص داخلی" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Economic Freedom on the Economic Fluctuations of Selecting Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Teymour Rahmani 1
  • Sajjad Behpour 2
  • Roghayeh Shojaeddin 2
چکیده [English]

Many studies in the economic literature have devoted to analysis the effect of economic freedom on the economic growth and income per capita, but less study have analyzed the effect of economic freedom on the economic fluctuations. This Study has analyzed the effect of economic freedom on the economic fluctuations for 48 developing countries over the time period 2000-2010. To measure economic fluctuations two indices, “standard deviation of GDP growth” and “GDP fluctuations”, and for economic freedom “Fraser Institute Index” have been used. Models estimation has done by using cross section and panel data and results show that an increase in the economic freedom index reduces economic fluctuations.