ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر اندازه ی شهر با رویکرد اقتصادی به وسیله مدل سیستم پویا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می­دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه­­تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می­گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی­رویه جمعیت می­باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال­ها مورد آزمون قرار می­دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می­دهند و موجب می­شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می­شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Factors Influencing the Size of a City with an Economic Approach by Adopting a Dynamic System Model (A Case Study: The City of Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Saman Hatamerad 1
 • Babak Saffari 2
 • Naser Yarmohamadian 3
1 PhD student, University of Tabriz
2 Assistant Professor of Economics, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Economics, Isfahan Art University
چکیده [English]

Cities play a key role in solving the global challenge. The results of studies of economic considerations and the size of the city show that large cities are more economically viable, although the growth and development of cities leads to economic development, but it brings with it many problems and issues that result from the disproportionate increase in population. Be. In this study, five factors including income, air pollution, water prices, energy prices and housing rents were studied as benefits and costs to estimate the population of Isfahan during 2006 to 1425, then with Using the dynamic system model, we test the effect of each of these factors, if possible, on population change over the years. The results obtained according to the model analysis are that the increase of 3000 thousand Rials in energy price and 10000 thousand Rials in water price, which directly change the per capita income and cause the population to decrease by 258320 and 1568590 people, respectively, compared to their normal state. On the other hand, the application of 40% fuel tax at the same time, which reduces pollution and increases the cost of living in the city, reduces the population by 214020 people

کلیدواژه‌ها [English]

 • city
 • city size
 • system dynamic
 1. استرمن، جان (2000). پویایی شناسی کسب وکار. ترجمه: براپور، کوروش، موسوی اهرنجانی، پریسا، بهزاد، بنفشه، امامی، مرضیه، رضایی عدل، لاله و فغانی، حسن (1394). جلد اول، تهران، سمت.
 2. پناهی، حسین، محمدزاده، پرویز و دیوسالار، یدالله (1397). اندازه­گیری اقتصادی مقدار بهینه شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران. جغرافیا و برنامه­ریزی، 22(66)، 95-115.
 3. عیسی­زاده، سعید و مهرانفر، جهان­بخش (1390). بررسی ارتباط میان مصرف انرژی وسطح شهرنشینی در ایران. فصلنامه راهبردی اقتصاد، 1(2)، 70-47.
 4. عنابستانی، علی اکبر، سلیمانی راد، اسماعیل و حسینی کهنوج، سید رضا ( 1396). تحلیل روش‌های فازی در مکان‌یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 7(28)، 150-135.
 5. فطرس، محمد حسن و معبودی، رضا (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی زیست­محیطی ایران 1385-1350. فصلنامه مطالعات انرژی، 7(27)، 17-1.
 6. صفاری، بابک، نصر اصفهانی، رضا موذنی، فاطمه (1393). تعیین اندازه بهینه شهر اصفهان. مجله تحقیقات اقتصادی، 52(2)، 497-479.
 7. نصرالهی وسطی، لیلا و آقایاری هیر، توکل (1396). تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با استفاده از رویکرد سیستمی. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 11(3)، 194-167.
 8. یارمحمدیان، ناصر، امینی، مریم و حاتم راد، سامان (1395). مقاوم­سازی اقتصاد شهری از طریق بهینه­یابی جمعیت شهری. اولین همایش اقتصاد شهری.
 9. یارمحمدیان، ناصر و اکبری، نعمت­الله (1395). اندازه بهینه و پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهرهای منتخب ایران). ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان.

 

 1. Anabastani, A. A., Soleimani Rad, E., & Hosseini Kohnuj, S. R. (2016). Analysis of fuzzy methods in locating the optimal development of cities (case study: Durood city). Regional Planning Quarterly, 7(28), 135-150 (in Persian).
 2. Arnott, R., & Stiglitz, J. E.  (1979). Aggregate land rents, expenditure on public goods, and optimal city size, Quarterly Journal of Economics, 93, 471–500.
 3. Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics .System Dynamics Review,12(3),
 4. Capello ,R , Camagni , R. )2000(. Beyond Optimal City Size:An Evaluation of Alternative Urban growth Patterns”, Urban Studies, Vol 37, No 9
 5. Camagni, Roberto, Roberta capello, and karagliu. 2013. On or infinite optimal city size? In serch of an equilibrium size for cities. The annals of regional scievce 51: 309-341.
 6. Chen, B., Liu, D., & Lu, M. (2018). City size, migration and urban inequality in China. China Economic Review51, 42-58.
 7. Essazadeh, S., & Mehranfar, J. (2018). Investigating the relationship between energy consumption and the level of urbanization in Iran. Strategic Economic Quarterly, 1(2), 47-70 (in Persian).
 8. Fetros, M. H., & Maboudi, R.(2009). Causal relationship between energy consumption, urban population and environmental pollution in Iran 1350-1385. Energy Studies Quarterly, 7(27), 1-17 (in Persian).
 9. Feng,W., Huapu, L., & Peng, H. (2008). System dynamics model of urban transportation system and its application. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 8(3), 83-89.
 10. Grossman, G. M., & Kruger, A. B. (1991). Environmental impact of North American free trade agreement. The US-Mexico Free Trade Agreement. Cambridge, MA.:MIT Press. pp. 2-25.
 11. Giordano, R., Brugnach, M., & Vurro, M. (2012). System Dynamic Modelling for conflicts analysis in groundwater management. International Congress on Environmental Modelling and Software Managing Resources of a Limited Planet, Sixth Biennial Meeting, Leipzig, Germany.
 12. Gaingn, C., & Yves. Z. (2013). Agglomeration, city size and crime. Cerp discussion paper9430.
 13. Han, J., & Hayashi, Y. (2008). A system dynamics model of CO2 mitigation in China’s inter-city passenger transport. Transportation Research Part D: Transport and Environment13(5), 298-305.
 14. Leishman, C., Bond‐Smith, S., Liang, W., Long, J., Maclennan, D., & Rowley, S. (2021). Relationships between metropolitan, satellite and regional city size, spatial context and economic productivity. AHURI Final Report.
 15. Li, H., Dong, L., & Xie, M. (2011). A Study on the comprehensive evaluation andoptimization of how removing gas and electricity subsidies would affecthouseholds'living. Journal of Economic Research, 2, 100-112.
 16. Li, L., Lei, Y., Wu, S., He, C., Chen, J., & Yan, D. (2018). Impacts of city size change and industrial structure change on CO2 emissions in Chinese cities. Journal of Cleaner Production195, 831-838.
 17. Ho, Y. F, Wang, H. L. & Liu, C. C. (2010). Dynamics model of housing market surveillance system for taichung city. In Proceeding of the 28th International Conference of the System Dynamics Society, Korean System Dynamics Society, Seoul, Korea, ISBN. pp. 978-1.
 18. Nasralahi, L., & Aghayari Heer, T. (2016). Dynamic analysis of population and its economic consequences using a systemic approach. Social Development Quarterly (formerly Human Development), 11(3), 167-194(in Persian).
 19. Panahi, H., Mohammadzadeh, P., & Divsalar, Y. A. (2017). Economic measurement of the optimal value of the city based on the presence of the government, a case study: Iran's megacities. Geography and Planning, 22(66), 95-115 (in Persian).
 20. Safari, B., Nasr Esfahani, R., & Mouzni, F. (2013). Determining the optimal size of Isfahan city. Journal of Economic Research, 52(2), 497-479 (in Persian).
 21. SINGELL, L. D. (1974). Optimum city  size,  some  thoughts  on  theory  and    Land  Economics, SO(3).
 22. Schmidt, M., & Schäfer, R. P. (1998). An integrated simulation system for traffic induced air pollution. Environmental Modelling & Software13(3-4), 295-303.
 23. Yarmohamedian, N., Amini, M., & Hatem Rad, S. (2015). Strengthening urban economy through optimization of urban population. The first urban economy conference (in Persian).
 24. Yarmohamedian, N., & Akbari, N. A. (2015). Optimal and sustainable urban size (case study: selected Iranian cities). The 6th International Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan (in Persian).
 25. Zheng, X. (2007). measure of optimal city size in japan: a surplus function approach. urban studies, 44(5/6), 939-951.