بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم‏های رکود و رونق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تاثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد  اقتصادی یکی از مهمترین مباحث طی دهه های اخیر در کشور بوده است. این موضوع همواره میان کارشناسان و صاحب­نظران اقتصادی محل مناقشه بوده است. نکته قابل توجه این است که توجه به اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی امروزه مورد توافق اکثر اندیشمندان اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم‏های رکود و رونق پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می‌گردد. طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 10 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل می‌باشد. همچنین طبق نتایج تخمین در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم اول یعنی دوران رکود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Natural Resource Abundance and Institutional Quality on Economic Growth in Recession and Boom Regimes

نویسندگان [English]

 • Forod Bayat Baghaee 1
 • Roya Seifipour 1
 • Teimour Mohammadi 2
 • Azadeh Mehrabian 1
1 Faculty of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Economics, University of Allameh Tabatabai
چکیده [English]

The effect of abundance of natural resources on economic performance has been one of the most important topics in recent decades in the country. This issue has always been a source of controversy among experts and economic experts. The noteworthy point is that paying attention to the importance of the role of institutions in economic performance both in general and in detail is agreed by most economic thinkers today. In this study, we seek to investigate the impact of the abundance of natural resources and institutional quality on economic growth in recession and prosperity regimes. For this purpose, the effect of study variables during the period of 1994 to 2020 is investigated by using the rotation model and Markov switching regime change. According to the estimation results of the model, the amount of exposure of the economy in the current research is 10 periods of recession compared to 16 periods of prosperity in the model. Also, according to the estimation results, in the second regime, i.e. the boom period, with the increase in the growth rate of oil revenues and institutional quality, it has led to an increase in the economic growth rate, and in the first regime, i.e. the recession period, it has led to a decrease in the economic growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • abundance of natural resources
 • institutional quality
 • economic growth
 • Markov switching regime change model
 1. اسماعیلی رزی، حسین و ابراهیمی، بهنام (1392). تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی. فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی ، 3(2), 108-81.
 2. ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388). بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن.‎ اقتصاد مقداری، 6(1)، 100-77.
 3. جلیلی، زهرا و سلمانی بیشک، محمدرضا (1397). مطالعه رابطه وفور منابع ـ حکمرانی ـ رشد اقتصادی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات. فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد, 5(3), 164-137.
 4. نظرپور، محمدنقی و سلیمی، فرشید (1394). تبیین اثر استفاده از عقود مشارکت محور در بانکداری بدون ربا در ایران در دو رژیم رکود و رونق. دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 2(2)، 84-57.‎
 5. شاه‌آبادی، ‌ابوالفضل و مرادی تورانی، ‌نیکتا (1397). اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره­وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت. پژوهشنامه بازرگانی, 85, 25-1.‎
 6. شاه آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد (1394). وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی با تأکید بر آزادی اقتصادی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5(20), 79-98.
 7. شاکری، عباس، محمدی، تیمور، ناظمان، حمید و طاهرپور، جواد (1392). بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 13(50), 63-86.
 8. فتاحی، شهرام، حیدری دیزگرانی، علی و عسکری، الناز (1393). بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست­های مالی واقتصادی، 6(2)، ۸۶-۶۷.
 9. غیاثوند، ابوالفضل و صبوری، فاطمه (1390). رابطه حکمرانی منابع و رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع معدنی. مجله علم اقتصادی، 5(16), 134-113.
 10. کارل، تری لین (1397). معمای فراوانی، رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی. ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی.
 11. مومنی، فرشاد و صمدیان، فرزانه (1392). تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه اقتصادی، 13(50)، 62-17.‎

 

 1. Al Mamun, M., Sohag, K., & Hassan, M. K. (2017). Governance, resources and growth. Economic Modelling, 63, 238-261.‏
 2. Auty, R. M. (Ed.). (2001). Resource abundance and economic development. Oxford University Press.‏
 3. Carel, T. (2017).The mystery of abundance, oil booms and oil governments. Translated by Jafar Khairkhahan, Ney publication (in Persian).      
 4. Ebrahimi, M., & Salarian, M. (2008).Investigating the phenomenon of natural resources curse in oil exporting countries and the effect of OPEC membership on the economic growth of its member countries. Quantitative Economics, 6(1), 77-100 (in Persian).     Esmaili Razi, H., & Ebrahimi, B. (2012). The effect of oil revenues on economic growth in Iran with an emphasis on the change in institutional quality. Economic Development Policy Quarterly, 3(2), 81-108 (in Persian).      
 5. Fatahi, S., Heydari, A., & Askari, E. (2013).Investigating the sustainability of government debt in Iran's economy. Financial and Economic Policy Quarterly, 6(2), 67-86 (in Persian).     
 6. Ghiyathvand, A., & Sabouri, F. (2018).The relationship between resource dominance and economic growth in countries with mineral resources.Journal of Economic Science, 5(16), 113-134 (in Persian).      
 7. Hunjra, A. I., Tayachi, T., Chani, M. I., Verhoeven, P., & Mehmood, A. (2020). The moderating effect of institutional quality on the financial development and environmental quality nexus. Sustainability, 12(9), 3805.‏
 8. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the econometric society, 357-384.‏
 9. Jalili, Z., & Salmani Bishak, M. R. (2017).Studying the relationship between resource abundance-governance-economic growth with an emphasis on the role of information and communication technology.Scientific Quarterly of Applied Economic Theories, 5(3), 137-164 (in Persian).     
 10. Komarulzaman, A., & Alisjahbana, A. S. (2006). Testing the natural resource curse hypothesis in Indonesia: Evidence at the regional level. Pap. Econ. Dev. Stud, (200602).‏
 11. Liebenberg, A. (2012). The relationship between economic freedom, political freedom and economic growth (Doctoral dissertation, University of Pretoria).‏
 12. Morelli, M., & Rohner, D. (2015). Resource concentration and civil wars. Journal of Development Economics, 117, 32-47.‏
 13. Momeni, F., & Samadian, F. (2012).The effect of institutional quality on the mechanisms of turning blessing into curse of oil resources (case study of Iran). Economic Journal, 13(50), 17-62 (in Persian).     
 14. Nazarpour, M. N., & Salimi, F. (2014).Explaining the effect of using participation-based contracts in interest-free banking in Iran in both recession and boom regimes.Bi-Quarterly Scientific Journal of Economic Studies and Policies, 2(2), 57-84 (in Persian).     
 15. Ovaska, T., & Takashima, R. (2006). Economic policy and the level of self-perceived well-being: An international comparison. The Journal of Socio-Economics, 35(2), 308-325.‏
 16. Sala-i-Martin, X., & Subramanian, A. (2008). Addressing the natural resource curse: An illustration from Nigeria. In Economic policy options for a prosperous Nigeria (pp. 61-92). Palgrave Macmillan, London.‏
 17. Shahabadi, A., & Moradi Torani, N. (2017).The cross effect of abundance of natural resources and good governance on the total productivity of production factors in selected oil exporting countries.Business Journal, 85, 1-25 (in Persian).     
 18. Shahabadi, Ab., & Sadeghi, H. (2014).Abundance of natural resources and GDP per capita in oil countries with emphasis on economic freedom.Economic Growth and Development Research, 5(20), 79-98 (in Persian).      
 19. Shakri, A., Mohammadi, T., Nazman, H., & Taherpour, J. (2012).Investigating the incidence of Dutch disease in Iran's economy and its effect on economic growth.Economic Research Quarterly, 13(50), 63-86 (in Persian).     
 20. Wu, S. Y., Tang, J. H., & Lin, E. S. (2010). The impact of government expenditure on economic growth: How sensitive to the level of development?. Journal of Policy Modeling, 32(6), 804-817.‏