بررسی تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران: شواهد تجربی بر اساس مدل TVP-SFAVAR-SV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به‌عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده‌های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست‌های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به‌عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست­های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به­عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است‌. نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک­های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک­های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده­اند. شوک­های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می­توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی نشئت‌گرفته از آن و نیز ضعف‌های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه‌ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده­اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Monetary Policy Shocks on Economic Growth and Inflation in the Iranian Economy: Empirical Evidence Based on the TVP-TVP-SFAVAR-SV Model

نویسندگان [English]

 • Parisa Aghania 1
 • Hasan Heidari 2
 • Shahab Jahangiri 3
1 Phd student of economics at Urmia University
2 Professor of Economics, Urmia University
3 Assistant Professor of Economics, Urmia University
چکیده [English]

In this paper, the auto-regression vector model factor-augmented with random fluctuations and time-varying parameters  to investigate monetary policy shocks and consider the fiscal policy variable as an unobservable variable on inflation and economic growth has been discussed. In this regard, seasonal time series data of 6 macroeconomic variables of Iran during the period 1990:2 to 2018:3 have been used. To evaluate monetary policies, from the four basic monetary variables, liquidity, banks' debt to the central bank, and non-governmental sector's debt to the banking system, as a monetary instrument and fiscal policy variable (fiscal policy variable government's construction and current expenditures, oil revenues, tax and other incomes) has been used.
The results indicate that, except for the variable shocks of the debt of the non-governmental sector to the banking system, the shocks of other variables (both monetary policy variables and the hidden variable of fiscal policy) have a negative effect on economic growth and the other hand, increase inflation. The variable shocks of non-governmental sector debt to the banking system also had a positive and decreasing effect on economic growth, while it had an increasingly positive effect on inflation. According to the results, it can be stated that the dependence of Iran's economy on oil revenues and monetary policies derived from it; Also, due to the structural weaknesses in the absorption of liquidity by the country's productive sector and the move towards speculative activities, it is among the factors that have caused inflation and the decline of economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial policy
 • monetary policy
 • economic growth
 • state-space model
 1. آل‌عمران، رویا و آل‌عمران، سیدعلی (1396). بررسی تأثیر سیاست پولی و توسعه مالی بر تراز تجاری کشور ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 38، 119- 99.
 2. اثنی عشری امیری، ابوالقاسم، ابوالحسنی هیستیانی، علی اصغر، رنجبر فلاح، محمدرضا، شایگانی، بیتا و علیزاده کلاگر، سید قربان (1398). اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر). پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 9(35)، 34-15.
 3. اسلامی بیدگلی غلامرضا و باجلان، سعید (1387). آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثر بخشی سیاست تثبیت قیمت­ها با استفاده از مدل­های گارچ.‎ پژوهشنامه اقتصادی، 2(8)، 225-205
 4. اله­دینی حصاروییه، اکبر، اسدپور، احمدعلی و ستوده نیا، سلمان (1395). بررسی تأثیر شوک‌های درآمدی نفت در کنار سیاست‌های پولی انتخاب‌شده بر رشد اقتصادی ایران به کمک VAR. تحقیقات جدید در علوم‌انسانی، 10، 225- 201.
 5. ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ، ﯾﺎﻭﺭﯼ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ و ﻧﻌﻤﺘﯽ، غلامرضا (1393). تحلیل اثر شوک سیاست پولی بر متغیرهای بخش مسکن در ایران. نظریه‌های اقتصاد مالی، 4، 98- 58.
 6. ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﺍﺣﻤﺪ، ﺗﻮﮐﻠﯿﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮﻣﯽ، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 23، 1-34.
 7. حسن‌زاده، ﻋﻠﯽ، ﻧﻈﺮﯾﺎﻥ، ﺭﺍﻓﯿﮏ و ﮐﯿﺎﻧﻮﻧﺪ، مهران (1390). اﺛﺮ شوک‌های ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت شاخص قیمتی ﺳﻬﺎم در اﯾﺮان. پژوهش‌های پولی و بانکی، 9، 44-1.
 8. خداپرست شیرازی، جلیل (1393). اندازه‌گیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خود توضیح برداری عامل تعمیم‌یافته FAVAR. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 1، 102-75.
 9. خدایی، مهدی، جعفری، محمد و فتاحی، شهرام (1397). بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت-فضا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(31)،92- 79.
 10. خضری، محسن، شجاعی، عبدالناصر و فطرس، محمدحسن (1397). بررسی اثرات غیرخطی تعیین‌کننده‌های صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از مدل با پارمترهای متغیر در طول زمان TVP-VAR. اقتصاد مقداری، (15)4، 134-113.
 11. خیابانی، ناصر و نادریان، محمدامین (1397). تغییر در سازوکار انتقال تکانه‌های نفتی در بازار نفت خام: رهیافت الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری همراه با تغییر پارامترها. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 32، 54-8.
 12. راعی، رضا، ایروانی، محمدجواد و احمدی, تیرداد (2018). شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،8(31)، 44-29.‎
 13. شریفی رنانی، حسین، کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حسین (1388). بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری. پول و اقتصاد، 2، 176- 145.
 14. ﺷﻬﺒﺎﺯﯼ، ﮐﯿﻮﻣﺮﺙ و ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ، زهرا (1391). اثرات شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 61، 104- 77.
 15. ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺍﮐﺒﺮ و ﺍﺳﺪﯼ مهمان‌دوستی، ﺍﻟﻬﻪ (1389). سنجشی از تأثیر شوک‌های نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران. تحقیقات اقتصادی، 92، 239-262.
 16. مرزبان، حسین، دهقان شبانی، زهرا، اکبریان، رضا و فراهانی، مهدی (1395). ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 2، 92- 71.
 17. ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ، ﻣﺤﻤﻮﺩ و ابراهیمی، ایلناز (1389). نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 81، 50- 27.
 18. نوفرستی، محمد (2005). بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا.تحقیقات اقتصادی، 70(34)، 30-

 

 1. Al-emran, R., & Al-emran, S. A. (2016).Investigating the effect of monetary policy and financial development on the trade balance of Iran. Financial Economics Quarterly, 38, 119-99 (in Persian).      
 2. Asna Ashari Amiri, A. Q., Abul Hosni Histiani, A. A., Ranjbar Fallah, M. R., Shaygani, B., & Alizadeh Kalagar, S. Gh. (2018). The effect of liquidity volume on economic growth in Iran (with variable time parameter model approach). Economic Growth and Development Research, 9(35), 15-34 (in Persian).      
 3. Ayopo, B. A, Isola, L. A, & Olukayode, S. R. (2015). Monetary policy dynamics and the stock market movements: Empirical evidence from Nigeria. Journal of Applied Economic Sciences, 10(8), 1179-
 4. Barnett, A, Mumtaz, H, & Theodoridis, K. (2014). Forecasting UK GDP growth and inflation under structural change. A comparison of models with time-varying parameters. International Journal of Forecasting, 30(1), 129-143.
 5. Bernanke, B. S, & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives, 9(4), 27-
 6. Biabani, J., Yavari, Gh. R., & Nemti, Gh. R. (2013).Analysis of the effect of monetary policy shock on housing sector variables in Iran.Theories of Financial Economics, 4, 58-98 (in Persian).    
 7. Boivin, J. Kiley, M. T. & Mishkin, F. S. (2010). How has the monetary transmission mechanism evolved over time? In Handbook of monetary economics (Vol. 3, pp. 369- 422). Elsevier.
 8. Çatik, A. N. Karaçuka, M. & Gök, B. (2016). A Time- Varying Parameter VAR Investigation of the Exchange Rate Pass- Through in Turkey. Panoeconomicus, 63(5): 563- 579.
 9. Di Giacinto, V. (2003). Differential regional effects of monetary policy: a geographical SVAR approach. International Regional Science Review, 26(3), 313-
 10. Doz, C., Giannone, D., & Reichlin, L. (2011). A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering. Journal of Econometrics, 164(1), 188-205.‏
 11. Elah-Dini Hesarovieh, Akbar, Asadpour, Ahmad Ali and Sotoudhnia, Salman (2015).Investigating the impact of oil income shocks along with selected monetary policies on Iran's economic growth with the help of VAR.New research in humanities, 10, 225-201 (in Persian).   
 12. Eslami Bidgoli, Gh. R., & Bajlan, S. (2008). Testing the quantity theory of money in Iran and evaluating the effectiveness of price stabilization policy using GARCH models. Economic Research Journal, 2(8), 205-225 (in Persian).     
 13. Fernald, J. G., Spiegel, M. M., & Swanson, E. T. (2014). Monetary policy effectiveness in China: Evidence from a FAVAR model. Journal of International Money and Finance, 49, 83-103.‏
 14. Hassanzadeh, A., Nazarian, R., & Kianvand, M. (2018).The effect of monetary policy shocks on stock price index fluctuations in Iran.Monetary and Banking Research, 9, 1-44 (in Persian).
 15. He, Q., Leung, P. H., & Chong, T. T. L. (2013). Factor-augmented VAR analysis of the monetary policy in China. China Economic Review, 25, 88-104.‏
 16. Jafari Samimi, A., Tavakolian, H., & Haji Karmi, M. (2016).Evaluating monetary policies under exchange rate shocks: MDSGE approach. Iranian Applied Economics Studies, 23, 1-34(in Persian).    
 17. Jebabli, I. Arouri, M. & Teulon, F. (2014). On the effects of world stock market and oil price shocks on food prices: An empirical investigation based on TVP-VAR models with stochastic volatility. Energy Economics, 45, 66-98.
 18. Jooste, C., & Jhaveri, Y. (2014). The Determinants of Time‐Varying Exchange Rate Pass‐Through in S outh A frica. South African Journal of Economics82(4), 603-
 19. Khezri, M., Shojaei, A. N., & Fetros, M. H. (2017).Investigating the non-linear effects of non-oil export determinants in Iran using the TVP-VAR model with time-varying parameters.Quantitative Economics, (15)4, 113-134 (in Persian).
 20. Khiyabani, N., & Naderian, M. A. (2017).Change in the transmission mechanism of oil impulses in the crude oil market: the structural vector autoregression model approach with changing parameters.Economic Modeling Research Quarterly, 32, 8-54 (in Persian).    
 21. Khosravi, A. & Karimi, M. S. (2010). To investigation the relationship between monetary, fiscal policy and economic growth in Iran: Autoregressive distributed lag approach to cointegration. American Journal of Applied Sciences, 7(3), 415.
 22. Khodayi, M., Jafari, M., & Fatahi, Sh. (2017).Investigating the effects of financial policies on economic growth in the Iranian economy: state-space models.Economic Growth and Development Research, 8(31), 79-92 (in Persian).    
 23. Khodaparast Shirazi, J. (2013).Measuring the effects of monetary policy shocks in Iran: the self-explanatory approach of the generalized FAVAR factor.Quarterly Journal of Quantitative Economics (formerly Economic Reviews), 1, 102-75 (in Persian).    
 24. Kim, W. J. Hammoudeh, S. Hyun, J. S. & Gupta, R. (2017). Oil price shocks and China's economy: Reactions of the monetary policy to oil price shocks. Energy Economics, 62, 61-
 25. Komijani, A., & Asadi Mehmandousti, E. (2009).A measure of the impact of oil shocks and monetary policy on Iran's economic growth.Economic Research, 92, 239-262(in Persian).     
 26. Koop, G., & Korobilis, D. (2013). Large time-varying parameter VARs. Journal of Econometrics, 177(2), 185-198.‏
 27. Krylova, E. (2002). The credit channel of monetary policy: Case of Austria (No. 111). Reihe Ökonomie/Economics Series, Institut für Höhere Studien (IHS).
 28. Marzban, Ho., Dehghan Shabani, Z., Akbarian, R., & Farahani, M. (2016).Evaluating the efficiency of monetary policy in Iran's economy: with the FAVAR model approach.Quantitative Economics Quarterly (Former Economic Reviews), 2, 71-92 (in Persian).    
 29. Mehrara, M. & Karsalari, A. R. (2011). Asymmetric effects of monetary shocks on economic activities: The case of Iran. Journal of Money, Investment and Banking, 20, 62-
 30. Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic perspectives, 9(4), 3-10.
 31. Motevseli, M., & Ebrahimi, E. (2009).The role of monetary policies in transferring the effect of oil shocks to Iran's economy.Economic Studies and Policies, 81, 27-50 (in Persian).    
 32. Nakajima, J. Kasuya, M. & Watanabe, T. (2011). Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for the Japanese economy and monetary policy. Journal of the Japanese and International Economies, 25(3), 225-
 33. Noferesti, M. (2005).Investigating the impact of monetary and foreign exchange policies on Iran's economy in the framework of a dynamic macroeconomic model. Economic Research, 70(34), 1-30 (in Persian).     
 34. Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic development and Cultural change, 14(2), 174-189.‏
 35. Rafay, A., & Farid, S. (2019). Islamic banking system: a credit channel of monetary policy– evidence from an emerging economy. Economic research- Ekonomska istraživanja32(1), 742-
 36. Roşoiu, A. (2015). Monetary policy and time varying parameter vector autoregression model. Procedia Economics and Finance, 32, 496-502.
 37. SANA, S., MALIK, S., & SHEIKH, M. R. (2022).Investigatin the Effectiveness of Channels of Monetary Transmission Mechanism in Pakistan: an Aplication of VAR Model, Impulse Response Function and Variance Decomposition. Bulletin of Business and Economics (BBE)11(2), 160-184.
 38. Sharifi Renani, H., Kamijani, A., & Shahreshtani, Ho. (2009).Investigating the monetary transmission mechanism in Iran: a structural vector autoregression approach.Money and Economics, 2, 145-176(in Persian).    
 39. Shehbazi, K., & Kalantari, Z. (2011).Effects of monetary and fiscal policy shocks on housing market variables in Iran: SVAR approach.Economic research and policies, 61, 77-104 (in Persian).
 40. Shu-ping, W., & Xiao-meng, W. (2017). Relationships between exchange rates, economic growth and FDI in China: An empirical study based on the TVP-VAR model. Littera Scripta, 10 (1), 166-179.‏
 41. Sousa, J. M., & Zaghini, A. (2007). Global monetary policy shocks in the G5: A SVAR approach. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 17(5), 403-419.‏
 42. Tiwari, A. K., Cai, Y., & Chang, T. (2019). Monetary shocks to macroeconomic variables in China using time-vary VAR model. Applied Economics Letters, 26(20), 1664-1669.‏