بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه­ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این­که اقتصاد ایران در معرض تکانه­های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه­ای استفاده می­کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال­های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت­های سیاستی مهمی را ارائه کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Monetary Policy Uncertainty in its Effectiveness on Production and Inflation in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
 • Sajjad Firoozbakhsh 2
1 Assistant Professor in Economics, University of Mazandaran
2 MA in Islamic Banking University of Mazandaran
چکیده [English]

The study of the impact of monetary policy on macroeconomics has a special place in the study of monetary economics. Meanwhile, after the global financial crisis, some studies have addressed the importance of uncertainty in the effectiveness of monetary policy. Given that Iran's economy is subject to numerous internal and external shocks, it is important to be aware of the role of uncertainty in the impact of monetary policy. Accordingly, the present study uses the Threshold Vector Autoregressive (TVAR) approach to examine the effectiveness of monetary policy on inflation and economic growth in Iran, considering the uncertainty during the years 2004-2018. The results showed that the effect of monetary policy on economic growth is strongly dependent on monetary policy uncertainty. As the uncertainty intensifies, the impact of monetary policy diminishes and is unpredictable. At the same time, the impact of inflation does not depend on the state of policy uncertainty. The analysis of the results provided important policy implications

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy Uncertainty
 • Monetary Policy
 • Threshold Vector Autoregressive (TVAR)
 1. انواری، ابراهیم و زراء‌نژاد، منصور (1394). نااطمینانی پارامتر و اثر آن بر سیاست پولی در اقتصاد ایران: رهیافتی از مدل اقتصاد باز کینزینی جدید. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 10(20)، 150-132.
 2. علائی، رضا، صلاح­منش، احمد و آرمن، سید عزیز (1399). کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران). فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 11(41)، 34-15.
 3. غلامی، الهام و هژبر کیانی، کامبیز (1395). بررسی کارایی سیاست‌های مالی انبساطی در ایران: مقایسه تطبیقی الگوی VAR خطی و آستانه‌ای. فصلنامه اقتصاد مالی، 10(35)، 26-1.
 4. کاظم‌زاده، اعظم، کریمی پتانلار، سعید و جعفری صمیمی، احمد (1399). تحلیلی از اثر تنزی و اثر ضدتنزی در اقتصاد ایران: رویکر مبدل موجک گسسته و الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 15(29)، 37-13.
 5. لبافی فریز، فاطمه، صمدی، سعید، نصرالهی، خدیجه و بخشی دستجردی، رسول (1397). سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت. مجله تحقیقات اقتصادی، 53(1)، 179-153.
 6. نصرتیان‌نسب، محسن، جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیر منصور (1398). تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13(48)، 20-1.
 7. یاوری، کاظم، سحابی، بهرام، عاقلی، لطفعلی و شفیعی، سعید (1395). نااطمینانی نسبت به سیاست‌های پولی و آثار اقتصادی آن. فصلنامه اقتصاد مقداری، 13(1)، 96 – 69.
 1. Aastveit, K. A., Natvik, G. J., & Sola, S. (2017). Economic uncertainty and the influence of monetary policy. Journal of International Money and Finance, 76, 50-67.‏
 2. Alaei, R., Salahmanesh, A., & Arman, S. A. (2021). Monetary Policy Efficiency Under Economic Uncertainty (Research in Iranian Economy).‏
 3. Alessandri, P., & Mumtaz, H. (2019). Financial regimes and uncertainty shocks. Journal of Monetary Economics, 101, 31-46.‏
 4. ANVARI, E., & ZARANEZHAD, M. (2015). Parameters uncertainty and the effects on monetary policy in Iran: a New Keynesian open economics approach.‏
 5. Balcilar, M., Demirer, R., Gupta, R., & Van Eyden, R. (2017). The impact of US policy uncertainty on the monetary effectiveness in the Euro area. Journal of Policy Modeling, 39(6), 1052-1064.‏
 6. Baley, I., & Blanco, J. A. (2013, February). Menu costs, uncertainty cycles, and the propagation of nominal shocks. In Society for Economic Dynamics Meeting Papers Series (No. 663).‏
 7. Ben-Haim, Y., Demertzis, M., & Van Den End, J. W. (2017). Fundamental uncertainty and unconventional monetary policy: an info-gap approach. Bruegel Working Paper Issue 1/2017.‏
 8. Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. The quarterly journal of economics, 98(1), 85-106.‏
 9. Bernanke, B. S. (1990). The federal funds rate and the channels of monetary transnission.‏
 10. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives, 9(4), 27-48.‏
 11. Blinder, A. S. (1999, December). Critical issues for modern major central bankers. In ECB/CFS Conference on “Monetary policy-making under uncertainty” on (pp. 3-4).‏
 12. Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. econometrica, 77(3), 623-685.‏
 13. Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of economic Perspectives, 28(2), 153-176.‏
 14. Bloom, N., Bond, S., & Van Reenen, J. (2007). Uncertainty and investment dynamics. The review of economic studies, 74(2), 391-415.‏
 15. Brainard, W. C. (1967). Uncertainty and the Effectiveness of Policy. The American Economic Review, 57(2), 411-425.‏
 16. Castelnuovo, E., Lim, G., & Pellegrino, G. (2017). A short review of the recent literature on uncertainty. Australian Economic Review, 50(1), 68-78.‏
 17. Cevik, S., & Teksoz, K. (2013). Lost in transmission? The effectiveness of monetary policy transmission channels in the GCC countries. Middle East Development Journal, 5(3), 1350018-1.‏
 18. Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton university press.‏
 19. Fatima, A., & Waheed, A. (2011). Effects of macroeconomic uncertainty on investment and economic growth: evidence from Pakistan. Transition Studies Review, 18, 112-123.‏
 20. Gholami, E., & Hazhbar Kiani, K. (2016). The evaluating of the effectiveness of expansionary fiscal policies: Comparative linear and threshold VAR. Journal Financial Economics, 10(35), 1-26 (In Persian).
 21. Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the" classics"; a suggested interpretation. Econometrica: journal of the Econometric Society, 147-159.‏
 22. Kazemzade, A., Karimi Potanlar, S., & Jafari Samimi, A. (2020). An analysis of the tensile effect and the anti-tensile effect in Iran's economy: Discrete wavelet transform method and a threshold vector autoregressive model. Macroeconomics Research Letter, 15(29), 13-37 (In Persian).
 23. Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit (Vol. 31). Houghton Mifflin.‏
 24. Labafi Feriz, F., Samadi, S., Nasrullahi, K., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2018). Robust monetary policy in uncertainty for Iran’s economy by using the Hansen and Sargent approach. Economics Research, 53(1), 153-179 (In Persian).
 25. Lopez-Buenache, G. (2019). The evolution of monetary policy effectiveness under macroeconomic instability. Economic Modelling, 83, 221-233.‏
 26. Meltzer, A. H. (1995). Monetary, credit and (other) transmission processes: a monetarist perspective. Journal of economic perspectives, 9(4), 49-72.‏
 27. Mishra, P., & Montiel, P. (2013). How effective is monetary transmission in low-income countries? A survey of the empirical evidence. Economic Systems, 37(2), 187-216.‏
 28. Montes, G. C. (2010). Uncertainties, monetary policy and financial stability: challenges on inflation targeting. Brazilian Journal of Political Economy, 30(1), 89-111.‏
 29. Nain, Z., & Kamaiah, B. (2020). Uncertainty and Effectiveness of Monetary Policy: A Bayesian Markov Switching-VAR Analysis. Journal of Central Banking Theory and Practice, 9(s1), 237-265.‏
 30. Nosratian Nasab, M., Jafari Samimi, A., & Tehranchian, A. M. (2020). Analysis of nonlinear behavior of the central bank's monetary policy in uncertainty conditions: Smooth transition regression model (STR). Quarterly Journal of Economic Modelling, 13(48), 1-20 (In Persian).
 31. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The mirage of fixed exchange rates. Journal of Economic perspectives, 9(4), 73-96.‏
 32. Pellegrino, G. (2017). Uncertainty and Monetary Policy in the US: A Journey into Non-Linear Territory. Melbourne Institute Working Paper Series, No. 6/17, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2910178
 33. Romer, C. D., & Romer, D. H. (1989). Does monetary policy matter? A new test in the spirit of Friedman and Schwartz. NBER macroeconomics annual, 4, 121-170.‏
 34. Sengupta, N. (2014). Changes in transmission channels of monetary policy in India. Economic and Political Weekly, 62-71.‏
 35. Stigler, M. (2010). Threshold cointegration: overview and implementation in R. R package version 0.7-2. URL http://stat. ethz. ch/CRAN/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview. pdf.‏
 36. Taylor, J. B. (1995). The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 11-26.
 37. Vavra, J. (2013). Inflation Dynamics and Time-Varying Volatility: New Evidence and an Ss Interpretation. The Quarterly Journal of Economics, 129(1), 215–258.
 38. Yavari, K., Sahabi, B., Agheli, L., & Shafiei, S. (2016). Uncertainty in Monetary Policy and its Economic Impacts: a combination of VAR and GARCH. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 13(1), 69-96 (In Persian).
 39. Zhang, H., & Huang, H. (2017). An empirical study of the asset price channel of monetary policy transmission in China. Emerging Markets Finance and Trade, 53(6), 1278-1288.