نقش احساسات سرمایه‌گذاران و رفتار دولت در نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد اقتصاد رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی رفتار سرمایه­گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه­ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه­گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه­گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می­شود. داده­های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه­گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه­گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می­کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام­داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه­گذاران می­تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Investor Sentiment and Government Behaviour in Volatility of Tehran Stock Exchange Market: A Behavioural Economics Approach

نویسندگان [English]

 • Yadollah Dadgar 1
 • Hasan Dargahi 2
 • Saeed Gholizadeh 3
1 Professor of Economics, University of Shahid Beheshti
2 Associate Professor of Economics, University of Shahid Beheshti
3 Master of Economics, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Investigating investor behaviour and how the government does play a role, have a significant impact on the financial markets. Hence the e main goal of this article is to analyse the role of the emotions of investors based on the government interventions. For this purpose, by using behavioural economics and behavioural finance methods on one hand and econometric models on the other, this work is analysing the crisis of the Iranian stock exchange market in 2020. The daily data is collected from 30 large companies of the Tehran stock exchange market. The result indicates the significant impact of investors' emotions and the government performance on net money entry of real persons in the stock market. Thus, necessity of the rational behaviour of the government with respect to the stock market, along with the promotion of shareholder culture to control investors’ emotion, could be considered as one of the policy implications of this article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioural Economics
 • Behavioural Finance
 • Stock Market
 • Investor Emotions
 • Role of Government
 1. اسدی، غلامحسین و مرشدی، فاطمه (1398). واکاوی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، 9(25)، 30-9.
 2. اصغری، ابراهیم، عباسیان­فریدونی، محمد مهدی و نسل­موسوی، سید حسین (1399). تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام. پیشرفت­های حسابداری، 12(1)، 1-29.
 3. بشیری­منش، نازنین (1395). نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران. حسابداری و منافع اجتماعی، 6(2)، 93-121.
 4. تاجمیر ریاحی، حامد و دژدار، محمد مهدی (1396). رتبه بندی تورش های رفتاری سرمایه­گذاران در مواجهه با اخبار و شایعات مهم سیاسی با تاکید بر دوره مذاکرات هسته­ای. دانش سرمایه­گذاری، 6 (24)، 20-1.
 5. حیدرپور، فرزانه، تاری­وردی، یدالله و محرابی، مریم (1392). تاثیر گرایش­های احساسی سرمایه­گذاران بر بازده سهام. مطالعات مالی، 6(17)، 13-1.
 6. دادگر، یدالله (1399). اقتصاد رفتاری گرایشی تکاملی در علم جامع الاطراف (با تاکید بر سیاست‌گذاری عمومی). انتشارات نور علم.
 7. دادگر، یدالله (1396). الگوهای اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح رویکرد حاکم. اقتصاد تطبیقی، 1(7)، 88-69.
 8. دادگر، یدالله و نظری، روح الله (1388). ارزیابی شاخص های توسعه مالی در ایران. اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین مالی در ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 9. زنجیردار، مجید و لیتانی، مجتبی (1397). تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران و میزان استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار. دانش سرمایه­گذاری، 7(27)، 57-39.
 1. Alfano, S., Feuerriegel, S., & Neumann, D. (2020). Language sentiment in fundamental and noise trading: evidence from crude oil. Applied Economics, 52(49), 5343-5363.
 2. Antoniou, C., Doukas, J. A., & Subrahmanyam, A. (2016). Investor sentiment, beta, and the cost of equity capital. Management Science, 62(2), 347-367.‏
 3. Areiqat, A. Y., Abu-Rumman, A., Al-Alani, Y. S., & Alhorani, A. (2019). Impact of behavioral finance on stock investment decisions applied study on a sample of investors at Amman stock exchange. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(2), 1-17.‏
 4. Asadi, Gh. H., & Morshidi, F. (2018). Analyzing the impact of investors' sentiments on the risk of falling stock prices in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspectives, 9(25), 9-30 (in Persian).     
 5. Asghari, E., Abbasian Feridouni, M. M., & Nasl Mousavi, S. H. (2019). The effect of emotional tendencies of investors on the degree of liquidity of the stock market. Advances in Accounting, 12(1), 1-29 (in Persian).      
 6. Baker, M., & Wurgler, J. (2000). The equity share in new issues and aggregate stock returns. the Journal of Finance, 55(5), 2219-2257.‏
 7. Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The journal of Finance, 61(4), 1645-1680.‏
 8. Barberis, N., & Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance, 1, 1053-1128.‏
 9. Barberis, N., & Thaler, R. (2005). A survey of behavioral finance, chapter 1. Advances in Behavioral Economics, 2, 1-75.‏
 10. Bashiri Manesh, N. (2015). The role of emotion in investors' decision making. Accounting and Social Interest, 6(2), 121-93.
 11. Bollerslev, T., Russell, J., & Watson, M. (Eds.). (2010). Volatility and time series econometrics: essays in honor of Robert Engle. OUP Oxford.‏
 12. Bollerslev, T., & Wooldridge, J. M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. Econometric reviews, 11(2), 143-172.‏
 13. Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of empirical finance, 11(1), 1-27.‏
 14. Cory Jr, G. A. (2022). Economic Biology and Behavioral Economics: The Prophesy of Alfred Marshall. Taylor & Francis.‏
 15. Cunningham, L. A., & Cuba, S. (2020). Margin of Trust: The Berkshire Business Model. Columbia University Press.‏
 16. Dadgar, Y. (2019). Behavioral economics with evolutionary orientation in comprehensive science (with emphasis on public policy making). Noor Alam Publications (in Persian).    
 17. Dadger, Yadullah (2016). Patterns of behavioral economics and the capacity to modify the ruling approach. Comparative Economics, 1(7), 88-69 (in Persian).    
 18. Dadgar, Y., & Nazari, R. A. (2009). Evaluation of financial development indicators in Iran. The first international conference on financing system in Iran, Tehran, Sharif University of Technology (in Persian).    
 19. DeVault, L., Sias, R., & Starks, L. (2019). Sentiment metrics and investor demand. The Journal of Finance, 74(2), 985-1024.‏
 20. Finter, P., Niessen-Ruenzi, A., & Ruenzi, S. (2012). The impact of investor sentiment on the German stock market. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82, 133-163.‏
 21. Glaser, M., Schmitz, P., & Weber, M. (2009). Individual Investor Sentiment and Stock Returns-What Do We Learn from Warrant Traders?. Available at SSRN 923526.‏
 22. Greve, B. (2022). In-kind benefits-the service of the public sector. In The Role of the Public Sector (pp. 91-114). Edward Elgar Publishing.‏
 23. Herold, P. (2019). Trust, control, and the economics of governance. Routledge.‏
 24. Hervé, F., Zouaoui, M., & Belvaux, B. (2019). Noise traders and smart money: Evidence from online searches. Economic Modelling, 83, 141-149.‏
 25. Heydarpour, F., Tarvardi, Y. A., & Mehrabi, M. (2012). The effect of investors' emotional tendencies on stock returns. Financial Studies, 6(17), 1-13.
 26. Hoffert, B. (2022). Bootstrapped: Liberating Ourselves from the American Dream.‏
 27. Kendall, M. G., & Hill, A. B. (1953). The analysis of economic time-series-part i: Prices. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 116(1), 11-34.‏
 28. Kengatharan, L., & Kengatharan, N. (2014). The influence of behavioral factors in making investment decisions and performance: Study on investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka. Asian Journal of Finance & Accounting, 6(1), 1.‏
 29. Kimball, M. (2015). Cognitive economics. The Japanese Economic Review, 66, 167-181.‏
 30. Kumar, A., & Lee, C. M. (2006). Retail investor sentiment and return comovements. The Journal of Finance, 61(5), 2451-2486.‏
 31. Kumari, J. (2019). Investor sentiment and stock market liquidity: Evidence from an emerging economy. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 23, 166-180.‏
 32. Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1315-1335.‏
 33. Lee, C. M., Shleifer, A., & Thaler, R. H. (1991). Investor sentiment and the closed‐end fund puzzle. The journal of finance, 46(1), 75-109.‏
 34. Li, X., & Zhang, B. (2008). Stock market behavior and investor sentiment: Evidence from China. Frontiers of Business Research in China, 2(2), 277-282.‏
 35. Lim, A. L. C. (2012). The relationship between psychological biases and the decision making of investor in Malaysian share market.‏
 36. Ling, D. C., Naranjo, A., & Scheick, B. (2010). Investor sentiment and asset pricing in public and private markets. RERI WP, 170.‏
 37. MacKenzie, D. A., Muniesa, F., & Siu, L. (Eds.). (2007). Do economists make markets?: on the performativity of economics. Princeton University Press.‏
 38. Malkiel, B. G. (2005). Reflections on the efficient market hypothesis: 30 years later. Financial review, 40(1), 1-9.‏
 39. Mead, A. J. (2021). The Complete Financial History of Berkshire Hathaway: A Chronological Analysis of Warren Buffett and Charlie Munger's Conglomerate Masterpiece Hardcover, Harriman publishing.
 40. Nofsinger, J. R. (2022). The psychology of investing. Taylor & Francis.‏
 41. Osullivan, A (2022). Behavioural Economics. Oxford University press.
 42. Peress, J., & Schmidt, D. (2020). Glued to the TV: Distracted noise traders and stock market liquidity. The Journal of Finance, 75(2), 1083-1133.‏
 43. Randall, M. R., Suk, D. Y., & Tully, S. W. (2003). Mutual fund cash flows and stock market performance. The Journal of Investing, 12(1), 78-80.‏
 44. Rupande, L., Muguto, H. T., & Muzindutsi, P. F. (2019). Investor sentiment and stock return volatility: Evidence from the Johannesburg Stock Exchange. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1600233.‏
 45. Saphier, N. (2020). Make America healthy again: How bad behavior and big government caused a trillion-dollar crisis. HarperCollins.‏
 46. Shefrin, H. M., & Statman, M. (1984). Explaining investor preference for cash dividends. Journal of financial economics, 13(2), 253-282.‏
 47. Shleifer, A., & Summers, L. H. (1990). The noise trader approach to finance. Journal of Economic perspectives, 4(2), 19-33.‏
 48. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The journal of finance, 52(2), 737-783.‏
 49. Svirydzenka, K. (2016). Introducing a new broad-based index of financial development. International Monetary Fund.‏
 50. Tajmir Riahi, H., & Dezhdar, M. M. (2016). Rating of investors' behavioral trends in facing important political news and rumors with emphasis on the period of nuclear negotiations. Investment Knowledge, 6 (24), 1-20 (in Persian).    
 51. Tuyon, J., & Ahmad, Z. (2018). Psychoanalysis of investor irrationality and dynamism in stock market. Journal of Interdisciplinary Economics, 30(1), 1-31.‏
 52. Uygur, U., & Taş, O. (2014). The impacts of investor sentiment on returns and conditional volatility of international stock markets. Quality & Quantity, 48(3), 1165-1179.‏
 53. Vallentin, S. (2022). Trust, power and public sector leadership: A relational approach. Taylor & Francis.‏
 54. Wang, Y., Zhang, Y., & Fu, Y. (2022). Relationship between Investor Sentiment and Price Fluctuation of SSE 50ETF Options. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022.‏
 55. Zanjedar, Majid and Litani, Mojtabi (2017). The effect of emotional tendencies of investors and the amount of borrowing of the company on the deviation from the expected investment. Investment Knowledge, 7(27), 57-39 (in Persian).    
 56. Zhou, G. (2018). Measuring investor sentiment. Annual Review of Financial Economics, 10, 239-259.
 57. Zouaoui, M., Nouyrigat, G., & Beer, F. (2011). How does investor sentiment affect stock market crises? Evidence from panel data. Financial Review, 46(4), 723-747.