بررسی رابطه علّی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می­باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می‌تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم‌ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده‌های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده‌شده است. نتایج نشان‌دهنده­ یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می­باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح‌دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در­نظر گرفته‌ شده ­است در رژیم یک که متناظر با دوره‌های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می­باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره‌های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می­باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به‌عبارت‌دیگر، در دوره‌های رونق، افزایش در اعتبار، نمی‌تواند رشد اقتصادی را به ‌صورت معنی‌داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت‌های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causal Relationship Between Bank Credits and Economic Growth: Markov Switching Nonlinear Granger Causality Approach

نویسندگان [English]

 • Somayeh sadat Sajadi 1
 • Ali Akbar Khosravinejad 2
 • Hooshang Momeni Vesalian 2
 • Ghodratollah Emamverdi 2
1 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The relationship between credit and economic growth is one of the issues discussed by economists and recent studies have shown that the relationship between credit and economic growth can be nonlinear. The aim of this study was to investigate the nonlinear Granger causality between the credit variable (which is the most important criterion for financial development) and the economic growth variable. For this purpose, Granger causality in the form of MSVAR model and seasonal data in the period 1383: 1 to 1398: 4 have been used. The results show a nonlinear relationship between economic growth and validity and MSVAR model has better explanatory power than its linear competitor (VAR model). According to this study, in regime one (which corresponds to periods of positive economic growth and high credit growth), causality exists only in terms of economic growth to credit, and in regime two (which corresponds to periods of economic growth and low credit growth) Causality is from credit to economic growth. In other words, in periods of prosperity, an increase in credit cannot significantly boost economic growth, and due to credit constraints in bad economic conditions, an increase in credit can affect economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Bank Credits
 • Nonlinear relation
 • Markov Switching
 • Granger Cause
 1. ابونوری، عباسعلی و تیموری، منیژه (1392). بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 29-40.
 2. اسلاملوییان، کریم و سخایی، عمادالدین (1390). بررسی علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در خاورمیانه. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(46)، 61-76.
 3. خلیلی عراقی، منصور، فرزین­وش، اسداله و صدری، حامد­ (1398). بررسی اثرات متغیر زمانی توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مدل TVP-FAVAR. پژوهش­­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 19(3)، 59-31.
 4. دهقان شبانی، زهرا و شهنازی، روح اله (1395). بررسی رابطه علّی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران. تحقیقات اقتصادی، 51(2)، 411-385.
 5. راسخی، سعید و رنجبر، امید (1388).­ اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. دانش و توسعه، 16(27)، 22-1.
 6. سموعی، عباس، حسنوند، داریوش، خوچیانی، رامین و زاهد غروی، مهدی (1399). مدل‌سازی فراگیری مالی و اثرات آستانه‌ای آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک (رگرسیون پانل آستانه‌ای). اقتصاد کاربردی، 10(32 و 33)، 78-65.
 7. شهبازی، کیومرث و سعیدپور، لسیان (1392). تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3(12)، 38-21.
 8. عربیان مهدی، احمد، خسروی نژاد، علی­اکبر، پدرام، مهدی، نظریان، رافیک و محمدی، تیمور (1399). ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره­های رکود و رونق در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9(33)، 55-31.
 9. کازرونی، علیرضا (1382). رابطه بین توسعه مالى و رشد اقتصادى-تجربیات ایران. مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست‌هاى پولى و ارزى. پژوهشکده پولى و بانکى، تهران.
 10. کمیجانى، اکبر و نادعلی، محمد (1386). بررسى رابطه على تعمیق مالى و توسعه اقتصادى در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانى، 44، 47-23.
 11. گودرزی فراهانی، یزدان و خلیلی عراقی، منصور (1401). ارتباط بین اعتبارات بودجه‌ای و بانکی با رشد اقتصادی استان‌ها کشور با رویکردPanel-VAR . اقتصاد باثبات،  3(3)، 1-21.

 

 1. Abu Noori, A. A., & Timuri, M. (2012). Investigating the effect of financial development on economic growth: a comparison between OECD and UMI countries. Economic Growth and Development Research, 3(11), 29-40 (in Persian).
 2. Abu‐Bader, S., & Abu‐Qarn, A. S. (2008). Financial development and economic growth: empirical evidence from six MENA countries. Review of Development economics, 12(4), 803-817.‏
 3. Abu-Bader, S., & Abu-Qarn, A. (2005). Financial development and economic growth: time series evidence from Egypt.‏
 4. Adusei, M. (2013). Finance-growth nexus in Africa: a panel generalized method of moments (GMM) analysis. Asian Economic and Financial Review3(10), 1314-1324.
 5. Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. Journal of Business & Economic Statistics20(2), 163-182.
 6. Ang, J. B., & McKibbin, W. J. (2007). Financial liberalization, financial sector development and growth: evidence from Malaysia. Journal of development economics84(1), 215-233.
 7. Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2011). Financial development and economic growth in Vietnam. Journal of Economics and Finance, 35(3), 348-360.
 8. Anwar, S., & Nguyen, L. P. (2011). Financial development and economic growth in Vietnam. Journal of Economics and Finance35(3), 348-360.
 9. Mahdi, A. A., Khosravinejad, A. A., Pedram, M., Nazarian, R., & Mohammadi, T. (2017). The Influence of Housing Investment as an Asset Price Channel on Inflation. Journal of Money and Economy, 12(2), 123-143.
 10. Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence of an equilibrium for a competitive economy. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 265-290.
 11. Balke, N. S. (2000). Credit and economic activity: credit regimes and nonlinear propagation of shocks. Review of Economics and Statistics82(2), 344-349.
 12. Barajas, M. A., Chami, M. R., & Yousefi, M. R. (2013). The finance and growth nexus re-examined: Do all countries benefit equally. International Monetary Fund.
 13. Beck, T., Degryse, H., & Kneer, C. (2014). Is more finance better? Disentangling intermediation and size effects of financial systems. Journal of Financial Stability10, 50-64.
 14. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives9(4), 27-48.
 15. Berthelemy, J. C., & Varoudakis, A. (1996). Economic growth, convergence clubs, and the role of financial development. Oxford economic papers48(2), 300-328.
 16. Botev, J., Égert, B., & Jawadi, F. (2019). The nonlinear relationship between economic growth and financial development: Evidence from developing, emerging and advanced economies. International Economics, 160, 3-13.
 17. Braun, M., & Raddatz, C. (2007). Trade liberalization, capital account liberalization and the real effects of financial development. Journal of International Money and Finance26(5), 730-761.
 18. Bui, T. N. (2020). Domestic credit and economic growth in ASEAN countries: A nonlinear approach. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies11(2), 1-9.
 19. Cecchetti, S.G., & Kharroubi, E. (2012). Reassessing the Impact of Finance on Growth. BIS Working Papers. No. 381.
 20. Davies, R. B. (1977). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. Biometrika64(2), 247-254.
 21. Dawson, P. J. (2003). Financial development and growth in economies in transition. Applied Economics Letters10(13), 833-836.
 22. De Gregorio, J., & Guidotti, P. E. (1995). Financial development and economic growth. World development, 23(3), 433-448.
 23. Dehghan Shabani, Z., & Shahnazi, R. A. (2015). Examining the short-term and long-term causal relationship between financial development and economic growth in the provinces of Iran. Economic Research, 51(2), 385-411 (in Persian).
 24. Demetriades, P. O., & Hussein, K. A. (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries. Journal of development Economics51(2), 387-411.
 25. Eggoh, J. C., & Villieu, P. (2013). The nonlinear relationship between financial development and economic growth revisited. REVUE D ECONOMIE POLITIQUE123(2), 211-236.
 26. Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons.
 27. Fase, M.M.G. and Abma, R.C.N. (2003), Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries, Journal of Asian Economics, 14, 11-21.
 28. Fry, M. J. (1980). Money and Capital or Financial Deepening in Economic Developments?. In Money and Monetary Policy in Less Developed Countries(pp. 107-113). Pergamon.
 29. Goderzi Farahani, Y., & Khalili Iraqi, M. (1401). The relationship between budget and bank credits with the economic growth of the country's provinces with the Panel-VAR approach. Stable Economics, 3(3), 1-21 (in Persian).
 30. Gold Smiths, R.W. (1969). Financial Structure and Development, Yale University Press, New Hauen, CT.
 31. Gurgul, H., & Łukasz, L. (2011). Financial development and economic growth in Poland in transition: causality analysis.
 32. Hamilton, J. D. (1988). Rational-expectations econometric analysis of changes in regime: An investigation of the term structure of interest rates. Journal of Economic Dynamics and Control12(2-3), 385-423.
 33. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 357-384.
 34. Hamilton, J.D., (1994). Time Series Analysis, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 35. Ho, S. H., & Saadaoui, J. (2022). Bank credit and economic growth: A dynamic threshold panel model for ASEAN countries. International Economics170, 115-128.
 36. Ireland, P. N. (1994). Money and growth: an alternative approach. The American Economic Review, 47-65.
 37. Islamloviyan, K, & Sakhai, I. (2011). Examining the short-term and long-term causality between financial development and economic growth in the Middle East. Economic researches of Iran, 16(46), 61-76 (in Persian).
 38. Jung, W. S. (1986). Financial development and economic growth: international evidence. Economic Development and cultural change34(2), 333-346.
 39. Komijani, A., & Nadali, M. (2007). Investigating the relationship between financial deepening and economic development in Iran. Quarterly Journal of Marketing Research, 44, 23-47 (in Persian).
 40. Kazroni, A. R. (2003). The relationship between financial development and economic growth-Iran's experiences. Proceedings of the 13th Monetary and Exchange Policy Conference. Money and Bank Research Institute, Tehran (in Persian).
 41. Khalili Iraqi, M., FarzinVash, & A. A, & Sadri, H. (2018). Investigating the time-varying effects of financial development on economic growth: the TVP-FAVAR model. Sustainable growth and development research (economic research), 19(3), 31-59 (in Persian).
 42. Khan, M. S., & Senhadji, A. (2000). Financial development and economic growth: An overview.
 43. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The quarterly journal of economics108(3), 717-737.
 44. Krolzig, H. M. (1997). Markov-switching vector autoregression. Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems.
 45. Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature35, 688-726.
 46. Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. Handbook of economic growth1, 865-934.
 47. Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. American economic review, 537-558.
 48. Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of monetary Economics46(1), 31-77.
 49. Liu, W. C., & Hsu, C. M. (2006). The role of financial development in economic growth: The experiences of Taiwan, Korea, and Japan. Journal of Asian Economics, 17(4), 667-690.
 50. Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics22(1), 3-42.
 51. Luintel, K. B., & Khan, M. (1999). A quantitative reassessment of the finance–growth nexus: evidence from a multivariate VAR. Journal of development economics60(2), 381-405.
 52. Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer Science & Business Media.
 53. McKinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Brookings Institution Press.
 54. Mian, A., Sufi, A., & Verner, E. (2020). How does credit supply expansion affect the real economy? the productive capacity and household demand channels. The Journal of Finance75(2), 949-994.
 55. Naceur, S. B., & Ghazouani, S. (2007). Stock markets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region. Research in International Business and Finance, 21(2), 297-315.
 56. Nguyen, H. M., Le, Q. T. T., Ho, C. M., Nguyen, T. C., & Vo, D. H. (2022). Does financial development matter for economic growth in the emerging markets?. Borsa Istanbul Review22(4), 688-698.
 57. Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic development and Cultural change14(2), 174-189.
 58. Peia, O., & Roszbach, K. (2015). Finance and growth: time series evidence on causality. Journal of Financial Stability, 19, 105-118.
 59. Raskhi, S., & Ranjbar, O. (2009). The effect of financial development on the economic growth of member countries of the Organization of Islamic Conference. Knowledge and Development, 16(27), 1-22 (in Persian).
 60. Rioja, F., & Valev, N. (2004). Does one size fit all: a reexamination of the finance and growth relationship. Journal of Development economics74(2), 429-447.
 61. Robinson, J. (1952). The generalization of the general theory, in The Rate of Interest and Other Essays, MacMillan, London.
 62. Robinson, J. (1979). The rate of interest. In The Generalisation of the General Theory and other Essays(pp. 135-164). Palgrave Macmillan, London.
 63. Samoui, A., Hassanvand, D., Khochiani, R., & Zahed Gharavi, M. (2019). Modeling financial inclusion and its threshold effects on the economic growth of OPEC member countries (threshold panel regression). Applied Economics, 10(32 & 33), 65-78 (in Persian).
 64. Shahbazi, K., & Saeidpour, L. (2013). Threshold effects of financial development on economic growth in D-8 countries. Economic growth and development research, 3(12), 38-21 (in Persian).
 65. Shaw, E.S., (1973). Financial Deepening in Economic Growth. Oxford Univ. Press, NY.
 66. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-48.
 67. Stern, N. (1989). The economics of development: a survey. The Economic Journal99(397), 597-685.
 68. Su, C. W., Liu, F., Qin, M., & Chnag, T. (2023). Is a consumer loan a catalyst for confidence?. Economic Research-Ekonomska Istraživanja36(2), 2142260.