اثرات شوکهای نامتقارن توان مقابله با ریسک بر رشد اقتصادی از منظر خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

خانوار و انتخاب‌ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی ‌جنبه‌های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک‌ها و مسائل آسیب‌زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می‌تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک‌های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می‌باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت­ اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک‌های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد ‌سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته‌ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته‌است، به طوری‌که در بلندمدت شوک‌های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک‌های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Asymmetric Shocks of the Household Risk Preparation on Economic Growth from a Micro Perspective

نویسندگان [English]

 • Nasim Miladi Lari 1
 • Hossein Sharifi Renani 2
 • Saeed Daei Karimzadeh 2
1 PhD student in International Economics, Department of Economics, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University
2 corresponding Author, Associate Professor of Economics, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

The household and its choices and decisions as a micro institution have a significant effect on all aspects of the macro economy. This important institution is facing risks and harmful issues, the ability to deal with them, in addition to affecting the well-being of family members, can also affect the macroeconomic situation. The aim of this article is to analyze the effect of positive and negative shocks on the household risk preparation on per capita growth in a selection of OPEC member countries during the period of 2002-2021. So ,the household risk preparation index was created by following Foa (2014) by considering four main components including household access to financial resources, social support, human capital and the economic capacity of the government with the PCA method for selected countries. Then the effect of positive and negative shocks of the mentioned index on per capita growth was estimated using the NARDL method. Findings show in each period, 50.3% of short-term imbalances have moved towards the long-term trend, so that in the long-term, shocks of the household risk preparation are asymmetric and positive (negative) shocks have a positive (negative) effect on the per capita growth of selected countries

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Household Risk Preparation
 • Asymmetric Shocks
 • Non-Linear Autoregressive Distributed Lags
 1. -احمدوند، نرگس، علیزاده، محمد، فطرس، محمد حسن و دلفان، محبوبه (1400). آثار غیرخطی مخارج عمومی دولت بر رفاه اجتماعی (رهیافت  ). نظریه­های کاربردی اقتصاد، (4)8، 200-161.

  2-آقایی، مجید، رضاقلی­زاده، مهدیه و باقری، فریده (1392). بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان­های ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 19(67)، 21-44.

  3-جعفری، مولود، سامتی، مرتضی، رجبی، مصطفی و قبادی، سارا (1401). اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی (الگوی نسل‌های همپوشان). نظریه های کاربردی اقتصاد، (1)9، 174-145.

  4-سجادیه خواجوئی، فرزام، بختیاری، صادق و قبادی، سارا (1400). ارزیابی تأثیر آمادگی خانوار در برابر ریسک بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه اقتصاد کاربردی، (11)37، 35-21.

  5-سرلک، احمد و هژبرکیانی، کامبیز (1394). تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی استان­های کشور. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (4)13، 185-171.

  6-عطرکار­ روشن، صدیقه، نوریان، مریم و شیرین­بخش، شمس­اله (1395). تأثیر مخارج اجتماعی دولت­ها بر توسعه اقتصادی زنان با تأکید بر آموزش و سلامت در منتخبی از کشورهای آسیایی. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 14(3)، 60-37.

  7-گوهری، لیدا، سلیمی­فر، مصطفی و ابوترابی، محمدعلی (1393). بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 16(3)، 207-181.

  8-مرادی، محمدعلی، سخدری، کمال و صنیعی، شیما (1396). تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین­المللی در کشورهای در حال توسعه. نشریه توسعه کارآفرینی، (10)2، 339-358.

  9-میلادی­لاری، نسیم، شریفی­رنانی، حسین و دایی­کریم­زاده، سعید (1401). تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توان خانوار در مواجهه با ریسک (رویکرد رگرسیون انتقال ملایم). پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 23(3)، 157-133.

  10-ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). بررسی تأثیر ساختارهای  نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده­های تابلویی پویا. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (5)3، 24-1. 

  1. Ahmadvand, N., Alizadeh, M., Fetros, M. H., & Delfan, M. (2021). Non-linear effects of government public spending on social welfare (approach). Applied theories of economics, (4)8, 161-200 (in Persian).
  2. Aghaei, M., Rezagholizadeh, M., & Bagheri, F. (2012). Investigating the impact of human capital on economic growth in the provinces of Iran. Research and Planning Quarterly in Higher Education, 19(67), 21-44 (in Persian).    
  3. Arun, T. G., & Bendig, M. (2010). Risk management among the poor: The case of microfinancial services.‏
  4. Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Household economy challenges in fulfilling life needs during the Covid-19 pandemic. Global Business and Economics Review, 25(1), 21-39.‏
  5. Atrkar Roshan, S., Noorian, M., & Shirin-Bakhsh, Sh. A. (2015). The effect of government social spending on women's economic development with an emphasis on education and health in a selection of Asian countries. Women's Psychological Social Studies, 14(3), 37-60 (in Persian).    
  6. Beasley, L. O., Jespersen, J. E., Morris, A. S., Farra, A., & Hays-Grudo, J. (2022). Parenting challenges and opportunities among families living in poverty. Social Sciences, 11(3), 119.‏
  7. Dfid, G. B. (2008). Growth: building jobs and prosperity in developing countries. London: Department for International Development.‏
  8. Foa, R. (2013). Household risk preparation indices—Construction and diagnostics.‏
  9. Friedlander, L. J., Reid, G. J., Shupak, N., & Cribbie, R. (2007). Social support, self-esteem, and stress as predictors of adjustment to university among first-year undergraduates. Journal of college student development, 48(3), 259-274.‏
  10. Gohari, L., Salimifar, M., & Abu Torabi, M. A. (2014). Investigating the effect of financial development on human capital. Economic Research Quarterly, 16(3), 181-207 (in Persian).
  11. Jaafari, M., Sameti, M., Rajabi, M., & Qobadi, S. (2022). The effect of replacing oil income with taxes on life expectancy with an emphasis on the role of governance institutions (overlapping generations model). Applied theories of economics, (1)9, 174-145 (in Persian).
  12. Miladilari, N., Sharifi-Renani, H., & Daei-Karimzadeh, S. (2022). Analysis of factors affecting Iran's economic growth with an emphasis on the household's ability to face risk (soft transfer regression approach). Economic research (sustainable growth and development), 23(3), 157-133 (in Persian).    
  13. Moradi, M. A., Sakhdari, K., & Sanei, Sh. (2016). The effect of institutional factors on the rate of international entrepreneurship in developing countries. Journal of Entrepreneurship Development, (10)2, 339-358 (in Persian).    
  14. Nadiri, M., & Mohammadi, T. (2018). Investigating the effect of institutional structures on economic growth with the GMM method of dynamic panel data. Economic Modeling Quarterly, (5)3, 1-24 (in Persian).
  15.  Rampini, A. A., & Viswanathan, S. (2016). Household risk management (No. w22293). National Bureau of Economic Research.‏
  16. Rao, N., Singh, C., Solomon, D., Camfield, L., Sidiki, R., Angula, M., ... & Lawson, E. T. (2020). Managing risk, changing aspirations and household dynamics: Implications for wellbeing and adaptation in semi-arid Africa and India. World Development, 125, 104667.‏
  17. Richardson, D., Dugarova, E., Higgins, D., Hirao, K., Karamperidou, D., Mokomane, Z., & Robila, M. (2020). Families, family policy and the sustainable development goals (No. inorer1092).‏
  18. Sajadieh Khajoui, F., Bakhtiari, S., & Qobadi, S. (2021). Evaluating the impact of household preparedness against risk on Iran's economic growth. Applied Economics Quarterly, (11)37, 21-35 (in Persian).    
  19. Sarlek, A., & Hajbarkiani, C. (2014). The effect of health expenditure on the economic growth of the country's provinces. Iranian Applied Economic Studies Quarterly, (4) 13, 185-171 (in Persian).   
  20. Sarris, A., & Karfakis, P. (2007). Household vulnerability. Household vulnerability and insurance against commodity risks: Evidence from rural Tanzania. FAO Commodities and Trade Technical Paper, (10).‏
  21. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applications, 281-314.‏
  22. 23-The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (2019). Progress of the world's women 2019–2020.
  23. Tran, O. K. T., Le, H. D., & Nguyen, A. H. V. (2021). Role of institutional quality in economic development: A case study of Asian countries. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 357-369.‏
  24. World Bank. (2000). World development report 2000/2001: Attacking poverty.