تحلیل عاملی سوگیری‌های سلامت: رویکرد اقتصاد رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده

یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری‌های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده‌های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه‌گیری در دسترس از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری‌های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری‌های سلامت انعکاس دهنده‌های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری‌های سلامت را تبیین می‌کنند. همچنین بررسی شاخص‌های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده‌ها دارد. سوگیری‌های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی‌صبری در تغذیه، ساده‌انگاری در تغذیه، حال‌گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و ...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری‌های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Health Biases: a Behavioral Economics Approach

نویسندگان [English]

 • Heshmatulah Asgari 1
 • Mohaddeseh Pouralimardan 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University
2 Master of Economics, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University
چکیده [English]

One of the barriers to people's health is following past behaviors and not changing habits based on past and current preferences and ignoring the future. Therefore, the main purpose of the present study is to investigate factor analysis of health biases related to people using behavioral economics approach. For this purpose, the data of the present study was collected through a questionnaire developed by the researcher and convenience sampling from faculty members and staff of Ilam University. The initial reliability of the questions related to health biases was measured based on the Cronbach's alpha criterion, and the result was 0.77. The results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that eight dimensions of health biases are important reflections of people's biased beliefs during daily decisions regarding nutrition, physical activity, treatment, treatment cost and treatment period. Exploratory factor analysis showed that 8 factors explain about 72.55% of the changes in health biases. Also, the examination of the fit indices of the confirmatory factor analysis model showed that the eight-factor model has a good fit with the data. . People's health biases in the form of 8 main dimensions were named as follows:  impatience in nutrition, oversimplification in nutrition, presentism in physical activity, ignoring the cost of staying healthy, willingness to pay for immediate treatment, procrastination in emotional treatment, naivety about the treatment period and indiscretion in treatment. The results of the present study can help health activists (researchers, decision-makers, planners, etc.) to explain the biases of behavioral economics to informing new concepts of health

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Biases
 • Behavioral Economics
 • Exploratory Factor Analysis
 • Confirmatory Factor Analysis
 1. احمدی، وحیده، شهنازی، روح اله، اسلاملوییان، کریم و صدرایی جواهری، احمد (1401). ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 9(1)، 271-294.
 2. پورعلی مردان، محدثه و عسگری، حشمت اله (1401). سوگیری در دستمزدها و ترجیحات زمانی (کاربردی از اقتصاد رفتاری). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27(93)، 177-220.
 3. تشکری صالح، پروین، خداپرست مشهدی، مهدی و فیضی، مهدی (1396). بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد. اقتصاد پولی مالی، 24(13)، 89-69.
 4. دادگر، یداله (1399). اقتصاد رفتاری گرایشی تکاملی در علم جامع الاطراف (با تاکید بر سیاست‌گذاری عمومی). انتشارات نورعلم
 5. دادگر، یداله، درگاهی، حسن و قلی­زاده، سعید (1402). نقش احساسات سرمایه‌گذاران و رفتار دولت در نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد اقتصاد رفتاری. فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد، 10(1)، 214-191.
 6. رضوی، سیدمحمد حسین، علوی، سید حسین، لقمانی، محسن و ذبیحی، اسماعیل (1395). تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12(24)، 270-255.
 7. مروت، حبیب، شریف، مصطفی و نزاکت، پیمان (1398). بررسی تاثیر سوگیری­های شناختی (اثر دست گرمی و نرخ تنزیل هذلولوی) بر روی نگرش و رفتارهای زیست محیطی در ایران. فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد، 6(4)، 190-163.
 8. نوحی، شهناز، جان بزرگی، مسعود، آگاه هریس، مژگان و نجیمی، آویسا (1399). هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان ((CEBQ روانشناسی سلامت. 9(34)، 41-56.

 

 1. Ahmadi, V., Shahnazi, R., Eslamlouian, K., & Sadraei Javaheri, A. (2022). Evaluating the Impact of Occupation Choice on Tax Evasion - Behavioral Economics Approach with the Agent-Based Method in the Iranian Economy. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(1), 271-294 (In Persian).
 2. Cobb-Clark, D. A., Dahmann, S. C., Kamhöfer, D., & Schildberg-Hörisch, H. (2021). Sophistication about self-control. Life Course Centre Working Paper.
 3. Cobb-Clark, D. A., Dahmann, S. C., Kamhöfer, D., & Schildberg-Hörisch, H. (2022). Self-control and unhealthy body weight: the role of impulsivity and restraint. Life Course Centre Working Paper.
 4. Dadgar, Y. (2020). Behavioral economics with evolutionary orientation in comprehensive science (with emphasis on public policy making). Noor Alam Publications (In Persian).
 5. Dadgar, Y., Dargahi, H., & Gholizadeh, S. (2023). The Role of Investor Sentiment and Government Behaviour in Volatility of Tehran Stock Exchange Market: A Behavioural Economics Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 10(1), 191-214 (In Persian).
 6. Ericson, K. M., & Laibson, D. (2019). Intertemporal choice. In Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1, (Vol. 2, pp. 1-67). North-Holland.
 7. Gabaix, X., & Laibson, D. (2017). Myopia and discounting (No. w23254). National bureau of economic research.
 8. Gebremedhin, M., Gebrewahd, E., & Stafford, L. K. (2022). Validity and reliability study of clinician attitude towards rural health extension program in Ethiopia: exploratory and confirmatory factor analysis. BMC Health Services Research, 22(1), 1-10.‏
 9. Granö, N., Kieseppä, T., Karjalainen, M., & Roine, M. (2016). Exploratory factor analysis of a 16D Health-Related Quality of Life instrument with adolescents seeking help for early psychiatric symptoms. Nordic Journal of Psychiatry, 70(2), 81-87.
 10. Guiné, R. P., Florença, S. G., Aparício, G., Cardoso, A. P., & Ferreira, M. (2023). Food Literacy Scale: Validation through Exploratory and Confirmatory Factor Analysis in a Sample of Portuguese University Students. Nutrients, 15(1),
 11. Hebesberger, H. (2017). The myopia problem and remedies for short-sighted (mis) behavior/submitted by Hannah Hebesberger (Doctoral dissertation, Universität Linz).
 12. Hunter, R. F., Tang, J., Hutchinson, G., Chilton, S., Holmes, D., & Kee, F. (2018). Association between time preference, present-bias and physical activity: implications for designing behavior change interventions. BMC Public Health, 18, 1-12.
 13. Kang, M. I., & Ikeda, S. (2016). Time discounting, present biases, and health-related behaviors: Evidence from Japan. Economics & Human Biology, 21, 122-136.
 14. Luoto, J., & Carman, K. G. (2014). Behavioral economics guidelines with applications for health interventions.
 15. MacCarthy, S., Mendoza-Graf, A., Jennings Mayo-Wilson, L., Wagner, Z., Saya, U., Chemusto, H., ... & Linnemayr, S. (2023). A qualitative exploration of health-related present bias among HIV-positive adults in Uganda. AIDS care, 35(6), 883-891.
 16. Morovat, H., Sharif, M., & Nezakat, P. (2020). Investigating the Effect of Cognitive biases (hot-hand effect and Hyperbolic discount Rate) on Environmental Attitudes and Behaviors in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(4), 163-190 (In Persian).
 17. Nouhi, S., janbozorgi, M., agah haris, M., & Najimi, A. (2020). Standardization of children's eating behavior questionnaire (CEBQ). Health Psychology, 9(34), 41-56 (In Persian).
 18. Potard, C. (2022). Multidimensional eating profiles associated with personality traits during emerging adulthood: A cluster-analytic approach. European Review of Applied Psychology, 72(1), 100730.
 19. Pouralimardan, M., & Asgari, H. (2022). Bias in Wages and Time Preferences (An Application of Behavioral Economics). Iranian Journal of Economic Research, 27(93) (In Persian).
 20. Razavi, M, Alavi, H, Loghmani, M, & Zabihi, E. (2016). Factor analysis of health indicators of Mazandaran University students with emphasis on sports activities. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 12(24), 255-270. (In Persian).
 21. Rice, T. (2013). The behavioral economics of health and health care. Annual review of public health, 34, 431-447.
 22. Sarmento, R. P., & Costa, V. (2019). Confirmatory factor analysis--a case study. arXiv preprint arXiv:1905.05598.
 23. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74.
 24. Tashakori saleh, P., khoda parast mashhadi, M., & feizi, M. (2017). Investigating the Effect of Saving Experience on Individuals’ Time Preferences. Monetary & Financial Economics, 24(13), 69-89 (In Persian).
 25. Thaler, R. H. (2016). Behavioral economics: Past, present, and future. American economic review, 106(7), 1577-1600.
 26. Thaler, R. H., Tversky, A., Kahneman, D., & Schwartz, A. (1997). The effect of myopia and loss aversion on risk taking: An experimental test. The quarterly journal of economics, 112(2), 647-661.
 27. Torrecillas, M. J. M., & Rambaud, S. C. (2004). An analysis of the anomalies in traditional discounting models. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4(1), 105-128.
 28. Van Vliet, M., Doornenbal, B. M., Boerema, S., & Van Den Akker-Van, E. M. (2021). Development and psychometric evaluation of a Positive Health measurement scale: A factor analysis study based on a Dutch population. BMJ open, 11(2), e040816.
 29. Venkaiah, K., Brahmam, G. N. V., & Vijayaraghavan, K. (2015). Identification of dietary patterns by factor analysis and study of the relationship with nutritional status of rural adolescents using factor scores. Journal of Health, Population and Nutrition, 34, 1-8.
 30. Wang, Y., & Sloan, F. A. (2018). Present bias and health. Journal of risk and uncertainty, 57(2), 177-198.
 31. Weber, E. U. (2017). Breaking cognitive barriers to a sustainable future. Nature Human Behaviour, 1(1), 1-2.
 32. Wilson, A. C. (2020). Behavioral Economics In Context Applications for Development, Inequality & Discrimination, Finance, and Environment. Boston: Global Development Policy Center.‏
 33. Xiao, J. J., & Porto, N. (2019). Present bias and financial behavior. Financial Planning Review, 2(2), e1048.