سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران (خودرگرسیونی برداری ساختاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 مربی اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی ‌و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجۀ حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهرۀ واقعی در بلندمدت رابطه­ای قائل نیست، همسو و هم­جهت بوده، لذا می­توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می­باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد سیاست­مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست­گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به ­وجود آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Fisher's Theory in Iran's Economy (Structural Vector Autoregression)

نویسندگان [English]

 • Hassan Heydari 1
 • Sanaz Shahbazi 2
 • Vahid Nikpey Pesyan 3
1 Economics instructor, Mohaghegh Ardabili University
2 Economics instructor, Mohaghegh Ardabili University
3 Ph.D. Candidate in Economics, of Urmia University
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the relationship between monetary policy and Fisher's theory in Iran's economy using seasonal data during the period of 1370-1400 based on the structural vector autoregression (SVAR) model using the variables of monetary policy, interest rate, inflation rate, unemployment rate and production. GDP has been estimated by the model. According to the results obtained from the variables of the current research, no significant relationship has been obtained between the monetary impulse and the interest rate in the long term, either in a positive or negative direction, the result obtained with Fisher's rule that between inflation and the real interest rate in In the long term, there is no relationship, it is aligned and in the same direction, so it can be said that in the long term, Fisher's rule is valid in Iran. Based on the results of the research, it is suggested that politicians should avoid monetary policy with the aim of influencing the interest rate and increasing production. Also, the central bank policymakers should create a logical balance between the real interest rate and economic growth by bringing the interest rate of the facilities granted to different sectors closer to each other and reducing the interest rate of the commercial sector

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fisher theory
 • monetary policy
 • Iran
 • SVAR
 1. اخباری، رضا و  آماده، حمید (1394). تحلیل رابطه هم انباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه­ها: شواهدی از اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 15(59)، 125-160.‎
 2. پناهی، حسین؛ آقایاری هیر، توکل و آل عمران، سیدعلی (1398). بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه تصرف مسکن. مجله اقتصادی، 5 و 6، 25-5.
 3. جعفری صمیمی، احمد، غلامی، زینب، طهرانچیان، امیرمنصور و احسانی، محمدعلی (1395). تأثیر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه‌ای. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی،9(29)، 373-404.‎
 4. حاجی‌قاسمی، ‌شهناز، نجاتی، مهدی و صالحی‌اسفیجی، ‌نورالله (1396). ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران. نظریه­های کاربردی اقتصاد،14(4)، 117-142.‎
 5. حسن خوانساری، زهرا و شیرین­بخش، شمس­الله (1384). کاربرد ایویوز در اقتصادسنجی. پژوهشکده امور اقتصادی.
 6. حسنوند، داریوش و نادمی، یونس (1397). تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورم در ایران: رهیافت فضا-حالت. اقتصاد پولی مالی،25(15)، 219-238.‎
 7. حسینی، الهام، نادمی، یونس، آسایش، حمید و سجادی­فر، سیدحسین (1399). بررسی اثرات متقابل بی­ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران کاربردی از مدل­های VAR و GARCH‎. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 16(2)، 164-133.
 8. خواجه محمدلو، علی و خداویسی، حسن (1396). بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری‌های فیشر در اقتصاد ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی، 6(24)، 221-199.
 9. رسولی، محمد، ابریشمی، حمید، مهرآرا، محسن و اصفهانیان، هما (1399). پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫­های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران.تحقیقات اقتصادی، 55(2)، 321-345.‎
 10. سوری، علی (1393). اقتصادسنجی پیشرفته همراه با کاربرد در ایویوز و استتا. انتشارات فرهنگ­شناسی، تهران.
 11. صیادی، محمد و خوش کلام خسروشاهی، موسی (1399). ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تاکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه­گذاری؛ کاربرد مدل BVAR . نشریه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 10(38)، 140-119.
 12. عابدی، سارا، عابدی، سمانه و حسینی، سیداحسان (1394). بررسی اثر سیاست­های پولی بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، 14-1.
 13. معدنیان، بهاره (1396). بررسی اثر فیشر با استفاده از فیلتر کالمن با وجود شکست ساختاری. اقتصاد کاربردی، 7(21)، 85-75.‎
 14. نیازی محسنی، محسن، شهرستانی، حمید، هژبر کیانی، کامبیز و غفاری، فرهاد (1396). بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نقش استقلال بانک مرکزی.فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 11(36)، 151-182.‎
 15. بیدآبادی، بیژن (1383). الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران. چاپ پنجم، پژوهشکده پولی و بانکی.
 16. طیب نیا، علی (1374). تئوری­های تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران. جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران.
 17. داودی، پرویز و ذوالقدری، مهدی (1390). بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران.اقتصاد و الگوسازی، 2(8)، 1-25.
 18. کازرونی، علیرضا و اصغری، برات (1381). آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی. پژوهشنامه بازرگانی، 23، 139-97.
 19. سعیدی، پرویز، مظهری، رضا و ولیان، حسن (1391). بررسی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره بر اساس تئوری فیشر در اقتصاد ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(1)، 83-98.
 20. مصباحی، مانا، اصغرپور، حسین، حقیقت، جعفر، کازرونی، سیدعلیرضا و فلاحی، فیروز (1396). درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تاکید بر نقش بی ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11(1)، 100-77.
 21. منجذب، محمدرضا و نصرتی، رضا (1397). مدل­های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا. نشر مهربان، تهران.

 

 1. Abedi, S., Abedi, S., and Hosseini, S. A. (2014). Investigating the effect of Central Bank's monetary policies on macroeconomic variables in Iran. International Conference on New Researches in Management and Industrial Engineering, 1-14 (In Persian).
 2. Akhbari, R., and Akhbari, H. (2014). Analyzing the co-accumulation relationship between unemployment rate and economic growth with the border test approach: Evidence from Iran's economy. Economic Journal, 15(59), 125-160 (In Persian).
 3. Anari, A., & Kolari, J. (2016). Dynamics of interest and inflation rates. Journal of Empirical Finance39, 129-144.‏
 4. Atkeson, A., & Kehoe, P. J. (2008). On the need for a new approach to analyzing monetary policy. NBER Macroeconomics Annual23(1), 389-426.‏
 5. Bernanke, B. S., & Mihov, I. (1998). Measuring monetary policy. The quarterly journal of economics113(3), 869-902.‏
 6. Bidabadi, B. (2004). Macro econometric model of Iran. Fifth edition, Monetary and Banking Research Institute (In Persian).
 7. Bigman, D., & Taya, T. (Eds.). (2003). Floating exchange rates and the state of world trade and payments. Beard Books.‏
 8. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1993). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances: Reply. The American Economic Review83(3), 653-658.‏
 9. Carney, M. (2016). Redeeming an unforgiving world. In Speech to the 8th Annual Institute of International Finance G20 Conference.‏
 10. Christiano, L., Eichenbaum, M. S., & Vigfusson, R. J. (2003). What happens after a technology shock? August 27, 2004.‏
 11. Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective. Journal of economic literature37(4), 1661-1707.‏
 12. Coppock, L., & Poitras, M. (2000). Evaluating the Fisher effect in long-term cross-country averages. International Review of Economics & Finance9(2), 181-192.‏
 13. Davodi, P., and Zulqadri, M. (2010). Investigating the relationship between interest rate and inflation rate in Iran. Economics and Modeling, 2(8), 1-25 (In Persian).
 14. Diegel, M., & Nautz, D. (2021). Long-term inflation expectations and the transmission of monetary policy shocks: Evidence from a SVAR analysis. Journal of Economic Dynamics and Control130, 104192.‏
 15. Dogan, I., Orun, E., Aydın, B., & Afsal, M. S. (2020). Non-parametric analysis of the relationship between inflation and interest rate in the context of Fisher effect for Turkish economy. International Review of Applied Economics34(6), 758-768.‏
 16. Eo, Y., & Lie, D. (2020). Average inflation targeting and interest-rate smoothing. Economics Letters189, 109005.‏
 17. Fisher, I. (1930). The theory of interest. New York43, 1-19.‏
 18. Fisher, R. A. (1920). Accuracy of observation, a mathematical examination of the methods of determining, by the mean error and by the mean square error. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society80, 758-770.‏
 19. Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy The American Economic Review. New york, 58.‏
 20. Fuhrer, J. C., & Moore, G. R. (1995). Monetary policy trade-offs and the correlation between nominal interest rates and real output. The American Economic Review, 219-239.‏
 21. Gil‐Alana, L. A., & Robinson, P. M. (2001). Testing of seasonal fractional integration in UK and Japanese consumption and income. Journal of Applied Econometrics16(2), 95-114.‏
 22. Gocer, I., & Ongan, S. (2020). The relationship between inflation and interest rates in the UK: The nonlinear ARDL approach. Journal of Central Banking Theory and Practice9(3), 77-86.‏
 23. Granville, B., & Mallick, S. (2009). Monetary and financial stability in the euro area: Pro-cyclicality versus trade-off. Journal of International financial markets, institutions and money19(4), 662-674.‏
 24. Gunay, S. D., Akdere, U., Kosovali, F., & Tasseven, C. (2007). The Static Structure of Liquid Semiconductors NiTe and NiTe2: Preliminary Results. In AIP Conference Proceedings(Vol. 899, No. 1, pp. 616-616). American Institute of Physics.‏
 25. Haji Qasemi, Sh., Nejati, M., and Salehi Asfiji, N. (2016). Evaluating the effects of real interest rate and legal reserve rate on selected macroeconomic variables of Iran. Applied theories of economics, 14(4), 117-142 (In Persian).
 26. Hassan Khansari, Z., and Shirin-Bakhsh, Sh. (2005). The application of evioz in econometrics. Research Institute of Economic Affairs (In Persian).
 27. Hassanvand, D., and Nadami, Y. (2017). Empirical analysis of Mendelian governance of the relationship between interest rate and inflation in Iran: state-space approach. Monetary and Financial Economics, 25(15), 219-238 (In Persian).
 28. Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the" classics"; a suggested interpretation. Econometrica: journal of the Econometric Society, 147-159.‏
 29. Hosseini, E., Nadami, Y., Asaish, H., and Sajjadi Far, S. H. (2019). Investigating the mutual effects of monetary, financial and real exchange rate instability in the Iranian economy using VAR and GARCH models. Economic studies and policies, period 16, (2), 133-164 (In Persian).
 30. Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W., & Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of econometrics44(1-2), 215-238.‏
 31. Jafari Samimi, A., Gholami, Z., Tehranchian, A., and Ehsani, Mohammad A. (2015). The effect of monetary policy and bank credits on gross domestic product in Iran: a threshold vector autoregression approach. Financial and Banking Research Quarterly, 9(29), 404-373(In Persian).
 32. Kazroni, A., and Asghari, B. (2012). Test of classical model of inflation in Iran. Convergence Method, Business Journal, Vol. 23, 97-139 (In Persian).
 33. Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. The quarterly journal of economics51(2), 209-223.‏
 34. Khajeh Mohammadlou, A., and Khadavisi, H. (2016). Investigating the relationship between exchange rate, inflation rate and interest rate under the approach of Fisher's theories in Iran's economy. Applied Economic Studies, 6(24), 221-199 (In Persian).
 35. King, R. G., & Watson, M. W. (1992). Testing long run neutrality.‏
 36. Mesbahi, M., Asgharpour, H., Haghighat, J., Kazrooni, S. A., and Fallahi, F. (2016). The degree of pass-through of exchange rates on import prices in Iran with emphasis on the role of instability of oil revenues (non-linear approach). Economic Modeling Quarterly, Year 11, Number 1, Series 37, pp. 77-100 (In Persian).
 37. Madaniyan, B. (2016). Investigating the Fisher effect using the Kalman filter despite structural failure. Applied Economics, 7(21), 75-85 (In Persian).
 38. Mishkin, F. S. (1980). Monetary policy and long-term interest rates: An efficient markets approach.‏
 39. Manjazeb, M. R., and Nosrati, R. (2017). Advanced econometric models with Evioz and Stata. Publications: Mehraban Publishing House, Tehran (In Persian).
 40. Moreira, R. R. (2015). Monetary policy's structural credibility and the role of the expected inflation: a Kalman filter investigation. Procedia Economics and Finance24, 435-443.‏
 41. Nasir, M. A. (2021). Zero lower bound and negative interest rates: Choices for monetary policy in the UK. Journal of policy modeling43(1), 200-229.‏
 42. Niazi Mohseni, M., Shahrashtani, H., Hejbar Kiani, K., and Ghafari, F. (2016). Investigating the effect of monetary policy shocks on macroeconomic variables, emphasizing the role of central bank independence. Financial and Banking Research Quarterly, 11(36), 151-182 (In Persian).
 43. Panahi, H., Aghaari Heer, T., and Ali Imran, S. A. (2018). Investigating the impact of housing prices on fertility rates in urban areas of Iran, emphasizing the role of housing tenure. Economic Journal, numbers 5 and 6, pp. 5-25 (In Persian).
 44. Pettinger, Tejvan. UK Monetary Policy, does monetary policy work, 19,17/k. 12 (January 2020).
 45. Proano, C. R., & Lojak, B. (2021). Monetary policy with a state-dependent inflation target in a behavioral two-country monetary union model. Journal of Economic Dynamics and Control133, 104236.‏
 46. Rasouli, M., Abrishmi, H., Mehrara, M., and Esfahanian, H. (2019). Predicting the effect of monetary and financial policies on the unemployment rate in Iran's economy. Economic Research, 55(2), 321-345 (In Persian).
 47. Saidi, P., Mazhari, R., and Walian, H. (2011). Investigating the relationship between inflation rate and interest rate based on Fisher's theory in Iran's economy. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(1), 83-98 (In Persian).
 48. Sayadi, M., and Khosh Kalam Khosrowshahi, M. (2019). Assessing the dynamics between oil income and Iran's GDP without oil, emphasizing the concept of investment inefficiency; Application of BVAR model. Journal of Economic Growth and Development Research, 10(38), 119-140 (In Persian).
 49. Sims, C. A. (1980). Money, Income and Causality. American Economic Review, 1972, 62. Macroeconomics and Reality. Econometrica48, 1-48.‏
 50. Soderlind, P. (2001). Monetary policy and the Fisher effect. Journal of Policy Modeling23(5), 491-495.‏
 51. Suri, A. (2013). Advanced econometrics with application in Evioz and Stata. Philology Publishing House, Tehran (In Persian).
 52. Sutherland, I. W. (2001). The biofilm matrix–an immobilized but dynamic microbial environment. Trends in microbiology9(5), 222-227.‏
 53. Tayebnia, A. (1995). Inflation theories with a look at the inflation process in Iran. Academic Jihad, University of Tehran, Tehran (In Persian).
 54. Woodford, M. (2005). Central bank communication and policy effectiveness.‏
 55. Zhu, S., Kavanagh, E., & O’Sullivan, N. (2021). Inflation targeting and financial conditions: UK monetary policy during the great moderation and financial crisis. Journal of Financial Stability53, 100834.‏