سیاست پولی و نااطمینانی‌های اقتصادکلان در ایران: رویکردی تجربی با تحلیل در حوزه زمان - فرکانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم­گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می­رود. از این­رو، اتخاذ سیاست­های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی­های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می­کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی­های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان­مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان­مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش­تر پایه پولی منجر می­شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست­گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل­های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می­شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می­کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Macroeconomic Uncertainties in Iran: an Empirical Approach with Time-Frequency Analysis

نویسنده [English]

 • Saleh Taheri Bazkhaneh
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

Uncertainty in the key variables of macroeconomics with disruptions in the decision-making of economic agents and distortions in the resource allocation mechanism is considered an important challenge for Iran's economy.  Therefore, it is necessary to adopt appropriate policies to reduce uncertainty. So, the current research examines the effectiveness of monetary policy in reducing macroeconomic uncertainties during the period of 1989-2021. For this purpose, continuous wavelet transformation was used to discover the dynamics of the relationship between monetary policy and inflation uncertainty, economic growth uncertainty and foreign currency market uncertainty. The results show that the uncertainty of inflation only in the medium run and long run in the period of 1993-1997 has resulted in the aggressive reaction of the monetary policy. The monetary policy tool in Iran’s economy is not functioning effectively in reducing the uncertainty of the real sector. So that it cannot play a role in the medium and long run. The results show a strong relationship between uncertainty in the currency market and monetary policy instruments. So that in the long run, uncertainty in the foreign currency market leads to a greater growth of the monetary base.The mentioned process occurs due to the suppression of the exchange rate by the policy maker to anchor the Inflation expectations and gain credit. This procedure leads to the growth of monetary totals and the intensification of uncertainty in the foreign currency market, which results in the monetary policy becoming irrelevant. This article tries to provide useful information and policy suggestions by analyzing the relationship between variables in the time-frequency domain

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary policy
 • Uncertainty
 • Iran's economy
 1. Aastveit, K. A., Natvik, G. J. J., & Sola, S. (2013). Economic uncertainty and the effectiveness of monetary policy.
 2. Aguiar-Conraria, L., Azevedo, N., & Soares, M.J. (2008). Using wavelets to decompose the time–frequency effects of monetary policy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387, 2863–2878.
 3. Aguiar-Conraria, L., Martins, M. M., & Soares, M. J. (2018). Estimating the Taylor rule in the time-frequency domain. Journal of Macroeconomics57, 122-137.
 4. ALAEI, R., Salahmanesh, A., & Arman, S. A. (2020). Monetary Policy Efficiency Under Economic Uncertainty (Research in Iranian Economy). Economic Growth and Development Research, 11(41), 34-15. (In Persian).
 5. ANVARI, E., & ZARANEZHAD, M. (2015). Parameters uncertainty and the effects on monetary policy in Iran: a New Keynesian open economics approach.Macroeconomics Research Letter10(20), 6-6. (In Persian).
 6. Aoki, K. (2003). On the optimal monetary policy response to noisy indicators. Journal of monetary economics50(3), 501-523.
 7. Apergis, N. (2005). Inflation uncertainty and growth: Evidence from panel data. Australian Economic Papers44(2), 186-197.
 8. Baker, S., Bloom, N., & Davis, S. J. (2012). Measuring economic policy uncertainty. University of Chicago and Stanford University.
 9. Ball, L. (1999). Efficient rules for monetary policy. International finance, 2(1), 63-83.
 10. Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). A positive theory of monetary policy in a natural rate model. Journal of political economy91(4), 589-610.
 11. Basu, S., & Bundick, B. (2017). Uncertainty shocks in a model of effective demand. Econometrica85(3), 937-958.
 12. Batra, R. N., & Ullah, A. (1974). Competitive firm and the theory of input demand under price uncertainty. Journal of Political Economy82(3), 537-548.
 13. Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. econometrica77(3), 623-685.
 14. Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of economic Perspectives28(2), 153-176.
 15. Bloom, N., Floetotto, M., Jaimovich, N., Saporta‐Eksten, I., & Terry, S. J. (2018). Really uncertain business cycles. Econometrica86(3), 1031-1065.
 16. Brainard, W. C. (1967). Uncertainty and the Effectiveness of Policy. The American Economic Review57(2), 411-425.
 17. Caggiano, G., Castelnuovo, E., & Nodari, G. (2022). Uncertainty and monetary policy in good and bad times: A replication of the vector autoregressive investigation by Bloom (2009). Journal of Applied Econometrics37(1), 210-217.
 18. Caldara, D., Fuentes-Albero, C., Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2016). The macroeconomic impact of financial and uncertainty shocks. European Economic Review88, 185-207.
 19. Chan, L. K. (1994). Consumption, inflation risk, and real interest rates: An empirical analysis. Journal of business, 69-96.
 20. Debelle, G., & Cagliarini, A. (2000). Uncertainty and Smoothing| RDP 2000-07: The Effect of Uncertainty on Monetary Policy: How Good are the Brakes?. Reserve Bank of Australia Research Discussion Papers, (October).
 21. Dehghani, E., Raeispour Rajabali, A., jalaee esfandabadi, S. A., & zeinalzadeh, R. (2023). Studying the Effect of Monetary Policies on Exchange Rate and its Effects on Total Welfare (Application of Recursive Dynamic Computable General Equilibrium). Monetary & Financial Economics, 30(25). . (In Persian).
 22. Ehsani, M. A., & Taheri Bazkhaneh, S. (2018). The application of continuous wavelet transform in discovering the dynamics of the causal relationship between liquidity and its components with inflation: A case study of Iran. Journal of Economic Research, 53(2), 235-278. (In Persian).
 23. Evans, C., Fisher, J., Gourio, F., & Krane, S. (2016). Risk management for monetary policy near the zero lower bound. Brookings papers on economic activity, 2015(1), 141-219.
 24. Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of monetary economics32(3), 485-512.
 25. Fischer, S., & Modigliani, F. (1978). Towards an understanding of the real effects and costs of inflation(No. w0303). National Bureau of Economic Research.
 26. Foad Moosavi, S., & Mehrabian, A. (2016). The Effect of Output Uncertainty on Economic Growth. The Economic Research16(3), 209-230. (In Persian).
 27. Folawewo, A. O., & Osinubi, T. S. (2006). Monetary policy and macroeconomic instability in Nigeria: A rational expectation approach. Journal of social sciences12(2), 93-100.
 28. Gomez, T., & Piccillo, G. (2023). Does US Monetary Policy Respond to Macroeconomic Uncertainty?. CESifo Working Paper No. 10407.
 29. Goodfriend, M. (2007). How the world achieved consensus on monetary policy. Journal of Economic Perspectives21(4), 47-68.
 30. Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. American Economic Review94(2), 33-40.
 31. Güney, P. Ö. (2016). Does the central bank directly respond to output and inflation uncertainties in Turkey?. Central Bank Review16(2), 53-57.
 32. Güney, P. Ö. (2018). Asymmetries in monetary policy reaction function and the role of uncertainties: the case of Turkey. Economic research-Ekonomska istraživanja31(1), 1367-1381.
 33. Hoshmand, M., Daneshnia, M., Shahrivar, S., Ghezelbash, A., & Eskandari Pur, Z. (2012). The Relationship between Monetary Policy and Exchange Rate in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics9(2), 109-127. (In Persian).
 34. Huizinga, J. (1993). Inflation uncertainty, relative price uncertainty, and investment in US manufacturing. Journal of Money, Credit and Banking25(3), 521-549.
 35. Jalalpour, A., Abtahi, S., Totonchi, J., DehghanTafti, M. (2021). Nonlinear Analysis of the Relationship between Macroeconomic Variables and Monetary Policy with the Ball and Mankiw List Cost Model (TVP-VAR approach in Iranian economy). Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 8(1), 185-214.(In Persian).
 36. Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2015). Measuring uncertainty. American Economic Review105(3), 1177-1216.
 37. Koochakzadeh, A., & Jalaee, S. A. (2014). Effect of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran. Economic Growth and Development Research4(16), 20-11. (In Persian).
 38. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of political economy85(3), 473-491.
 39. labafi feriz, F., samadi, S., Nasrullahi, K., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2018). Robust Monetary Policy in Uncertainty for Iran’s Economy by using the Hansen and Sargent Approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)53(1), 153-179. (In Persian).
 40. Leduc, S., & Liu, Z. (2016). Uncertainty shocks are aggregate demand shocks. Journal of Monetary Economics82, 20-35.
 41. Leland, H. E. (1968). Saving and uncertainty: The precautionary demand for saving. The Quarterly Journal of Economics82(3), 465-473.
 42. Loh, L. (2013). Co-movement of Asia–Pacific with European and US stock market returns: A cross-time-frequency analysis. Research in International Business and Finance, 29, 1–13.
 43. Martin, C., & Milas, C. (2009). Uncertainty and monetary policy rules in the United States. Economic Inquiry47(2), 206-215.
 44. Mishkin, F. S. (2007). What should central banks do?. Monetary policy strategy, 37-58.
 45. Montes, G. C. (2010). Uncertainties, monetary policy and financial stability: challenges on inflation targeting. Brazilian Journal of Political Economy/Revista de Economia Política30(1).
 46. Parikh, A., & Williams, G. (1998). Modelling real exchange rate behaviour: A cross-country study. Applied Financial Economics8(6), 577-587.
 47. Peersman, G., & Smets, F. (1999). The Taylor rule: a useful monetary policy benchmark for the Euro area?. International Finance2(1), 85-116.
 48. Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). The effect of inflation on economic growth in Iran with special emphasis on uncertainty. The Economic Research, 11(1), 67-80. (In Persian).
 49. Rahimi, M., Nadri, K., Yazdani, M. (2022). Identification of the Most Important Variables Affecting the Mechanism of Monetary Policy Transmission in the Iranian Economy with the Dynamic Model Averaging Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(2), 151-190. (In Persian).
 50. Razmi, F., Mohamed, A., Chin, L., & Habibullah, M. S. (2015). The role of monetary policy in macroeconomic volatility of association of southeast asian nations-4 countries against oil price shock over time. International Journal of Energy Economics and Policy5(3), 731-737.
 51. Rösch, A., & Schmidbauer, H. (2016). WaveletComp 1.1: A guided tour through the R package. URL: http://www. hsstat. com/projects/WaveletComp/WaveletComp_guided_tour. pdf.
 52. Roueff, F., & Sachs, R. (2011). Locally stationary long memory estimation. Stochastic Processes and their Applications, 121(4), 813–844.
 53. Rudebusch, G. D. (2001). Is the Fed too timid? Monetary policy in an uncertain world. Review of Economics and Statistics83(2), 203-217
 54. Rudebusch, G., & Svensson, L. E. (1999). Policy rules for inflation targeting. In Monetary policy rules(pp. 203-262). University of Chicago Press.
 55. Safdari, M., & Pourshahabi, F. (2011). Impact of Inflation Uncertainty on Iran Economic Growth (Using EGARCH and VECM methods (1971-2007)). Monetary & Financial Economics16(29), 65 – 87. (In Persian).
 56. Schleicher, C. (2002). An introduction to wavelets for economists (No. 2002-3). Bank of Canada.
 57. Smets, F. (2002). Output gap uncertainty: does it matter for the Taylor rule?. Empirical Economics27, 113-129.
 58. Syarifuddin, F., Achsani, N. A., Hakim, D. B., & Bakhtiar, T. (2014). Monetary policy response on exchange rate volatility in Indonesia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 1(2), 35-54.
 59. Taheri Bazkhaneh, S., Ehsani, M. A., & Gilak Hakim Abadi, M. T. (2018). The investigating of the dynamic relationship between financial cycles with business cycles and the inflation gap in Iran: An application of wavelet transform. Economic Growth and Development Research9(33), 121-140. (In Persian).
 60. Taheri Bazkhaneh, S., & Seifi Khodashahri, H. (2021). Revisiting the relationship between inflation and its uncertainty in Iran: the application of continuous wavelet transform. Macroeconomics Research Letter16(32), 147 – 169. (In Persian).
 61. Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy(Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland.
 62. Terzioğlu, M. K. (2018). Effects of inflation uncertainty on economic policies: Inflation-targeting regime. Financial Management from an Emerging Market Perspective, 265-281.
 63. Torrence, C. & Compo, G. (1998). A practical guide to wavelet analysis. Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 61–78.
 64. Torrence, C. & Webster P. J. (1998). The annual cycle of persistence in the El Niño–Southern oscillation. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 124, 1985–2004.
 65. Wen, Y. (2005). Understanding the inventory cycle. Journal of Monetary Economics, 52(8), 1533-1555.
 66. Whyte, S. (2010). The Impact of Macroeconomic Uncertainty on Bank Lending Behaviour in Jamaica. Bank of Jamaica research paper No12, 1-24