اثرات نااطمینانی سیاست اقتصادی، کیفیت نهادی و انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد سبز :مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه­ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می­شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می­کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث ‌انگیزترین موضوعات در مجامع بین‌المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می­شود. بنابراین، محققان و سیاست­گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده­اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی­های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست­های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته­های تجربی نشان می­دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک­های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی­های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می­دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک­ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Uncertain Effects of Economic Policy, Institutional Quality, and Renewable Energies on Green Growth: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

 • Zahra Karimi Takanlou 1
 • Amir Ali Farhang 2
 • Ali Mohammadpour 3
1 faculty of economics and management/university of tabriz
2 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University
3 PH.D student of Economic Science, Tabriz University
چکیده [English]

Global climate change, exacerbated by the emission of greenhouse gases (mainly carbon dioxide), poses a significant threat to life, the global environment, and development. Environmental degradation is a highly debated issue in international forums and is recognized as a significant concern worldwide. Consequently, researchers and policymakers have shifted their focus from traditional economic growth to green growth. This study explores the influence of economic policy uncertainty, renewable energy consumption, and institutional quality on green growth in Iran from 2002 to 2020. Economic policy uncertainty is measured using a composite index that incorporates currency, monetary, and financial policy uncertainty, calculated through ARCH and GARCH econometric models. Green growth is defined as economic growth adjusted for environmental considerations, based on Ahmed et al. (2022) and Sohag et al. (2022). The Quantile Auto Regressive Distributed Lag (QARDL) method is employed for data analysis. Empirical findings reveal that economic policy uncertainty negatively affects green growth across all quantiles (0.25, 0.50, 0.75, and 0.95), whereas renewable energy consumption and institutional quality contribute positively to green growth. Control variables, including capital stock, employment, and degree of trade openness, are also incorporated in the analysis. Trade openness and capital positively influence green growth across all quantiles, while employment has a negative impact

کلیدواژه‌ها [English]

 • green growth؛ economic policy uncertainty؛ institutional quality؛ Renewable energies
 • QARDL
 1. دانشوری، سمیه، سلاطین، پروانه و خلیل زاده، محمد (1397). تأثیر انرژی­های تجدید پذیر بر اقتصاد سبز. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(12)، 15-1.
 2. صادقی، سید کمال، سجودی، سکینه و احمد زاده دلجوان، فهیمه (1396). تأثیر انرژی­های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران. فصلنامه پژوهش­های سیاستگذاری و برنامه­ریزی انرژی، 3(1)، 202-171.

 

 1. Aastveit, K. A., Natvik, G. J., & Sola, S. (2017). Economic uncertainty and the influence of monetary policy. Journal of International Money and Finance, 76, 50-67.
 2. Abbass, K., Sharif, A., Song, H., Ali, M.A., Khan, F. & Amin, N. (2022). Do geopolitical oil price risk, global macroeconomic fundamentals relate Islamic and conventional stock market? Empirical evidence from QARDL approach, Resources Policy, 77, 1-16.
 3. Adams, D., Ullah, S., Akhtar, P., Adams, K., & Saidi, S. (2019). The role of country-level institutional factors in escaping the natural resource curse: Insights from Ghana. Resources Policy, 61, 433-440.
 4. Adams, S., Adedoyin, F., Olaniran, E., & Bekun, F. V. (2020). Energy consumption, economic policy uncertainty and carbon emissions; causality evidence from resource rich economies. Economic Analysis and Policy, 68, 179-190.
 5. Adedoyin, F. F., & Zakari, A. (2020). Energy consumption, economic expansion, and CO2 emission in the UK: the role of economic policy uncertainty. Science of the Total Environment, 738, 140014.
 6. Ahmed, F., Kousar, S., Pervaiz, A., & Shabbir, A. (2022). Do institutional quality and financial development affect sustainable economic growth? Evidence from South Asian countries. Borsa Istanbul Review, 22(1), 189-196.
 7. Ali, A. M. (2001). Political instability, policy uncertainty, and economic growth: An empirical investigation. Atlantic Economic Journal, 29, 87-106.
 8. Anser, M. K., Apergis, N., & Syed, Q. R. (2021b). Impact of economic policy uncertainty on CO 2 emissions: evidence from top ten carbon emitter countries. Environmental Science and Pollution Research, 28, 29369-29378.
 9. Anser, M. K., Syed, Q. R., Lean, H. H., Alola, A. A., & Ahmad, M. (2021a). Do economic policy uncertainty and geopolitical risk lead to environmental degradation? Evidence from emerging economies. Sustainability, 13(11), 5866.
 10. Anwar, A., Chaudhary, A. R., & Malik, S. (2023). Modeling the macroeconomic determinants of environmental degradation in E‐7 countries: the role of technological innovation and institutional quality. Journal of Public Affairs, 23(1), e2834.
 11. Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). Inclusive development in environmental sustainability in sub‐Saharan Africa: Insights from governance mechanisms. Sustainable Development, 27(4), 713-724.
 12. Azam, M., Hunjra, A. I., Bouri, E., Tan, Y., & Al-Faryan, M. A. S. (2021). Impact of institutional quality on sustainable development: Evidence from developing countries. Journal of Environmental Management, 298, 113465.
 13. Bagheri, M., Guevara, Z., Alikarami, M., Kennedy, C. A., & Doluweera, G. (2018). Green growth planning: a multi-factor energy input-output analysis of the Canadian economy. Energy Economics, 74, 708-720.
 14. Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The quarterly journal of economics, 131(4), 1593-1636.
 15. Bhattacharya, U., Hsu, P. H., Tian, X., & Xu, Y. (2017). What affects innovation more: policy or policy uncertainty?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(5), 1869-1901.
 16. Cao, J., Law, S. H., Samad, A. R. B. A., Mohamad, W. N. B. W., Wang, J., & Yang, X. (2021). Impact of financial development and technological innovation on the volatility of green growth—evidence from China. Environmental Science and Pollution Research, 28, 48053-48069.
 17. Capasso, M., Hansen, T., Heiberg, J., Klitkou, A., & Steen, M. (2019). Green growth–A synthesis of scientific findings. Technological Forecasting and Social Change, 146, 390-402.
 18. Chan, H. K., Yee, R. W., Dai, J., & Lim, M. K. (2016). The moderating effect of environmental dynamism on green product innovation and performance. International journal of production economics, 181, 384-391.
 19. Chen, Y., Shen, X., & Wang, L. (2021). The heterogeneity research of the impact of نااطمینانی سیاست اقتصادی on environmental pollution: empirical evidence based on 15 countries. Sustainability, 13(8), 4166.
 20. Chen, Z., Kahn, M. E., Liu, Y., & Wang, Z. (2018). The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China. Journal of Environmental Economics and Management, 88, 468-485.
 21. Cheng, Z., Li, L., & Liu, J. (2020). Natural resource abundance, resource industry dependence and economic green growth in China. Resources Policy, 68, 101734.
 22. Cui, X., Wang, C., Liao, J., Fang, Z., & Cheng, F. (2021). Economic policy uncertainty exposure and corporate innovation investment: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 67, 101533.
 23. Dai, H., Xie, X., Xie, Y., Liu, J., & Masui, T. (2016). Green growth: The economic impacts of large-scale renewable energy development in China. Applied energy, 162, 435-449.
 24. Daneshvari, S., Salatin, P., & Khalilzadeh, M. (2017). The impact of renewable energies on the green economy. Journal of Environmental Science and Technology, 12, 1-15(In Persian).
 25. Dasgupta, S., & De Cian, E. (2018). The influence of institutions, governance, and public opinion on the environment: Synthesized findings from applied econometrics studies. Energy Research & Social Science, 43, 77-95.
 26. Du, M., Wang, B., & Wu, Y. (2014). Sources of China’s economic growth: An empirical analysis based on the BML index with green growth accounting. Sustainability, 6(9), 5983-6004.
 27. Farhang, A.(2022). Uncertain effects of economic policies on the insurance industry. Econometric Modeling Quarterly, 1, 155-177(In Persian).
 28. Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. Journal of monetary economics, 32(3), 485-512.
 29. Fotourehchi, Zahra., Farhang., A & Mohammadpour, A. (2022). The effect of uncertainty of economic policies on the consumption of renewable energy: a pooled group mean panel approach. Scientific Quarterly of Industrial Economics Research, 20, 57-41(In Persian).
 30. Gamso, J. (2018). Environmental policy impacts of trade with China and the moderating effect of governance. Environmental Policy and Governance, 28(6), 395-405.
 31. Gu, K., Dong, F., Sun, H., & Zhou, Y. (2021). How economic policy uncertainty processes impact on inclusive green growth in emerging industrialized countries: A case study of China. Journal of Cleaner Production, 322, 128963.
 32. Hammoudeh, S., Mensi, W. & Cho, J.S. (2022). Spillovers between exchange rate pressure and CDS bid-ask spreads, reserve assets and oil prices using the quantile ARDL model, International Economics, 170, 66-78.
 33. Hashmi, S. M., & Chang, B. H. (2021). Asymmetric effect of macroeconomic variables on the emerging stock indices: A quantile ARDL approach. International Journal of Finance & Economics
 34. Hasnat, G. T., Kabir, M. A., & Hossain, M. A. (2018). Major environmental issues and problems of South Asia, particularly Bangladesh. Handbook of environmental materials management, 1-40.
 35. Hosseini, H. M., & Kaneko, S. (2013). Can environmental quality spread through institutions?. Energy Policy, 56, 312-321.
 36. Huq, S. (2008). Climate change impacts and responses in Bangladesh.
 37. Hussain, M., & Dogan, E. (2021). The role of institutional quality and environment-related technologies in environmental degradation for BRICS. Journal of Cleaner Production, 304, 127059.
 38. Idemudia, U. (2012). The resource curse and the decentralization of oil revenue: the case of Nigeria. Journal of Cleaner Production, 35, 183-193.
 39. Jacobs, M. (2012). Green growth: Economic theory and political discourse (Vol. 108). London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
 40. Javed, A., Fuinhas, J. A., & Rapposelli, A. (2023). Asymmetric Nexus between Green Technology Innovations, Economic Policy Uncertainty, and Environmental Sustainability: Evidence from Italy. Energies, 16(8), 3557.
 41. Javed, A., Rapposelli, A., Khan, F., & Javed, A. (2023). The impact of green technology innovation, environmental taxes, and renewable energy consumption on ecological footprint in Italy: Fresh evidence from novel dynamic ARDL simulations. Technological Forecasting and Social Change, 191, 122534
 42. Jiang, Y., Zhou, Z., & Liu, C. (2019). Does economic policy uncertainty matter for carbon emission? Evidence from US sector level data. Environmental Science and Pollution Research, 26, 24380-24394.
 43. Jiang, Y., Sharif, A., Anwar, A., Cong, P. T., Lelchumanan, B., Yen, V. T., & Vinh, N. T. T. (2023). Does green growth in E-7 countries depend on economic policy uncertainty, institutional quality, and renewable energy? Evidence from quantile-based regression. Geoscience Frontiers, 101652.
 44. Koenker, R., & Hallock, K. F. (2001). Quantile regression. Journal of economic perspectives15(4), 143-156.
 45. Kong, Q., Li, R., Wang, Z., & Peng, D. (2022). Economic policy uncertainty and firm investment decisions: Dilemma or opportunity?. International Review of Financial Analysis, 83, 102301.
 46. Lensink, R., Hong, B., & Sterken, E.(2002). Does uncertainty effect economic growth? An empirical Analysis-university of Groningen
 47. Li, J., & Xu, Y. (2023). Does fiscal decentralization support green economy development? Evidence from China. Environmental Science and Pollution Research, 30(14), 41460-41472.
 48. Li, P., Menon, M., & Liu, Z. (2019). Green innovation under uncertainty-a dynamic perspective. International Journal of Services, Economics and Management, 10(1), 68-88.
 49. Li, X., Hu, Z., & Zhang, Q. (2021). Environmental regulation, economic policy uncertainty, and green technology innovation. Clean Technologies and Environmental Policy, 23, 2975-2988.
 50. Li, X., Ozturk, I., Raza Syed, Q., Hafeez, M., & Sohail, S. (2022). Does green environmental policy promote renewable energy consumption in BRICST? Fresh insights from panel quantile regression. Economic research-Ekonomska istraživanja, 35(1), 5807-5823.
 51. Lin, B., & Zhou, Y. (2022). Measuring the green economic growth in China: Influencing factors and policy perspectives. Energy, 241, 122518
 52. Liu, H., Anwar, A., Razzaq, A., & Yang, L. (2022). The key role of renewable energy consumption, technological innovation and institutional quality in formulating the SDG policies for emerging economies: evidence from quantile regression. Energy Reports, 8, 11810-11824.
 53. Liu, Y., Ali, M. S. E., & Cong, P. T. (2023). Nexus between economic policy uncertainty and green growth in BRICS countries: evidence from panel quantile regression. Environmental Science and Pollution Research, 1-12.
 54. McMillan, D. G. (2019). Stock return predictability: Using the cyclical component of the price ratio. Research in International Business and Finance, 48, 228-242.
 55. Pesaran, M.H., Shin, Y. )1998(. An autoregressive distributed lag Modelling approach to cointegration analysis. In: Strøm, S. (Ed.), Econometrics and Economic Theory in The Twentieth Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 371–413
 56. Qiu, W., Zhang, J., Wu, H., Irfan, M., & Ahmad, M. (2021). The role of innovation investment and institutional quality on green total factor productivity: Evidence from 46 countries along the “Belt and Road”. Environmental Science and Pollution Research, 1-15.
 57. Rehman, M. U., & Apergis, N. (2019). Sensitivity of economic policy uncertainty to investor sentiment: Evidence from Asian, developed and European markets. Studies in Economics and Finance, 36(2), 114-129.
 58. Reid, H., Simms, A., & Johnson, V. (2007). Up in smoke? Asia and the Pacific. Fifth report of the Working Group on Climate Change and Development. London: New Economics Foundation.
 59. Sadeghi, S. K., Sojodi., S & Ahmadzadeh, D, F. (2016). The effect of renewable energies on economic growth and environmental quality in Iran. Quarterly Journal of Energy Planning and Policy Research, 171-202, 6(In Persian).
 60. Sahinoz, S., & Erdogan Cosar, E. (2018). Economic policy uncertainty and economic activity in Turkey. Applied Economics Letters, 25(21), 1517-1520.
 61. Scott, A., McFarland, W., & Seth, P. (2013). Research and evidence on green growth. Report produced by Overseas Development Institute for Evidence on Demand.
 62. Sohag, K., Taşkın, F. D., & Malik, M. N. (2019). Green economic growth, cleaner energy and militarization: Evidence from Turkey. Resources Policy, 63, 101407.
 63. Sohail, M. T., Ullah, S., & Majeed, M. T. (2022). Effect of policy uncertainty on green growth in high-polluting economies. Journal of Cleaner Production, 380, 135043.
 64. Sohail, M. T., Xiuyuan, Y., Usman, A., Majeed, M. T., & Ullah, S. (2021). Renewable energy and non-renewable energy consumption: assessing the asymmetric role of monetary policy uncertainty in energy consumption. Environmental Science and Pollution Research, 28, 31575-31584.
 65. Solarin, S. A., Al-Mulali, U., Musah, I., & Ozturk, I. (2017). Investigating the pollution haven hypothesis in Ghana: an empirical investigation. Energy, 124, 706-719.
 66. Solow, R., 1974, Intergenerational Equity and Exhaustible Resources. Review of Economic Studies, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources, pp. 29-46.
 67. Stokey, N. L. (1998). Are there limits to growth?. International economic review, 1-31.
 68. Syed QR, Bouri E (2021) Impact of economic policy uncertainty on CO2 emissions in the US: evidence from bootstrap ARDL approach. J Public Aff, e2595
 69. Ulucak, R. (2020). How do environmental technologies affect green growth? Evidence from BRICS economies. Science of the Total Environment, 712, 136504.
 70. Vitenu-Sackey, P. A., & Acheampong, T. (2022). Impact of economic policy uncertainty, energy intensity, technological innovation and R&D on CO2 emissions: evidence from a panel of 18 developed economies. Environmental Science and Pollution Research, 29(58), 87426-87445.
 71. Wang, H., Peng, G., Luo, Y., & Du, H. (2023). Asymmetric influence of renewable energy, ecological governance, and human development on green growth of BRICS countries. Renewable Energy, 206, 1007-1019.
 72. Wang, J., Wang, W., Ran, Q., Irfan, M., Ren, S., Yang, X., ... & Ahmad, M. (2022). Analysis of the mechanism of the impact of internet development on green economic growth: evidence from 269 prefecture cities in China. Environmental Science and Pollution Research, 1-15.
 73. Wang, L., Su, C. W., Ali, S., & Chang, H. L. (2020c). How China is fostering sustainable growth: the interplay of green investment and production-based emission. Environmental Science and Pollution Research, 27, 39607-39618.
 74. Wang, Q., Xiao, K., & Lu, Z. (2020b). Does economic policy uncertainty affect CO2 emissions? Empirical evidence from the United States. Sustainability, 12(21), 9108.
 75. Wang, W., Li, Y., Lu, N., Wang, D., Jiang, H., & Zhang, C. (2020a). Does increasing carbon emissions lead to accelerated eco-innovation? Empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production, 251, 119690.
 76. Wang, X., Wang, Y., & Wei, C. (2023). The impact of natural resource abundance on green economic growth in the belt and road countries: The role of institutional quality. Environmental Impact Assessment Review, 98, 106977.
 77. Xu, L., Wang, D., & Du, J. (2021). The heterogeneous influence of infrastructure construction on China’s urban green and smart development—The threshold effect of urban scale. Land, 10(10), 1015.
 78. Xu, Z. (2020). Economic policy uncertainty, cost of capital, and corporate innovation. Journal of Banking & Finance, 111, 105698
 79. Xue, C., Shahbaz, M., Ahmed, Z., Ahmad, M., & Sinha, A. (2022). Clean energy consumption, economic growth, and environmental sustainability: what is the role of economic policy uncertainty?. Renewable Energy, 184, 899-907.
 80. Yu, J., Shi, X., Guo, D., & Yang, L. (2021). Economic policy uncertainty and firm carbon emissions: evidence using a China provincial index. Energy Economics, 94, 105071.
 81. Zeng, Q., & Yue, X. (2022). Re-evaluating the asymmetric economic policy uncertainty, conventional energy, and renewable energy consumption nexus for BRICS. Environmental Science and Pollution Research, 1-10.
 82. Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Public spending and green economic growth in BRI region: mediating role of green finance. Energy Policy, 153, 112256.
 83. Zhao, X., Mahendru, M., Ma, X., Rao, A., & Shang, Y. (2022). Impacts of environmental regulations on green economic growth in China: New guidelines regarding renewable energy and energy efficiency. Renewable Energy, 187, 728-742.
 84. Zhou, J. M., Zhao, Y. Z., & Kuang, H. B. (2019). Environmental regulation, directed technological change, and economic growth: from the perspective of green growth. Applied Ecology & Environmental Research, 17(4).
 85. Zhou, X., Wang, L., & Du, J. (2021). Institutional environment and green economic growth in China. Complexity, 2021, 1-10.
 86. economic growth in China. Complexity2021, 1-10