شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های مالی و اقتصادی موثر بر عملکرد صنعت هتلداری استان یزد( با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه یزد، گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می‌توان بعنوان یکی مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص‌های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل ‌چشم‌پوشی است. در این راستا هـدف ایـن پـژوهش، سطح‌بندی شاخص‌های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می‌باشد. برای انجام‌دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص‌های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس بـا استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح‌بندی شد. در ادامه، پس از مشخص‌شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین بــا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس­پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته­های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می­باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص‌های اقتصادی را شامل می‌شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت‌تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می‌رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Classifying Financial and Economic Indicators Affecting the Performance of the Hotel Industry in Yazd Province (by Structural-interpretive Model)

نویسندگان [English]

 • Faeze sadat Mirfakhraddini 1
 • Milad Ebrahimi 2
 • Farzaneh Jandaghi Ardakani 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master of Financial Management,, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 PhD student of Financial Management,, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

As a significant component of the global economy, the tourism industry has seen substantial growth in recent years. Iran, a country with great tourism potential, stands to benefit from this industry in terms of economic development. However, there has been a lack of focus on performance metrics in the hotel sector, which plays a crucial role in the tourism industry. This study aims to identify financial indicators that can improve hotel performance and help managers make informed decisions. Through a structural-interpretive model, this research explores the impact of various economic indicators on the hotel industry in Yazd province, Iran. Data was collected from hotel managers and experts in the field, and indicators were analyzed using the ISM technique. The results highlight the importance of economic indicators, liquidity indicators, debt indexes, risk index, efficiency index, and profitability index in determining hotel performance. It is recommended that hotel managers prioritize economic indicators to ensure overall success and consider further research to enhance financial decision-making in the industry

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial indicators
 • tourism
 • hospitality
 • meta composition
 • structural-interpretive modeling
 • economic indicators
 1. اسعدی، میرمحمد، آذر، عادل و نقوی، سید علی (1396). سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت- عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی (مورد مطالعه هتل های سنتی منتخب استان یزد). مطالعات مدیریت گردشگری, 12(39)، 26-1.
 2. اخباری آزاد، میرعلی اکبر، شاه‌آبادی، ابولفضل و حق خواه، داود (1398). تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان. پژوهشنامه بازرگانی، 26(103)، 77-106.
 3. اکبری آرباطان، گلثوم، عباسی، رسول و طالاری، محمد (1401). شناسایی پیشایندهای تاب‌آوری روبه‌جلوی کسب‌وکارهای گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی. گردشگری و توسعه، 11(1)، 276-259.
 4. قربانی، امیر، دانایی، ابولفضل، زرگر، سیدمحمد و همتیان، هادی (1398). شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 9(30)، 156-137.
 5. حسنوند، سمیه و خداپناه، مسعود (1393). تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 2(6)، 102-87.
 6. خدابخشی گرگانی، فاطمه، ضیائی، محمود، تقی تقوی‌فرد، محمد و ترکستانی، محمد صالح (1401). مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، 17(58)، 71-39.
 7. رحیمی، فرشته (1401). بررسی تأثیر ویروس کرونا ( covid 19) بر توسعه اقتصادی و صنعت گردشگری. اقتصاد کاربردی، 12(شماره 40 (بهار 1401)) 65-53.
 8. فاطمی نسب، سید حسین، حاجیها، زهره، امام وردی، قدرت‌اله و باغانی، علی (1401). اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 12(47) ، 96-77.
 9. ‎فائض، علی، صالحی، اله کرم، و قانع، سعید (1399). طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلانشهر مشهد مقدس). اقتصاد و مدیریت شهری، 9(33)، 162-143.

 

 1. لندران اصفهانی، سعید و رحیمی لنجی، مهسا (1401). تاثیر کرونا بر وضعیت گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان). فصلنامه آینده پژوهی شهری، 2(1)، 15-1.
 2. مسائلی، ارشک، سیف، یزدان، رحیمی، علیرضا و پورعزیزی، علی (1401). تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران. گردشگری و توسعه، 11(2)، 275-263.
 3. میرزایی، حسین و جلیلی، ساناز (1390). تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب). اقتصاد مالی، 5(15)، 92-73.
 4. کروبی، مهدی و میرفخرالدینی، فائزه السادات (1397). اولویت بندی معیارهای مدیریت عملکرد سازمانی برای صنعت هتلداری براساس رویکرد تلفیقی دلفی فازی و برنامه‌ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی (LFPP). گردشگری و توسعه، 7(1)، 60-41.
 5. زارعی متین، حسن، سیدجوادین، سید رضا، رحیم‌پور، علی و باقری، مسلم (1391). تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 6(1)، 106-73. 
 6. بقایی‌نیا، فاطمه، شاکر اردکانی، محمد، امراللهی بیوکی، ناهید و بهجتی اردکانی، علی (2021). واکاوی عوامل موثر در برندسازی داخلی هتل‌های منتخب شهر یزد با رویکرد کیفی. مطالعات مدیریت گردشگری, 16(55)، 77-41.
 1. Allameh, S. M., Pool, J. K., Jaberi, A., Salehzadeh, R., & Asadi, H. (2015). Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: The role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(2), 191-207.‏
 2. Alvarez, T., Sensini, L., Bello, C., & Vazquez, M. (2021). Management accounting practices and performance of SMEs in the Hotel industry: Evidence from an emerging economy. International Journal of Business and Social Science, 12(2), 24-35.‏
 3. Akbari Arbatan, G., Abbasi, R., & Talari, M. (2022). Identifying the Precedents of Bounce-Forward Resilience of Tourism Businesses in The Conditions of Economic Sanctions. Journal of Tourism and Development, 11(1), 259-276 (in Persian).
 4. Arasli, H. (2012). Towards business excellence in the hospitality industry: A case for 3-, 4-, and 5-star hotels in Iran. Total Quality Management & Business Excellence, 23(5-6), 573-590.
 5. Aratuo, D. N., Etienne, X. L., Gebremedhin, T., & Fryson, D. M. (2019). Revisiting the tourism-economic growth nexus: evidence from the United States. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(9), 3779-3798.‏
 6. Asadi, M. M., Azar, A., & Naghavi, S. A. (2017). Evaluation and Analysis of Traditional Hotels Quality of Services (QoS) Using Importance-Performance Analysis Tool from Domestic Tourists’ perspective (Case Study: Selected Traditional Hotels of Yazd Province). Tourism Management Studies, 12(39), 1-26 (in Persian).
 7. Azad Akhbari, M. A. A., Shahabadi, A., & Haghkhah, D. (2022). The Effect of Types of Capital on the Development of Tourism Industry in the Selected Countriesry. Iranian Journal of Trade Studies, 26(103), 77-106 (in Persian).
 8. Baghaienia, F., shaker ardakani, m., amrolahi, n., & Behjati Ardakani, A. (2021). Analysis of effective factors in the internal branding of selected hotels in Yazd with a qualitative approach. Tourism Management Studies, 16(55), 41-77 (in Persian).
 9. Bangchokdee, S., & Mia, L. (2016). The role of senior managers’ use of performance measures in the relationship between decentralization and organizational performance: Evidence from hotels in Thailand. Journal of Accounting & Organizational Change, 12(2), 129-151.‏
 10. Becerra-Vicario, R., Ruiz-Palomo, D., Fernandez-Miguelez, S. M., & Gutierrez-Ruiz, A. M. (2022). Examining the effects of hotel reputation in the relationship between environmental performance and hotel financial performance. Journal of Hospitality and Tourism Management, 53, 10-20.‏
 11. Carter, D., Mazumder, S., Simkins, B., & Sisneros, E. (2022). The stock price reaction of the COVID-19 pandemic on the airline, hotel, and tourism industries. Finance Research Letters, 44, 102047.‏
 12. Chen, M. H. (2010). The economy, tourism growth and corporate performance in the Taiwanese hotel industry. Tourism Management, 31(5), 665-675.‏
 13. Damnjanović, V., Lončarić, D., & Dlačić, J. (2020). TEACHING CASE STUDY: Digital marketing strategy of Accor Hotels: shaping the future of hospitality. Tourism and hospitality management, 26(1), 233-244.‏
 14. Diaz, J. F. T., & Kien, D. T. (2019). Tourism Finance: Investing and Financing in Sustainable Tourism. Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA, 6(2), 72-77.‏
 15. Dogru, T., McGinley, S., & Kim, W. G. (2020). The effect of hotel investments on employment in the tourism, leisure and hospitality industries. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(5), 1941-1965.‏
 16. Elgonemy, A. R. (2002). Debt-financing alternatives: Refinancing and restructuring in the lodging industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43(3), 7-21.‏
 17. Faez, A., Salehi, A. K., & Qaneh, S. (2021). Designing a Financial Shock Control Model in the Context of the Corona Virus Outbreak in the Jotel Industry )Case study: Five Star Hotels inHoly City of Mashhad(A Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 9 (in Persian).
 18. Fatemi Nsab, S. H., Hajiha, Z., Emamverdi, G., & Baghani, A. (2022). The Interactive effect of financial development and tourism on economic growth in Iran. Economic Growth and Development Research, 12(47), 77-96 (in Persian).
 19. Haller, A. (2021). Theory of Mountainurbanology. By Guangyu Huang. Mountain Research and Development, 41(3), M2.‏
 20. Harif, M. A. A. M., Nawaz, M., & Hameed, W. U. (2022). The role of open innovation, hotel service quality and marketing strategy in hotel business performance. Heliyon.‏
 21. Jagels, M. G. (2006). Hospitality management accounting. John wiley and sons.‏
 22. Hassanvand, S., & Khodapanah, M. (2014). The impact of tourism on economic growth in developing countries: Two approaches static panel data and dynamic panel data. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 2(Vol 2- No6), 87-102 (in Persian).
 23. ‏ Göker, İ. E. K., Eren, B. S., & Karaca, S. S. (2020). The impact of the COVID-19 (coronavirus) on the borsa İstanbul sector index returns: an event study. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(COVID-19 Special Issue), 14-41.‏
 24. Ghorbani, A., Danaei, D. A., Zargar, D. S. M., & Hematiyan, D. H. (2019). Identification of Organizational Intelligence Factors in Organizations Providing Tourism Services in South Khorasan Province. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 9(30), 137-156 (in Persian).
 25. Karadeniz, E., Yilmaz Kandir, S., Balcilar, M., & Beyazit Onal, Y. (2009). Determinants of capital structure: evidence from Turkish lodging companies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(5), 594-609.‏
 26. Karoubi, M., & mirfakhraddini, f. (2018). Prioritizing Organizational Performance Management Criteria for the Hotel Industry Based on Fuzzy Delphi Integrated Approach and Logarithmic Fuzzy Logic Programming (LFPP). Journal of Tourism and Development, 7(1), 41-60 (in Persian).
 27. Khodabakhsh, F., Ziaee, M., Taghavifard, M. T., & Torkestani, M. s. (2022). A Risk Management Model in Iran's Hotel Industry. Tourism Management Studies, 17(58), 39-71 (in Persian).
 28. Khodadadi, M. (2016). Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers. Tourism Management Perspectives, 19, 90-92.‏
 29. Littlejohn, D., & Watson, S. (2004). Developing graduate managers for hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(7), 408-414.‏
 30. Masaeli, A., safe, Y., Rahimi, A., & Pourazizi, A. (2022). Corona effects of the tourism sector on the demand of the Iran macro economy. Journal of Tourism and Development, 11(2), 263-275 (in Persian).
 31. Meiryani, Huang, S. M., Soepriyanto, G., Jessica, Fahlevi, M., Grabowska, S., & Aljuaid, M. (2023). The effect of voluntary disclosure on financial performance: Empirical study on manufacturing industry in Indonesia. Plos one, 18(6), e0285720.‏
 32. Mirzaei, H. & Jalili, S. (2012). The effect of tourism development on economic growth (comparison of Iran and selected countries). financial Economics, 5. (in Persian).
 33. Morsal, A., Morsal, B., & Fahiminejad, A. (2019). Impact of financial management practices on the profitability of small and medium enterprises in the field of sport tourism (regional planning according to geographical variables of the region). Geography (Regional Planning), 9(2), 719-727.‏
 34. Mucharreira, P. R., Antunes, M. G., Abranja, N., Justino, M. R. T., & Quirós, J. T. (2019). The relevance of tourism in financial sustainability of hotels. European Research on Management and Business Economics, 25(3), 165-174.‏
 35. Nematpour, M., Khodadadi, M., & Rezaei, N. (2021). Systematic analysis of development in Iran’s tourism market in the form of future study: A new method of strategic planning. Futures, 125, 102650.‏
 36. Niyaz, B. E. R. K., YILDIRTAN, D. Ç., & SEYIDOVA, N. (2021). Do Tourism Revenues Effects Financial and Real Sector in Turkey?. Journal of Global Tourism and Technology Research, 2(2), 116-130.‏
 37. Pieroni, L., & Salmasi, L. (2017). The economic impact of smoke‐free policies on restaurants, cafés, and bars: panel data estimates from European countries. Journal of Policy Analysis and Management, 36(4), 853-879.‏
 38. Proença, S., & Soukiazis, E. (2008). Tourism as an economic growth factor: a case study for Southern European countries. Tourism Economics, 14(4), 791-806.‏
 39. Qin, Z., Liu, T., Yu, X., & Yang, L. (2023). Will the negative psychological perceptions of investors reduce platform liquidity? Evidence from China’s online loans. Plos one, 18(10), e0292158.‏
 40. Rahimi, F. (2022). Investigating the impact of the corona virus (covid 19) on economic development and the tourism industry. Applied Economics, 12(40), 53-65 (in Persian).
 41. Sainaghi, R. (2010). Hotel performance: state of the art. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(7), 920-952.‏
 42. Saeid Landaran, I., & Mahsa, R. (2022). Impact of Corona on tourism status(Case study: Isfahan). Urban Futurology(1), 1-15 (in Persian).
 43. Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.‏
 44. Sikarwar, E. (2021). Time-varying foreign currency risk of world tourism industry: effects of COVID-19. Current Issues in Tourism, 24(7), 887-891.‏
 45. Tang, C. F., Salman, A., & Abosedra, S. (2020). Dynamic interaction of tourism, finance, and institutions in explaining growth in Asia's little dragon economies. International Journal of Tourism Research, 22(1), 15-25.‏
 46. Tsai, H., Pan, S., & Lee, J. (2011). Recent research in hospitality financial management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(7), 941-971.‏
 47. Yatsenko, M. S., & Kovtunenko, D. Y. (2018). THEORETICAL-PRACTICAL PROBLEMS OF DEFINITION OF CONCEPTS" HOSPITALITY INDUSTRY" AND" TOURISM INDUSTRY". Economics: Time Realities, (1).‏
 48. Zarei Matin, H., Seyedjavadein, S. R., Rahimpour, A., & Bagheri, M. (2012). Explaining I.R. of Iran’s Tourism Industry Challenges. Strategic Management Thought, 6(1), 73-106 (in Persian).