تأثیر یارانه انرژی کل، یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

عوامل متعددی وجود دارند که باعث مشکلات زیست محیط می‌شوند. یکی از عوامل مهم یارانه‌های انرژی هستند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر یارانه انرژی کل، یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر محیط‌زیست می‌باشد. بدین منظور برای 22 کشور منتخب جهان در دوره زمانی 2020-2010 از روش داده‌های تابلویی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یارانه انرژی کل در کشورهایی که یارانه­های اختصاص یافته برای انرژی­های تجدیدپذیر بالاتر است، با اثر منفی بر محیط‌زیست همراه است. این در حالی است که برای کشورهایی که از یارانه انرژی تجدیدپذیر بیشتری استفاده می‌کنند، این اثر مثبت می­باشد. در تفکیک یارانه انرژی، یارانه برای انرژی‌های تجدیدناپذیر اثری منفی و یارانه برای انرژی‌های تجدیدپذیر اثری مثبت بر محیط‌زیست دارند. همچنین افزایش در نسبت یارانه برای انرژی‌های تجدیدناپذیر به یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر با اثری منفی بر محیط‌زیست همراه است. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثری منفی بر محیط‌زیست دارد و منحنی زیست­محیطی کوزنتس در ارتباط با اثر U شکل درآمد سرانه بر عملکرد محیط زیست تایید شد. طبق دیگر نتایج حاصله، شاخص ادراک فساد اثر مثبت بر محیط‌‌زیست دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌گردد برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، به حداقل رساندن یا حذف یارانه انرژی‌های تجدیدناپذیر اقدام کنند و به دنبال جایگزین‌های مناسب‌تری در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشند. همچنین استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر به علت پاک بودن انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تدوین استانداردها و معیارهای مصرف انرژی گام‌های مؤثر دیگری در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط‌زیست هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Total Energy Subsidy, Renewable and Non-Renewable Energy Subsidy on the Environment in Selected Countries of the World

نویسندگان [English]

 • Ahmad Jafari Samimi 1
 • Shahryar Zaroki 2
 • Mohammad Amiri Largani 3
1 Professor in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor in Energy Economics, University of Mazandaran
3 M.A. Student in Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Many factors cause environmental problems. One of the important factors is energy subsidies. The main goal of this research is to investigate the impact of total energy subsidies and renewable and non-renewable energy subsidies on the environment. For this purpose, for 22 selected countries of the world in the period of 2010-2020, the method of dynamic panel data and generalized moments estimator has been used. The results indicate that the total energy subsidy has a negative effect on the environment in countries where the subsidies allocated for renewable energy are higher. At the same time, this effect is positive for countries that use more renewable energy subsidies. In the separation of energy subsidies, subsidies for non-renewable energies have a negative effect, and subsidies for renewable energies have a positive effect on the environment. Also, the increase in the ratio of non-renewable energy subsidies to renewable energy subsidies has a negative effect on the environment. Also, foreign direct investment has a negative effect on the environment, and the Kuznets environmental curve was confirmed in connection with the U-shaped effect of per capita income on environmental performance. According to other results, the corruption perception index has a positive effect on the environment. Based on the results of the research, it is suggested that the subsidy of non-renewable energy be minimized to prevent environmental degradation and that more suitable alternatives be looked for to achieve the goals of sustainable development. Also, more use of renewable energies due to clean energy, optimization of energy consumption, and formulation of energy consumption standards and criteria are other effective steps in reducing energy consumption and preserving the environment

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Energy Subsidy
 • Renewable and Non-renewable
 • Dynamic Panel Data
 1.  

  1. ابونوری، اسمعیل، جعفری صمیمی، احمد و محنت فر، یوسف. (1385). ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران، یک تحلیل تجربی (1350-1382). جستارهای اقتصادی، 3 (5)، 59- 33.
  2. افشار، کژال و رضایی زاده مهابادی، کامران (1400). راهکارهای هدفمندی یارانه­های انرژی در ایران بر اساس تجربیات جهانی. کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق­های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 30 اردیبهشت 1400.
  3. آماده، حمید، غفاری، علیرضا و فرج زاده، زکریا (1393). تحلیل اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی (کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر). پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 4(13)، 62-33.
  4. پورکاظمی، محمدحسین و ابراهیمی، ایلناز (1387). بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10(34)، 71-57.
  5. شکری، علیرضا (1396). تأثیر یارانه انرژی بر تورم کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا . (MENA)پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده اقتصاد.
  6. تشکینی، احمد، عریانی، بهاره و صبوری دیلمی، محمد (1388). نظام پرداخت یارانه حامل‌های انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن. مجله اقتصادی - بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، (101)، 162-1.
  7. جعفری صمیمی، احمد و احمدپور، سیدمحی‌الدین. (2011). بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته.پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1 (1)، 55-72.
  8. صادقی، سید کمال و موسویان، سید مهدی (1393). تحلیل رابطه علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و تولید سرانه در ایران: با استفاده از روش بوت‌استرپ حداکثر انتروپی. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 3(12)، 116-91.
  9. فطرس، محمد حسن، غفاری، هادی و شهبازی، آزاده. (1389). مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت.پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1 (1)، 77-59.
  10. محمدی، تیمور، پژویان، جمشید و عباس‌زاده، شیما (1390). تأثیر حذف یارانه انرژی بر تولید ناخالص ملی در ایران. اقتصاد کاربردی، 2 (4)، 24-1.
  11. محمدی، تیمور، مؤمنی، فرشاد و سزیده، مینا (1396). تأثیر فساد بر وضعیت محیط‌زیست. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 13(1)، 132-107.
  12. مسعودی، نسیم، دهمرده قلعه‌نو، نظر و اسفندیاری، مرضیه (1399). بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی‌اکسیدکربن. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، (40)، 54-35.
  13. امین رشتی، نارسیس و معرفتی، رقیه (1391). اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب. فصلنامه علوم اقتصادی، 1، 205-183.
  14. نعمت­اللهی، فاطمه، صدرایی جواهری، احمد، صمدی، علی حسین و شهنازی، روح‌الله (1398). بررسی آثار رفاهی و زیست‌محیطی پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه و اخذ مالیات بر مصرف انرژی. مطالعات اقتصاد انرژی، 15 (60)، 127-107.
  15. نیکوسرشت، راضیه و ابراهیمی، مهرزاد (1396). اثر پرداخت یارانه انرژی، توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست در ایران. رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، 1(2)، 30-13.
  16. همتی، لیلا، عمادزاده، مصطفی و رنجبر، همایون. (1397). بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد مالی و اداری بر آلودگی هوا در ایران؛ رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی. اقتصاد مقداری، 15(2)، 110-83.

   

  1. Abu Nouri, I., Jafari Samimi, A., & Mehnatfar, Y. (1385). Evaluating the economic effects of gasoline subsidy on its consumption in Iran, an empirical analysis (1382-1350). Bi-Quarterly Journal of Economic Inquiries, 3 (5), 33-59 (In Persian).
  2. Afshar, K., & Rezaiezadeh Mahabadi, K. (1400). Targeted solutions for energy subsidies in Iran based on global experiences. National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Planning and Horizons of Islamic Art in the Declaration of the Second Step of the Revolution, Islamic Art University of Tabriz, May 30, 1400 (In Persian).
  3. Amade, H., Ghafari, Alireza., & Farajzadeh, Z. (2014). Analyzing the environmental and welfare effects of reforming the subsidy of energy carriers (applying the calculable general equilibrium model). Iranian Energy Economy Research Journal, 4(13), 62-33 (In Persian).
  4. Amin Rashti, N., & Marafati, R. (2011). The effect of foreign direct investment on environmental performance in selected countries. Economic Science Quarterly, 1, 183-205 (In Persian).
  5.  Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996). Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics. Journal of Economic Growth, 1(3), 363-389.
  1. Fitras, M., Ghafari, H., & Shahbazi, A. (1389). Studying the relationship between air pollution and economic growth of oil exporting countries. Economic Growth and Development Research, 1(1), 59-77 (In Persian).
  2. Hahn, R. W., & Metcalfe, R. D. (2021). Efficiency and equity impacts of energy subsidies. American Economic Review, 111(5), 1658-1688.
  3. Harvey, T. (1995). An education 21 programme: orienting environmental education towards sustainable development and capacity building for Rio. Environmentalist, 15(3), 202-210.
  4. Hemti, L., Emadzadeh, M., & Ranjbar, H. (2017). Investigating the direct and indirect effects of financial and administrative corruption on air pollution in Iran; The autoregression approach with distributional intervals. Quantitative Economics Quarterly, 15(2), 110-83 (In Persian).
  5. Hou, Y., Iqbal, W., Muhammad Shaikh, G., Iqbal, N., Ahmad Solangi, Y., & Fatima, A. (2019). Measuring energy efficiency and environmental performance: a case of South Asia. Processes, 7(6), 325.
  6. Islam, N. (2003). What Have We Learnt from the Convergence Debate? Journal o Economic Surveys, 17(3), 309-362.
  7. Jafari Samimi, A,. & Ahmadpour, S.M. (2011). Investigating the relationship between environmental performance index and economic growth in developed countries. Iranian Energy Economics Research Journal, 1 (1), 55-72 (In Persian).
  8. Li, Z., & Solaymani, S. (2021). Effectiveness of energy efficiency improvements in the Context of energy subsidy policies. Clean Technologies and Environmental Policy, 23, 937–963.
  9. Masoudi, N., Dehmarde Qalanou. N., & Esfandiari, M. (2019). Investigating the effect of renewable energies and technical innovations and economic growth on carbon dioxide emissions. Scientific Quarterly of Economic Growth and Development Research, (40), 54-35 (In Persian).
  10. Mbuligwe, S. E. (2011). Prioritizing community environmental and health needs: novel approaches and methods. Nriagu, J. (Eds.). Encyclopedia of Environmental Health, 372-381.
  11. Mohammadi, T., Pezhoyan, J., & Abbaszadeh, S. (2010). The effect of removing energy subsidy on the gross national product in Iran. Quarterly Journal of Applied Economics, 2, (4), 1-24 (In Persian).
  12.  Mohammadi, T., Momeni, F., & Sazide, M. (2016). The effect of corruption on the environment. Economic Studies and Policies, 13(1), 107-132 (In Persian).
  13. Mohammadi, H., & Sakhi, F. (2012). The impact of trade, foreign investment and human development on environmental performance index. Strategic and macro policies, 1, (3), 55-75 (In Persian).
  14. Nikbakht, M., Hajiani, P., & Ghorbanpur, A. (2023). Assessment of the total-factor energy efficiency and environmental performance of Persian Gulf countries: a two-stage analytical approach. Environmental Science and Pollution Research, 30(4), 10560-10598.
  15. Nematullahi, F., Sadraei Javaheri, A., Samadi, A.H., & Shahnazi, R. (2018). Investigating the welfare and environmental effects of paying subsidies to research and development and levying taxes on energy consumption. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 15(60), 107-127 (In Persian).
  1. Nikosaresht, R., & Ebrahimi., M. (2016). The effect of energy subsidy payments, financial development and trade liberalization on environmental pollution in Iran. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management Sciences, 1(2), 13-30 (In Persian).
  2. Panayotou, T. (1993). Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development.
  3. Pourkazmi, M.H., & Ebrahimi, I. (1387). Environmental Kuznets curve study in the Middle East. Iran Economic Research, 10(34), 57-71 (In Persian).
  4. Sadeghi, S. K., & Mousaviyan, S. M. (2013). Analyzing the causal relationship between carbon emissions, energy consumption and per capita production in Iran: using the maximum entropy bootstrap method. Iranian Energy Economy Research Journal, 3(12), 91-116 (In Persian).
  5. Sarkodie, S. A., & Strezov, V. (2018). Empirical study of the environmental Kuznets curve and environmental sustainability curve hypothesis for Australia, China, Ghana and USA. Journal of cleaner production201, 98-110.
  1. Sasana, H., & Hendra Setiawan, A., & Ariyanti, F., & Ghozali, I. (2017). The effect of energy subsidy on the environmental quality in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(5), 245-249.
  2. Sasana, H., & Aminata, J. (2019). Energy subsidy, energy consumption, economic growth, and carbon dioxide emission: Indonesian case studies. International Journal of Energy Economics and Policy9(2), 117.
  3. Shokri, A. (2016). The effect of energy subsidies on inflation in selected countries of the Middle East and North Africa (MENA). Master's thesis, Mazandaran University, Faculty of Economic (In Persian).
  4. Stern, D. I., Common, M. S., & Barbier, E. B. (1996). Economic growth and environmental degradation: the environmental Kuznets curve and sustainable development. World development, 24(7), 1151-1160.
  5. Stern, D. I. (1998). Progress on the environmental Kuznets curve?. Environment and development economics, 3(2), 173-196.
  6. Tashkini, A., Ariani, B., & Sabouri Deilmi, M. (2008). Subsidy payment system for energy carriers: problems and necessity of its revision. Economic magazine – monthly. review of economic issues and policies, (101), 1-162 (In Pesrsian).
  1. Xu, B. (2023). Financial decentralization, renewable energy technologies, energy subsidies and wind power development in China: An analysis of nonparametric model. Journal of Cleaner Production, 139902.