تأثیر شاخص‌ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه بو علی سینا

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فساد اداری یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه­های کنترل می­تواند استفاده از قابلیت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌سازی، الکترونیکی‌سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده­های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می‌یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information and Communication Technology Development Index (IDI) on Corruption in Middle-Income Countries

نویسندگان [English]

 • Nader Mehregan 1
 • Bahram Sahabi 2
 • Maryam Mohammadamini 3
1 Professor of Economics, Bu-Ali Sina University
2 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University
3 M.A. in Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Corruption is one of the major obstacles to growth and economic development and countries try to control it. In this regard, one way to control it can be the use of information and communications technology capabilities in informatics, creating awareness, electronization of operational processes, transparency, etc. Based on this, the present study has examined the impact of ICT on reducing administrative corruption. The results obtained from 77 countries with an average income using panel data regression and generalized least squares methods have shown that by increasing the ICT development index (IDI) and its two components (access and use), corruption reduces. However, IDI skill component has a negative effect on the level of corruption in the sample. In addition, the results show a reduction in corruption with increasing per capita income and democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • Information and communication Technology
 • Democracy
 • Per capita income
 1.  

  1- پورجوان، عبداله، شاه آبادی، ابوالفضل، قربان‌نژاد، مجتبی، و امیری، حسین (1393). تأثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد حکمرانی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM.  تحقیقات مدلسازی اقتصادی،دوره چهارم، 16، 33-1.          

  2- دهمرده، نظر، علیزاده، محمد، و زیدی زاده، سمیرا (1391). بررسی اندازه دولت بر فساد، با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا. مجله اقتصاد و توسعه، سال نوزدهم، 4، 74-48.   

  3- سوری، علی (1394). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد دوم). تهران: نشر فرهنگ شناسی.

  4- غفاری، حسن محمد، علیزاده قره باغ، رضا، و سلمانی، یونس (1392). سنجش اثر توسعه یافتگی  ICT بر تقاضای سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT در سطح کشور: مطالعه بین استانی با رویکرد پانل دیتا. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (3)، 147-168.           

  5- فطرس، محمد حسن، قربان سرشت، محمد، و دلایی میلان، علی  (1392). تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد. فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، 6، 191-173.

  6- متفکرآزاد، محمدعلی، جامه شورانی، زینب، و حیدری داد، زینب (1392). تأثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، 4، 51-37.

  7- مکیان، نظام‌الدین، و بی‌باک، مژده (1394). تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال نهم، 2، 147-131.

  8- مهرگان، نادر، و گرشاسبی فخر، سعید (1390). نابرابری درآمد و جرم در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، 4، 125-109.  

   

   

  1. Assadzadeh, A., Behboudi, D., Motafakker Azad, M.,  & Jalilpoor, S. (2013). Effects of ICT applications on reducing corruption in the organization of Islamic Cooperation Countries. The ninth International Conference on Islamic Economics and Finance, Istanbul, Turkey.

  2. CharoenSukmongkol, P., & Moqbel, M (2014). Does investment in ICT curb or create more corruption? a cross-country analysis. Public Organization Review, 14(1), 51-63.

  3. Chi Lio, M.,  Chun Liu, M., & Pey Ou, Y. (2011). Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models. Government Information Quarterly, 28(1),47–53.

  4. Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption, and corruption: an empirical investigation. World Development, 57. 114–126.

  5. Freedom House (2015). Freedom of the press 2015. Available from https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.Vl1P1b8nIr0

  6. Fjeldstad, O.H., & Andvig, J. C.(2001).Corruption, a review of contemporary research. Chr. Michelsen Institute.  

  7. Hsuan Lee, M., & Chi Lio, M. (2014). The impact of information and communication technology on public governance and corruption in China. Information Development,1-15.

  8. ITU (2014). World telecommunication/ICT indicators database. Geneva: International elecommunication Union. Available from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx

  9. Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley: University of California Press.

  10. Mahmood, R. (2004). Can information and communication technology help reduce corruption? How so and why not: Two case studies from South Asia. Perspectives on Global Development and Technology, 3(3), 347373.

  11. Sameti, M., Shirzad Kenary, S., Esmaeel darjani, N., & Gharakhani, S.  (2014). The investigation of internet effect on financial corruption  case study: Iran and some selected developing countries (2002-2009). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(7), 450-462.              

  12. Transparency International (2013). Available from http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi_2013

  13. UNDP (United Nations Development Programme) (2008). Tackling corruption, transforming lives: accelerating human development in Asia and the Pacific. New Delhi: Macmillan Publishers India.

  14. World Bank (2015). World development indicators. Available from http://www.data.worldbank.org/indicator/all.