تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

 
یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردو برخی نیز بر رابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره­گیری از روش داده­های تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ایران) طی سال­های 2012-2000 پرداخته است. در این بررسی از داده­های بانک اطلاعات آزادسازی اقتصادی هریتیج (شامل آزادسازی تجاری و رعایت حقوق مالکیت)، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد)، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Globalization on Human Poverty Index (HPI)

نویسندگان [English]

 • Samad Hekmati Farid 1
 • Khalil Jahangiri 1
 • Omid Moradkhani 2
1 Assistant Professor of Economics, Urmia University
2 M.A Student of Economics, Urmia University
چکیده [English]

The impact of Globalization on poverty is controversial issue in globalization literature.  The survey in the economist ideas shows that there isn't unique idea about the impact of globalization on poverty. Some economists believe that globalization have the positive and some others believe that globalization have the negative impact on poverty. Considering the importance of this issue, this paper evaluates the effects of globalization on Human Poverty Index (HPI)  in countries by high Human Developed Index (including Iran) for the 2000-2012 period by using dynamic panel data techniques (GMM method). In this study, two variables from heritage dataset (trade freedom and property rights) and two variables from Worldwide Governance Indicators (government effectiveness and control of corruption),together with inflation, real GNP per capita and rural population are the explanatory variables. The research findings indicate that trade freedom, property rights, government effectiveness, control of corruption, real GNP per capita have the negative and significant impact on HPI. Also inflation and rural population percent have the positive and significant impact on HPI.

 1.  

  1- استیگلیتز، جوزف (1383). جهانی شدن و مسائل آن. ترجمه حسن گلریز، نشر نی.

  2- اکبریان، رضا، زارع حقیقی، نغمه (1390). بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، (2)، 25-50.

  3- بهکیش، محمد مهدی (1380) .اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران، نشرنی.

  4- حسن زاده، علی، فوز مسلمیان، مسعود (1386). ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، 1، 254-223.

  5- ساعی، احمد (1386). جهانی شدن و رابطه آن با فقر. فصلنامه سیاست، 38 (1)، 71-101.

  6- سهیلا، پروین (1389). تأثیر تغییرات قیمت بر فقر. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، 7، 2، 95-117.

  7- شوشتریان، آشان (1382). سیاستهای توسعه اجتماعی. جلد سوم، فصل نهم.

  8- فرج زاده، زکریا و نجفی، بهاءالدین (1383). آثار کاهش یارانه مواد غذایی بر شاخص فقر. فصلنامه بانک و کشاورزی، 3، 190 – 177.

  9- کفاشی، مجید، و فتحی، سروش (1385). جهانی شدن و تأثیر آن بر فقر. فصلنامه علمی  پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شوشتر)، 1، 232 – 211.

  10- گرجی، ابراهیم، و برهانی پور، محمد (1387). اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران. پژوهش های اقتصادی ایران، 34، 124-99.

  11- متفکرآزاد، محمد علی، و فشاری، مجید (1391). بررسی رابطه علی بین شاخص ادراک فساد اداری و شاخص فقر انسانی در کشورهای منطقه . فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال هجدهم، 2، 38-23.

  12- مروج خراسانی، مرضیه (1385). وضعیت تورم و رابطه آن با فقر در ایران. دنیای اقتصاد، 1193.

  13- موسوی، نعمت اله، بخشوده، محمد، محمدی، حمید، یزدانی، سعید، و طاهری، فرزانه (1385). آثار جهانی شدن بر شاخص های فقر. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، 24، 279-259.

  14- مهرگان، نادر، و محسنی، الهه (1391). بررسی رابطه علی بین فقر و فساد در کشورهای در حال توسعه. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، (46)، 55 – 29.

  15- ندیری، محمد، و محمدی، تیمور (1390). بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM. داده های تابلویی پویا، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، (3)، 1-24.

  16- هانس پیتر، مارتین، و شومن، هارلد (1381). دام جهانی شدن. ترجمه حمید رضا شه­میرزادی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران.

   

  1. Anderson, M. (1999, August). Access to justice and legal process: making legal institutions responsive to poor people in LDCs. In WDR 2000 Conference (pp. 16-17).

  2. Alan, W. L., McCulloch, N., & McKay, A. (2004). Trade liberalization and poverty: the evidence so far. Journal of economic literature, 42(1), 72-115.

  3. Arellano, M, and Bond S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employmentequations. Review of Economic Studies, 97, 58-277.

  4. Arndt, S. W. (1997). Glogalisation and trade: A symposium. The World Economy, 20(5), 695-707.

  5. Baltagi, B. H. (1995). Econometric analysis of panel data. Wiley,New York.

  6. Bergh A. and Nilsson T. (2014). Is globalization reducing absolutepoverty?. World Development, 62, 42–61.

  7. Bhasin, K. V. (2005). Trade liberalization, remittances, poverty andincome distributions of households in Ghana.  Remittances, microfinance and development: Building the links, 1, 33-45.

  8. Cord, L. (2002). Poverty reduction strategy source book. Chapter15, Rural poverty. Washington D. C., World Bank.

  9. Decaluwé, B., Patry, A., Savard, L., & Thorbecke, E. (1999). Poverty analysis within a general equilibrium framework. African Economic Research Consortium.

  10. Esterly, W. & S. Fischer. (2000). Inflation and the poor forthcoming. Journal of Money, Credit, and Banking, 1-31.

  11. Greenaway, D., Morgan, W., & Wright, P. (2002). Trade liberalisation and growth in developing countries. Journal of development economics, 67(1), 229-244.

  12. Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

  13. Matyas, L. and Sevestre, P. (1995). The Econometrics of Panel Data. Second revised edition, Kluwer Academic Publishers.

  14. McCulloch, N., Winters, L. A., & Cirera, X. (2001). Trade liberalization and poverty: A handbook. London.

  15. Mujeri, M. K. & Khandaker, B. H. (2002). Impact of macroeconomic Policy Reforms in Bangladesh: A general equilibrium framework for analysis.  In Micro Impacts of Macroeconomic and Adjustment Policies (MIMAP), Third Annual Meeting, November (pp. 2-6)

  16. Nawazish, A. (1998). Globalization, its impact on the economies of OIC countries and the role of the Private Sector. Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries, 19(1), 153-169.

  17. Rosenzweig, M. R. (2003). Openness and poverty reduction in the long and short run. Prepared for the Conference on the "future ofglobalization", Yale University.

  18. Salvatore, D. (2007). Growth, international inequalities and poverty in a globalizing world. Journal of Policy Modeling, 29: 635-641.

  19. Sutherland, P.D. (2002). Why we should embrace globalization, Finance Development, 39, 3, 91-95.

  20. Seshamani, V. (1999). The impact of market liberalization on foodsecurity in Zambia. Food Policy, 23(6), 539-551.

  21. Singh A. (2015). Globalization and increasing inequality of poverty in United States over the past decade. In 27th Annual Meeting. Sase.

  22. World Bank. (2000). Global economic prospects and the developing countries.Washington, DC, World Bank.