تاثیر انرژی­های تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی مرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

رشد اقتصادی، هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی دولت­هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع،  باعث ایجاد زیان­های جدی بر محیط زیست می­شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست­های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد که در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرض وجود انرژی­های تجدیدپذیر و فسیلی در دو الگوی ایستا و پویا برای اقتصاد ایران می­باشد. در این مطالعه با استفاده از روش بهینه­سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، این منحنی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می­هد که قدرت پیش­بینی الگوی انحراف مطلق خطاها (LAD) در الگوی پویا بیش­تر از روش حداقل کردن مقدار مجذور انحراف خطا (LS) می­باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد، اقتصاد ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. از طرفی به منظور رسیدن به نقطه بحرانی منحنی زیست محیطی کوزنتس، 12 درصد از کل انرژی باید توسط انرژی های  تجدیدپذیر تولید شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Renewable Energy on the Environmental Kuznets Curve in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Hussein Ostadzad 1
 • Parisa Bahlouli 2
1 Ph.D. Student in Economic, Shiraz University
2 Young Researchers and Elite Club, Marand Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Economic growth is the main purpose of economic policies. However, when economic growth is rapid we have seriousenvironmental harm. Hence, a potential contrast between the economic policies and environmental state is stated in the Environmental Kuznets Curve.The main purpose of this study was to estimate the static and dynamic environmental Kuznets curve for the Iranian economy with assuming renewable and fossil energy simultaneously in the model. On the other hand, in this study we considered non-linear pollution function. In order to estimate the parameters related to this function should be used nonlinear methods. In this study, environmental Kuznets curve is estimated using genetic algorithms, (accurate method for numerical optimization). Comparison of the model predictions shows that the power of LAD in prediction is better than the least squared errors (LS). Also the dynamic model is powerful than static model.The results further indicate that the Iranian economy is located on the upward of environmental Kuznets curve.The other hand 12% of the total energy must be used by renewable energy, in order to Iranian economy perch at the critical point of environmental Kuznets curve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • Fossil Energy
 • Renewable energy
 • Environmental Kuznets Curve
 • Least Absolute Deviation Error
 1. 1. اسلاملوئیان، کریم، و استادزاد، علی حسین (1391). تعیین سهم بهینه انرژی های  تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران. اقتصاد محیط زیست و انرژی، 5، 40-1.

  2. اصغرپور، حسن، و موسوی، سعید (1388). آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس: کاربرد تکنیک هم‌جمعی تلفیقی. فصلنامه علوم اقتصاد، 1، 3، 19-1.

  3. بانک مرکزی جمهوری ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال های مختلف.

  4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، سال­های مختلف.

  5. بهبودی، داود، و برقی گلعذانی، اسماعیل (1387). اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد مقداری، 4، 53-35.

  6- پژویان، جمشید، و مرادحاصل، نیلوفر (1386). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. پژوهش­های اقتصادی 4، 160-141.

  7. پورکاظمی، محمد حسین، و ابراهیمی، ایلناز (1387). بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه. پژوهش­های اقتصادی ایران، 34، 72-57.

  8. فطرس، محمد حسن، و نسرین دوست، میثم (1388). بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 1359-1383. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 21، 135-113

  9. فطرس، محمد حسن، و معبودی رضا (1389) رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشینی و آلودگی محیط زیست در ایران 1350- 1385. فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 27، 17-1.

  10. صالح، ایرج، شعبانی، زهره، سادات باریکانی، سید حامد، و یزدانی، سعید (1387). بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه ای در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 66، 41-19.

  11 مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، سال های مختلف.

  12. وزارت نیرو، تراز نامه انرژی (سال های مختلف).

   

  1. Beckerman, W. (1992).Economic growth and the environment: whose growth? Whose environment? World Development, 20, 22-32.

  2. Bhagawati, J. (1993). The case for free trade. Scientific American, 52, 42–49.

  3. Charnes, A., Cooper, W., & Lewin A. Y. (1994). Data envelopment analysis: theory, methodology and application, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.

  4. Deacon, R, T., & Norman, C, S. (2004). Is the environmental Kuznets curve an empirical regularity? escholarship repository, University of California, Santa Barbara.

  5. Dasgupta, M., and S.K. Mishra (2007). Least absolute deviation estimation of linear econometric models: a literature review, MPRA Working Paper. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1781/

  6. Eslamloeyan, K., & Ostadzad, A.H. (2012). Algorithm genetic approach for estimating environmental kuznets curve for Iran. International Conference of econometrics, Sanandaj, Iran.

  7. Fair, R.C. (1994) Estimating and testing the US model. Yale Univ. USA.

  8. Frankel, j. A., & Rose A. (2005). Is trade good or bad for the environment?: sorting out the causality. The Review of Economics and Statistics, 87, 85-91.

  9. Furno, M. (2001). LAD estimation with random coefficient autocorrelated errors. Computational statistics & data analysis, 36(4), 511-523

  10. Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement. NBER Working Paper No. W3914.

  11. Haupt R. L., & Haupt S. E. (1996). Practical genetic algorithms. Second Edition. A John Wiley & Sons, INC., Publication.

  12. Hitomi, K., & Kagihara, M. (2001). Calculation method for nonlinear dynamic least-absolute deviations estimator. Journal of the Japan Statistical Society, 31(1), 39-51.

  13. Hui, L., Grijalva,T., & Berrens, R. (2007). Economic growth and environmental quality: a meta-analysis of environmental Kuznets curve studies. Economics Bulletin, 17(5), 1-11.

  14. Iwata  H., Okadab K., & Samreth S. (2010). Empirical study on the environmental Kuznets curve for CO2 in France: The role of nuclear energy. Energy Policy, 38, 8, 40574063.

  15. Jebli, M. B., Youssef, S. B., & Ozturk, I. (2013). The environmental Kuznets curve: the role of renewable and non-renewable energy consumption and trade openness. MPRA Paper No. 51672, posted 23. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/51672/

  16. Jebli, M. B., Youssef, S. B., & Ozturk, I. (2013). The role of renewable energy consumption and trade: environmental Kuznets curve analysis for Sub-Saharan Africa countries. MPRA Paper No. 54300, posted 11.  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54300/

  17. Khanna, N. (2002). The income elasticity of non-point source air pollutants: revisiting the environmental Kuznets curve. Economics Letters, 77, 387–392.

  18. Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quintiles. Econometrica, 46, 33–50.

  19. 19. Machado, J., & Silva J. (2000). Glejser’s test revisited. Econometrics, 97, 189–202.

  20. 20. Mishra, S.K., & Dasgupta M. (2003). Least absolute deviation estimation of multi- equation linear econometric models: a study based on Monte Carlo experiments. SSRN Working Paper, http://ssrn.com/abstract=454880.

  21. Martinez-Zarzoso, I., & Bengochea-Morancho, A. (2003). Testing for an environmental Kuznets curve in Latin-American countries, Revista de Ana'lisis Econo'mico, 18, 1, 3-26.

  22. Michalewicz, Z. (1994). Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Second Edition, New York, Springer Verlag.

  23. Nasir, M., & Rehman, F. (2011). Environmental Kuznets curve for carbon emissions in Pakistan: an empirical investigation. Energy Policy, 39, 3, 1857-1846.

  24. Panayotou, T. (1993). Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development (No. 292778). International Labour Organization.

  25. Perman, R., & Stern, D. I. (2001). Sustainable development, growth theory, environmental Kuznets curves and discounting. Working paper, Encyclopedia of Life Support Systems, UNESCO.

  26. Roca, J., & Alcantara, V. (2001). Energy intensity, CO2 emission and the environmental Kuznets curve. The Spanish case, Energy Policy, 29, 553-556.

  27. Sengupta, R. (1996). CO2 emission-income relationship: policy approach for climate control Pacific and Asian. Journal of Energy, 7, 2, 207-229.

  28. Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence. The World Bank, Working Paper Series WP-904.

  29. Shahbaz, M., Lean, H., & Shahbaz Shabbir, M. (2010). Environmental Kuznets curve and the role of energy consumption in Pakistan. Development Research Unit, Discussion Paper DEVDP 10/05.

  30. Stern, D. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve, World Development, 32, 8, 1419–1439.

  31. 31. Tucker, M. (1995). Carbon dioxide emissions and global GDP. Ecological Economics, 15, 3, 215-223.

  32. Taylor, L.D. (1974). Estimation of minimizing the sum of absolute errors.  In Frontiers in Econometrics, ed. by P. Zarembka. New York: Academic Press.

  33. Weiss, A. A. (1991). Estimating nonlinear dynamic models using least absolute error estimation. Econometric Theory7(01), 46-68.

  34. Weisser, D. (2007). A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies. Energy32(9), 1543-1559.