عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و نیز اثرات نامطلوب آلودگی محیط زیست بر کیفیت زندگی سبب شده است که حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه­های سیاست­گذاران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر راه­های بهبود کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعات نظری و تجربی گسترده­ای را به خود اختصاص داده و در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. مروری بر نتایج مطالعات انجام شده نشان می­دهد که نداشتن چارچوب مشخص برای انتخاب متغیرهای توضیحی و تخمین مدل­های مختلف آلودگی به نتایج و توصیه­های سیاستی متفاوتی منجر شده است. یکی از راه­های غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیرها و همچنین نااطمینانی در انتخاب مدل، استفاده از روش­های اقتصادسنجی بیزینی از جمله روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) است. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده­های کشورهای در حال توسعه در یک دوره 23 ساله 2014-1992 و با بهره­گیری از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی اثر عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 (به عنوان مهمترین شاخص آلودگی هوا) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می­دهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد تأیید قرار می­گیرد. همچنین یافته­های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مصرف انرژی، مصرف برق، و متغیرهای مربوط به صنعتی شدن رابطه مثبت و تقریبا با اهمیتی با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در مقابل نرخ سواد و نابرابری درآمد نیز اثر کاهنده­ای بر میزان انتشار CO2 داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of CO2 Emissions in Developing Countries using Bayesian Econometric Approach

نویسنده [English]

 • Alireza Tamizi
Assistant Professor of Economics, Payam Noor University
چکیده [English]

The attention to sustainable development and the necessity of environmental protection, and also the adverse effects of environmental pollution on development and quality of life all over the world, have made the environmental protection a major concern of economic officials. For this reason, over the recent decades an extensive literature has been devoted to improve environmental quality and its determinants. Therefore, economic analysts have focused on these issues more than before. In this regard, to know the effects of air pollution determinants can contribute economic officials to reduce pollution. This study attempted to investigate the effects of some variables on CO2 (as one of the most important air pollution indicators) in developing countries during 1992-2014 using Bayesian econometrics approach and applying Bayesian Model Averaging (BMA). Finally, according to the theoretical and empirical evidence, it is found that Environmental Kuznets’ hypothesized inverted U-shaped relationship between economic growth and environmental quality is supported by data. The findings of the study also showed that energy consumption, electricity consumption, and the variables related to industrialization have positive and almost important relationship with CO2 emissions. Against, literacy rate and income inequality have negative effects on CO2 emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • CO2 emissions
 • Environment
 • Environmental Kuznets Curve (EKC)
 • Bayesian Model Averaging (BMA)
 1.  

  1. امامی میبدی، علی، خورسندی، مرتضی، و مرشدی، بهنام (1393). بررسی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. سال چهارم، 13، 84-69.

  2. بهبودی، داود، فلاحی، فیروز، و برقی گلعذانی، اسماعیل (1389). عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسید کربن در ایران. تحقیقات اقتصادی، 90، 17-1.

  3. حسینی نسب، ابراهیم، و پایکاری، سمیه (1391). بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست. دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، 9 و 10، 82-61.

  4. دلفان، محبوبه (1391). آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی از سوی کشورهای عضو گروه جی 8 به کشورهای عضو گروه دی 8 با استفاده از داده های پانل. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.

  5. شیریجیان، محمد. (1388). تأثیر هزینههای بهداشتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

  6. صادقی، حسین، و سعادت، رحمان (1383). رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علی). تحقیقات اقتصادی، سال 9، 36، 180-169.

  7. صالح، ایرج، جهانگرد، حلیمه، رفیعی، حامد، و امیرنژاد، حمید (1390). بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران. مهندسی آبیاری و آب، 6، 65-58.

  8. فطرس، محمد حسن، و نسرین دوست، میثم (1388). بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران: 83-1359. مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، 21، 135-113.

  9. فلاحی، فیروز، و حکمتی فرید، صمد (1392). بررسی عوامل موثر بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور (رهیافت داده-های تابلویی). اقتصاد انرژی ایران، سال دوم، 6، 150-129.

  10. محمدزاده، پرویز، و اکبری، اکرم (1391). آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای منطقهMENA  (کاربرد اقتصاد سنجی فضایی). اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها، شهریور 1391.

  11. واثقی، الهه، و اسماعیلی، عبدالکریم (1388). بررسی عوامل تعیین‌کنندة انتشار گاز CO2 در ایران(کاربرد نظریة زیست‌محیطی کوزنتس). محیط شناسی، دوره 35، 52، 110-99.

   

  1. Akbostancı, E., Türüt-Aşık, S., and Tunç, Gİ. (2009). The relationship between income and environment in Turkey: is there an environmental Kuznets curve? Energy Policy, 37, 861–867.
  2. Allam, S., Rehman, S., and Butt M. S. (2011). Trade liberalization, environmental degradation and sustainable development in Pakistan. European Journal of Social Sciences, 19, 84-96.

  3. Antweiler, W., Copeland, B. R., and Taylor, M.S. (2001). Is free trade good for the environment? American Economic Review, 91 (4), 877–908.

  4. Apergis, N. (2016). Environmental Kuznets curves: new evidence on both panel and country-level CO2 emissions. Energy Economics, 54, 263-271

  5. Borghesi, S. (2000). Income inequality and the environmental Kuznets curve. Fondazione Eni Enrico Mattei, Italy, Nota di Lavoro 83.2000.

  6. Cole, M. A. (2004). Trade, the pollution haven hypothesis and the environmental Kuznets curve: examining the linkages. Ecological Economics, 48, 71–81.

  7. Cole, M. A., Elliott, R. J. R., and Fredriksson, P. G. (2006). Endogenous pollution havens: does FDI influence environmental regulations? Scandinavian Journal of Economics, 108 (1), 157–178.

  8. Copeland, B. R., and Taylor M.S. (2005). Free trade and global warming: a trade theory view of the Kyoto Protocol, Journal of Environmental Economics and Management, 49 (2), 205-234.

  9. Cropper, M., and Griffiths, Ch. (1994). The interaction of population growth and environmental quality. American Economic Review Papers and Proceedings, 84 (2), 250–54.

  10. Dincer, I. (1999). Environmental Impacts of Energy. Energy Policy, 27, 845-854.

  11. Gassebner, M., Gaston, N., and Lamla, M. J. (2008). Relief for the environment? The importance of an increasingly unimportant industrial sector. Economic Inquiry, 46 (2), 160–178.

  12. Grossman, G. M., and Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement. National Bureau of Economic Research Working Paper 3914, NBER, Cambridge MA.

  13. Hettige, H., Mani, M., and Wheeler, D. (2000). Industrial pollution in economic development: the environmental Kuznets curve revisited. Journal of Development Economics, 62, 445–476.

  14. Hoeting, Jennifer A., Madigan, D., Raftery, Adrian E., and Volinsky, Chris T. (1999). Bayesian Model Averaging: a tutorial. Statistical Science, 14 (4), 382–417.

  15. Holtz-Eakin, D., and Selden, T. M. (1995). Stoking the fires? CO2 emissions and economic growth. Journal of Public Economics, 57, 85-101.

  16. Jeffreys, H. (1961). Theory of probability, 3rd Ed. London: Oxford University Press.

  17. Klick, J. (2002). Autocrats and the environment or it's easy being green. Working Paper Series 02-16. George Mason University.

  18. Koop, G. (2003). Bayesian econometrics, John Wiley & Sons Ltd, England.

  19. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45 (1), 1-28.

  20. Kuznets, S. (1963). Quantitative aspects of the economic growth of nations, economic development and cultural change. University of Chicago Press, Chicago.

  21. Lamla, M. J. (2009). Long-run determinants of pollution: a robustness analysis. Ecological Economics, 69, 135-144.

  22. Leamer, Edward E. (1978). Specification searches. New York: John Wiley and Sons.

  23. Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy. American Political Science Review, 53, 69–105.

  24. McAusland, C. (2003). Voting for pollution policy: the importance of income inequality and openness to trade. Journal of International Economics, 61 (2), 425–451.

  25. Neff, J.C., Townsend, A. R., Gleixner, G., Lehman, S. J., Turnbull, J., and Bowman, W. D. (2002). Variable effects of nitrogen additions on the stability and turnover of soil carbon. Nature, 419, 915–917.

  26. Neumayer, E. (2003). Are left-wing party strength and corporatism good for the environment? evidence from panel analysis of air pollution in OECD countries. Ecological Economics, 45, 203–220.

  27. Sala-i-Martin, X., Gernot, D., and Ronald I. M., (2004). Determinants of long-term growth: a bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. The Amerivan Economic Review, 94 (4), 813-835.

  28. Selden, T. M., and Song, D. (1994). Environmental quality and development: Is there a Kuznets curve for air pollution? Journal of Environmental Economics and Environmental Management, 27, 147-162.

  29. Shafik, N. (1994). Economic development and environmental quality: an econometric analysis. Oxford Economic Papers, 46, 757-773.

  30. Sharma, S. S. (2011). Determinants of carbon dioxide emissions: empirical evidence from 69 countries. Applied Energy, 88, 376-382.

  31. Shim, J. H. (2006). The reform of energy subsides for the enhancement of Marine sustainability, case of South Korea. University of Delaware.

  32. Stolyarova, E. (2013) Carbon dioxide emissions, economic growth and energy mix: empirical evidence from 93 countries. Climate Economics Chair, Working Paper.

  33. Tol, S. J. R., Pacala, S. W., and Socolow, R. (2006). Understanding long-term energy use and carbon dioxide emissions in the USA, Humborg University.

  34. Torras, M. and Boyce, J. K. (1998). Income, inequality, and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets curve. Ecological Economics, 25, 147–160.

  35. York, J. C., Madigan, D., Heuch, I. I., and Lie, R. T. (1995). Birth defects registered by double sampling: a bayesian approach incorporating covariates and model uncertainty.  Applied Statistics, 44 (2), 227–242.