بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی‌‌‌‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین‌‌‌‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به ‌‌‌‌صورت بازدهی ثابت اجرا می‌‌‌‌شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک‌‌‌‌ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش‌‌‌‌بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى‌‌‌‌کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل‌‌‌‌شده است. بانک‌‌‌‌های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می‌‌‌‌شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته‌‌‌‌های این پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Profit-Loss Sharing and Fixed-Return Contracts Recovery Rate Using Game Theory Approach

نویسندگان [English]

 • Shokoofeh Sadat Ashrafzadeh 1
 • Seyyed Mohammad Javad Razmi 2
 • Mohammad Reza Lotfalipour 3
 • Mehdi Feizi 4
1 Ph.D. Candidates in Economics, Ferdowsi University of Mashhad (International Campus)
2 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
4 Assistant professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In loan contracts with profit-loss sharing (PLS), both sides share not only its expected profit but they both have to bear its probable losses as well. But in fixed interest-based loan contracts, the bank is simply risk natural and transfer all contract risks to borrower. Although in Islamic Sharia only the former contracts are accepted, it is not used that much in practice. In words, common loan contracts even in Islamic countries do not comply with the Sharia. This paper, using a game theory model, attempts to compare profit of banks these two sort of contracts based on recovery rate of borrowers when we have not only adverse selection but also costly state verification. We show that Sharia-compliant contracts (e.g. PLS) have significantly higher recovery rate compared to fixed interest-based contracts. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Profit-loss sharing
 • Islamic banking
 • Asymmetric and private information
 • game theory
 • Interest-based contracts
 1. احمدی حاجی‌‌‌‌آبادی، روح‌‌‌‌الله، و بهاروندی، احمد (1390). راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. 10(38)، 146-119.
 2. موسویان، عباس (1381). آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به‌‌‌‌جای نظام بهره. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 2(5)، 86-59.
 3. نصرآبادی، داوود (1386). ارزیابی عملکرد عقد مشارکت در بانکداری جمهوری اسلامی ایران. پایان‌‌‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

 

 1.  hmed, H. (2005). Operational structure for Islamic equity finance: Lessons from venture capital. Research Paper 212, The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
 2. Baele, L., Farooq, M., & Ongena, S. (2014). Of religion and redemption: Evidence from default on Islamic loans. Journal of Banking & Finance, 44, 141-159.
 3. Bashir, B. A. (1983). Portfolio management of Islamic banks: A certainty approach. Journal of Banking and Finance, 7(3), 339−354.
 4. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433-447.
 5. Belanes, A., & Hassiki, S. (2012). Efficiency in Islamic and conventional banks: A comparative analysis in the MENA region. Bankers, Markets & Investors, 120(5), 5-18.
 6. Bester, H. (1985). Screening vs rationing in credit markets with imperfect information. American Economic Review, 75(4), 850-855.
 7. Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional bank’s soundness during the 2007-2008 financial crisis. Review of Financial Economics, 22(2), 68-77.
 8. Chong, B.S., & Liu, M.H. (2009). Islamic banking: interest-free or interest-based? Pacific-Basin Finance Journal, 17 (1), 125–144.
 9. Daly, S., & Frikha, M. (2015). Variety in the rules of Islamic financial institutions. Arabian Journal of Business and Management Review, 5 (1).
 10. Daly, S., & Frikha, M. (2016). Banks and economic growth in developing countries:What about Islamic banks? Cogent Economics & Finance, 4(1), 1-26.
 11. Dar, H.A., Presley, J.R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. International Journal of Islamic Financial Services, 2 (2), 3–18.
 12. El-Komi, M., & Croson, R. (2013). Experiments in Islamic microfinance. Journal of Economic Behavior & Organization, 95, 252– 269.
 13. ElGindi, T., Said, M., & Salevurakis, J. W. (2009). Islamic alternatives to purely capitalist modes of finance: A study of Malaysian banks from 1999 to 2006. Review of Radical Political Economics, 41(4), 516-538.
 14. Freixas, x, & Rochet, J.C. (2008). Microeconomics of banking.
 15. Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study. IMF Working Paper, 1-46.
 16. Hiller, B. (1997). The economic of asymmetric information. London, Macmillan Press LTD.
 17. Johnson, K. (2013). The role of Islamic banking in economic growth. Journal of Finance Services of Research, 38, 95–113.
 18. Khalil, A., Rickwood, C., Murinde, V. (2002). Evidence on agency-contractual problems in Mudaraba financing operations by Islamic banks. Islamic Banking and Finance New Perspectives on Profit-Sharing and Risk, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 57-92.
 19. Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ is Islamic banking? Journal of Economic Behavior and Organization, 76(3), 805–820.
 20. Nouman,M., & Ullah, K. (2014). Constraints in the application of partnerships in Islamic banks: The present contributions and future directions. Business & Economic Review, 6(2), 47-62.
 21. Olson, D., & Zoubi,T.A. (2008). Using accounting ratios to distinguish between Islamic and conventional banks in the GCC region. The International Journal of Accounting, 43(1), 45-65.  
 22. Sarker, M. A. A. (1999). Islamic business contracts, agency problem and the theory of the Islamic firm. International Journal of Islamic Financial Services, 1(2), 12-28.
 23. Schieg, M. (2008). Strategies for avoiding asymmetric information in construction project management, Journal of Business Economics and Management, 9(1), 47-51.
 24. Siddiqi, M. N. (1983). Issues in Islamic Banking. Leicester. The Islamic Foundation.
 25. Sumarti, N., Fitriyani, V., & Damayanti, M. (2014). A mathematical model of the profit-loss sharing (PLS) scheme, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 131 - 137.
 26. Tadelis, S. (2013). Game theory: an introduction. Princeton University Press.                                                                                                                               
 27. Udry, C. (1990). Credit markets in northern Nigeria: credit as insurance in a rural economy. The World Bank Economic Review, 4 (3), 251–269.
 28. Willison, B. (2009). Technology trends in Islamic investment banking. Islamic Finance News, 6 (19), 22-23.