تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

4 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز  بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Pass-Through on Implicit Price Index of Iran's Agriculture Sector: An Application of M-GARCH and Threshold Regression Models

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
 • Amirmansour Tehranchian 2
 • Ahmad Jafari Samimi 3
 • Seyyed Mojtaba Mojaverian 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
3 Professor of Economics, University of Mazandaran
4 Associate Professor of Agricultural Economic, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The impact of exchange rate changes on prices called "Exchange Rate Pass-Through (ERPT)" is an important issue in economics. Changes in the exchange rate can affect agricultural product prices through the import prices of raw materials. Also, the dependency of the agricultural exports on the exchange rate can accelerate this relationship. Bearing in mind the strategic position of agricultural products, dealing with the above issue should be highly regarded by the agricultural sector policymakers. The purpose of the present paper is to study the impact of ERPT on the implicit price index of Iran's agriculture sector. It also deals with the possibility of any  threshold value for the exchange rate from 1971-2014 .To do so, using time series data from the Central Bank of Iran, Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (M-GARCH) and Threshold Regression (TR) models have been estimated. The estimation results indicate that the past shocks of nominal exchange rate had a positive impact on the agriculture implicit price index. Also, the findings of the threshold regression estimation show that applying ERPT to implicit price index of agriculture products revealed a threshold value of 9226 Rials. In other words, an increase in the exchange rate higher than the threshold level will cause a much higher increase in the implicit price index of agriculture products in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate pass-through
 • Implicit price index
 • Agriculture sector
 • M-GARCH
 • Threshold regression
 1. اصغرپور، حسین، سجودی، سکینه، و اصلانی‌‌‌‌نیا، نسیم مهین (1390). تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر  قیمت صادرات غیرنفتی ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 11(3)، 134-111.
 2. اندرس، والتر (1391). اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکردی کاربردی(ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌‌‌‌‌‌‌‌پور). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و داده ها، بانک اطلاعات سری‌‌‌‌های زمانی اقتصادی.
 4. پدرام، مهدی، شیرین‌‌‌‌بخش، شمس‌‌‌‌ا...، و رضایی ابیانه، بهاره (1391). بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز  بر قیمت کالاهای صادراتی. فصلنامه تحقیقات مدل‌‌‌‌سازی اقتصادی، 3(1)، 166-143.
 5. حیدری، حسن، و ملابهرامی، احمد (1389). بهینه‌‌‌‌سازی سبد سرمایه‌‌‌‌گذاری سهام بر اساس مدل‌‌‌‌های چند متغیره GARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(30)، 56-35.
 6. سلمانپور زنوز، علی (1376). اثرات تغییر نرخ ارز بر صادرات و واردات کشور (1373-1340).(پایان‌‌‌‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مازندران، بابلسر.
 7. سوری، علی (1392). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviwes8 & Stata12. چاپ اول، انتشارات فرهنگ‌‌‌‌شناسی، تهران.
 8. شجری، هوشنگ، طیبی، سید کمیل، و جلایی، سید عبدالمجید (1384). تحلیل عبور نرخ ارز در ایران. مجله دانش و توسعه، 15، 76-51.
 9. صفری، سکینه، رحمانی، مهدی، و احمدی، حسن (1393). بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاست‌‌‌‌های کلی کشاورزی. فصلنامه سیاست‌‌‌‌های راهبردی و کلان، 2(5)، 109-97.
 10. عباسی‌‌‌‌نژاد، حسین، و گودرزی فراهانی، یزدان (1393). برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل الگوی AFRIMA-FIGARCH مطالعه موردی: ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 14(1)، 26-1.
 11. عبداللهی، محمدرضا (1390). مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مازندران، بابلسر.
 12. کمیجانی، اکبر، الهی، ناصر، و صالحی رزوه، مسعود (1394). بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌‌‌‌ای. فصلنامه پژوهش‌‌‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6(1)، 78-61.
 13. کیان‌‌‌‌ارثی، زهرا (1392). رابطه نااطمینانی نرخارز و نوسانات بازده سهام در ایران با استفاده از   گارچ چند متغیره.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه مازندران، بابلسر.
 14. محمدی، تیمور، و طالبلو، رضا (1389). پویاییهای تورم و رابطة تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی AFRIMA-GARCH.  پژوهشنامه اقتصادی، 10(1)، 170-137.
 15. مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری سالهای مختلف.
 16. موسوی محسنی، رضا، و سبحانی‌‌‌‌پور، مینا (1387). بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 8(4)، 149-129.
 17. مهرابی بشرآبادی، حسین، و جاودان، ابراهیم (1393). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران.  مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(1)، 46-27.

 

 1. Alaabed, A., & Masih, M. (2016). Finance-growth nexus: Insights from an application of threshold regression model to Malaysia's dual financial system. Borsa Istanbul Review16(2), 63-71.
 2. Aleem, A., & Lahiani, A. (2014). A threshold vector autoregression model of exchange rate pass-through in Mexico. Research in International Business and Finance, 30, 24-33.
 3. Alper, K. (2003). Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy (Master Thesis). Middle East Technical University (METU), Turkey.
 4. Bacchetta, P., & Wincoop, E. V. (2003). Why do consumer prices react less than import prices to exchange rates? Journal of European Economic Association, 1(2-3), 662-670.
 5. Boobura D, G., Nennaaton, A. A., Nordum, P., & Kevin, N. (2015).The effect of exchange rate on agricultural commodity and pricing on Nigeria: 2009-2014. Scholars Journal of Economics, Business and Management, 2(12), 1151-1158.
 6. Bradshaw, G. W., & Orden, D. (1990). Granger causality for the exchange rate to agricultural prices and export sales. Western Journal of Agricultural Economics, 15(1), 100-110.
 7. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2002). Exchange rate pass-through into import prices: A macro or micro phenomenon? NBER Working Papers, No. 8934.
 8. Chan, K.S. (1993). Consistency and limiting distribution of the least squares estimator of a threshold autoregressive model. The Annals of Statistics, 21(1), 520-533.
 9. Cheikh, N.B. (2013). The pass-through of exchange rate in the context of the European sovereign debt crisis. FIW Working Paper, No. 123.
 10. Cheikh, N. B., & Rault, C. (2015). Recent estimates of exchange rate pass-through to import prices in the Euro area. CES Working Paper, No. 5341.
 11. Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2001). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper, No. 2001-08.
 12. Devereux, M.B. & Engel, C. (2002). Exchange rate pass-through, exchange rate volatility, and exchange rate disconnect. NBER Working Paper, No.8858.
 13. Donayre, L., & Panovska, I. (2016). State-dependent exchange rate pass-through behavior. Journal of International Money and Finance, 64, 170-195.
 14. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass-through. International Journal of Finance and Economics, 9, 315-338.
 15. Goldberg, P. K., & Knetter, M. M. (1997). Goods prices and exchange rates: what have we learned? Journal of Economic Literature, 35(3), 1243-72.
 16. Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometrica, 64(2), 413–430.
 17. Johnston, B., & Mellor, J. (1961). The role of agriculture in economic development. American Economic Review, 51(4), 566-593.
 18. Lin, P.C. and Wu, C. S. (2012). Exchange rate pass-through in deflation: The case of Taiwan. International Review of Economics and Finance, 22(1), 101–111.
 19. Maodus, V. (2006). Pass-through of exchange rate changes to domestic inflation: The case of Croatia (Master thesis). University of Zagreb, Croatia.
 20. Nogueira, R. P., & León-Ledesma, M. A. (2011). Does exchange rate pass-through respond to measures of macroeconomic instability? Journal of Applied Economics, 14(1), 167-180.
 21. Obayelu, A. E., & Salau, A. S. (2010). Agricultural response to prices and exchange rate in Nigeria: application of Co-Integration and Vector Error Correction Model (VECM). J Agri Sci, 1(2), 73-81.
 22. Posedel, P., & Tica, J. (2009). Threshold model of exchange rate pass- througheffect: The case of Croatia. Eastern European Economics, 47(6), 43-59.
 23. Sahminan. (2002). Exchange rate pass-through into import prices: empirical evidences from some Southeast Asian countries. The University of North Carolina at Chapel Hill, Working paper.
 24. Sek, S. K., & Kapsalyamova, Z. (2008). Exchange rate pass-through and volatility: Impacts on domestic prices in four Asian countries. MPRA Paper, No. 11130.
 25. Silvennoinen, A. & Terasvirta, T. (2008). Multivariate GARCH models. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 669.
 26. Smets, F., & Wouters, R. (2002). Openness, imperfect exchange rate pass-through and monetary policy. European Central Bank Working Paper, No. 128.
 27. Takhtamanova, Y. (2010). Understanding changes in exchange rate pass-through. Journal of Macroeconomics, 32(4), 1118-1130.
 28. World Bank. (2014). Global economic prospects, special topic, Volume 9 Jun 2014.
 29. Xu, M., & Orden, D. (2002). Exchange rate effects on Canadian/U.S. agricultural prices. Annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach, California, July 28-31.
 30. Yeboah, o. Shaik, S. & Allen, A. (2009). Exchange rates impacts on agricultural inputs prices using VAR. Journal of Agricultural and Applied Economics, 41(2), 511–520.