بررسی و تحلیل اثرات نامتقارن شوک‌های درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت در ایران با روش تصحیح خطای برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

از آنجایی که بخش عمده‌ درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را شکل می‌دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک‌های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌ درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر دو دسته شوک‌های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می‌باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Oil Revenues Shocks Asymmetric Effects on Misery index in Iran Using Vector Error Correction Model

نویسندگان [English]

 • Azad Khanzadi 1
 • Sara Moradi 2
 • Maryam Heidarian 3
1 Assistant Professor of Economics, Razi University
2 M.A. In Economics, Razi University
3 M.A. in Energy Economics, Razi University
چکیده [English]

Since the major part of oil revenues are control by government and it forms government’s expenditures; therefore, recognition of oil revenues growth shocks and their impacts intensity on macroeconomic variables such as inflation and unemployment is very important for economic policymakers. This study examines the asymmetric effects of oil revenues shocks on misery index in Iran’s economy by using vector error correction method. For this purpose, we use annual macroeconomic data during 1971-2014 periods. The result shows that both positive and negative shocks have a significant and negative effect on misery index and also long-term trend in oil revenues have a positive and significant relationship with misery index. On the other hand, population growth rate, government expenditure and trade openness index as well as influencing variables on misery index in the model were brought that have a positive and significant relationship with misery index. Also according to the Wald test results, the hypothesis of symmetric effects of positive and negative shocks of oil revenues is rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil revenues shocks
 • Resource curse
 • Asymmetric effects
 • Misery index
 • Iran
 1. ابراهیمی، محسن، و سالاریان، محمد (1388). بررسی پدیده­ نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده­ نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن. اقتصاد مقداری، 6(1)، 100-77.
 2. ابریشمی، حمید، و مهرآرا، محسن (1388). اقتصادسنجی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران.
 3. ارشدی، علی، و موسوی، حبیب (1393). بررسی تأثیر شوک­های نفتی با تأکید بر اثرات نامتقارن آن بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های 1387-1350. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14(3)، 200-179.
 4. جرجرزاده، علیرضا (1390). نفرین منابع، رابطه­ میان وفور منابع طبیعی و فقر در ایران. رفاه اجتماعی، 12(46)، 27-7.
 5. خیرخواهان، جعفر، و برادران شرکاء، حمیدرضا (1382). رونق نفتی و نرخ پس­انداز در کشورهای اوپک. پژوهش­های اقتصادی ایران، 16، 132-101.
 6. شیرخانی، محمدعلی، پوزش شیرازی، حسین، و بزازی، اباذر، (1389). نظریه نفرین منابع یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی ایران: مقایسه ایران و نروژ. فصلنامه­ سیاست، 40(2)، 144-115.
 7. صیادی، محمد، دانش­جعفری، داوود، بهرامی، جاوید، و رافعی، میثم (1394). ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE). فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 20(2)، 58-21.
 8. عبادی، جعفر، و نیکونسبتی، علی، (1391). منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 17(4)، 144-127.
 9. کمیجانی، اکبر، سبحانیان، سید محمد هادی، و بیات، سعید، (1390). اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM. پژوهشنامه اقتصادی، 12(45)، 226-201.

 

 1. Auty, R. (1993). Sustaining development in mineral economies: the resource curse. Routledge. Business & Economics, 272-286.
 2. Barro, R. (1995). Inflation and economic growth. Bank of England Quarterly Bulletin, 35, 166–176.
 3. Barro, R. (2008). Macroeconomics: A modern approach. Thomson learning, Business & Economics, 1-512.
 4. Collier, P., & Goderis, B. (2007). Commodity prices, growth, and the natural resource curse reconciling a conundrum. CSAEWPS, 27, 1-42. 
 5.  Cunado. J., & de Gracia, F. (2004). Oil prices, economic activity and inflation: evidence for some Asian countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 45(1), 65-83.
 6. Dadgar. Y., & Nazari. R. (2012). The impact of economic growth and good governance on misery index in Iranian economy. European Journal of Law and Economics, 1-19.
 7. Davis, G. A. (1995). Learning to love the Dutch Disease: evidence from the microeconomics. World Development, 23(10), 1765-1779.
 8. Davis, J. M., Ossowski, R., & Fedelino, A. (2003). Fiscal policy formulation and implementation in oil-producing countries. International Monetary Fund, WP/10/28, 1-42.
 9. De Long, J. B., & Williamson J. G. (1994). Natural resources and convergence, in the nineteenth and twentieth centuries. Unpublished Paper, HarvardUniversity, 1-40.
 10. Faraji Dizaji, S. (2014). The effects of oil shocks on government expenditures and government. Economic Modelling, 40, 299-313.
 11. Gylfason, T. (2001). Nature, power, and growth, Scottish Journal of Political Economy, 48(5), 558- 588.
 12. Hui, G., & Kliesen, K. L. (2005). Oil price volatility and U.S macroeconomic activity. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87(6), 669-683.
 13. Lwayemi, A., & Fowowe, B. (2011). Impact of oil price shocks on selected macroeconomic variables in Nigeria. Energy Policy, 39, 603-612.
 14. Mehrara, M. (2008). The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: the case of oil exporting countries. EnergyPolicy, 36, 1164-1168.
 15. Melina. G., Yang. S., & Zanna. L. (2016). Debt sustainability, public investment, and natural resources in developing countries: the DIGNAR model. Economic Modelling, 52, 630-649.
 16. Okun, A. M. (1970). The political economy of prosperity. Washington: Brooking Institution. Business & Economics, 1-152.
 17. Okun, A. M. (1979). Curing chronic inflation. Political Science Quarterly, 94(3), 529–530.
 18. Okun, A. M. (1981). Price and quantities: A macroeconomic analysis. Washington: Brooking institution. 1-382.
 19. Robinson, J., Torvik, R., & Verdier, T. (2006). Political foundations of the resource curse. Journal of Development Economics, 79, 447-468.
 20. Ross, M. (2001). Does oil hinder democracy? World Politics, 53(3), 325-361
 21. Rosser, A. (2006). The political economy of the resource curse: A literature survey. Center for the Future State, Institute of Development Studies, 1-34.
 22. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Economic convergence and economic policy. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 108-118.