بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت‏‌های داخلی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه‌‏های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف‏‌کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف‏‌کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده‏‌های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده‏‌ها ارائه کرده است. طبق آماره‏‌های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف‏‌کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می‏‌یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده‌‏های کشاورزی، سیاست‌گذاران ایرانی می‌‏توانند با به کارگیری سیاست‏‌های کاهش تورم، میزان عبور قیمت‏‌های جهانی به قیمت‏‌های داخلی را محدود کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Pass-Through of Global Food Prices to Domestic Prices in Iran

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Javdan 1
 • Jafar Haghighat 2
 • Esmaeil Pishbahar 3
 • Rassul Mohammadrezaei 3
1 Ph. D. Candidate in Agricultural Economics, University of Tabriz
2 Professor of Economics, University of Tabriz
3 Associate Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

This paper investigates whether global food price shocks have been affected consumer price index in Iran. For this purpose, we estimate the pass-through of global food price inflation to domestic consumer price index using Markov Switching Vector Auto-Regressive (MS-VAR) and Vector Auto-Regressive (VAR) models and quarterly data from 1990:2 to 2015:1. With respect to the linearity test results, the MS-VAR model has better fit to data than linear VAR model. According to the information criteria statistics, the MSIAH(2)-VAR(1) specification is the chosen kind of MS-VAR model. The results show that the magnitude of global food prices pass-through to the consumer price index in the first and second regime is 0.05 and 0.35 after a year, respectively. Pass-through effect increases in second year that higher in second regime than first regime. The pass-through magnitude in first and second regime is 0.12 and 0.85 after two years, respectively. Because of substantial amount of agricultural inputs and food imports, the Iranian policymakers can limit the pass-through of global prices to domestic prices by applying the inflation targeting policies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer price index
 • Global food price
 • Pass-through effect
 • Iran
 1. اصغرپور، حسین، و مهدیلو، علی (1393). محیط تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ. فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، 70، 75-102.
 2. پیش بهار، اسماعیل، و باغستانی، مریم (1393). بررسی اثرات اقتصادی شوک‌‌‌‌های قیمتی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، (3)14، 45-64. 
 3. پیش‏بهار، اسماعیل، قهرمان‏زاده، محمد، و عارف عشقی، طراوت (1392). بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، (4)7، 1-21.    
 4. لشکری، محمد، ابوالحسنی، اصغر، اصغرپور، حسین، و تمیزی، علیرضا (1394). تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM). فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، 73، 111-128.

 

 1. Bekkers, E., Brockmeier, M., Francois, J., & Yang, F. (2013). Pass-through, food prices and food security. Available at:https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/6391.pdf
 2. Belke, A., & Awad, J. (2015). On the pass-through of food prices to local inflation in MENA countries. WSEAS Transactions on Business and Economics, 12, 307-316.
 3. Belke, A., & Dreger, C. (2013). The transmission of oil and food prices to consumer prices – evidence for the MENA countries. Ruhr Economic Papers, No. 448. 
 4. Chou, K. W., & Tseng, Y. H. (2011). Pass-through of oil prices to CPI inflation in Taiwan. International Research Journal of Finance and Economics, 69, 73-83. 
 5. Duma, N. (2008). Pass-through of external shocks to inflation in Sri Lanka. IMF Working Paper, WP/08/78.
 6. Ehrmann, M., Ellison, M., & Valla, N. (2001). Regime dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Bank of Finland, discussion paper No. 11/2001.
 7. Ehrmann, M., Ellison, M., & Valla, N. (2003). Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Economics Letters, 78, 295–299.
 8. Gelos, G., & Ustyugova, Y. (2012). Inflation responses to commodity price shocks–how and why do countries differ? IMF Working Paper, WP/12/225.  
 9. Hamilton, J. D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. Journal of Econometrics, 45, 39-70.
 10. Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries. Agricultural Economics, 39, 405–416.
 11. Ivanic, M., & Martin, W. (2014). Implications of domestic price insulation for global food price behavior. Journal of International Money and Finance, 42, 272–288.
 12. Jaffri A. A., Rooma, A., & Bashir, S. (2013). Pass-through of global inflation to domestic Inflation: an empirical evidence for Pakistan. Journal of Managerial Sciences, 5(1), 105-111.
 13. Jalil, M., & Zea, E. T. (2011). Pass-through of international food prices to domestic inflation during and after the great recession: evidence from a set of Latin American economies. Desarrollo y Sociedad Journal, 67, 135-179.
 14. Jongwanich, J., & Park, D. (2011). Inflation in developing Asia: pass-through from global food and oil price shocks. Asian-Pacific Economic Literature, 25(1), 79-92.
 15. Krolzig, H. M. (1996). Statistical analysis of cointegrated VAR processes with Markovian regime shifts. SFB 373 discussion paper 25-1996.
 16. Krolzig, H. M. (1997). Markov switching vector autoregressions modelling: statistical inference and application to business cycle analysis. Berlin: Springer. 
 17. Krolzig, H. M. (1999). Statistical analysis of cointegrated VAR processes with Markovian regime shifts. Computing in Economics and Finance, Society for Computational Economics, Working Paper, No. 1113.   
 18. Krolzig, H. M. (2001). Business cycle measurement in the presence of structural change: international evidence. International Journal of Forecasting, 17, 349–368. 
 19. Minot, N. (2011). Transmission of world food price changes to markets in Sub-Saharan Africa. International Food Policy Research Institute, Washington, DC. IFPRI Discussion Paper, No. 01059.
 20. Misati, R. N., & Munene, O. (2015). Second round effects and pass-through of food prices to inflation in Kenya. International Journal of Food and Agricultural Economics, 3(3): 75-87.
 21. Sivarajasingham, S., & Balamurali, N. (2014). The pass-through of global food price inflation to domestic inflation: empirical evidence from Sri Lanka. International Research Sessions, Peradeniya University, Sri Lanka, Vol. 18, 4th & 5th July.  
 22. World Bank, (2011). High food prices. Latin American and the Caribbean response to a new normal.