بررسی نقش سیاست هدف‌گذاری تورم در اثرگذاری شوک‌های نفتی بر تجارت خارجی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم در جذب و کاهش اثرات منفی شوک‌های نفتی بر تجارت خارجی است. در این راستا، با استفاده از مدل تعدیل‌شده کینزی جدید و در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک، به بررسی تأثیر سیاست فوق برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1368، نتایج حاصل از شبیه‌سازی‏ متغیرهای مدل بیانگر آن است که در حالت اتخاذ سیاست هدف-گذاری تورم، نسبت به حالت عدم اتخاذ این سیاست، از شدت و دوره زمانی اثرات منفی شوک درآمدهای نفتی کاسته شده است. این سیاست در کنترل تورم به ‌طور کاملاً موفق عمل نموده و از شدت کاهش صادرات و افزایش واردات در زمان بروز شوک کاسته است. همچنین، در حضور سیاست هدف‌گذاری تورم، میزان کاهش تولید غیرنفتی و تولید کل بعد از وقوع شوک از شدت کمتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Shocks on Foreign Trade in Iran: The Role of Inflation Targeting Policy

نویسندگان [English]

 • Mehdi Behrad-Amin 1
 • Gholamreza Zamanian 2
 • Marziyeh Esfandiyari 3
1 Phd Candidate in Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Assistant Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

In this paper, we evaluate the effect of inflation targeting policy in absorption and reduce the negative impacts of oil shocks on foreign trade. In this regard, in order to evaluate the impact of this policy on the economy of Iran, we used a modified New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium framework for a small open economy. We estimate the model using Bayesian approach over the period 1989-2014. The results of the simulation model variables indicate that inflation targeting policy in relation to the failure to adopt this policy, has been reduced the severity and duration of negative effects of oil revenues shock. This policy has been quite successful in controlling inflation and the severity of the decline in exports and increase in imports is reduced in case of shock. Also, in the inflation targeting regime, the decline in non-oil production and total production after the shock has been less severe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation targeting
 • Foreign Trade
 • Oil shock
 • DSGE model
 1. بهرامی، جاوید و قریشی، نیره سادات (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 5 (13)، 22-1.
 2. خیابانی، ناصر و امیری، میثم (1393). جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE. پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، 173-133.
 3. درگاهی، حسن و آتشک، احمد (1381). هدف­گذاری تورم در اقتصاد ایران، پیش­شرط­ها و تبیین ابزارهای سیاستی. مجله تحقیقات اقتصادی، 60، 147-119.
 4. ربیع همدانی، هستی، و پدرام، مهدی (1393). اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت‌ نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، ۲۲(۷۰)، 246-223.
 5. کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطة مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(2). 117 ـ 87.
 6. منظور، داود، تقی­پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 75، 44-7.
 7. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
  1. Allegret, J. P. and Benkhodja, M. T. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (Algeria). Journal of  Policy Modeling, 37(4), 652-667.
  2. Dargahi, H., & Atashak, A. (2002). Inflation targeting in Iran economy: Preconditions and explanations of policy tools. Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), 37(1), 119-147. (in Persian)
  3. Bahrami, J. & Ghoreyshi, N. (2011). Analyzing the monetary policy in Iran economy by using a dynamic stochastic general equilibrium model. Journal of Economical Modeling, 5(13), 1-22. (in Persian)
  4. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a Utility-Maximizing framework. Journal of Monetary Economics, Sept 12(3), 383–398.
  5. Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. American Economic Review, 67(3), 297–308.
  6. Gelain P. & Kulikov D. (2009). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model for Estonia. Working Papers of Eesti Pank, No. 5.
  7. International Monetary Fund (2005). World economic outlook. Washington, D.C
  8. Khiabani, N. & Amiri, H. (2014). The position of monetary and fiscal policies with emphasizing on oil sector with DSGE models (the case of Iran). Journal of Economics Research, 14(54), 133-173. (in Persian)
  9. Komijani A. & Tavakolian, H. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation target in Iran: A DSGE approach. Journal of Economic Modeling Research, 2(8), 87-117. (in Persian)
  10. Manzoor, D. & Taghipour A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Journal of Economic Research and Policies, 23(75), 7-44. (in Persian)
  11. Mishkin, F. S (1999). International experiences with different monetary policy regimes. Journal of Monetary Economics, 43(3), 579-605.
  12. Mishkin, F. S. (1998). Internation experiences with different monetary policy regimes. Institute for International Economic Studies, August.
  13. Mishkin, F. S. and Posen, A. (1997). Inflation targeting: Lessons from four countries. Federal Reserve Bank of NewYork, Economic Policy Review, No. 3, 9-110.
  14. Rabi-Hamedani, H. & Pedram, M. (2014). Wealth effect and cost push effect of oil Price shock in Iranian economy: A New-Keynesian approach. Journal of Economic Research and Policies, 22(70), 223-246. (in Persian)
  15. Svensson, L. E. (1995). Optimal inflation targets, conservative central banks & linear inflation targets. NBER working paper, No. 5251.
  16. Woodford, M. (2004). Inflation targeting and optimal monetary policy. Federal Reserve Bank of St, Louis Review, 86(4), 15-41.
  17. Central Bank of Iran (www.cbi.ir)