آزمون وجود انحصار طبیعی در صنعت توزیع برق ایران: یک تجزیه و تحلیل پانلی با ضرایب تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز

3 استادیار ریاضی دانشگاه شیراز

چکیده

انحصار طبیعی در اقتصاد به شرایطی گفته می‌شود که تولید یک بنگاه در یک صنعت، سودآورتر از تولید بیش از یک بنگاه در آن صنعت باشد. این مفهوم در صنایعی مانند توزیع برق، توزیع گاز، مخابرات و توزیع آب که در کشورهای مختلف تحت تنظیم مقررات قیمتی و غیرقیمتی قرار می‎گیرند، اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه ساختار انحصار طبیعی در شرکت‌های توزیع برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین یک تابع هزینه با فرم ترانسلوگ بکار گرفته شد. در این تابع، قیمت نسبی سرمایه و قیمت نسبی سایر نهاده‌های تولیدی به عنوان بردار قیمت نهاده‌ها، و مقدار برق توزیع شده نیز به عنوان ستاده انتخاب شد. به منظور برآورد تقریب درجه دوم از تابع هزینه ترانسلوگ، از مدل ضرایب تصادفی در داده‌های پانلی و داده‌های دوره زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت‌های توزیع برق ایران با شرایط انحصار طبیعی مواجه بوده و برخی دیگر در سطوح مختلف تولید از این شرایط برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Test for Natural Monopoly in Iranian Electricity Distribution Industry: A Panel Random Coefficients Model Analysis

نویسندگان [English]

 • Sayed Mohamad Mirhashemi Dehnavi 1
 • Ahmad Sadraei Javaheri 2
 • Hossein Marzban 2
 • Sayed Morteza Mirdehghan 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Shiraz University,
2 Associate Professor of Economics, Shiraz University
3 Associate Professor of Mathematics, Shiraz University
چکیده [English]

In economics, natural monopoly is described as a situation in which, for structural reasons, only one firm finds it profitable to produce in the market. This Concept is more important and more practical in Industries that faced price and non-price regulation such as water, gas and electricity distribution and telecommunication. In this study natural monopoly structure in Iranian electricity distribution was investigated. To this, a Translog cost function was employed. Relative capital price, relative other input price and customer electricity sales were assumed as input price vector and output, respectively. In order to estimate the second order approximation of Translog cost function, the random coefficient model in panel data and the data of 2004 till 2014 were used. The results showed the existence of natural monopoly in some companies in contrast to other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural monopoly
 • Economies of scale. Iranian electricity distribution companies
 • Translog cost function
 • Random coefficient model in panel data
 1. فلاحی، محمدعلی، و احمدی، وحیده (1384). ارزیابی کارایی شرکت­های توزیع برق در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 40(4)، 320-297.
 2. لطفعلی­پور، محمدرضا، ذبیحی، اعظم، و شعبانی، محمدعلی (1389). تاثیر تجدید ساختار بر بهروری در صنعت برق. مجله دانش و توسعه، 17(32)، 26-1.
 3. مرزبان، حسین، و کریمی،  لیلا (1391). بررسی ساختار هزینه فرایند عرضه آب (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب شیراز).  آب و فاضلاب، 5(3): 68-77.
 4. معمارنژاد، عباس، و هادی‌فر، داوود (1388)، بررسی وجود انحصار طبیعی در بازار مخابرات ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(7): 54-27.
 5. هادی‌فر، داوود (1389). نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی. انتشارات عترت نو.
  1. Aivazian, V. A., Callen, J. L., Chan, M. L., & Mountain, D. C. (1987). Economies of scale versus technological change in the natural gas transmission industry. The Review of Economics and Statistics, 69(3), 556-561.
  2. Alaeifar, M., Farsi, M., & Filippini, M. (2014). Scale economies and optimal size in the Swiss gas distribution sector. Energy Policy, 65(1), 86-93.
  3. Anwandter, L. (2002). Can public sector reforms improve the efficiency of public water utilities? Environment and Development Economics, 7(4), 687-700.
  4. Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). Understanding regulation: theory, strategy, and practice: Oxford University Press on Demand.
  5. Baumol, W. J., Panzar, J. C., & Willig, R. D. (1983). Contestable markets: An uprising in the theory of industry structure: Reply. The American Economic Review, 73(3), 491-496.
  6. Black, B. S. (1994). A proposal for implementing retail competition in the electricity industry. The Electricity Journal, 7(8), 58-72.
  7. Brown, S. P., & Yücel, M. K. (2008). What drives natural gas prices? The Energy Journal, 29(2), 45-60.
  8. Dixit, K., & Baldick, R. (2003). An empirical study of the economies of scale in AC transmission line construction costs. Unpublished manuscript, December.
  9. Dobell, A. R., Taylor, L. D., Waverman, L., Liu, T.-H., & Copeland, M. D. (1972). Telephone communications in Canada: demand, production, and investment decisions. The Bell Journal of Economics and Management Science, 3(1), 175-219.
  10. Falahi, M. A., & Ahmadi, V. (2005). Investigating of Efficiency in electricity distribution companies in Iran. Economic Research, 40(4), 297-320 (In Persian).
  11. Fuss, M. A., & Waverman, L. (1981). The regulation of telecommunications in Canada (Vol. 7): Economic Council of Canada.
  12. Giles, D. E. (1989). Economies of scale in the New Zealand electricity distribution industry: Department of Economics, University of Canterbury.
  13. Gunn, C., & Sharp, B. (1999). Electricity distribution as an unsustainable natural monopoly: a potential outcome of New Zealand’s regulatory regime. Energy Economics, 21(4), 385-401.
  14. Hadifar, D. (2010). Legal Regulation Institutions: Structures and Executive mechanism: Etrat No Publication (In Persian).
  15. Hjalmarsson, L., & Veiderpass, A. (1992). Efficiency and ownership in Swedish electricity retail distribution. Journal of Productivity Analysis, 3(1-2), 7-23.
  16. Hsiao, C., & Pesaran, M. H. (2004). Random coefficient panel data models.
  17. Huettner, D. A., & Landon, J. H. (1978). Electric utilities: scale economies and diseconomies. Southern Economic Journal, 44(4), 883-912.
  18. Iimi, A. (2008). (Un) bundling public-private partnership contracts in the water sector: competition in auctions and economies of scale in operation. Policy Research WorkingPaper 4459.
  19. Jorgenson, D. W. (1986). Econometric methods for modeling producer behavior. Handbook of econometrics, 3(1), 1841-1915.
  20. Joskow, P. L., & Schmalensee, R. (1988). Markets for power: an analysis of electrical utility deregulation. MIT Press Books, 1.
  21. Kask, S. B. (1988). Organizational Structure and Pricing: Preliminary Findings from a Review of Retail Electricity Pricing in New Zealand: New Zealand Energy Research and Development Committee.
  22. Kittelsen, S. (1993). Stepwise DEA: Choosing variables for measuring technical efficiency in Norwegian electricity distribution, memorandum 6/1993. Frisch Centre, Oslo.
  23. Kumbhakar, S. C., Amundsveen, R., Kvile, H. M., & Lien, G. (2015). Scale economies, technical change and efficiency in Norwegian electricity distribution, 1998–2010. Journal of Productivity Analysis, 43(3), 295-305.
  24. Lotfealipour, M. R., Zabihi, A., & Shabani, M. A. (2010). The impact of restructuring on productivity in the electricity industry. Knowledge and Development, 17(32), 1-26 (In Persian).
  25. Malthus, T. R. (1815). An inquiry into the nature and progress of rent, and the principles by which it is regulated: New York: Greenwood Press.
  26. Martins, R., Fortunato, A., & Coelho, F. (2006). Cost structure of the Portuguese water industry: A cubic cost function application. FEUC. Grupo de Estudos Monetários e Financeiros.
  27. Marzban, H., & Karimi, L. (2011). An Analysis of Cost Structure Process of Water Supply (The Case Study of Shiraz Water and Wastewater Company). Water and Wastewater, 5(3), 68-77 (In Persian).
  28. Mayo, J. W. (1984). Multiproduct monopoly, regulation, and firm costs. Southern Economic Journal, 51(1), 208-218.
  29. Memar Nejad, A., & Hadifar, D. (2009). Investigating of Natural Monopoly in Iranian Bell Market. Economic Modeling, 3(7), 27-54 (In Persian). 
  30. Mill, J. S. (1848). The Principles of Political Economy: With Some of their Applications to Social Philosophy: London: John W. Parker.
  31. Mosca, M. (2006). On the origins of the concept of natural monopoly. Working Paper, 92/45.
  32. Nauges, C., & Van den Berg, C. (2007). How natural are natural monopolies in the water supply and sewerage sector? Case studies from developing and transition economies. World Bank Policy Research Working Paper No. 4137.
  33. Nelson, R. A., & Primeaux, W. J. (1988). The effects of competition on transmission and distribution costs in the municipal electric industry. Land Economics, 64(4), 338-346.
  34. Neuberg, L. G. (1977). Two issues in the municipal ownership of electric power distribution systems. The Bell Journal of Economics, 8(1), 303-323.
  35. Poi, B. P. (2003). From the help desk: Swamy’s random-coefficients model. The Stata Journal, 3(3), 302-308.
  36. Salvanes, K. G., & Tjøtta, S. (1998). A test for natural monopoly with application to Norwegian electricity distribution. Review of Industrial Organization, 13(6), 669-685.
  37. Samuelson, P. A. (1984). Economics: New York-Toronto-London: McGraw-Hill.
  38. Söderholm, P., & Filippini, M. (1999). Elements of the Swiss market for electricity. The Energy Journal 20(3), 157-159.
  39. Stoker, B., & Norman, M. (1991). Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance: Wiley and Sons.
  40. Sudit, E. F. (1973). New types of nonhomogeneous production functions. New York University.  
  41. Sung, N., & Gort, M. (1997). The Sources of Natural Monopoly in the US Local Telephone Industry Telecommunication. Paper presented at the 21st cetury networking communication networks.
  42. Swamy, P. A. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 38(2), 311-323.
  43. Thanassoulis, E. (2000). The use of data envelopment analysis in the regulation of UK water utilities: water distribution. European Journal of Operational Research, 126(2), 436-453.
  44. Urakami, T. (2004). The effects of subsidies on the cost structure of Japanese water supply organizations.
  45. Vinod, H. D. (1976). Application of new ridge regression methods to a study of Bell system scale economies. Journal of the American Statistical Association, 71(356), 835-841.
  46. Wangensteen, I., & Dahl, E. (1990). An investigation of distribution costs by means of regression analysis. IEEE transactions on power delivery, 5(1), 521-526.
  47. Weiss, L. W. (1973). Antitrust in the electric power industry. J. Reprints Antitrust L. & Econ., 5(1), 645.
  48. Wilson, W. W., & Zhou, Y. (2001). Telecommunications deregulation and subadditive costs: Are local telephone monopolies unnatural? International Journal of Industrial Organization, 19(6), 909-930.
  49. Wyatt, N., Brown, M., Caragata, P., Duncan, A., & Giles, D. (1989). Performance measures and economies of scale in the New Zealand electricity distribution system. Ministry of Energy, Wellington, New Zealand.
  50. Yatchew, A. (2000). Scale economies in electricity distribution: A semiparametric analysis. Journal of applied Econometrics, 15(2), 187-210.
  51. Yépez, R. A. (2008). A cost function for the natural gas transmission industry. The Engineering Economist, 53(1), 68-83.