بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

از آنجا که دستیابی به تورم پایین و با‌ثبات در کنار رشد اقتصادی، به عنوان اهداف نهایی بانک‌های مرکزی و موفقیت در عملکرد اقتصاد کلان محسوب می‌شود؛ در مقاله حاضر کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هدف این مقاله تعیین قاعده سیاست پولی بهینه و به عبارتی هدف میانی سیاست پولی بهینه جهت تثبیت تولید و تورم است. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی پویا، تابع زیان سیاست‌گذار پولی با توجه به قید مکانیزم‌های انتقال پولی حداقل شده و قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می‌شود. در این مقاله، جهت بررسی تغییرات قاعده بهینه کل دوره زمانی از سال 1373 تا سال 1394 به دو دوره 1383-1373 و 1394-1384 تقسیم شده و تغییر کارایی سیاست‌گذار پولی در دو دوره بررسی و مقایسه شده است. نتایج حاصل از بهینه‌یابی و دستیابی به قاعده بهینه پولی در دوره اول و دوم نشان می‌دهد حساسیت سیاست‌گذار پولی نسبت به انحراف تورم و شکاف تولید در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته و همچنین در کل دوره مورد بررسی، واکنش نرخ رشد نقدینگی نسبت به شکاف تولید بیشتر از انحراف تورم بوده است. مطابق با نتایج برآورد شده در فاصله سال‌های 1394-1384، سیاست‌گذار پولی می‌تواند با انبساط پولی رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت افزایش دهد ولی بایستی تورم بالاتر و رشد بلندمدت پایین‌تر را بپذیرد و یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقصادی کوتاه‌مدت حاصل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Efficiency of Optimal Monetary Policy in Iran

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Gholizadeh Kenari 1
 • Alireza Pourfaraj 2
 • Ahmad Jafari Samimi 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
3 Professor of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Since achieving low and stable inflation alongside economic growth considered as the ultimate goals of central banks and success in macroeconomic performance, on this paper effectiveness of monetary policy in Iran is investigated. In other words, the aim of this study is to determine optimal monetary policy rule to stabilize output gap and inflation deviation. In this way, using Dynamic Programming, monetary policy maker's loss function with respect to monetary transmission mechanism constraints will be minimized and optimal monetary policy rule is extracted. In this paper, to evaluate optimal rule changes during the 1994-2015, the total time period is divided into two periods 1994-2004 and 2005-2015 and the efficiency monetary policy changes in two periods examined and compared. The results of optimization and achieving optimal monetary rule in the first and second period shows the sensitivity of policy makers to deviations of inflation and output gap in the second period has increased than the first period. And also, the reaction of money supply growth rate to output gap was more severe than inflation deviation in the whole period. According to the estimated results, policy makers could increase economic growth in the short term by monetary expansion but should accept higher inflation and lower long-term growth during 2005-2015. In the other words, policy makers obtain benefits by monetary contraction in the form of lower inflation and long-term economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Dynamic Programming
 • Optimal monetary rule
 • Iran
 1. بیات، ندا، و بهرامی، جاوید (1396). ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا. پژوهشنامه بازرگانی، (83)21، 26-1.
 2. تقی‌نژاد عمران، وحید، و بهمن، محمد (1391). قاعده گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، (9)3، 19-1.
 3. توکلیان، حسین (1394). سیاست گذاری پولی بهینه مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه های پنج ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، (23)8، 38-1.
 4. خلیلی عراقی، منصور، شکوری، حامد، و زنگنه، محمد (1388). تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، (3)44، 94-69.
 5. خورسندی، مرتضی، اسلاملوییان، کریم، و ذوالنور، سید حسین (1391). قاعده بهینه پولی برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (51)17، 70-43.
 6. درگاهی، حسن، و شربت اوغلی، رویا (1389). تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه. تحقیقات اقتصادی، (4) 45، 27-1.
 7. درگاهی، حسن، و قربان‌نژاد، مجتبی (1390). تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 2(1, 2)، 31-1.
 8. سهیلی، کیومرث، فتاحی، شهرام، و سرخوندی، مهناز (1393). بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست پولی با استفاده از رگرسیون کوانتایل. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (11)3، 217-188.
 9. سلیمانی موحد، مریم، افشاری، زهرا، و پدرام، مهدی (1394). سیاست پولی بهینه با استفاده از قاعده مشارکت اسلامی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، (76)23، 144-115.
 10. شاهمرادی، اصغر، و صارم، مهدی (1392)، سیاست پولی بهینه و هدف گذاری تورم در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، (2) 48، 42-25.
 11. عرفانی، علیرضا، و مرادی، سمیرا (1393). رابطه پایداری شکاف تورم و سیاست پولی بانک مرکزی در برنامه‌‌‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، (28) 8، 133-117.
 12. عرفانی، علیرضا، و شمسیان، اسماعیل (1395). کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری سیاستها از بازار مسکن، املاک و مستغلات. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، (18)5، 210-197.
 13. کمیجانی، اکبر، زمان زاده، حمید، و بهادر، علی (1395). سازوکار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 42-1.

 

 1. Adolfson, M. L., Stefan, Linde, J., Svensson, & Lars, E. (2008). Monetary policy trade-off in an estimated open-economy DSGE model. NBER Working Paper, No. 14510.
 2. Andrade J.P., & Divino, Jose A. (2015). Optimal rules for monetary policy in Brazil. Institute for Applied Economic Research, Discussion Paper, No. 101.
 3. Bayat, N., & Bahrami, J. (2017). Evaluating Taylor rule and money growth rate rule in a DSGE model for Iran. Trade Studies, 21(83), 1-26 (In Persian).
 4. Briec, W., Gabillon, E., Lasselle, L., & Ratsimbanierana, H. (2011). On measuring the efficiency of monetary policy. Sire Discussion Paper.
 5. Brandimate, P. (2006). Numerical methods in finance and economics: A MATLAB-based introduction. John Willy & Sons, second edition, New Jersey, USA.
 6. Cantelmo, A., & Melina, G. (2017). Sectoral labor mobility and optimal monetary policy. IMF Working Paper, 17(40).
 7. Carlson, J. B. (1988). Rules versus discretion: Making a monetary rule operational. Federal Reseve Bank of Cleveland, http://clevelandfed.org/research/review.
 8. Cecchetti, S. G., Flores-Lagunes, A., & Krause, S. (2006). Has monetary policy become more efficient? A cross country analysis. National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 10973.
 9. Dargahi, H., & Sharbatoghli, R. (2011). Monetary policy rule in case of inflation persistency of Iran: An optimal control approach. Journal of Economic Research, 45(4) (In Persian).
 10. Dargahi, H., & Ghorbannejad, M. (2011). Determiming optimal money growth in energy subsidy policy: Flexible inflaton targeting approach. Journal of Economic and Modeling, 2(1, 2), 1-31 (In Persian).
 11. Destefanis, S. (2003). Measuring macroeconomic performance through a non-parametric Taylor curve. Working Paper, No. 95, Center for Studies in Economics and Finance, University of Salerno, Italy.
 12. Erfani, A., & Moradi, S. (2015). The Relationship between inflation gap persistence and central bank monetary policy through 1st to 4th economic, social and cultural development programs in Iran. Quarterly Journal of Economical Modeling, 8(28), 117-133 (In Persian).
 13. Erfani, A., & Shamsian, S. (2016). Application of Taylor's rule in Iran economy and policies influence from real estate market. Journal of Investment Knowledge, 5(18), 197-210 (In Persian).
 14. Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, No. 120, 53-81.
 15. Farvaque, E., Stanek P., & Vigeant, S. (2013). On the Performance of monetary policy committees. National Bank of Poland, Working Paper, No. 154.
 16. Friedman, M. (1959). A program for monetary stability. New York: Fordham University Press.
 17. Gelain, P. (2007). The optimal monetary policy rule for the European central bank. University of Pisa.
 18. Khalili Araghi, M., Shakouri, H., & Zanganeh, M. (2010). Optimal monetary policy for the Iranian economy: An application of optimal control theory. Journal of Economic Research, 44(3) (In Persian).
 19. Khorsandi, M., Eslamluian, K., & Zonor, S.H. (2012). An optimal rule for monetary policy with inflation persistence: The case of Iran. Economic Research, 17(51), 43-70 (In Persian).
 20. Komeijani, A., Zamanzadeh, H., & Bahador, A. (2016). Mechanism for management of interest rates in the monetary policy framework. Monetray and Banking Research Institute, Central Bank of Iran, 1-43 (In Persian).
 21. Krause, S. (2004). Measuring monetary policy efficiency in European Union countries: The pre-EMU years. Department of Economics. Emory University.
 22. Kydland, F., & Prescott, E. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, Vol. 85, 473-490.
 23. Lahcen, B. (2017). Optimal monetary policy in behavioral new Keynesian model. Mohammad V University-Agdal, Rabat, Morocco, MPRA No. 74743.
 24. Li, L., Wang, X., & Hou, B. (2010). Monetary policy efficiency in China. International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment, 7-9, Henan.
 25. Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (2001). Recursive macroeconomic theory. Massachusetts Institute of Technology, 78-130.
 26. Mishkin, F. S. (1999). International experiences with different monetary policy regimes. Journal of Monetary Economics, 43(3), 579-605.
 27. Ndou, E. G., Ncube, M., & Olson, E. (2013). An empirical investigation of the Taylor curve in South Africa. African Development Bank, Tunisia. Working Paper Series, No. 189.
 28. Patra, M. D., Khundrakpam, J. K., & Gangadaran, S. (2017). The quest for optimal monetary policy rules for India. Journal of Policy Modeling, 39(2), 185-386.
 29. Rudebusch, G. D. & Svensson, L. E.O. (1999). Policy rules for inflation targeting. Iun J.B. Taylor, ed., Monetary Policy Rules, Chicago: University of Chicago Press.
 30. Schmitt-Grohé, S., & Uribe, M. (2007). Optimal simple and implementable monetary and fiscal rules. Journal of monetary Economics, 54(6), 1702-1725.
 31. Shahmoradi, A., & Sarem, M. (2013). Optimal monetary policy and inflation targeting. Journal of Economic Research, 48(2), 25-42 (In Persian).
 32. Soheili, K., Fatahi, Sh., & Sarkhundi, M. (2014). Review of the symmetry or asymmetry of monetary policy performance using quantile regressions. Applied Economics Studies, 3(11), 187-217 (In Persian).
 33. Soleimani Movahed, M., Afshari, Z., & Pedram, M. (2016). Optimal monetary policy in a dynamic stochastic general equilibrium model in an Islamic framework.Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 23(76), 115-144 (In Persian).
 34. Svensson, L. O. (1997). Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets. European Economic Review, No 41, 1111-1146.
 35. Svensson, L. O. (2003). What is wrong with Taylor rules? Using judgment in monetary policy through targeting rules. Journal of an Economic Literaturre, Vol 41, 426-477.
 36. Taghinezhadomran, V., & Bahman, M. (2012).Extended Taylor rule: Empirical evidence from Iran 1979-2008. Journal of Economic Modeling Research, 3(9), 1-19 (In Persian).
 37. Tavakolian, H. (2015). Optimal, discretionary and rule-based monetary policy in achieving 5-year development plans’ inflation target: A dynamic stochastic general equilibrium approach. Journal of Monetary and Banking Research, 8(23), 1-38 (In Persian).
 38. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Series on Public Policy, 39, 195-214.
 39. Taylor, J. B. (2013). Remarks on monetary policy challenges. Bank of England conference on “challenges to central banks in the 21st century”, Stanford Institute for Economic Policy Research, SIEPR Discussion Paper No. 12-032.
 40. Taylor, J. B. (2013).The effectiveness of central bank independence versus policy rules. Stanford Institute for Economic Policy Research, SIEPR Discussion Paper No. 12-009.
 41. Taylor, J. B., & Williams, J. c. (2011). Simple and robust rules for monetary policy. In B. M. Friedman and M. Woodford (eds.), Handbook of Monetary Economics, Vol. 3B, Amsterdam: Elsevier. Federal Reserve Bank of Francisco.
 42. Ting, Yip Y. (2016). Implication of Taylor rule on China's monetary policy and interest rate liberalisation. Bachelor oF Social Sciences (Honours) Degree in China Studies Economics Concentration Hong Kong Baptist University.
 43. Verona, F., & Martins, Manuel M. F., & Drumond, Inês. (2014). Financial shocks and optimal monetary policy rulesResearch Discussion Papers 21/2014, Bank of Finland.