بررسی چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها با تأکید بر نقش سیاست‌های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

4 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

این مطالعه چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست‌های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده ‌است. برای این منظور از داده‌های واقعی سرانه‌ فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی‌ شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده‌اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره‌گیری شده ‌است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه‌یابی اقدام و پس از شبیه‌سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه‌سازی‌شده با واقعیت‌های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس‌العمل آنی مربوط به شوک‌های بهره‌وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره‌وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Producers Financial Challenging’s with Emphasis on the Role of Monetary Policy and the Banking Sector Credits: Application of DSGE Model

نویسندگان [English]

 • Javad Khalilzadeh 1
 • Hassan Heidari 2
 • Soleiman Feizi 3
 • Sahar Bashiri 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Urmia University
2 Associate Professor of Economics, Urmia University
3 Assistant Professor of Economics, Urmia University
4 Economics & Competitiveness Studies Research Department
چکیده [English]

This study has investigated the challenges of financing of Iranian manufacturing institutions, considering the function of monetary policy and banking sector's credits in the form of a DSGE model. For this, the real per-capita of seasonal data of 1995 to 2014 that have been deterending by Hodrick-Prescott Filtering and the calibration method were used to extract the parameters. After modeling and explaining the equations of each section, in relation to optimization and simulation of the model using variable moments were performed. The results obtained confirmed the relative success of the simulated model with the realities of Iran's economy. Afterwards, the functions of the instant reaction to productivity shock and the shock of growth in money volumes were reviewed. The results showed that the positive shock of productivity and the growth of the volume of money increased the production via the channel of increasing investment and lowering interest rates respectively. That the results were consistent with the theoretical expectations and economic realities of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Financing
 • Banking sector
 • DSGE model
 1. احمدیان، اعظم (1394). مدل­سازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. مجلهعلمی- پژوهشیسیاست‌گذاریاقتصادی، 7(14)، 104-77.
 2. بشیری، سحر (1394). ارتباط متقابل سیاست پولی، پویایی تورم و حباب بازار سهام در ایران. رساله دکتری. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 3. بلانچارد، اولی ویر جین، و فیشر، استانلی (1376). درس‌هاییدراقتصادکلان. ترجمه محمود ختایی و تیمور محمدی. انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه.
 4. جنتی فرد، محمد، و نیک‌رفتار، حامد (1391). گزارش رقابت­پذیری ایران 1390. مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران.
 5. خیابانی، ناصر، و امیری، حسین (1393). جایگاه سیاست پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل­های DSGE. پژوهشنامه اقتصادی، 54، 137-133.
 6. زراءنژاد، منصور، و انواری، ابراهیم (1391). تعیین سیاست­های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، 19(3)، 27-1.
 7. شاه­حسینی، سمیه، و بهرامی، جاوید (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای
 8.  تصادفی کنیزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. فصلنامه پژوهش­های  اقتصادی ایران،17(53)، 83-55.
 9. مهرگان، نادر، و دلیری، حسن (1392). واکنش بانک­ها در برابر سیاست­های پولی بر اساس مدل DSGE. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 66، 68-39.
 10. میراحسنی، منیرالسادات (1392). شاخص­های رقابت­پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد(2014-2013). مجلهاقتصادی، 13(9 و10)، 128-107.

 

 1. Ahmadian, A. (2015). Modeling a dynamic stochastic general equilibrium model for the Iranian bank withdrawal. The journal of economic policy, No.14 (In Persian). 
 2. Aliaga-Diaz, R., & Olivero, M.P. (2007). Macroeconomic implications of market in banking. mimeo.
 3. Andres, J., & Arce, O. (2009). Banking competition, housing price and macroeconomic stability. banco de espana, working paper, No. 0830.
 4. Aslam, A., & Santoro, E. (2008). Bank lending, housing and spreads, university of copenhagen, department of economics, discussion paper, No. 08-27.
 5. Bashiri, S. (2015). Interaction of monetary policy and inflation dynamics in stock market bubbles in Iran, the dissertation of Ph.D. The university of sistan & baluchestan graduate school (In Persian).
 6. Benes, J., & Lees, K. (2007). Monopolistic banks and fixed rate contracts: implications for open economy inflation targeting, mimeo.
 7. Bernanke, B. S., Gertler, M. (1995). Monetary policy and asset price volatility, Paper presented at fedral reserve bank of kansas city annual conference, Jackson Hole.
 8. Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework, in J. b. Taylor and M. Woodford, Eds., Handbook of macroeconomics, Amsterdam: North-Holland, Vol. 1., 2000, 1341-1393.
 9. Boskin, M. J., & Lau, L. J. (1992). Capital, technology, and economic growth Michael J. Boskin and Lawrence J. Lau. Technology and the wealth of nations, 17. Chicago.
 10. Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Journal of political economy, 113(1), 1-46.
 11. Christiano, L. J., Ilut, C., Motto, R., & Rostagno, M. (2007), Monetary policy and stock market booms, Paper presented at federal reserve bank of Kansas City annual conference, Jackson Hole.
 12. Curdia, V., & Woodford, M. (2008). Credit frictions and optimal monetary policy, national bank of Belgium, research series, 10-21.
 13. Dib, A. (2010). Banks, credit market frictions, and business cycle. bank of Canada: working paper.
 14. Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity, American economic review, 67(3), 297–308. 
 15. Erceg, C. J., Henderson, D. W., & Levin, A. T. (2000). Optimal monetary policy with staggered wage and price contracts. Journal of monetary economics, 46(2), 281-313.
 16. Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2009). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. In preparation for the handbook of monetary economics.
 17. Goodfriend, M., & McCallum. B. T. (2007). banking and interest rates in monetary policy analysis: A quantitative exploration. Journal of monetary economics, 54(5), 1480-1507.
 18. 18.   Hafstead, M., & Josephine, S. (2012). Financial shocks, bank intermediation, and monetary policy in a DSGE model. Stanford University: working paper.
 19. Iacoviello, M., & Neri, S. (2010). Housing market spillovers: evidence from an estimated DSGE model. American economic journal: macroeconomics, 2(2), 125-64.
 20. Ikeda, D. (2013). Monetary policy and inflation dynamics in asset price bubbles. Bank of Japan working paper series, No.13 (4). http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1998/199802/199802pap.
 21. Jannati-fard, M., & Nikraftar, H. (2012). Iran's competitiveness report (2011). Economic research center of Iran chamber of commerce. (In Persian).
 22. Khiabani, N., & Amiri, H. (2014). The position of monetary and fiscal policies with emphasizing on oil sector with DSGE models (the case of Iran), economic research, 14(54), 1-238 (In Persian).
 23. Kiyotaki, N., & Moore, J. (1995). Credit cycles, Journal of political economy, 105(2), 21-48.
 24. Mehregan, N., & Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model, Journal of economic reserch and policies,   21(66), 39-68 (In Persian).
 25. Mir-ahsani, M. (2013). Indicators of competitiveness of Iran and some countries of the world in terms of the report of the world economic forum in (2013-2014), economic journal, 13(9-10), 107-128 (In Persian).
 26. Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. The journal of economic perspectives, 9(4), 3-10.
 27. Shahhosseini, S., & Bahrami, J. (2012). Designing a new keynesian dynamic stochastic general equilibrium model for Iran's economy with banking sector, economic reaserch, 17)53(, 55-83 (In Persian).
 28. Zeranejhad, M., & Anvari, E. (2012). Designing optimum monetary and fiscal policies of Iran under uncertainty in micro-founded macroeconomic model, financial monetary economics, 19(3) (In Persian).
 29. Zhang, L. (2009). Bank capital regulation, the lending channel and business cycles. Deutsche bundesbank. Economic studies working paper, series 1, No. 33.