تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه‌ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده‌‌‌های مربوط به توسعه­ مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال­‌های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه‏‌های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می­‌دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می‌کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین‌­تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب­تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه‌ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Interactive Effect of Institutional Quality and Banking Development on Economic Growth: The Applied of Financial Combined Indicator

نویسندگان [English]

 • Lida Gohari 1
 • Zahra Karimi Moughari 2
 • Shahryar Zaroki 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
3 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

This paper considers the causes of the differences in economic growth by the interactive effect of institutional quality and the development of the banking sector. For this purpose, 24 upper middle-income countries were selected and their financial development and institutional quality for the period 1996 to 2015 were derived. The weighted average of three financial development indexes was calculated by the principal component analysis method. Then, GMM-Sys estimator, in the form of conditional convergence model, was used to calculate the interactive effect of institutional quality and financial development on economic growth. The results show that financial development has a negative effect on economic growth in selected countries, but the interactive effect of institutional quality and financial development decreases this negative effect; as institutional quality along with its positive effect on economic growth, reduces the negative impact of the banking sector development. Also, in oil exporting countries, the institutional quality has lower effect on economic growth; and financial development has more unfavorable impact on economic growth. Finally, to make a positive impact of financial development on economic growth, an effectiveness threshold of institutional quality is calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutional Quality
 • Banking Development
 • Economic growth
 • GMM-Sys
 1. ابونوری، عباسعلی، و تیموری، منیژه (1392). بررسی اثر توسعه مای بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI . پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(11)، 40-29.
 2. اسدزاده، احمد، و جلیلی، زهرا (1393). کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟ (مطالعه موردی گروه کشورهای اسلامی، 2002-2011). دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 3(1)، 82-55.
 3. بهرامی، جابر، پهلوانی، مصیب، جانسوز، پری ناز (1391). تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از روش GMM ، پژوهش‌های پولی-بانکی، 6(5)، 96-77.
 4. دادگر، یدالله، و ندیری، محمد (1393). تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(7)، 21-1.
 5. شاکری، محبوبه، جعفری صمیمی، احمد، و کریمی موغاری، زهرا (1394). ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 21، 106-93.
 6. مکیان، نظام‌الدین، و ایزدی، محمدرضا (1394). بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 20(62)، 162-139.

 

 1. Abounoori, A., & Teimoury, M. (2013). Investigation of the effect of financial development on economic growth: A comparative study in OECD and UMI countries, Journal of Economic Growth and Development Research, 3(11), 29-40 (In Persian).
 2. Acemoglu, D., & Johnson, S. (2005). Unbundling institutions. Journal of Political Economy, 113, 949-995.
 3. Adamopoulos, A. (2010). Financial development and economic growth an empirical analysis for Ireland. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3 (1), 75-88.
 4. Anwar, S., & Cooray, A. (2012). Financial development, political rights, civil liberties and economic growth: Evidence from South Asia. Economic Modelling, 29, 974–981.
 5. Alesina, A., & Tabellini, G. (2007). Bureaucrats or politicians? Part i: A single policy task. American Economic Review, 97, 169-179.
 6. Assadzadeh, A., & Jalili, Z. (2014). Institutional quality and economic growth; Democracy or the rule of law? (A Case Study of the Islamic Countries Group, 2002-2011). Journal of Economic and Developmental Sociology, 3 (1), 55-82. (In Persian).
 7. Bahrami, J., Pahlavani, M., & Ganzooz, P. (2012). The effect of bank credit on economic growth in selected developing countries using the GMM method, Monetary Bank Research, 6 (5), 77-96 (In Persian).
 8. Balzat, M. (2006). An economic analysis of innovation: Extending the concept of national innovation system. Edward Elgar Publishing.
 9. 9.      Ben Naceur, S., Blotevogel, R., Fischer, M., & Shi, H. (2017). Financial Development and Source of Growth: New Evidence. Working Paper, No. 17/143, 1-41.
 10. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
 11. Boyd, J. H., & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk-taking and competition revisited. Journal of Finance, 60, 1329-1343.
 12. Caselli, F., Esquivel, G., & Lefort, F. (1996), reopening the convergence debate, a new look at cross country growth empirics, Journal of Economic Growth, 1, 363-89.
 13. Compton, R. A., & Giedeman, D. C. (2011). Panel evidence on finance, institutions and economic growth, Applied Economics, 43, 3523-3547.
 14. Dadgar, Y., & Nadiri, M. (2014). Evaluating the role of property rights institutions and contracting institutions on economic Growth, emphasizing Iran, The Macro and Strategic Policies, 2(7), 1-21 (In Persian).
 15. Demetriades, P., & Hook Law, S. (2006). Finance, institutions and economic growth. International Journal of Finance & Economics, 11(3), 245-260 · 
 16. Diamond, D. (2004). Presidential address, committing to commit: Short-term debt when enforcement is costly. Journal of Finance, 59, 1447-1479.
 17. Easley, D., & O.Hara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59, 1553-1583.
 18. Ershad Hussain, M; & Haque, M. (2016). Impact of economic freedom on the growth rate: A panel data analysis. Economies4(2), 1-15.
 19. Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2011). Earnings quality metrics and what they measure. Manuscript, Universitat Graz.
 20. Fernàndez, A. Tamayo, C. E., (2015). From institutions to financial development and growth: What are the links? IDB Working Paper, No. IDB-WP-565 .
 21. Gazdar, K., & Cherif, M. (2015). The quality of institutions and financial development in MENA countries. Borsa Istanbul Review, 15(3), 137-160.
 22. Gehrig, T., & Stenbacka, R. (2007). Information sharing and lending market competition with switching costs and poaching. European Economic Review, 51, 77-99.
 23. Ghura, D., & Hadjimichael, M. T. (1996). Growth in Sub-Saharan Africa. IMF Staff Papers, 43(3), 605-635.
 24. Glaeser, E., Johnson, S., & Shleifer, A. (2001). Coase versus the coasians. Quarterly Journal of Economics, 116, 853-899.
 25. Góes, C. (2016). Institutions and growth: A GMM/IV Panel VAR approach. Economics Letters, 138, 85–91.
 26. Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2004). The role of social capital in financial development. American Economic Review, 94, 526.556.
 27. Gylfason, T., & Zoega, G. (2001).Natural resources and economic growth: The role of investment. Economic policy Research Unit University of Copenhagen.
 28. Hasan, I., Wachtel, P., & Zhou, M. (2009). Institutional development, financial deepening and economic growth, evidence from china. Journal of Banking and Finance, 33(1), 157-170.
 29. 29.   Islam, N. (2003). What have we learnt from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, 17, 309-362.
 30. Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). Courts and relational contracts. Journal of Law, Economics and Organization, 18, 221-277.
 31. Khadraoui, N; & Smida, M. (2012). Financial development and economic growth: Static and dynamic panel data analysis. International Journal of Economics and Finance, 4(5), 94-104.
 32. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth; Schumpeter might be right. Quarterly Journal of Economic Growth, 108(3), 717–737.
 33. Knight, M., Loayza, N., & Villaneura, D. (1993). Testing the neoclassical theory of economic growth: A panel data approach, IMF Staff Papers, 40(3), 1131-1150.
 34. Kumar, A., Page, J., & Spalt, O. (2011). Religious beliefs, gambling attitudes, and financial market outcomes. Journal of Financial Economics, 102, 671.708.
 35. La Porta, R., Lopez-de Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58, 3-27.
 36. Law, S. H., & Shah Habibullah, M. (2006). Financial development, institutional quality and economic performance in East Asian economics. Review of Applied Economics, 2(2), 201-216.
 37. Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory, Evidence, and mechanisms, In Handbook of Economic Growth. Eds. Aghion, P., & Durlauf, S. Amsterdam:North‐Holland Elsevier Publishers, forthcoming.
 38. Nawaz, S. (2015). Growth effects of institutions: A disaggregated analysis. Economic Modelling, 45, 118–126.
 39. North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
 40. Makiyan, S. N., & Izadi, M. R. (2015). Financial development and economic growth. Journal of Economic Research, 20(62), 139-162 (In Persian).
 41. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
 42. Nabi, M. S., & Suliman, M. S. (2009). Institutions, banking development, and economic growth. The Developing Economies, 47(4), 436–57.
 43. Quintyn, M., Ramirez, M., & Taylor, M. (2007). The fear of freedom: politicians and the independence and accountability of Financial sector supervisors. IMF Working Paper, No. 07/25.
 44. Sala-I-Martin, X., & Subramanian, A. (2003). Addressing the natural resource curse: an illustration from Nigeria, NBER Working Paper, No. 9804.
 45. Shakeri, M., Jafari Samimi, A., & Karimi Moughari, Z. (2015). The relationship between institutional variables and economic growth: Introducing a new institutional measure for Middle East and North Africa (MENA). Journal of Economic Growth and Development Research, 6(21), 93-106 (In Persian).
 46. Torvik, R. (2002). Natural resources, rent seeking and welfare, Journal of Development Economics, 67(2), 455-70.
 47. Williamson, O. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22, 233-261.
 48. World Economic Forum, Davos. (2012). Financial Development Report. USA Inc: New York, USA.