تحلیل تاثیر انواع زیرساخت‌ها بر نابرابری درآمد در استان‌های ایران با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مهمترین مسائل پیش‌‌‌‌‌‌‌روی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی (انرژی، آب، فن‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان‌‌‌‌‌‌‌های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعۀ تأثیر موجودی زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها بر نابرابری درآمدی استان‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌تواند به اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت در راستای توزیع عادلانه‌‌‌‌‌‌‌تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل‌‌‌‌‌‌‌های پانل پویا با بکارگیری تخمین‌‌‌‌‌‌‌زن‌‌‌‌‌‌‌های گشتاورهای تعمیم‌‌‌‌‌‌‌یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته‌های تحقیق، افزایش زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌های بهداشت و درمان، فن‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach

نویسندگان [English]

 • Mansour Khalili Araghi 1
 • Mahboobeh Kabiri Renani 2
 • Elham Nobahar 3
1 Professor of Economics, University of Tehran
2 Ph.D. in Economics, University of Tehran
3 Assistant Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

One of the main subjects, all governments are facing is the just distribution of income, and trying to improve it; because of the consequence of unjust distribution of income studying different aspect of it is very important. In this regard, we have studied the effects of different kinds of infrastructure; economic (energy, water, ICT), social (health, education), on the inequality of the Iranian provinces for the period of 2006-2016. We have used the Dynamic Panel Data and GMM models. The results show that enhancement of social and economic infrastructures will reduce the inequalities. According to research findings, the increase in social and economic infrastructures has reduced the income inequality in society. As infrastructure of healthcare, information and communication technology, energy and water have the most impact on income inequality, respectively. Therefore, in order to reduce inequality in deprived areas, the combination and optimal allocation of economic and social infrastructures should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic and Social Infrastructures
 • Inequalities
 • Dynamic Panel
 • GMM
 1. اکبری، نعمت الله، فرهمند، شکوفه، و جمالی، سمیه (1390). تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR). اقتصاد مقداری (علمی-پژوهشی)،30(8)، 25-1.
 2. خداپرست، مهدی، و داودی، آزاده (1392). هزینه­های دولت و کاهش فقر و نابرابری. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان(علمی-پژوهشی)، 4(1)،50 -37.
 3. رضاقلی­زاده، مهدیه، آقایی، مجید، و عیسی­زاده روشن، یوسف (1395). توریسم بین­المللی و نابرابری درآمدی مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC). جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بینالمللی انجمن جغرافیای ایران(دوره جدید)، 49(14)، 315-295.
 4. فلاحتی، علی، الماسی، مجتبی، و آقایی، فاطمه (1388). تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال­های 84-1352. فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، 11، 131-109.
 5. وبسایت مرکز آمار ایران، آمار و داده­ها (www.amar.org.ir)
 6. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
 7. یحیی آبادی، ابولفضل (1369). بررسی سیاست­های پولی و مالی در کشورهای توسعه­نیافته. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 

 1. Abdullah, A., Doucouliagos, H., & Manning, E. (2015). Does education reduce income inequality? A meta-analysis. Journal of Economic Surveys, 29(2), 301-316.
 2. Agénor, P. R., Bayraktar, N., & El Aynaoui, K. (2008). Roads out of poverty? Assessing the links between aid, public investment, growth, and poverty reduction. Journal of Development Economics86(2), 277-295.
 3. Akbari, N., Farahmand, Sh., & Jamali, S. (2011). Spatial analysis of fiscal policy on income inequality in Iran geographically weighted regression approach (GWR). Journal of Quantitative Economics, 30(8), 1-25. (in Persian)
 4.  Anderson, T.W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of American Statistical Association, 76, 598–606.
 5. Arellano, M., & Bond, S.R. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations.  Review of Economic Studies, 58(2), 277—297.
 6. Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics68(1), 29-51.
 7. Aschauer, D.A. (1989a). Is public expenditure productive?. Journal of Monetary Economics, 23(2), 177-200.
 8. Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. Third edition, McGraw-Hill.
 9. Biehl, D. (1986). The contribution of infrastructure to regional development. Report produced by the infrastructure study group for the European community.
 10. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics87(1), 115-143.
 11. Calderón, C., & Chong, A. (2004(. Volume and quality of infrastructure and the distribution of income: An empirical investigation. Review of Income and Wealth, 50(1), 87-106.
 12. Capello, R. (2007). Regional economics. Routledge, London.
 13. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
 14. Chu, M. K. Y., Davoodi, M. H. R., & Gupta, M. S. (2000). Income distribution and tax and government social spending policies in developing countries. (No. 0-62). International Monetary Fund.
 15. Derbyshire, J., Gardiner, B., & Waights, S. (2013). Estimating the capital stock for the NUTS2 regions of the EU27. Applied Economics, 45 (9), 1133-1149.
 16. Falahati, A., Almasi, M., & Aghaei, F. (2009). The Effect of financial policies on income distribution and economic growth in the years 1978-2004. Quarterly Journal of Economic Papers, 11, 131-109 (In Persian).
 17. Fan, Sh., Somchai, J., & Methakunnavut, N. (2004). The importance of public investment for reducing rural poverty in middle-income countries: The case of Thailand. International food policy research institute, DSGD discussion, 7.
 18. Ferreira, F. (1995). Roads to equality: Wealth distribution dynamics with public-private capital complementarity. Working Paper, London University.
 19. Galli, R., & Hoeven, R. (2001). Is inflation bad for income inequality?. ILO Employment Paper, 19.
 20. Gibson, J., & Rioja, F. (2014). A bridge to equality: How investing in infrastructure affects the distribution of wealth. Georgia state university.
 21. Greene, W. (2003). Econometrics analysis. Fifth edition، New York university press.
 22. Heshmati, A., & Kim, J. (2014).  A survey of the role of fiscal policy in addressing income inequality, poverty reduction and inclusive growth. Discussion paper series, 8119.
 23. Holtz-Eakin, D., & Lovely, M. E. (1996). Technological linkages, market structure, and production policies. Journal of Public Economics, 61(1), 73-86.
 24. Holtz-Eakin, D., & Lovely, M. E. (2017). Scale economies, returns to variety, and the productivity of public infrastructure. In international economic integration and domestic performance, 73-91.
 25. Hooper, E., Peters, S., & Pintus, P. (2017). To what extent can long-term investment in infrastructure reduce inequality?. Working Paper, Directorate- general for international studies and relation.
 26. Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data (No. 54).Cambridge university press.
 27. Labonne, J., & Chase, R. (2009).  The power of information: The impact of mobile phones on farmers’ welfare in the Philippines. Working Paper, 4996, World Bank policy research.
 28. Khodaparast, M., & Davoodi, A. (2013). Government expenditures and poverty and inequality in Iran. Journal of Strategic and Macro Policy, 4(1), 37-50. (in Persian)
 29. Mamatzakis, E. C. (2008). Economic performance and public infrastructure: an application to Greek manufacturing. Bulletin of Economic Research, 60(3), 307-326.
 30. Martins, P., & Pereira, P. (2004). Does education reduce wage inequality? Quantile regressions evidence from fifteen European countries. Labor Economics, 11(3), 355–371.
 31. Matyas, L., & Sevestre, P. (1996). The econometrics of panel data. A Handbook of the Theory with Applications.
 32. Mehmet, A., Seyhan T., & Serkan A. (2015). The Impact of infrastructure expenditure types on regional income in Turkey.  Regional Studies, 50(9), 1509-1519.
 33. Mendoza, V., & Miguel, O. (2017). Infrastructure development, income inequality and urban sustainability in the people's republic of China. Working Paper, Nagoya University.
 34. Mesones, J., Peschiera Cassinelli, J., & Baca Campodónico, J. (2014). The Impact of public expenditures in education, health, and infrastructure on economic growth and income distribution in Peru. Inter-American Development Bank.
 35. Morgan, S., McDaniel, A., & Preston, S. (1993). Racial differences in household and family structure at the turn of the century. American Journal of Sociology, 98(4), 799-828.
 36. Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2011). Economic growth and inequality: The role of fiscal policies, Australian Economic Papers, 50(23), 74-97.
 37. Olalla, L., & Vella, F. (2005). Macroeconomic activity and the distribution of income in Spain (No. 45). Working Paper, European university institute.
 38. Renkow, M., Hallstrom, D. G., & Karanja, D. D. (2004). Rural infrastructure, transactions costs and market participation in Kenya. Journal of Development Economics, 73(1), 349-367.
 39. Reza Gholi Zadeh, M., Aghaei, M., & Esazadeh Roshan, Y. (2016). International tourism and income inequality, the countries members of the organization of the Islamic conference (OIC). Geography, 49(14), 295-315.
 40. Roller, L., & Waverman, L. (2001). Telecommunications infrastructure and economic development: A simultaneous approach. American Economic Review, 91 (4): 909–923.
 41. Statistical Center of Iran (www.amar.org.ir)
 42. Stiglitz, J. (2012a).  The price of inequality. NEWS and ideas for the Columbia community, 37(11).
 43. Waverman, L., Meschi, M., & Fuss, M. (2005). The impact of telecoms on economic growth in developing countries. The Vodafone policy paper series, 2(03), 10-24.
 44. Yahya Abadi, A. (1991). Review of monetary and fiscal policies in underdeveloped countries. Master's thesis, Isfahan University (In Persian).
 45. Zheng, D., & Kuroda, T. (2013).  The role of public infrastructure in China's regional inequality and growth: A Simultaneous equations approach. Thedeveloping economies, 51(1), 79–109.