اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. به دلیل اهمیت نرخ ارز، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالش‌های سیاست ارزی کشور بوده است. هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1394 است. بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و تصریح غیرخطی نرخ ارز واقعی، میزان نرخ ارز آستانه‌ای محاسبه شده است بطوریکه وقتی نرخ ارز واقعی کمتر از این نرخ است، ارتباط مثبتی بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی وجود دارد اما پس از عبور از این آستانه و قرار گرفتن در رژیم بالای نرخ ارز واقعی، بین نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی ارتباطی منفی و معنی‌‌دار وجود دارد. این نرخ ارز واقعی آستانه‌ای حدود 14000 ریال برآورد شده است. سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی عبارتند از رشد سرمایه فیزیکی و وقفه اول رشد اقتصادی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Real Exchange Rate on Economic Growth in Iran: New Findings with Non-Linear Approach

نویسندگان [English]

 • Moheb Alah Motahari 1
 • Mohammad Reza Lotfalipour 2
 • Mohammad Taher Ahmadai Shadmehri 3
1 Ph.D. Student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Exchange rate is one of the most important macroeconomic variables that affects on many other economic variables. Because of importance the exchange rate, determining the exchange rate has been one of the most challenges of exchange policy in Iranian economy. The goal of this article is to investigate real exchange rate how affects on economic growth in Iran during 1975-2015. For do it, by using Markov Switching method and non-linear specification of real exchange rate, threshold value of real exchange rate has been calculated, so that when the real exchange rate is less than the threshold level, there is a significant positive relationship between real exchange rate and economic growth but after this threshold value and staying in high real exchange rate regime, there is a significant negative relationship between real exchange rate and economic growth. The threshold value of real exchange rate estimated about 14000 Rials. In the estimated growth model, other effective factors on economic growth are the growth of physical capital and the first lag of economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real Exchange Rate
 • Economic growth
 • Threshold exchange rate
 • Markov switching method
 1. ادواردز، سباستین (1373). مشکل تنظیم نرخ واقعی ارز در کشورهای درحال توسعه، ترجمه اسداله فرزین وش، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
 2. بهمنی اسکویی، محسن (1372). اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال. سومین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
 3. حلافی، حمیدرضا (1386). نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 42(2)، 17-1.
 4. حلافی، حمیدرضا، اقبالی، علیرضا، و گسکری، ریحانه (1383). انحراف نرخ واقعی ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 4(14)، 187-167.
 5. ختایی، محمود، و غربالی مقدم، یونس (1383). بررسی رابطه پویا میان نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران. مجله برنامه و بودجه، 9(1)، 25-3.
 6. سامتی، مرتضی، خانزادی، آزاد، و یزدانی، مهدی (1389). بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشور ایران). نشریه پول و اقتصاد، 2 (4)، 57-35.
 7. فشاری، مجید (1387). تأثیر بی ثباتی  نرخ واقعی ارز بر  تولید: مطالعه موردی ایران، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز.
 8. کازرونی، علیرضا، و رستمی، نسرین (1386). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 7(2)،196-177.
 9. کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین؛ محمدپور، سیاوش، و بهاری، صابر (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصاد در ایران: رهیافت مارکوف – سوئیچینگ. مجله اقتصادی - دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 12 (7 و 8)، 26-5.
 10. مبینی دهکردی،  مصطفی، و محمدی، تیمور (1393). تأثیر غیرخطی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران: رهیافت GARCH-M. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(4)، 70-41.
 11. متوسلی ، محمود (1382). توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری نهادگرایی و روش شناسی. انتشارات سمت، 1382.

 

 1. Abounoori, E., Elmi, Z. M., & Nademi, Y. (2016). Forecasting tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 445, 264-282.
 2. Abounoori, E., Elmi, Z. M., & Nademi, Y. (2013). Has tehran stock market calmed down after global financial crisis? Markov Switching GARCH Approach. Iranian Journal of Economic Studies, 2(1), 23-48.
 3. Ahmad, F., Draz, M. U., and Yang, S.C. (2016). Exchange rate, economic growth and foreign direct investment in emerging asian economies: Fresh evidence from long run estimation and variance decomposition approach (June 6, 2016). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2818181
 4. Alagidede, P., & Ibrahim, M. (2017). On the causes and effects of exchange rate volatility on economic growth: Evidence from Ghana. Journal of African Business, 18(2), 169-193.
 5. Aman, Q., Ullah, I., Khan, M. I. & Khan, S. (2017). Linkages between exchange rate and economic growth in Pakistan (an econometric approach). European Journal of Law and Economics, 44(1), 157-164.
 6. Apollos, E. A., Emmanuel, A., & Olusegun, D. J. (2015). Exchange rate volatility and economic growth in Nigeria. Journal of Empirical Economics, 4(2), 109-115.
 7. Bahmani Oskooee, M., Kandil, M. (2007). Exchange rate fluctuations and output in oil-producing countries: The case of Iran. IMF Working Paper, 1-34.
 8. Bahmani-Oskooee, M. (1993). Macroeconomic effects of foreign Value depreciation of Rial. Third Conference on Monetary and Foreign Exchange Poilcies, Tehran, Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran.
 9. Becchetti, L., & Hasan, I. (2005). The effects of (within and with EU) regional integration: Impact on real effective exchange rate volatility, institutional quality and growth for MENA countries (No. 2005/73). Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU).
 10. Bruno, M. (1979). Stabilization and stagflation in a semi-industrialized economy," in R. Dornbusch and J. Frankel, eds. International Economic Policy, Johns Hopkins University press, Baltimore, MD.
 11. Cottani, J. A., Cavallo, D. F., & Khan, M. S. (1990). Real exchange rate behavior and economic performance in LDCs. Economic Development and Cultural Change, 39(1), 61-76.
 12. Edwards, S. (1989). Real exchange rates, devaluation, and adjustment: exchange rate policy in developing countries. Cambridge, MA: MIT press.
 13. Feshari, M. (2008). The effect of real exchange rate volatility on production: the case study of Iran. Master of science thesis in development economics and planning, University of Tabriz (In Persian).
 14. Habib, M. M and Mileva, E, and Stracca, L. (2016). The real exchange rate and economic growth: revisiting the case using external instruments (June 17, 2016). ECB working paper No. 1921. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2797378
 15. Halafi, H. (2007). Real exchange rate and Iran’s economic growth. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 42(2), 1-17 (In Persian).
 16. Halafi, H., Eghbali, A., & Gaskari, R. (2004). Real exchange rate deviation and economic growth in Iranian economy. Economics Research, 4(14), 167-188 (In Persian).
 17. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle, Econometrica: Journal of the econometric society, 357-384.
 18. Hansen, B. E. (1992). The Likelihood Ratio Test Under Nonstandard Conditions: Testing the Markov switching Model of GNP, Journal of applied econometrics, 7(1), 61-82.
 19. Kandil, M. (2008). Exchange rate fluctuations and the macro-economy: Channels of interaction in developing and developed countries. Eastern economic journal, 34(2), 190-212.
 20. Kazerouni A, Asgharpur H, Mohammadpoor S, Bahari S. (2012). The asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on the economic growth of Iran: Markov – switching approach, Economic journal, 12 (7 and 8), 5-26 (In Persian).
 21. Kazerouni, A., & Rostami, N. (2007). Asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on actual production and prices in Iran. Economics Research, 7(2), 177-196 (In Persian).
 22. Khataie M, Gharbali Moghaddam Y. (2004). Examining the dynamic relationship between foreign exchange rate and GDP in Iran's economy. The journal of planning and budgeting. 9 (1), 3-250.
 23. Krugman P., Taylor, L. (1978). Contractionary effects of devaluation, Journal of international economics, vol8, pp.445-456.
 24. Lucas, R.E. (1988). The mechanisms of economic development, Journal of monetary economics, vol.22, pp.3-42.
 25. Mobini Dehkordi, M., Mohammadi, T. (2015). Nonlinear effects of real exchange rate uncertainty on oil and non-oil economic growth in IRAN: GARCH-M approach. Economics research, 14(55), 41-70 (In Persian).
 26. Motevaseli, M. (2003). Economic development: concepts, theoretical foundations, institutionalism and methodology, Samt Press (In Persian).
 27. Reyes, P.M., Osborn, D.R.M, Sensier, M. (2004). Modeling real exchange rate effects on output performance in latin America, Center for growth & business cycle research, the university of Manchester, No.035, pp.1-49.
 28. Sameti, M., Khanzadi, A. &  Yazdani, M. (2010).   Investigating asymmetric effects of exchange rate fluctuations on real output and prices levels hypothesis (a case study of Iran). Journal of monetary and banking research, 2(4), 35-58 (In Persian).
 29. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
 30. Tang, B. (2015). Real exchange rate and economic growth in China: A cointegrated VAR approach. China economic review, 34, 293-310.