اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

بخش معدن می‌تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری‌های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی ممکن می‌باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش‌های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش‌ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of an Increase in the Investment and the Total Factor Productivity of the Mining Sector on the Value Added and Export of Different Economic Sectors in Iran

نویسندگان [English]

 • Davood Behbudi 1
 • Mohammad Mahdi Barghi Oskooee 2
 • Robab Mohammadi 3
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
3 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The mining sector is able to accelerate the economic growth and development in countries by providing raw materials of production, employment, value added and tax revenues. This is possible by adopting correct policies in this sector and through understanding its importance in the economy and assessing the effects it may have on the other economic sectors. In this regard, this study by using a dynamic computable general equilibrium model and social accounting matrix (SAM), analyzes the effects of an increase in the investment and total factor productivity of the mining sector on the value added and export of economic sectors in Iran. According to the findings, an increase in the mining sector`s investment, positively affects the value added and export of all economic sectors in Iran. In addition if the total factor productivity and the investment of the mining sector increase simultaneously, by assuming the stability of the other conditions, the resources including the labor force and capital will be absorbed and reallocated from other sectors to the mining sector. Although according to the backward and forward spillover effects, the value added and export of the other sectors in comparison to the basic scenario will increase, but the growth of the value added and export of the mining sector will be far more than the other economic sectors of the country. The results also reveal that the development in the mining sector in Iran has the least effect on the agricultural sector and the most effect on the energy sector.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mining
 • investment
 • Productivity
 • Computable general equilibrium
 1. بصیری، محمد حسین، و نبی یان جوردی، فاطمه سادات (1384). رتبه­بندی اقتصادی – استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره­برداری ایران، با استفاده از روش رتبه­بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه­گذاری در ایران. علوم زمین، 56، 133-124.
 2. دهقانی، فرید، و مقصودی، ابراهیم (1395). مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
 3. سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1395.
 4. صفرزاده، اسماعیل (1394). برآورد نرخ بازدهی سرمایه­گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش­های عمده اقتصادی کشور. طرح پژوهشی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
 5. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. 1396. قابل دسترس در http://dotic.ir/news_p.php?n=377.
 6. موسوی، میرحسین، و دهقانی، فرید (1394). بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.
 7. نظری، بهرام، عصاری آرانی، عباس، و صادقی، حسین (1396). جایگاه و تاثیر بخش معادن در ساختار اقتصاد ایران و چین با جدول داده-ستانده. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 82، 195-167.

 

 1. Aragon, F.M., and Rud, J.P. (2013). Modern industries, pollution and agricultural productivity. Draft version: International growth centre Working paper
 2. Aroca, P. (2001). Impacts and development in local economies based on mining: The case of the Chilean II region. Resources Policy, 27(2), 119-134.
 3. Basiri, M.H., and Nabiyan Javardy, F.S. (2005). Strategically and economical ranking of ores in operating mines by taxonomy methodfor investment promotion in Iran. Geosciences Scientific Quarterly Journal, 56, 124-133 (In persian).
 4. Bloch, R., and Owusu, G. (2012). Linkages in Ghana's gold mining industry: Challenging the enclave thesis. Resources Policy, 37, 434-442.
 5. Buultjens, J., Brereton, D., Memmott, P., Reser, J., and Thomson, L. (2010). The mining sector and indigenous tourism development in Weipa, Queensland. Tourism Management, 31, 597-606.
 6. Dehghani, F., and Maghsoudi, E. (2016). A Comparative Study of the mining economy in Chile, Canada and Iran. Report of Islamic parliament research center of the islamic republic of iran. (in persian).
 7. Eggert, R.G. (2001). Mining and economic sustainability: National economies and local communities. World Business council for Sustainable Development. Geneva, MMSD Report NO.10.
 8. Ejdemo, T., and Soderholm, P. (2011). Mining investment and regional development: A scenario-based assessment for Northern Sweden. Resources Policy, 36, 14-21.
 9. Fan, S., Yan, J., and Sha,J. (2017). Innovation and economic growth in the mining industry: Evidence from Chinas listed companies. Resources Policy, 54, 25-42.
 10. Fleming, D.A., and Measham, T.G. (2014). Local job multipliers of mining. Resources Policy, 41, 9-15.
 11. Ge, J., and Lei, Y. (2013). Mining development, income growth and poverty alleviation: A multiplier decomposition technique applied to China. Resources Policy, 38, 278-287.
 12. Law for the 6th five-year development plan of the islamic republic of Iran.(1396). laws and regulations portal of islamic republic of Iran. Availble at http://dotic.ir/news_p.php?n=377. (in persian).
 13. Lie, Y., Cui, N., and Pan, D. (2013). Economic and social effects of mineral development in China and policy implications. Resources Policy, 38, 448-457.
 14. Lippert, A.B. (2014). Spill-Overs of a resource boom: Evidence from Zambian copper mines. Draft: January 2014.
 15. lofgren, H. (2001). A CGE model for Malawi: technical documentation. International food policy research institute.
 16. Marshall, B. (2014). Facts and Figures of the Canadian mining industry. The mining association of Canada(MAC), Working paper.
 17. Mousavi, M.H., and Dehghani, F.(2011). Investigating the role of mining sector in Iran's economy using the I-O table of 2011. Report of Islamic parliament research center of the islamic republic of iran. (in persian).
 18. Nazari, B., assariarani, A., and Sadeghi, S. (2017). The effect of mines sector on the structure of economy in Iran and China: using the input- output table. Quarterly journal of Economic Research and Policies, 25(82), 167-195. (in persian).
 19. Radetzki, M. (1982). Regional development benefits of mineral projects. Resources Policy, 8, 193-200.
 20. Rolfe, J., Lawrence, R., and Rynne, D. (2011). The economic contribution of the resources sector by regional areas in queensland. Economic analysis & Policy, 41(1), 1, 15-36.
 21. Safarzadeh, S. (2015). Estimating the rate of return on investment in the mining sector and its comparison with other major economic sectors of Iran. Report of Islamic parliament research center of the islamic republic of iran. (in persian).
 22. Soderholm, P., and Svahn, N. (2015). Mining, regional development and benefit - sharing in developed countries. Resources Policy, 45, 78-91.
 23. Stothart, P. (2011). Facts and Figures of the Canadian mining industry. The mining association of Canada. Working paper.
 24. Tano, S., Pettersson, O., and Stjernstrom, O. (2016). Labor income effects of the "mining boom" in northern Sweden. Resources Policy, 49, 31-40.
 25. Thurlow, J. (2004). A dynamic computable general equilibrium (CGE) model for South Africa: extending the staticIFPRI model. Trade and industrial policy strategies(TIPS).