ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

2 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

3 محقق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک‌های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه‌های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه‌گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می‌شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده‌های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که عکس‌العمل متغیرها به تکانه‌های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده‌های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می‎شود تکانه‌های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی‌تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه‌گذاری و قیمت کالای سرمایه‌ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه‎ مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه‌گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Financial Frictions Effects on Macroeconomic Variables of Iran: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Eskandari 1
 • Mehdi Pedram 2
 • Reza Boostani 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Alzahra University
2 Professor of Economics, Alzahra University
3 Ph.D. in Economics, Researcher in CBI
چکیده [English]

The conditions of the financial markets and institutions have made the effectiveness mechanism of economic policies more complicated so that evaluating the movements of economic variables, without considering the effects of financial frictions is not enough. Therefore this paper examines the effect of monetary, technology, investment efficiency, money demand and household’s preferences shocks on macroeconomic variables in Iran by considering the financial friction. In this regard, we design a Dynamic Stochastic General Equilibrium model (DSGE) for Iran and for estimating structural parameters of model use Bayesian procedure for seasonally data from 1995 to 2015. The results of the model estimation show that the instantaneous response functions of the variables to these shocks are in accordance with theoretical expectations and data, but the presence of financial frictions amplify the effect of some demand side shocks on macro variables, especially investment and prices of capital. On the other hand, the existence of financial frictions dampens the effects of supply shocks (positive technology shock) on variables in particular investment, and prevents it from increasing in comparison to the model without financial frictions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial frictions
 • Capital adjustment cost
 • Price rigidity
 • Macroeconomic variables
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 1. افشاری، زهرا، محمودی، نوشین، و رضا بوستانی (1392). ارزیابی مدل رشد نئوکلاسیک در تبیین چرخه‌های تجاری ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9، 189-204.
 2. پروین، سهیلا، شاکری، عباس، و اعظم احمدیان (1393). ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 58، 77-115.
 3. درگاهی، حسن، و مهدی هادیان (1395)، ارزیابی تعامل بخش‎های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 26، 1-32.
 4. فرزین‌وش، اسداله، احسانی، محمدعلی، و هادی کشاورز (1393). تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 59، 1-37.
 5. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر، و اکبر کمیجانی (۱۳۸۹). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 4، ۸۷-۱۱۶.
 6. منظور، داود، و تقی‌پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، 75، 7-44.
 7. مهرگان، نادر، و دلیری، حسن (1392). بررسی واکنش بانک ها در برابر سیاست های پولی بر اساس مدلDSGE. فصلنامهپژوهشهاوسیاستهایاقتصادی، 66، 39-68.
 8. وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و داده‌ها (www.cbi.ir).

 

 1. Afshari, Z., Mahmoodi, N., and Boostani, R. (2013). Evaluating the Neoclassical growth model in explaining Iranian business cycles. Applied Economoc Lessons, 9, 189-204 (In Persian).
 2. Arellano, C., Bai, Y., Kehoe, P. )2016(. Financial frictions and fluctuations in volatility. Federal reserve bank of Minneapolis, Research department staff report.
 3. Bernanke, B. S., and Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth and business fluctuations. The American Economic Review, 79(1),14-31.
 4. Bernanke, B. S., Gertler, M., and Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of Macroeconomics, 1, 1341–1393.
 5. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 983–998.
 6. Carlstrom, Charles T., and Timothy S. Fuerst. (1997). Agency costs, net worth, and business fluctuations: A computable general equilibrium analysis. American Economic Review, 87(5), 893–910.
 7. Christensen, I., and Dib, A. (2008). The financial accelerator in an estimated New Keynesian model. Review of Economic Dynamics, 11, 155–178.
 8. Christiano, Trabadt, Walentin. (2011). Introducing financial frictions and employment into a small open economy model. Sveriges Riskbank Working Paper Series, No. 214.
 9. Christiano, L., Motto, R., and Rostango, M. (2010). Financial factors in economic fluctuation. Working paper series of European Central Bank, No1192.
 10. Dargahi, Hassan and Mehdi Hadian. (2016). Evaluation of interactions between the real and financial sectors of Iran’s economy: A DSGE approach. Economic and Modelling, 26,1-32 (In Persian).
 11. Dimitriev, Mikhail and Hoddenbagh, Jonathan. (2017). The financial accelerator and the optimal state-dependent contract. Review of Economic Dynamics, 24, 43-65.
 12. Duval, R., Hong, G.H,. and Timmer,Yannick. (2017). Financial frictions and the great productivity slowdown. IMF working paper.
 13. Farzinvash, Asadollah., Ehsani, Mohammad Ali and Hadi Keshavarz. (2014). Financial shocks and labour market fluctuations with fnancial frictions. Economic Research, 59,1-37 (In Persian).
 14. Gilchrist, Simon G and Zakrajsek, Egon. (2012). Credit supply shocks and economic activity in a financial accelerator model in rethinking the financial crisis conference. Edited by Alan Blinder, Andrew Loand Robert Solow, Russell Sage Foundation.
 15. Jaffe, D., and Stiglitz, E,J. )1990(. Credit rationing”, in B.M. Friedman and F.H. Hahn, eds. Handbook of Monetary Economics 2. Amsterdam, Elsevier Science Publishers. 837-888.
 16. Ireland, P.N. (2003). Endogenous money or sticky prices?. Journal of Monetary Economics, 50, 1623–1648.
 17. Kiyotaki, N., Moore, J. )1997(. Credit cycles. The Journal of Political Economy, 105, 211–248.
 18. Manzoor, D., and  Taghipour, A. (2015). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: The case of Iran. Economic Research and Policies, 78,7-44 (In Persian).
 19. Mehregan, N., and  Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model. Economic Research and Policies, 66,39-68 (In Persian).
 20. Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A., and Akbar Komijani. (2011). A new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for an oil exporting country. The Economic Research, 4,87-116 (In Persian).
 21. Mishkin, Frederic. (2011). Monetary policy strategy: Lessons from the crisis. Working papers 16755, National Bureau of Economic Research.
 22. Parvin, S., Shakeri, A., and Ahmadian, A. (2014). Balance sheet effects of monetary policy on banking system and macroeconomic variables of the Iranian economy: A DSGE approach. Economic Research, 58,77-115 (In Persian).
 23. Quadrini, V. (2011). Financial frictions in macroeconomic fluctuations. Economic Quarterly, 3, 209-254.
 24. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).