تجزیه و تحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن–دوره-هم‌گروه و رگرسیون تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده‌اند. مطالعۀ تاثیر عوامل جمعیت‌شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست‌گذاری در زمینۀ امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل‌ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل‌ها ‌گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می‌کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم‌گروه (APC) بر روی داده‌های تلفیقیِ (پشته‌شدۀ) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال‌های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک‌های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می‌کند. یافته‌های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می‌شود؛ نسل‌های جدیدتر نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر کمتر روی غذا خرج می‌کنند و نهایتاً اینکه، شوک‌های دوره‌ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Household Expenditure on Food in Iran by Age – Period – Cohort Model and Pooled Regression

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Pishbahar 1
 • Mohsen Salehi Kamroodi 2
 • Mohammad Ghahremanzadeh 1
1 Associate Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz
2 Ph.D. Candidate in Agricultural Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

In recently years, demographic problems as the aging population and the reduction of households' size have been important issues in Iran. The study on the impact of demographic factors on food consumption is essential to establish policies on food security, social welfare, and agricultural marketing. From microeconomics perspective, the behavior study of generations is important, because historical events as well as preferences change over time may cause different behavior consumption of generations. From macroeconomics perspective, this study allows the examination of the life - cycle hypothesis. From marketing perspective, this study is important to recognize the behavior of food buyers. Therefore, this research tries to examine the impact of age structure, generational change and yearly shocks on food expenditures using Age-Period-Cohort (APC) analysis on pooled data of 323072 urban households' and 312358 rural households'. The results of this research show the increase of age lead to reduce food demand; food consumption for younger generations is less than older generations, and finally period shocks influence food expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aging Population
 • Age-period-cohort Analysis
 • Food Expenditures
 • Generational Change
 • Pooled Regression
 1. راغفر، حسین، و باباپور، میترا (1393). تجزیه و تحلیل رفتار بین نسلی هزینه‌ی مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده‌های شبه‌تابلویی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (10)، 199-177.
 2. رضایی قهرودی، زهرا؛ مصطفوی، ندا، و افتخاری، سمانه (1392). الگوی مصرف در چرخۀ زندگی خانوارهای شهری. رفاه اجتماعی، 13(49)، 243-298.
 3. سمائی، کیان (1390). بررسی رفتار بین‌نسلی پس‌انداز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.
 4. قاضی طباطبائی، سید محمود؛ امیدوار، نسرین، و آقایاری، توکل (1389). بررسی تاثیرات سن - دوره - نسلی بر مصرف سرانه چربی در ایران کاربرد مدل چند سطحی خطی تقاطعی، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران،3(6)، 5-34.
 5. کاتلر، فیلیپ، و آرمسترانگ، گری (1389). اصول بازاریابی (ترجمه مهدی زارع)، نشر مدیر فردا، تهران.
 6. مرکز آمار ایران. (1395). داده­های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای ایران.
 7. موسوی، میرحسین، و آذری بنی، بتول (1391). مطالعه نسلی الگوی مخارج مصرفی مردان جوان در ایران، اقتصاد مقداری، 9(4)، 110-91.

 

 1. Attanasio, O. (1998). Cohort analysis of saving behavior by US households. Journ al of Human Resources, 33(3), 575-609.
 2. Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. Third Edition, Wiley Publisher.
 3. Blisard, N. (2001). Income and food expenditures decomposed by Cohort, age, and time effects. USDA.
 4. Deaton, A. (1985). Panel data from times series of cross-sections. Journal of Econometrics, 30, 109-126.
 5. Deaton, A. (1997). The analysis of household surveys: A microeconometric approach to development policy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 6. Deaton, A., & Paxson, C. (1994). Intertemporal choice and inequality. The Journal of Political Economy, 102(3), 437-467.
 7. Dornbusch, R., & Fischer, S. (2005). Macroeconomics (6th Edition). McGraw-Hill.
 8. Ghazi Tabataaei, M., Omidvar, N., & Aghayari Tavakol., (2009). The study of the impacts of age – period – generation effects on per capita consumption of fat: Crossed - linear multi-level model. Journal of Population Association of Iran, 3(6), 5-34. (In Persian).
 9. Gustavsen, G. W., & Rickertsen, K. (2014). Consumer cohorts and purchases of nonalcoholic beverages. Empirical Economics, 46(2), 427-449.
 10. Kotler, F., and Armstrong Gary, (2009). The principle of marketing. Translated by Mehdi Zare, Modir Farda Publications, Tehran. (In Persian).
 11.  McKenzie, D. J. (2004). Asymptotic theory for heterogeneous dynamic Pseudo-panels. Journal of Econometrics, 120: 235–262.
 12. Mori, H., & Saegusa, Y. (2010). Cohort effects in food consumption: What they are and how they are formed. Evolutionary and Institutional Economics Review, 7(1), 43-63.
 13. Mori, H., & Saegusa, Y. (2015). At-home rice consumption in Japan socio-demographic analyses. Senshu University Economic Bulletin, 50(2), 49-87.
 14. Mori, H., Clason, D. L., & Lillywhite, J. M. (2006). Estimating price and income elasticities in the presence of age cohort effects. Agribusiness, 22(2), 201-217.
 15. Mori, H., Saegusa, Y., & Tanaka, M. (2015). Augmented Cohort analysis―A practical way to predict future at-home consumption of selected food products. Economic Bulletin of Senshu University, 49(3), 111-135.
 16. Mousavi, M., & Azari Bani, B. (2011). The generation study on consumption expenditures pattern of young people in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 9(4), 91-110. (In Persian).
 17. Parker, J. A. (1999). Spendthrift in America? On two decades of decline in the US saving rate. In NBER Macroeconomics Annual, ed. R.J. Bernanke, 14.
 18. Paxson, C. (1996). Saving and growth: Evidence from micro mata. European Economic Review, 40(2), 255-88.
 19. Raghfar, h., & Babapour, M. (2014). The intergenerational analysis of urban household expenditure by using the pseudo panel. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 3(10), 177-199. (In Persian).
 20. Rezaei Ghahroudi, Z., Mostafavi, N., & Eftekhari, S. (2013). Pattern of consumption in the life cycle of urban households. Social Welfare Quarterly, 13 (49), 243-298. (In Persian).
 21. Salehi-Isfahani, D., & Marku, M. (2010). Reversal of fortunes: The rise and fall of life time earnings of Iranian men. Economic Development and Cultural Chang, 59(4), 877-906.
 22.  Samaei, K. (2011). The study of generation behavior of savings. Master's Thesis, Sharif university of Technology (in Persian).
 23. Stewart, H., & Blisard, N. (2008). Are younger cohorts demanding less fresh vegetables? Applied Economic Perspectives and Policy, 30(1), 43-60.
 24. The Statistical Center of Iran. (2016). The statistical data of households' income and expenditure (In Persian).
 25.  Zan, H. U. A., & Fan, J. X. (2010). Cohort effects of household expenditures on food away from home. Journal of Consumer Affairs, 44(1), 213-233.