بررسی مؤثرترین عوامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی: رهیافت حداکثر راست‌نمایی پانل بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادسنجی دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

نواقص الگوهای رشد و شیوه‌های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد ‌اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین‌کننده‌ رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم‌ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان‌ همکاری ‌اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه‌ای از این کشورها در دوره‌ 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست‌نمایی بیزی (BML) در بستر داده‌های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می‌توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به‌صورت درون‌زا و از طریق انواع آزمون‌ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به‌عنوان قوی‌ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس‌انداز (SR)، سرمایه‌گذاری‌مستقیم‌خارجی (FDI)، سرمایه‌گذاری‌ملی (ISH)، بهره‌وری‌کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته‌اند. نتایج می‌تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Most Effective Factors Explaining Economic Growth in OIC Countries: Bayesian Panel Likelihood Ppproach

نویسندگان [English]

 • Ali Besharat 1
 • Reza Ranjpour 2
 • Seyed Kamal Sadeghi 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The defects of growth models and the methods of examining relevant empirical evidence, as well as the multiplicity of sources and factors of economic growth, have led to uncertainty about the accuracy of the model specification and impeded consensus among researchers about the key determinants of economic growth. The purpose of this paper is to determine the most important growth factors in OIC member states. For this purpose, a sample of these countries has been selected during period 1975 - 2015 and using the Bayesian Maximum Likelihood Approach (BML) in the context of panel data, among the many factors that can affect growth, endogenously and through various exams in many repetitions, the factors that have the greatest impact are selected and introduced as the robust factors. According to the results, saving rates (SR), foreign direct investment (FDI), investment (ISH), total factors productivity (TFP), and research and development expenditures (R & D) have had the greatest impact on economic growth in these countries. The results could be used to build appropriate patterns for explaining economic growth issues in OIC member states and better management of the economic growth process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maximum Bayesian Trust
 • Economic growth
 • R&D
 • Productivity
 • Foreign direct investment
 • Organization of Islamic Cooperation
 1. بهمنی، مجتبی، حسن‌خانی، معصومه، و شکیبایی، علیرضا (1395). بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی ناشی از سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی بر بهره‎وری نیروی کار در صنایع کارخانه‎ایی ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی ایران، 1(2)، 115-92.
 2. جلال آبادی، اسداله، و بهرامی، جاوید (1389). عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی). اقتصاد مقداری، 7(1)، 51-23.
 3. مهرآرا, محسن، و رضایی برگشادی، صادق. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط‌‌گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS). فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی6(23), 114-89.‎

 

 1. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2016). The race between machine and man: Implications of technology for growth, factor shares and employment. (No. w22252). National Bureau of Economic Research.
 2.  Aghion, P. & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica 60(2), 323-351.
 3. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
 4. Baccaro, L., & Pontusson, J. (2016). Rethinking comparative political economy: the growth model perspective. Politics & Society44(2), 175-207.
 5. Bahmani, M, Hasankhani, M & Shakibaee, A (2016). 
 6. The effect of technology spillovers from foreign direct investment on labor productivity in manufacturing in Iran. Quarterly Journal of Industrial Economics Researches, 1(2), 92-115 (In Persian)
 7. Barro, R. J. (2003). Determinants of economic growth in a panel of countries. Annals of economics and finance, 4, 231-274.
 8. Doppelhofer, G., Miller, R. I., & Sala-i-Martin, X. (2000). Determinants of long-term growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. (No. w7750). National Bureau of Economic Research
 9. Draper, D. (1995). Assessment and propagation of model uncertainty. Journal of the Royal Statistical Societ: Series B (Methodological), 45-97.
 10. Durlauf, S. N., Kourt ellos, A., & Tan, C. M. (2008). Are any growth theories robust? The Economic Journal118(527), 329-346.
 11. Easterly, William, (1993). How much do distortions affect growth? Journal of Economic Growth, 1, 363–389.
 12. Fernandez, C., Ley, E., & Steel, M. F. (2001). Benchmark priors for Bayesian model averaging. Journal of Econometrics100(2), 381-427.
 13. Ghosh, J. K., & Samanta, T. (2001). Model selection–an overview. Current Science, 1135-1144.
 14. Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Quality ladders in the theory of growth. The Review of Economic Studies58(1), 43-61.
 15. Jalalabadi, A., & Bahrami, J. (2010). Factors determining economic growth in various groups of countries (A new approach to determining factors of economic growth). Quantitative Economics, 7(1), 23-51 (In Persian)
 16. Jeffreys, H. (1961). Theory of Probability. 3rd edn, Oxford: The Clarendon Prs.
 17. Koop, G., (2003). Bayesian econometric, New York, John Wiley and Sons.
 18. Kormendi, R. C., & Meguire, P. G. (1985). Macroeconomic determinants of growth: cross-country evidence. Journal of Monetary economics16(2), 141-163.
 19. Leamer, E. E. (1983). Let's take the con out of econometrics. The American Economic Review73(1), 31-43.
 20. Leon-Gonzalez, R., & Vinayagathasan, T. (2015). Robust determinants of growth in Asian developing economies: A Bayesian panel data model averaging approach. Journal of Asian Economics36, 34-46.
 21. Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. The American economic review, 942-963.
 22. Lucas, R. E. (1998). On the mechanics of economic development. Econometric Society Monographs29, 61-70.
 23. Magnus, J. R., Powell, O., & Prüfer, P. (2010). A comparison of two model averaging techniques with an application to growth empirics. Journal of Econometrics154(2), 139-153.
 24. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics107(2), 407-437.
 25. Mehrara, M., & Rezaei Bargshadi, S, (2016). The determinants of Economic growth in Iran based on Bayesian model averaging and weighted averaging least square. Quarterly Journal of Research on Economic Growth and Development, 6 (23), 114-89. (In Persian).
 26. Moral-Benito, E. (2012). Determinants of economic growth: a Bayesian panel data approach. Review of Economics and Statistics94(2), 566-579.
 27. Nafziger, E. Wayne. (2012). Economic Development. Fifth edition published by Cambridge University Press.
 28. Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with Fixed Effects. Econometrica, 49(6), 1417-1426.
 29. Raftery, A. E. (1996b). Approximate Bayes factors and accounting for model uncertainty in generalised linear models. Biometrika83(2), 251-266.
 30. Ramsey, F. P. (1928). A mathematical theory of saving. The economic journal38(152), 543-559.
 31. Rodrik, D., Subramanian, A. & Trebbi, F. (2004).  Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development.  Journal of Economic Growth, 9, 131–165.
 32. Romer, D. (2016). Advanced macroeconomics. Mc raw -hill companies.
 33. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1997). Fundamental sources of long-run growth. The American economic review87(2), 184-188.
 34. Sala-i-Martin, X., Doppelhoffer, G., & Miller, R. (2001). Cross-sectional growth regressions: Robustness and Bayesian model averaging. Columbia University. Mimeographed.
 35. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics70(1), 65-94.
 36. Todaro, M., & Smith, S. (2003). Development economics. Pearson education.
 37. Zellner, A. (1986). On assessing prior distributions and Bayesian regression analysis with g-prior distributions. Bayesian inference and decision techniques: Essays in Honor of Bruno De Finetti, 6, 233-243.