بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعه‌یافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی می‌باشد. برای این منظور، روش هم‌انباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده ‌شده ‌است و ضرایب مدل‌های‌ بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه‌مدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیده‌اند. برآورد پایه‌ای و تحلیل‌های حساسیت نشان می‌دهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاست‌گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد می‌کند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Non-linear Relationship between Income Inequality and Economic Growth: A Case of Iran

نویسندگان [English]

 • Sakineh Ashrafi 1
 • Davood Behbudi 2
 • Farhad Dejpasand 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
2 Professor of Economics, University of Tabriz
3 Associate Professor of Economics, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect economic growth to income inequality, both in linear and non-linear specification. Autoregressive distributed lag model (ARDL) approach has been used co-integration method for long run relationships and error correction model (ECM) for short run behavior. The paper has used annual time series data over the period of 1978 up to 2016. Empirically, our baseline estimation and sensitivity analyzes have indicated the inequality is negatively and significantly, associated with economic growth in long run. Our finding is contrast to the Kuznets inverted- U and support for the existence of Kuznets U as well as S- shaped curve in Iran. This paper opens up new direction for policy-making authorities to equalize income distribution and understanding the economic situation in the development process. This paper makes a unique contribution to the literature with reference to Iran, being a pioneer attempt that employs ARDL co-integration approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic growth
 • Income distribution
 • Kuznets curve
 1. حسین زاده، هدایت (1396). تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: رهیافت اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، 82(2)، 233 - 260.
 2. عظیمی، حسین (1373). نگاهی به مسئله فقر و محرومیت در ایران. انتشارات کمیته امداد امام خمینی، تهران.
 3. مهرگان، نادر، و زمانی شیخانه، صابر (1392). بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نظریه کوزنتس. فصلنامه برنامهریزی و بودجه، 18(3)، 3-19.
 4. ناجی میدانی، علی‌اکبر (1374). بررسی آثار متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 5. نیلی، مسعود (1376). اقتصاد ایران. مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران.
 6. نیلی، مسعود، و فرح‌بخش، علی (1377). ارتباط رشداقتصادی و توزیع درآمد. مجله برنامه و بودجه، 3(10و 11)، 154-121.

 

 1. Aghion, P. & Bolton, P. (1992). Distribution and growth in models of imperfect capital markets. European Economic Review, 36 (2-3), 603-611.
 2. Aghion, P., Caroli, E., & Garsia-Penalosa, C. (1998). Inequality and economic growth. Growth, Inequality and Globalization: Theory, History and Policy, 5-102.
 3. Alesina, A. & Perotti, R. (1994). The political economy of growth: a critical survey of the recent literature. World Bank Economic Review, 8 (3), 351-371.
 4. Alesina, A. & Roderick, D. (1994). Distributed politics and economic growth. Quarterly Journal of Economics, 109 (2), 465-490.
 5. Azimi, H. (1994). A look at the issue of poverty and deprivation in Iran. Tehran: Publication of the Imam Khomeini Relief Committee, (In Persian).
 6. Baltagi, B.H. & Wu, P.X. (1999). Unequally spaced panel data regression with AR (1) disturbances. Econometric Theory,15 (6), 814-823.
 7. Banerjee, A.V. & Newman, A.F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy, 101(2), 274-299.
 8. Bengoa-Calvo, M. & Sanchez-Robles, B. (2005). Does equality reduce growth? Some empirical evidence. Applied Economics Letters, 12(8), 479-483.
 9. Benhabib, J. & Rustichini, A. (1996). Social conflict and growth. Journal of Economic Growth, 1(1), 125-142.
 10. Conceicao, P. & Galbraith, J. (2001). Towards a new Kuznets hypothesis: theory a evidence on growth and inequality. Boston: Cambridge University Press, 139- 167.
 11. Datt, G. & Ravallion, M. (2011). Has Indias Economic Growth Become More Pro-Poor in the Wake of Economic Reforms? World Bank Economic Review, 25(2), 157-189.
 12. Ferreira, F, Leite, P. & Ravallion, M. (2010). Poverty Reduction without Economic Growth? Explaining Brazils Poverty Dynamics, 1985- 2004. Journal of Development Economics, 93(1), 20-36.
 13. Halter, D., Oechslin, M. & Zweimullwer, J. (2014). Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension. Journal of Economic Growth, 19(1), 81-104.
 14. Hosseinzade, H. (2017). An analysis of effects of economic growth on income distribution in countries of Middle East and North Africa area . Quartery Journal of Economic Research and Policies, 82(2), 233-260, (In Persian).
 15. Knack, S. & Keefer, P. (2000). Polarization, politics and property rights: links between inequality and growth. Washington, DC: The World Bank.
 16. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.
 17. Kuznets, S. (1963). Quantitative aspects of economic growth of nations: III, distribution of income by size. Economic Development and Cultural Change, 11(2), 1-80.
 18. Lee, K., Pesaran, M. & R., Smith (2013). Growth and Convergence in Multi Country Empirical Stochastic Solow Model. Journal of Applied Econometrics, 12(4), 357-392.
 19. Li, H., Squire, L. & Zou, H. (1998). Explaining international and intertemporal variations in income inequality. Economic Journal, 108(1), 26-43.
 20. Lim, C. Y. & Sek, S. K. (2014). Exploring the Two-Way Relationship between Income Inequality and Growth, Journal of Advanced Management Science, 2(1), 33-37.
 21. List, J.A. & Gallet, C.A. (1999). The Kuznets curve: what happens after the inverted U?. Review of Development Economics, 3(2), 200-206.
 22. Masih, A., & Masih, R. (1997). On the temporal causal relationship between energy consumtion, real income, and prices: some new evidence from Asian-energy dependent NICs based on a multivariate cointegration/ vector error -correction approach. Journal of Policy Modeling, 19(4), 417-440.
 23.  Mehregan, N. & Zamani-Shabkhaneh, S. (2013). The impact of urbanization on income distribution with emphasis on the Kuznets’ theory. The Journal of Planning and Budgeting, 18(3), 3-19, (In Persian).
 24. Naji Meydani, A. A. (1995). Study of the interaction of economic growth and income distribution in Iran. Master thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran, (In Persian).
 25. Narayan, P., & Smyth, R. (2004). Temporal causality and the dynamic of exports, human capital and real income in china. International journal of Applied Economics, 1(2), 24-45.
 26. Nili, M. (1998). Iran Economy. Institute of Research in Planning and Development, Tehran, (In Persian).
 27. Nili, M. & Farahbakhsh, A. (1999). Relationship between economic growth and income distribution. The Journal of Planning and Budgeting, 3(10, 11), 121-154, (In Persian).
 28. OECD (2012). Poverty Reduction and Pro-Poor Growth. Paris, France: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 26-27.
 29. Panniza, U. (2002). Income inequality and economic growth: evidence from American data. Journal of Economic Growth, 7(1), 25-41.
 30. Partridge, M. (2005). Dose income distribution affect US state economic growth? Journal Regional science, 45(2). 363- 394.
 31. Persson, T. & Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? The American Economic Review, 84(3), 600-621.
 32. Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modeling approach to cointegration analysis. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century (p. Ch. 11). The Ragnar Frisch Centennial Symposium.
 33. Pesaran, M.H., Shin, Y. & Smith, R.J. (1996). Testing for the existence of a long-run relationship. Cambridge: Department of Applied Economics, University of Cambridge.
 34. Pesaran, M. H. & Smith, R. (2014). Signs of Impact Effects in Time Series Regression Model . Economics Letters, 122( 2), 150- 153.
 35. Raza, S. A. & Shah, N. (2017). Tourism growth and income inequality: does Kuznets Curve hypothesis exist in top tourist arrival countries. Journal Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (8), 874-884.
 36. Rubin, A. & Segal, D. (2015). The effects of economic growth on income inequality in the US. Journal of Macroeconomics, 45(C), 258-273.
 37. Shibalee, M. & Partridge, M. D.(2009). Impact of economic growth on income inequality: a regional perspective. Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics, 1-12.
 38. Sinha, N. (2004). Growth, inequality and structural adjustment: an empirical interpretation of the S-curve for Indian economy,. ASARC Working Paper16.
 39. Tribble, R. (1996). The Kuznets-Lewis process within the context of RCAE and class in the US economy. International Advances in Economics Research, 2(2), 151-164.