بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب‌های بین‌المللی آن، متأثر از رقابت‌های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده‌های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است.  بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش ‌یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده­ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل­گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می­دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به‌طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به‌طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Iran and Saudi Arabia Behavior in OPEC Using the Markov Switching Model

نویسندگان [English]

 • Rouhollah Nazari 1
 • Mehdi Khodaparast Mashhadi 2
 • Ahmad Seifi 2
1 Ph.D Candidate in Economics, International Campus of Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
چکیده [English]

After establishment of OPEC in 1960, a new era of competition was emerged between world’s two big oil producers, e.i., Iran and Saudi Arabia, and from then,  OPEC’s internal changes and their reflections on the international atmosphere were affected by the intensive competitions arising between OPEC’s two outstanding members Thus, Iran and Saudi Arabia are recognized as two significant and forceful countries in OPEC organization. So, studying and analyzing the behaviors of these two countries in OPEC and global oil market is of great importance. This paper examines Iran-Saudi Arabia behavior in OPEC using monthly data between 1973:1-2015:12. To this end, estimations were initially developed using Griffin’s linear model, then they were conducted using Markov Switching’s method with fixed transition probability. Results of the fixed transition probability indicated that Iran-Saudi Arabia behavior was nonlinear and a collusion regime is applied for Iran’s behavior while a competitive regime is applied for Saudi Arabia’s one. In other words, during the research period, Iran’s behavior in OPEC has often been in complianc and competent with other members and based on the agreement, collusion and Cartel’s rules, yet Saudi Arabia’s behavior has been against Cartel’s rules  and it was based on competition. Moreover, findings indicated that the length of remaining of Iran in the collusion regime was approximately 217 months and that  in the competitive regime was approximately 13 months. Anyway, Saudi Arabia stayed approximately 40 and 68 months in the collusion regime and competitive one, respectively. As a result, in this research period, the probability of Iran’s staying in the Collusion regime is far more from its staying probability in the competitive regime. Yet, the probability of Saudi Arabia’s staying in the competitive regime is more than its staying  in the collusion regime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Saudi Arabia
 • OPEC
 • Collusion
 • Competitive
 • Markov regime-switching
 1. استقامت، فاطمه (1383). اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت)، تهران،‌ وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 2. امامی­میبدی، علی، حق­دوست، احسان­اله، و پاک­دین، جواد (1389). آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدیدناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعه موردی نفت اوپک، پژوهشهای اقتصادی ایران، 42، 167-149.
 3. تکلیف، عاطفه (1389)، استراتژی بلندمدت اوپک با توجه به تحولات بازار جهانی نفت، فصلنامه راهبرد، 57، 154-133.
 4. جمشیدی­رودباری، مستانه (1387). بررسی علل تطابق نیافتن مدل­های اقتصادی رفتار اوپک در بلندمدت از دیدگاه تحولات بازار نفت و ویژگی­های این سازمان، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 47، 63-25.
 5. جوکار، محمدصادق (1393). کاهش قیمت نفت و سناریوهای رفتاری عربستان سعودی، بولتن ماهانه تحولات بازارهای نفت و گاز، 86. 74-69.
 6. روحانی، فواد (1354). تاریخ اوپک، برگردان منوچهر روحانی، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی.
 7. شکاری، مهری (1388). تأثیر ظرفیت‌های مازاد تولید نفت بر روی رفتار تولیدات اوپک، مطالعات‌ اقتصاد انرژی، 20، 86-57.
 8. طائفی­همراه، نفیسه (1391). رقابت ایران و عربستان در اوپک و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران در دهه اخیر (2010-2000)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
 9. عبدلی، قهرمان، و ماجد، وحید (1391). بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7، 50-27.
 10. عبدلی، قهرمان، و ناخدا، محمدجواد (1388). کاربرد نظریه فیرون در بررسی پایداری اوپک: با رویکرد نظریه بازی‌های تکراری، مطالعات‌ اقتصاد انرژی، 20، 56-33.
 11. فرشادگهر، ناصر (1374). بررسی قدرت اوپک در بازار جهانی نفت، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 12. فهیمی­دوآب، رضا؛ صباحی، احمد؛ مهدوی­عادلی، محمدحسین، و سیفی، احمد (1393). بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون- جوسیلیوس، مطالعات اقتصاد انرژی ایران، (12)3، 90-60.
 13. نادریان، محمدامین (1393). تحلیلی بر رفتار عربستان در بازار نفت. بولتن ماهانه تحولات بازارهای نفت و گاز، 89، 87-82.

 

 1. Abdoli, G., & Nakhoda, M.J. (2009). An Application Of Fearon’s Theory To Consider OPEC’s Stability: Through a Repeated Game Approach, Quarterly Energy Economics Review, 6(20), 33-56 (In persion).
 2. Abdoli, G., & Majed, V. (2012). Analyzing OPEC members behavior: A cooperation game approach. Journal of Economic Modeling Research,  2(7), 27-50 (In persion).
 3. Almoguera, P.A., Douglas, C.C., & Herrera, A.M. (2011). Testing for the cartel in OPEC: non-cooperative collusion or just non-cooperative?, Oxford Review of Economic Policy, 27(1), 144–168.
 4. 4.      Al-Qahtani, A., Balistreri, E., & Dahl, C. (2008). Literature review on oil market modeling and OPEC's behavior. Working paper, Colorado School of Mines.
 5. 5.      Al-Yousef, N. A. (1998). Modeling Saudi Arabia Behavior in the World Oil Market 1976-1996, Department of Economics, University of Surrey. SEEDS 93.
 6. Chang, Y., Yi, J., Yan, W., Yang, X., Zhang, S., Gao, Y., & Wang, X. (2014). Oil supply between OPEC and non-OPEC based on game theory, International Journal of Systems Science, 45(10), 2127-2132.
 7. Cremer, J., & Salehi-Isfahani, D. (1980). A Competitive Theory of the Oil Market: What Does OPEC Really Do?, Caress Working Paper, No. 80-4, mimeo., University of Pennsylvania.
 8. Deschamps, Ph. J., (2008). Comparing Smooth Transition and Markov Switching Autoregressive Models of Us Unemployment. Journal of Applied Econometrics. 23, (4), 435 -462.
 9. Dibooglu, S., & AlGudhea, S.N. (2007). All time cheaters versus cheaters in distress: An examination of cheating and oil prices in OPEC, Economic Systems, 31(3), 292-310.
 10. Emami Meibodi, A., Haghdoost, E., & Pakdin, J. (2010). A Test for Growth Stability in Non-renewable Resources, The Case of OPEC, Iranian Economic Research, 14(42), 149-167 (In persion).
 11. Esteghamat, F. (2004). The Organization of Oil Exporting Countries (OPEC), the Ministry of Foreign Affairs Publications, Tehran(In persion).
 12. Ezzati, A. (1976). Future OPEC Price and Production Strategies as Affected by its Capacity to Absorb Oil Revenues, European Economic Review, August, 8, 107-38.
 13. Fahimi Doab, R., Mahdavi Adeli, M.H., & Seifi, A. (2014). The survey on determination of crude oil price between OPEC and OECD organizations by using game theory model and Johansen-Juselius technique, Iranian Energy Economics, 3(12), 61-90 (In persion).
 14. Farshad Gohar, N. (1995). International Oil Market and OPEC, Tehran, Imam Hosein University (In persion).
 15. Fattouh, B., & Mahadeva, L. (2013). OPEC: What Difference Has It Made? The Annual Review of Resource Economics, 5, 427-43.
 16. Franz, W. (2009). OPEC as a political and economical entity, European Journal of Political Economy, 25(4), 399-408.
 17. Geroski, P. A., Ulph, A. M., & Ulph, D. T. (1987). A Model of the Crude Oil Market in which Market Conduct Varies, The Economic Journal,  97, 77-86.
 18. Golombek, R., Irarrazabal, A.A., & Ma, L. (2014). OPEC’s market power: An empirical dominant firm model for the oil market, Norges Bank Research, Working Paper 3.
 19. Green, E., & Porter, R. (1984). Non cooperative Collusion under Imperfect Price Information, Econometrica, 52, 87-100.
 20. Griffin, J.M. (1985). OPEC Behavior: A Test of Alternative Hypotheses, American Economic Review, 75, 954-963.
 21. Gülen, S.G. (1996). Is OPEC a Cartel? Evidence from Cointegration and Causality Tests, The Energy Journal, 17(2), 43-57.
 22. Hamilton, J. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrica, 57(2), 357-384.
 23. Hammoudeh, S., & Madan, V. (1995). Expectation, Target Zones, and Oil Price Dynamics. Journal of Policy Modeling, 17(6), 597-613.
 24. Hammoudeh, S. (1997). Oil Pricing Policies in a Target Zone Model, Research in Human Capital and Development, 11(B), 497-513.
 25. Hnyilicza, E., & Pindyck, R. S. (1976). Pricing Policies for a Two-Part Exhaustible Resource Cartel: The Case of OPEC. European Economic Review, 8(2), 139-154.
 26. Hochman, G., & Zilberman, D. (2015). The political economy of OPEC, Energy Economics, 48, 203–216.
 27. Huppmann, D. (2013). Endogenous Shifts in OPEC Market Power- A Stackelberg Oligopoly with Fringe, Discussion Papers of DIW Berlin,http://ideas.repec.org/s/diw/diwwpp.html
 28. Hyndman, K. (2008). Disagreement in Bargaining: An Empirical Analysis of OPEC, International Journal of Industrial Organization, 26(3), 811–828.
 29. Jamshidi Rudbari, M. (2008). An Investigation into the Incompatibility of Economic Models of OPEC’s Behaviour in the Long-run from the Point of View of the Evolution in the Crude Oil Market and the Basic Features of This Organization. Journal of Economic Research and Policies, 3, 16 (47): 25-63 (In persion).
 30. Johany, A. D. (1978). OPEC is Not a Cartel: A Property Rights Explanation of the Rise in Crude Oil Prices, unpublished doctoral dissertation, University of California-Santa Barbara.
 31. Jokar, M.S. (2014). Reduction of oil prices and Saudi Arabia's behavioral scenarios, Monthly bulletin of oil and gas markets developments, 86, 69-74 (In persion).
 32. Kaufmann, R.K., Bradford, A., Belanger, L.H., Mclaughlin, J.P., & Miki, Y. (2008). Determinants of OPEC Production: Implications for OPEC behavior, Energy Economics, 30(2), 333-351.
 33. Kim, S., & Bhattacharya, R. (2009). Regional Housing Prices in the USA: An Empirical Investigation of Nonlinearity. Journal of Real Estate Finance and Economics, 38(4), 443 -460.
 34. Lee, L-F & Porter, R.H. (1984). Switching Regression Models with Imperfect Sample Separation Information--With an Application on Cartel Stability, Econometrica, 52(2), 391-418.
 35. Loderer, C. (1985). A Test of the OPEC Cartel Hypothesis: 1974-1983, Journal of Finance, 40(3), 991-1008.
 36. Mabro, R. (1975). Can OPEC Hold the Line, in OPEC and the World Oil Market: The Genesis of the 1986 Price Crisis, Oxford Institute for Energy Studies.
 37. MacAvoy, P. (1982). Crude Oil Prices as Determined by OPEC and Market Fundamentals. Ballinger Publishing Company, Cambridge, MA.
 38. Mead, W.J. (1979). The Performance of Government Energy Regulations, American Economic Review Proceedings, 69, 352-56.
 39. Mixon, J, W. (1982). Saudi Arabia, OPEC, and Price of Crude Oil, Resources and Energy, 4, 195-201.
 40. Naderyan, M.A. (2014). An analysis of Saudi behavior in the oil market, Monthly bulletin of oil and gas markets developments, 89, 82-87 (In persion).
 41. OPEC. (2015). Annual statistical Bulletin OPEC 2015.
 42. OPEC. (2016). Annual statistical Bulletin OPEC 2016.
 43. Porter, R.H. (1983). A Study of Cartel Stability: The Joint Executive Committee, 1880-1886, The Bell Journal of Economics, 14(2), 301-314.
 44. Ramcharran, H, (2002), Oil Production Responses to Price Changes: An Empirical Application of the Competitive Model to OPEC and non-OPEC Countries, Energy Economics, 24(2), 97-106.
 45. Rouhani, F. (1975). A History of OPEC, translate; Manouchehr Rohani, Pocket Books (In persion).
 46. Salehi-Isfahani, D. (1987). Testing OPEC behavior: Further results, Department of Economics, Virginia Polytechnic Institute and state University working paper-87-01-02.
 47. Shekari, M. (2009). The impact of excess production capacity on opec’s production behavior, Quarterly Energy Economics Review, 6(20), 57-86 (In persion).
 48. Spilimbergo, A. (2001). Testing the Hypothesis of Collusive Behavior among OPEC Members, Energy Economics, 23, 339-353.
 49. Suranovic S. M. (1993). Does a Target-capacity Utilization Rule Fulfill OPEC Economic Objectives?, Energy Economics, 15(2): 71-79.
 50. Taefi Hamrah, N. (2012). The competition between Iran and Saudi Arabia in OPEC and its impact on Iran's foreign policy in the last decade (2000-2010), M.A. Thesis, Faculty of Political Science, Allameh Tabatabai University, Theran (In persion).
 51. Taklif, A. (2010). OPEC's Long-Term Strategy with Regards to Developments in the International Oil Market, strategy-strategic research center of the Expediency Council, 19(57), 133-154. (In persion).
 52. Tang, L., & Hammoudeh S. (2002). An Empirical Exploration of the World Oil Price Under the Target Zone Model, Energy Economics, 24(6), 577-596.
 53. Word Bank. (2016). World Development Indicators (WDI), Washington, D.C,USA.
 54. Yang, B. (2003). OPEC Behavior: New Evidence from A Market-Sharing Cartel Model, Unpublished Master Thesis.
 55. Yang, B. (2004). OPEC Behavior, Thesis in Doctor of Philosophy. The Pennsylvania State University.