الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار اقتصاد پژوهشکده آمار ایران

3 استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در سال 1394 و با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران می‌باشد. در این تحقیق از نظریه  تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده است. به‌علاوه، قیود بودجه خانوار و زمان، اثر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح زیربنای محل سکونت خانوار، تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرف‌شده سرپرست خانوار در کار خانگی بررسی شده است. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری، ساعت بیشتری را به کار خانگی اختصاص می‌دهند. همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان، ساعت کمتری را به کار خانگی اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pattern of Time Allocation of Home Production in Iran’s Rural and Urban Areas

نویسندگان [English]

 • Yeganeh Mousavi Jahromi 1
 • Mohammad Sadegh Alipour 2
 • Farhad Khodadad Kashi 3
 • Hamide Torabi 4
1 Professor of Economics, Payame Noor University of Tehran
2 Assistant Professor of Economics, Research Center of Statistical Center of Iran
3 Professor of Economics, Payame Noor University of Tehran
4 Ph.D. Candidates in Economics, Payame Noor University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to present a pattern of time allocation of the Iranian head of households’ housework for rural and urban areas, in 2015 using the data of Statistical Centre of Iran. In this research, the theory of allocation of time (household production) of Gary Becker has been used, and the effect of the households’ socio-economic characteristics (including age of head of household, size of household, area of household's lodging, education and income of head of household) on the time spending for home production with household budget and time constraints has been studied. The results indicate that male and female who are head of household in rural areas spent more hours for home production compare to urban areas. Also, the male in urban and rural areas, compare to the female, devoted less hours to housework.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Household economics
 • Housework
 • Theory of allocation of time
 • Head of household
 1. رضایی، سولماز (1388). برآورد ارزش اقتصادی کار خانگی زنان روستایی (مطالعه­ی موردی روستاهای استان گیلان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 2. عرب مازار، عباس، علی­پور، محمدصادق، و یاسر زارع نیاکوکی (1393). تحلیل عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی 5، 91- 75.
 3. 3.      قاضی طباطبایی، محمود، مسکوب، محمود، و نادر مهری (1394). برآورد ارزش اقتصادی کار بدون مزد خانگی سالمندان در ایران و سهم آن در تولید ناخالص ملی. نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران 8، 79- 96.
 4. میرجلیلی، فاطمه (1386). بررسی ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و شیوه‌های حمایت از آن. مرکز پژوهش‌های مجلس.
 5. مرکز آمار ایران(www.amar.org.ir).

 

 1. Arab Mazar, Abbas, Alipour, Mohammad Sadegh, Yaser Zare Niyakouki (2014). Analysis of socio-economic factors affecting women's work in Iran. Journal of Economics and Modeling 5,75-91.
 2. Becker Gary S. (1965). A Theory of the Allocation of time, The Economic Journal 75, 493 – 517.
 3. Francavilla, F.,G.C.Giannelli G., Grotkowska and M.W.Socha. (2011). Use of time and value of unpaid family care work: a comparison between Italy and Poland, Discussion paper series, The Institute for the study of labor(IZA).NO.157.
 4. Ghazi Tabatabaiee, Mahmoud, Maskoub, Mahmoud, Nader Mehri. (2015). Estimating the economic value of unpaid elderly work in Iran and its contribution in GNP. Iranian Society Community 8:16,79-96(In Persion).
 5. Goldschmidt-Clermont, L. (1999). Households' non-SNA production: Labour time, value of labour and of product, and contribution to extended private consumption, Review of Income and Wealth, Vol. 45, No. 4, pp 519-529.
 6. Graham, John W. and . Green, Carole A .(1984). Estimating the Parameters of a Household Production Function With Joint Producs. The Review of Economics and Statistics, 66 (2), 277-282.
 7. Gronau, Reuben .(1977). Leisure, Home Production and Work – The Theory of Allocation of Time Revisited, Journaul of Political Economy 85, 1099-1123.
 8. Hawrylyshyn, O. (1976). The Value of Household Dervices: A Survey of Empirical Estimates. Review of Income and Wealth, 22, 101-131.
 9. Kulshreshtha A.C and Gulab Singh. (1999). Valuation of Non-Market Household Production. Central Statistical Organisation, New Delhi.
 10. Landefeld, J.S., and McCulla, S.H. (2000). Accounting for Nonmarket Household Production within a National Accounts Framework. Review of Income and Wealth, pp 289-307.
 11. Mirjalili Fatemeh. (2007). Evaluating the economic value of women's household work and ways to support it, Researches Center of the parliament(In Persion).
 12. Rezaiee Solmaz .(2009). Estimating the economic value of rural women's household work (case study of villages in Guilan province, Master's Thesis, Tehran university (In Persion).
 13. Sharp D.C., Ciscel D.H. & Heath. (1998). Back to Becker: Valuing Women`s Economic Contribution From Housework with Household Production Functions. Journal of Forensic Economics. 11(3). P. 215-235.
 14. Statistical Center of Iran (www.amar.org.ir)