ارزیابی کارایی روش‌های سهم مکانی فلگ و اصلاح شده آن در منطقه‌ای کردن جداول داده-ستانده ملی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله در پی مقایسه دقت روش‌های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه‌ای کردن جدول داده-ستانده ملی می‏باشد. مطالعه سیر تکاملی روش‌های سهم مکانی نشان می‌دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش‌های سهم مکانی تأیید می‌کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این‏رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان‌های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش‌های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می‏شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می‏گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در منطقه‌ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص‌های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Efficiency of FLQ and AFLQ Methods in the Regionalization of National Input-Output Tables in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

 • Hossein Aliasgharpour 1
 • Nooraddin Sharify 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

This article seeks to compare the accuracy of the Flegg’s Location Quotients (FLQ) and Augmented Flegg’s Location Quotient (AFLQ) methods in the regionalization of the national input-output table. The study of the evolution of location quotient approaches shows that although all the empirical evidence confirms the superiority of Flegg’s location quotient and its augmented methods in comparison to location quotient approaches, there is no single theory about the success of these two methods compared to each other. Therefore, the input-output table is provided for 31 provinces of the country, using the value added and output statistics of the provinces, updated national input-output table provided by Statistical Center of Iran in 2011, and the FLQ and AFLQ methods. To compare the performance of the FLQ method with the AFLQ method, five statistical indicators of estimating deviation are used. The results of the research show that in the regionalization of the national input-output table in Iran’s economy, the FLQ method is more accurate than the AFLQ in many statistical indicators, especially Tiel’s index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flegg’s location quotient
 • Augmented Flegg’s location quotient
 • National input-output table
 • Regional input-output table
 • Theil’s index
 1. بانوئی، علی‌اصغر، و بزازان، فاطمه (1385). نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول 
 2. داده- ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش‌شده در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(27)، 114-89.
 3. بانوئی، علی‌اصغر، بزازان، فاطمه، و کرمی، مهدی (1385). بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده 28 استان کشور. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(29)،
 4. 143-170.
 5. بانوئی، علی‌اصغر، بزازان، فاطمه، و کرمی، مهدی (1386). تأمل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(31)، 27-53.
 6. بانوئی، علی‌اصغر (1391). ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380. مجله علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، 4(8)، 73-31.
 7. نصرالهی، زهرا، و زارعی، مهران (1396). معرفی و ارزیابی روش سهم مکانی خاص صنعتی فلگ (SFLQ) در منطقه‌ای‌سازی جداول داده-ستانده ملی (مطالعه موردی: استان یزد 1390). دو فصلنامه پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 20(13)، 112-140.

 

 1. Banouei, A. (2012). Evaluation of the different treatments and methods of separating imports with emphasis on 1381 IOT of Iran. The Journal of Economic Policy, 4(8), 31-74 (In Persian).
 2. Banouei, A., & Bazzazan, F. (2006). The importance of spatial economic dimensions in construction of regional input-output table: Neglected phenomena in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 8(27), 89-114 (In Persian).
 3. Banouei, A., Bazzazan, F., & Karami, M. (2007a). Relationship between spatial economic dimensions and input-output coefficients in Iranian provinces. Iranian Journal of Economic Research,  8(29), 143-170 (In Persian).
 4. Banouei, A., Bazzazan, F., & Karami, M. (2007b). The modern location quotient function, spatial dimension, and regional input-output coefficients: The case of Tehran province. Iranian Journal of Economic Research, 9(31), 27-53 (In Persian).
 5.   Bonfiglio, A., & Chelli, F. (2008). Assessing the behaviour of non-survey methods for constructing regional input-output tables through a Monte Carlo simulation. Economic Systems Research, 20(3), 243-258.
 6. Flegg, A. T., & Webber, C. D. (2000). Regional size, regional specialization and the FLQ formula. Regional Studies, 34, 563-569.
 7. Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2013). Regional input–output tables and the FLQ formula: A case study of Finland. Regional Studies, 47(5), 703-721.
 8. Flegg, A. T., & Tohmo, T. (2016).Estimating regional input coefficients and multipliers: The use of the FLQ is not a gamble. Regional Studies, 50(2), 310-325.
 9. Flegg, A. T., & Webber, C. D. (1997). On the appropriate use of location quotients in generating regional input‐output tables: Reply. Regional studies, 31(8), 795-805.
 10. Flegg, A. T., Mastronardi, L. J., & Romero, C. A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimating regional input coefficients: Empirical evidence for the province of Cordoba, Argentina. Economic Systems Research, 28(1), 21-37.
 11. Flegg, A. T., Webber, C. D., & Elliott, M. V. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input–output tables. Regional Studies, 29(6), 547-561.
 12. Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. Economica, 25, 58–64.
 13. Harris, R. I., & Liu, A. (1998). Input‐Output modelling of the urban and regional economy: The importance of external trade, Regional Studies, 32(9), 851-862.
 14. Klijs, J., Peerlings, J., Steijaert, T., & Heijman, W. (2016). Regionalising input-output tables: Comparison of four location quotient methods, in impact assessment in tourism economics. Springer International Publishing, 43-65.
 15. Kowalewski, J. (2015). Regionalization of national input-output tables: Empirical evidence on the use of the FLQ formula. Regional Studies,49(2), 240-250.
 16. Kronenberg, T. (2009). Construction of regional input-output tables using nonsurvey methods: The Role of cross-hauling. International Regional Science Review, 32(1), 40-64.
 17. Lihtonen, O., & Tykkylainen, M. (2014). Estimating regional input coefficients and multipliers: Is the choice of a non-survey technique a gamble?. Regional Studies, 48 (2), 382-399.
 18. McCann, P., & Dewhurst, J. H. (1998). Regional size, industrial location and input-output expenditure coefficient. Regional Studies, 32(5), 435-444.
 19. Miller, R. E., & Lahr, M. L. (2001). A taxonomy of extractions. Contributions to Economic Analysis249, 407-441.
 20. Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge University Press, Cambridge.
 21. Morrison, W., & Smith, P. (1974). Nonsurvey input-output techniques at the small area level: an Evaluation. Journal of Regional Science, 14, 1-14.
 22. Nasrollahi, Z., & Zarei, M. (2017). Introduction and evaluation of industry-specific FLQ method to regionalization of national input-output tables: A Case study of Yazd province in 2011. Journal of Economy and Regional Development, 24 (13), 112-140 (In Persian).
 23. Polenske, K. R. (1995). Leontief’s spatial economic analysis. Structural Change and Economic Dynamics, 6, 309-318.
 24. Richardson, H. W. (1985). Input-output and economic base multipliers: Looking backward and forward. Journal of Regional Science, 25, 607-661.
 25. Round, J. I. (1978a). On estimating trade flows in interregional input-output models. Journal of Regional Science and Urban Economics, 8, 284-302.
 26. Round, J. I. (1978b). An interregional input‐output approach to the evaluation of non-survey methods. Journal of Regional Science, 18(2), 179-194.
 27. Round, J. I. (1983). Non-survey techniques: A critical review of the theory and evidence. International Regional Science Review, 8(3), 189-212.
 28. Schaffer, W., & Chu, K. (1969). Nonservey techniques for constructing regional interindustry models. Paper and Proceeding of the Regional Science Association, 23, 83-101.
 29. Sengupta, A. (1987). Input-output allocation model for India: A note. anvesak, 7(2), 103-107.
 30. Tamesue, K., & Tsutsumi, M. (2014). Assessing the estimation accuracy of LQ methods for regionalization of input coefficients: A case study in Japan, 22nd International Input-Output Conference & 4th Edition of the International School of I-O Analysis, Lisbon, Portugal.
 31. Tohmo, T. (2004). New development in the use of location quotients to estimate regional input-output coefficients and multipliers. Regional Studies, 38, 43-54.