تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه‌ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشکاه مازندران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم‌تر از حد مخارج و بدهی‌های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو‌گیری در تصمیم‌گیری بودجه‌ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی‌که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه‌ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می‌دهد که ضمن اتخاذ برنامه‌های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه‌ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه‌ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره‌ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده‌های تابلویی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی‌که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه‌ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین‌، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه‌ی این کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Fiscal Illusion and Budgetary Policy in Selected Developing Countries Using Dynamic Panel Data

نویسندگان [English]

 • Mohammadtaghi Gilak Hakimabadi 1
 • Shahryar Zaroki 2
 • Hosna Ezoji 3
1 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
2 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran
3 M.A student in Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

Fiscal illusion is one of the effective factors on government’s budget status. Fiscal illusion refers to misinterpretation of financial parameters and overestimation and underestimation of expenditure and tax liabilities that leads to bias in budgetary decision at all levels of the government. Therefore, fiscal illusion in taxpayers confronts the politicians and the decision makers with a structure of motivations that prompts the adoption of public spending (expenditure) plans and increases the size of the government and its expenditure. The aim of this research is to investigate the effect of fiscal illusion on budgetary policy in selected developing countries between 2000 and 2014. For this purpose, we used dynamic panel data and a System Generalized Method of Moments GMM estimator. The results showed that fiscal illusion had a positive effect on budget deficit. So that the effect of fiscal illusion on budget deficit in the oil exporting countries it is higher than other countries; in the countries with high budget deficit is higher than in the countries with low budget deficit; in the countries with high fiscal illusion is higher than in the countries with low fiscal illusion, and in the high income countries is higher than other countries. Inflation has a positive effect and exchange rate as well as the degree of trade openness has negative effect on budget deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fiscal illusion
 • Budget deficit
 • Government policy
 • Dynamic panel data
 1. سهرابی، حسینعلی، و غواصی کناری، محمد (1393). توهم مالی و ابزارهای حسابداری. دانش حسابداری، 5(17)، 28-7.
 2. ضیایی بیگدلی، محمدتقی و مقصودی، نصراله (1394). بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 5(3)، 111-81.
 3. گجراتی، دامودار (1389). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه­ حمید ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.
 4. مداح، مجید، جیحون تبار، فوزیه و رضاپور، زهره (1393). تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی دهنده میانه با وجود توهم مالی. فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌‌های اقتصادی، 22(72)، 216-197.
 5. مداح، مجید، جیحون تبار، فوزیه و رضاپور، زهره (1393). توهم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، 49(4)، 750-729.
 6. مداح، مجید و صادقی، فرزانه (1392). بررسی روند توهم مالی در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(3)، 113-88.
 7. مداح، مجید، صفری، سولماز و صادقی، فرزانه (1395). ارتباط توهم مالی و اقتصاد سایه­ای در ایران. فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌‌های اقتصادی، 24(78)، 144-121.
 8. مداح، مجید و فراهتی، محبوبه (1394). تحلیل تجربی توهم مالی در ایران (با تأکید بر نقش مالیات­های غیر مستقیم). پژوهشنامه مالیات، 24(25)، 98-67.

 

 1. Abbott, A., & Jones, P. (2015). Fiscal illusion and cyclical government expenditure: State government expenditure in the United States. Scottish Journal of Political Economy, 63(2), 135-242. 
 2. Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal discipline and the budget process. The American Economic Review, 86(2), 401-407.
 3. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel date: Monte Carlo evidence and application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 4. Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 1). John Wiley & sons.
 5. Barro, R. J. (1974). Are government bonds bet wealth?. Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
 6. Bond, S. (2002). Dynamic panel models: A guide to micro data and practice. Portuguese Economic Journal, 1(2), 141-162.
 7. Buehn, A., Dell’Anno, R., & Schneider, F. (2012). Fiscal illusion and the shadow economy: Two sides of the same coin?. MPRA Paper, (42531).
 8. Calderon, C., Easterly, W., & Servén, L. (2003). Infrastructure compression and public sector Solvency in Latin America. The limits of stabilization: Infrastructure, public deficits, and growth in Latin America. Stanford University Press and the World Bank, 119-38.
 9. Cohen, R., & Percoco, M. (2004). The fiscal implications of infrastructure development. WP. Inter- American Development Bank‚ Washington, D.C. Sustainable Development Department.
 10. 10. Davidson, S. (2018). Policy forum: Economics and populism, populism and fiscal illusion. The Australian Economic Review, 51(3), 418-25.
 11. 11. Dell’Anno, R., & Dollery, B. (2012). Comparative fiscal illusion: A fiscal illusion index for the European Union. MPRA paper. No. 42537.
 12. 12. Dell’Anno, R., & Mourão, P. (2012). Fiscal illusion around the world, an analysis using the structural equation approach. Public Finance Review, 40(2), 270-299.
 13. 13. Dollery, B., & Worthington, A. (1996). The empirical analysis of fiscal illusion. Journal of Economic Surveys, 10(3), 261-297.
 14. 14. Galbraith, J. K. (1998). The affluent society. Houghton Mifflin Harcourt.
 15. 15. Gemmell, N., Morrissey, O., & Pinar, A. (1999), Fiscal illusion and the demand for government expenditures in the UK. European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704.
 16. 16. Gerard, T., & Ngangue, N. (2015). Does fiscal illusion impact budget policy? A panel data analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 240-248.
 17. 17. Gujarati, D. N. (2010). Basic econometrics (6th ed., Vol. 2). (H. Abrishami, Trans.) Tehran: University of Tehran (In Persian).
 18. 18. Guziejewska, B. (2016). Fiscal illusion in local self-government finance. Complementarity of qualitative and quantitative methods. Journal of US-China Public Administration, 13(3), 418-489.
 19. 19. Kenny, L. W. (1978). The collective allocation of commodities in a democratic society: A generalization. Public Choice, 33(2), 117-120.
 20. 20. Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Cambridge University Press.
 21. 21. Maddah, M., & Farahati, M. (2016). The empirical analysis of fiscal illusion in Iran (with the emphasis on the role of indirect taxes). Journal of Tax Research, 24(29), 67-98 (In Persian).
 22. 22. Maddah, M., & Sadeqi, F. (2014). An investigation of fiscal illusion of Iran economy. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(3), 88-113 (In Persian).
 23. 23. Maddah, M., Jeyhoontabar, F., & Rezapour, Z. (2015). Empirical analysis of dynamic of government expenditures in Iranian economy using a framework on standard median voter model and in the presence of fiscal illusion. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 22(72), 197-216 (In Persian).
 24. 24. Maddah, M., Jeyhoontabar, F., & Rezapour, Z. (2015). Fiscal illusion and the demand for government expenditures on the Iranian economy. Economic Research (TAHGHIGHAT-E-EGHTESADI), 49(4), 729-750 (In Persian).
 25. 25. Maddah, M., Safari, S., & Sadeqi, F. (2017). The relation between fiscal illusion and shadow economy in Iran. The Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 24(78), 121-144 (In Persian).
 26. 26. Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. The Journal of Political Economy, 89(5), 914-927.
 27. 27. Mill, J. S. (1848). Principles of political economy. Consulted edition: Mill, John Stuart, (1994). Oxford: Oxford University Press.
 28. 28. Mourao, P. (2007). Political budget cycles and fiscal illusion–a panel data study.  Proceedings of INFER Workshop "Integration and globalization: challenges for developed and developing countries"; INFER Deutschland; Chemnitz.
 29. 29. Piketty, T. (2014). Capital in the twenty‐first century: A multidimensional approach to the history of capital and social classes. The British Journal of Sociology, 65(4), 736-747.
 30. 30. Piketty, T., Saez, E., & Stantcheva, S. (2014). Optimal taxation of top labor incomes: A tale of three elasticities. American Economic Journal: economic policy, 6(1), 230-271.
 31. 31. Pinar, A. (1998). Essays on fiscal illusion. Thesis the Degree of Doctor of Philosophy, University of Nottingham.
 32. 32. Puviani, A. (1903). Teoria della illusione finanziaria. Sandron: Palermo.
 33. 33. Saez, E. (2013). Optimal progressive capital income taxes in the infinite horizon model. Journal of Public Economics, 97, 61-74.
 34. 34. Sanandaji, T., & Wallace, B. (2011). Fiscal illusion and fiscal obfuscation
 35. tax perception in Sweden. The Independent Review, 16(2), 237-246.
 36. 35. Sausgruber, R., & J-R. Tyran (2005).Testing the Mill hypothesis of fiscal illusion. Public Choice, 122(1), 39- 68.
 37. 36. Seater, J. J. (1993). Ricardian equivalence. Journal of Economic Literature, 31(1), 142-190.
 38. 37. Sohrabi, H., & Ghavvasi Kenari, M. (2014). Fiscal illusion and accounting devices. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 7-28 (In Persian).
 39. 38. Tujula, M., & Wolswijk, G. (2004). What determines fiscal balances? An empirical investigation in determinants of changes in OECD budget balances. ECB Working Paper, No. 422.
 40. 39. West, E. G. (1975). Public debt burden and cost theory. Economic Inquiry, 13(2), 179-190.
 41. 40. Ziaee Bigdeli, M., & Maghsudi, N. (2015). Investigating the effects of inflation on budget deficit in terms of government revenues and expenditures in the Iranian economy. Economic Research, 5(3), 81-111.