سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Volatility Spillovers to Iran Capital Market

نویسندگان [English]

 • Hosein Mohseni 1
 • Mahdi Sadeghi Shahdani 2
1 PhD. in Financial Managment, Allameh Tabataba'i university
2 Associate Professor of Economics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The exchange rate volatility as an important factor will affect the behaviour of supply and demand of financial markets participants. The importance of the spillover explanation between the two markets comes from managed floating exchange rate system in Iran and the large portion of the foreign currency-dependent industries in the capital market. This paper examines the dynamic conditional correlation and volatility spillover of the exchange rate on the capital market using three multivariate GARCH models in a 12-year period ending in 2016. The purpose of this study is to explain the effect of shocks and the spillover of the currency market on the Iranian capital market. This could play an important role in investors' decisions, fundamental analysts and also sovereign institutions. The results confirm the existence of negative short-term and positive long-term sustainability of exchange rate shocks on capital market returns. Also, the asymmetric and positive volatility spillover to the Iranian capital market was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Volatility spillover
 • Dynamic conditional correlation
 • Exchange rate
 • Capital market
 1. بت شکن، محمد هاشم، و محسنی، حسین (1396). سرریز نوسان و همبستگی پویای شرطی نرخ ارز بر شاخص سهام گروه بانکی. پژوهش‌‌های پولی و بانکی، 10(31)، 28-1.
 2. برخورداری، فرناز. پورعزیزی گلین قشلاقی، سمیه، و حسینی، ابوالفضل (1396). تأثیر نوسانات نرخ ارز و اثر سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری، 6(21)، 14-1.
 3. دور اندیش، آرش. شریعت، الهام، و ارزنده، ندا (1393). بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 28(2)، 184-177.
 4. سفید بخت، الهه، و رنجبر، محمد حسین (1396). سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی وشکست ساختاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 87-51.
 5. نیکومرام، هاشم. پورزمانی، زهرا، و دهقان، عبدالمجید (1394). بررسی سرایت تلاطم بازارهای مالی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 18-1.

 

 1. Adrangi, B. Chatrah, A & Raffiee, K. (2014). Volatility spillovers across major equity markets of America. International journal of business, 19(3), 255-273.
 2. Ajayi, R. A., Friedman, J., & Mehdian, S. M. (1998). On the relationship between stock returns and exchange rates: tests of Granger causality. Global finance journal9(2), 241-251.
 3. Allegret, J. P., & Benkhodja, M. T. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (Algeria). Journal of  Policy Modeling, 37(4), 652-667.
 4. Alomari, M. (2015). Market efficiency and volatility spillovers in the Amman Stock Exchange: a sectoral analysis (Doctoral dissertation). University of Dundee.
 5. Andreou, E., Matsi, M., & Savvides, A. (2013). Stock and foreign exchange market linkages in emerging economies. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money27, 248-268.
 6. Barkhordari, F. Pourzazi G,Gh, S,. Hosseini, A. (2017). The effect of exchange rate volatilities and it's spillover effect on the index of Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 6(21), 1-14 (In Persian).
 7. Beirne, J., Caporale, G. M., Schulze-Ghattas, M., & Spagnolo, N. (2008).Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging Stock Markets. International Monetary Fund(IMF), Working Paper, WP/08/286.
 8. Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). Time varying world market integration. The Journal of Finance, 50(2), 403-444.
 9. Botshekan, M.H., Mohseni, H. (2017). Volatility Spillover and Dynamic conditional correlation of exchange rate on banks stock index. Journal of monetary and banking research, 10(31), 1-28 (In Persian).
 10. Diebold, F. X., & Yilmaz, K (2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting, 28(1), 57-66.
 11. Doorandish, A. Shariat, E., Arzandeh, N. (2014). The Study of Volatility Spillover Effects of The Exchange Rate on Agricultural Industry Index Listed on The Stock Exchange. Agriculture Economics and Development, 28(2), 177-184 (In Persian).
 12. Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
 13. Engle, R. F., & Bollerslev, T. (1986). Modelling the persistence of conditional variances. Econometric reviews5(1), 1-50.
 14. Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric theory, 11(1), 122-150.
 15. Engle, R. F., & Susmel, R. (1993). Common volatility in international equity markets. Journal of Business & Economic Statistics, 11(2), 167-176.
 16. Fratzscher, M. (2002). Financial market integration in Europe: On the effects of EMU on stock markets. International Journal of Finance & Economics, 7(3), 165-193.
 17. Gavin, M. (1989). The stock market and exchange rate dynamics. Journal of international money and finance8(2), 181-200.
 18. Ling, S., & McAleer, M. (2003). On adaptive estimation in nonstationary ARMA models with GARCH errors. The Annals of Statistics31(2), 642-674.
 19. Liow, K. H., & Schindler, F. (2011). An assessment of the relationship between public real estate markets and stock markets at the local, regional, and global levels. ZEW discussion papers, no. 11-056, 1-49.
 20. McAleer, M., Hoti, S., & Chan, F. (2009). Structure and asymptotic theory for multivariate asymmetric conditional volatility. Econometric Reviews28(5), 422-440.
 21. McAleer, M. (2005). Automated inference and learning in modeling financial volatility. Econometric Theory21(1), 232-261.
 22. Morales-Zumaquero, A., & Sosvilla-Rivero, S. (2016). Volatility Spillovers between Foreign-Exchange and Stock Markets.The Quarterly Review of Economics and Finance. Volume 70, Pages 121-136.
 23. Natarajan, V. K., Singh, A. R. R., & Priya, N. C. (2014). Examining mean-volatility spillovers across national stock markets. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 19(36), 55-62.
 24. Nicomaram, H. Pourzamani, Z. Dehghan, A. (2015). Spillover Effect the on Contest Import & Export oriented industries. Financial Knowledge of Securities Analysis , 8(25), 1-18 (In Persian).
 25. Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the current account. The American Economic Review70(5), 960-971.Santamaria, G.S., Gomez-Gonzalez, J. E., Hurtado-Guarin, J. L., & Melo-Velandia, L. F. (2017). Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America. Finance Research Letters, 20, 207-216.
 26. Sefidbakht, E. Ranjbar, M,H. (2017). Volatility Spillover between Oil Price, Exchange Rates, Gold Price and Stock Market Indexes with Structural Breaks. Financial Engineering and Securities Management, 8(33), 51-87 (In Persian).
 27. Soriano, Pilar, Climent, F G. (2006). Region versus Industry effects: volatility transmission. Financial Analysts Journal, 62(6), 52-64.
 28. Xiong, Z. & Han, L. (2015). Volatility spillover effect between financial markets: evidence since the reform of the RMB exchange rate mechanism. Financial Innovation, Volume 1(1).
 29. Zhang, Y. J., Fan, Y., Tsai, H. T., & Wei, Y. M. (2008). Spillover effect of US dollar exchange rate on oil prices. Journal of Policy Modeling, 30(6), 973-991.