اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

3 استادیار اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

چکیده

با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تأثیرات این تکانه‌ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می‌شوند. این تکانه‌ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می‌یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می‌دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می‌یابد. مدل ارائه شده در این پزوهش، به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کمک می‌کند تا هنگام اجرای سیاست‌های اقتصادی، تأثیرات این سیاست‌ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست‌های مناسب، عدم کارآیی‌های ناشی از این سیاست‌ها را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Gender Inequality on Macroeconomic Variables in The Framework of a DSGE Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Zare 1
 • Zahra Nasrollahi 2
 • Hojat Parsa 3
1 Yazd University
2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University
3 Ph. D
چکیده [English]

Women, as half of the population of the society, play a decisive role in economic, political and social activities. So, in this paper, the effects of monetary, supply of female labor force and technology shocks on macroeconomic variables such as production, employment of women and men, total employment and gender inequality in the labor market are discussed, in the framework of a DSGE model. The results indicate that monetary and technology shocks increase production, employment of women and men, and total employment. These shocks increase men's employment more than women's, and as a result, gender inequality in the labor market increases. Supply of female labor force shock increases production, total employment and women's employment, and reduces men's employment, as a result, gender inequality in the labor market decreases. This study helps economic policymakers and planners to assess the impact of these shocks on economic variables, especially on the employment of men and women, and gender inequality in the labor market, and, by adopting appropriate policies, reduce the inefficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gender inequality
 • employment
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium model
 1.  

  1. اسدزاده، احمد، میرانی، نینا، قاضی‌خانی، فروغ، اسمعیل‌درجانی، نجمه، و هنردوست، عطیه (1396). بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران. زن در توسعه و سیاست، دوره 15(3)، 381-359.
  2. اسفندیاری، مرضیه، دهمرده، نظر، و کاوند، حسین (1393). بازار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 4(1)، 238-217.
  3. افشاری، زهرا، و کاکاوند، سمیرا (1395). اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر داده‌های پانل استانی). فصلنامه مطالعات زنان، 14(3)، 33-7.
  4. بزازان، فاطمه، و گناوه‌ای، فرخ. (1395). رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی). مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(3)، 115-136.
  5. بهرامی‌نیا، ابراهیم، ابوالحسنی، اصغر، و ابراهیمی، ایلناز (1397). مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن. سیاست‌گذاری اقتصادی، 20(10)، 102-71.
  6. پرتوی، بامداد، امینی، صفیار، و گودرزی، امیر. (1388). بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی ایران. مدلسازی اقتصادی. 3 (9)، 51-76
  7. پناهی، حسین، سلمانی، بهزاد، و آل‌عمران، سیدعلی (1395). تأثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران. جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 5(1)، 43-61.
  8. توکلیان، حسین (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 22-1.
  9. توکلیان، حسین، و صارم، مهدی (1396). الگو‌های DSGE در نرم‌افزار Dynare (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران). تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

  10.جعفری‌صمیمی، احمد، توکلیان، حسین، و حاجی‌کرمی، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 23(6)، 1-34.

  11.جوان، موراشین، افشاری، زهرا، و توکلیان، حسین (1396). اثر اختلالات بازار کار بر پویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 84، 265-229.

  12.رحمانی، تیمور، و کاوه، سپیده (1394). آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشور‌هاست؟. تحقیقات اقتصادی، 50(3)، 616-593.

  13.رزمی، سیدمحمدجواد، و کاووسی، شراره. (1393).  بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای. 21، 99-121.

  14.رنانی، محسن، اربابیان، شیرین، و میرزایی، محمد (1390). شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیررسمی کشور. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 1 (1)، 38-62.

  15.صباغی، شهلا، زمانی، سمیرا، دل‌عظیمی، فریده، ابراهیمی، زهرا، یزدان‌طلب، مهناز، صادقی، فرشته، و قارزی، زهره (1397). گزیده‌های آماری، بهار 1397. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

   

  1. Afshari, Z., & Kakavand, S. (2016). The impact of gender inequality on economic growth in Iran (with emphasis on provincial panel data). Journal of Women's Studies, 14 (3), 7-33 (In Persian).
  2. Asadzadeh, A., Mirani, N., Ghazikhani, F., Esmail Derjani, N., & A., Honardost (2017). Investigating the role of women's employment and education on Iran's economic growth. Women in Development and Politics, 15 (3), 381-359 (In Persian).
  3. Baas, T. & Shamsfakhr, F. (2017). Times of crisis and female labor force participation - Lessons from the Spanish flu. In the Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. (pp. 1-98) Essen: Germany.
  4. Bahrami Nia, E., Abolhassani, A., & I., Ebrahimi (2018). New Keynesian sochastic dynamic general equilibrium model for Iran's housing economy. Economic Policy, 20 (10), 71- 102 (In Persian).
  5. Bazzazan, F., & Genavei, F. (2016). Sectional growth and its impact on gender income in Iran (social accounting matrix approach). Social Psychological Studies in Women, 14 (3), 115-136 (In Persian).
  6. Braunstein, E., & Heintz, J. (2006). Gender bias and central bank policy: employment and inflation reduction. International Review of Applied Economics22(2), 173-186.
  7. Calvo, G. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398.
  8. Eastin, J., & Prakash, A. (2013). Economic development and gender equality: Is there a gender Kuznets curve. World Politics65(1), 156-186.
  9. Esfandiari, M., Dehmardeh, N., & H., Kavand (2014). Dual market within the framework of a dynamic stochastic general equilibrium model. Quarterly Journal of Economic Research, 4(1), 238-217 (In Persian).
  10. Hoover, K. D. (1995). Facts and artefacts: Calibration and the empirical assessment of real business cycle models. Oxford Economic Papers, 47(1), 24-44.
  11. Jafari Samimi, A., Tavakolian, H., & M., Hajikarami (2017). Monetary policy evaluation in exchange rate shock terms: The MDSGE Approach. Journal of Iran's Applied Economic Studies, 23 (6), 1-34 (In Persian).
  12. Javan, M., Afshari, Z., & H., Tavakolian (2017). The effect of labor market disruptions on macroeconomic dynamics in the context of a new Keynesian model. Journal of Business Research, 84, 265-229 (In Persian).
  13. Kazandjian, R., Kolovich, L., Kochhar, K., & Newiak, M. (2019). Gender equality and economic diversification. Social Sciences, I8 (4), 1-24.
  14. Khera, P. (2016). Macroeconomic impacts of gender inequality and informality in India. International Monetary Fund, 10(5089), WP/16/16, 1-65.
  15. Klasen, S. & Lamanna, F. (2009). The Impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. Feminist Economics, 15(3), 91-132.
  16. Panahi, H., Salmani, B., & S. A., Aleemran (2016). The impact of gender inequality in education on Iran's economic growth. Economic Sociology and Development, 5 (1), 43-61 (In Persian).
  17. Partovi, B., Amini, S., & A., Goodarzi (2010). The effect of gender inequality on economic growth in Iran. Economic Modeling, 3 (9), 51-76 (In Persian).
  18. Rahmani, T., & Kaveh, S. (2015). Is gender discrimination a deterrent to economic growth? Economic Research, 50 (3), 616-593 (In Persian).
  19. Razmi, S. M. J., & Kavosi, S. (2014). Investigating the relationship between economic development and gender inequality in Iran's provinces. Regional Economics and Development, 21, 99-121 (In Persian).
  20. Renani, M., Arbabian, S., & M., Mirzaei (2011). Understanding the structure of women's employment in the informal sector of the country. Economic Research of Thought Way, 1 (1), 36-62 (In Persian).
  21. Rotemberg, J. (1982). Monopolistic price adjustment and aggregate output. Review of Economic Studies, 49, 517–531.
  22. Sabaghi, S., Zamani, S., Delazimi, F., Ebrahimi, Z., Yazdan Talab, M., Sadeghi, F., & Z., Qarazi (2018). Statistical excerpts, spring 2018. Tehran: Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare, (In Persian).
  23. Seguino, S. & Braunstein, E. (2019). The costs of exclusion: gender job segregation, structural change and the labour share of income. Development and Change, 50(4), 976-1008.
  24. Stotsky, J. G. M., & Zaman, A. (2016). The influence of gender budgeting in Indian states on gender inequality and fiscal spending. International Monetary Fund, 18(17), WP/16/227, 1-44.
  25. Tavakolian, H. (2012). Investigating the New Philips Keynesian curve in a dynamic stochastic general equilibrium model for Iran. Economic Research, 47 (3), 22-1 (In Persian).
  26. Tavakolian, H., & Sarem, M. (2017). DSGE patterns in dynare software (modeling, solving and estimation based on Iran's economy). Tehran: Monetary and Banking Research Institute, (In Persian).
  27. Uhlig, H. (1999). A toolkit for analyzing nonlinear dynamic stochastic models easily, computational methods for the study of dynamic economies. Oxford: Oxford University press: 30-61.