ارزیابی رابطه ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران (رهیافت رگرسیون انتقال ملایم پنلی PSTAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی (ISIC) مرکز آمار ایران طی سال های 1392-1375 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTAR) ارتباط ضریب نوآوری و رقابت مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش تمرکز تا سطح 0/267 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. همچنین با افزایش مخارج تحقیق و توسعه و رشد نوآوری تا سطح 0/38 درصد میزان تمرکز افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش یافته است. علاوه بر این تنها در 6 درصد صنایع تمرکز و نوآوری بالاست و در اکثر صنایع رابطه تمرکز و نوآوری نامتقارن است. در مجموع، نتایج پژوهش موید آن است که در عمده زیر بخش های صنعتی ایران سطح تحقیق و توسعه پایین است و رابطه U معکوس بین این دو متغیر تایید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Market Structure-R&D Expenditure Relationship in Iran’s Manufacturing Sector (A panel smooth transition regression approach)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Noraniazad 1
  • Farhad Khodadad Kashi 2
1 Assistant Professor of economics in payame noor university, Tehran, Iran
2 Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article was testing the relation between competition and innovation in Iran’s manufacturing industry. To meet this ends the data of 130 Iran’s 4-digit industries over the period of 1996-2013 were used. Also, this article sought to analyze this relationship by using a panel smooth transition approach. The results indicated that, clearly there was the nonlinear relationship among variables and by increasing concentration until threshold value 0.267 the research and development intensity increased but after this threshold value, its effect decreased. Moreover in the second model by increasing research and development intensity till the threshold value of 0.38 percentage the concentration increased and after that, this impact has been decreased. In addition, only in 6% of Iran's industries competition and innovation was high but, in most industries by increasing competition, innovation were declining. Overall, there was an asymmetric relationship between competition and innovation and in most industries the intensity of research and development expenditures were low. So, in Iran’s industries, the inverse U relation between innovation and competition confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research and development expenditure
  • innovation
  • Competition
  • Schumpeter
  • panel smooth transition regression model
 
1. اصغر پور، حسین، فلاحی، فیروز، خدادادکاشی، فرهاد، پورعبادالهان کویچ، محسن، و دهقانی، علی (1391). رابطه تاثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، فصلنامهعلمی- پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، 1(1)، 97-63.
2. اصغر پور، حسین، فلاحی، فیروز، و دهقانی، علی (1391). تاثیر نوآوری بر بی­ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 26(3)، 217-204.
3. خدادادکاشی، فرهاد، زراء نژاد، منصور، و یوسفی حاجی آباد، رضا (1394). بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه­ای ایران، فصلنامهپژوهشهایاقتصادی رشدوتوسعهپایدار، 15(3)، 173-192.
4. خداداد کاشی، فرهاد، زراء نژاد، منصور، و یوسفی حاجی آباد، رضا (1392). بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه­ای ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، 13(4)، 1-25.
5. شهیکی تاش، محمدنبی، کرمی تیره شبانکاره، حمیده، و روشن، رضا (1395).  ارتباط مؤلفه­های ساختاری بازار و ضریب فازی فناوری در صنایع کارخانه­ای ایران، فصلنامهعلمی- پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، 5(17)، 45-72.
6. کردبچه، حمید، و امامی، سوده السادات (1391). ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه­های صنعتی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1(4)، 63-89
7. متفکرآزاد، محمد علی، و رهنمای قراملکی، غلامحسین (1392). بررسی تاثیر فعالیت­های RD بر ارزش افزوده در واحدهای تحقیق و توسعه ایران، مجلهعلمیپژوهشی سیاستگذاریاقتصادی، 5(9)، 29-54.
8. مرکز آمار ایران، نتایج طرح­های جامع آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور طی سال­های 1375-1392، تهران: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.  
 
. Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and innovation: An inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics, 120(2), 701-728.
2. Alfranca, O., Voces, R., Herruzo, A. C., & Diaz-Balteiro, L. (2014). Effects of innovation on the European wood industry market structure. Forest Policy and Economics40, 40-47.
3. Arrow, K. J. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In Readings in Industrial Economics, 609-626, Princeton University press.
4. Asgharpurh, H., Fallahi, F., Khodadad Kashi. F., Pourebadollahan Covich, M., & Dehghani A. (2012). The Impact of Innovation on the Market Share of Iranian Textile and Leather Industries (Nonlinear Approach), Quarterly journal of Applied Economic Studies in Iran (AESI), 1(1), 63-97. (In Persian).
6. Bombardini, M., Li, B., & Wang, R. (2017). Import Competition and Innovation: Evidence from China. Researchpaper:http://www7.econ.hitu.ac.jp/cces/trade_conference_2017/paper/matilde_bombardini.
7. Chen, Z., Zhang, J., & Zheng, W. (2017). Import and innovation: Evidence from Chinese firms. European Economic Review, 94, 205-220.
8. Chernyshev, N. (2017). The relationship between R&D and competition: reconciling theory and evidence. CDMA Working Paper Series No. 1704. Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis.
9. Colletaz, G., & Hurlin, C. (2006). Threshold effects of the public capital productivity: an international panel smooth transition approach. Working Paper, 1/2006, LEO, Université d'Orléans, 1-39.
10. Dasgupta, P., & Stiglitz, J. (1980). Industrial structure and the nature of innovative activity. The Economic Journal, 90(358), 266-293.
11. Dhanora, M., Sharma, R., & Khachoo, Q. (2018). Non-linear impact of product and process innovations on market power: A theoretical and empirical investigation. Economic Modelling, 70, 67-77.
12. Fok, D., Van Dijk, D., & Franses, P. H. (2005). A multi‐level panel STAR model for US manufacturing sectors. Journal of Applied Econometrics, 20(6), 811-827.
13. Galbraith, J. K. (1952). American Capitalism, the Concept of Countervailing Power. Houghton Mifflin Company. Boston.
14. Gonzalez, A., Terasvirta, T., and Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models, SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604, 1-33.
15. Goodwin, M. (1998). Firm Size and RD Testing the Schumpeterian Hypothesis. University Avenue Undergraduate Journal of Economics, 2(1), 4.
16. Hashmi, A. R. (2013). Competition and innovation: The inverted-U relationship revisited. Review of Economics and Statistics, 95(5), 1653-1668.
17. Hashmi, A. R., & Biesebroeck, J. V. (2016). The relationship between market structure and innovation in industry equilibrium: a case study of the global automobile industry. Review of Economics and Statistics, 98(1), 192-208.
18. Hu, T., & Xie, C. (2016). Competition, innovation, risk-taking, and profitability in the chinese banking sector: An empirical analysis based on structural equation modeling. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016.
19. Iran Statistical Center, results of comprehensive census designs from industrial orkshops of ten employees and more during the years 1375-1382. Tehran, presidency of the I.R.I. plan and budget organization (In Persian).
20. Khodadad Kashi, F., Zarranezhad, M., & Yousefi, R. (2015). Evaluation of Interaction Effects of Market Concentration, Profitability, R&D and Advertising in Iran’s Manufacturing SectorQuarterly journal of The Economic Research, 15 (3):175-194 (In Persian).
21. Khodadad Kashi, F., Zarranezhad, M., & Yousefi Hajiabad, R. (2014). The Effect of Market Structure on Innovation and R&D in Iran’s Manufacturing Sector Quarterly journal of The Economic Research, 13 (4):1-25 (In Persian).
22. Kordbacheh, H., & Emami, S. S. (2013). Market Structure and R&D expenditures In Iranian large manufacturing industries Quarterly journal of Applied Economic Studies in Iran (AESI), 1(4), 63-89. (In Persian).
23. Lee, J., & Kim, B.C. (2013). The relationship between innovation and market share: Evidence from the global LCD industry. Industry and Innovation, 20(1), 1-21.
24. Levin, R., & Reiss, P. C. (1984). Tests of a Schumpeterian model of R&D and market structure. In R&D, patents, and productivity (pp. 175-208): University of Chicago Press.
25. Matopoulos, A., & Bourlakis, M. (2011). Identifying innovation strategies: insights from the Greek food manufacturing sector. International Journal of Innovation and Regional Development, 3(2), 159-173.
26. Motafakkere Azad, M. A., & Rahnomay Garamaleki, G. (2013). The Effect of R&D Efforts on the Value Added in Iran’s R&D Units, the journal of Economic policy, 5(9), 29-55. (In Persian).
27. Needham, D. (1975). Market structure and firms' R & D behavior. The Journal of Industrial Economics, 241-255.
28. Peneder, M., & Wörter, M. (2014). Competition, R&D and innovation: testing the inverted-U in a simultaneous system. Journal of Evolutionary Economics, 24(3), 653-687.
29. Rickard, S. (2006). The economics of organizations and strategy: McGraw-Hill Education.
30. Shahiki tash, M. N., karami tirehshabankareh, H., & roshan, R. (2016). The relationship between the components of market structure and technology fuzzy factor in Iranian manufacturing industries (Schumpeter approach test) Quarterly journal of Applied Economic Studies in Iran (AESI), 5(17), 27-54. (In Persian).
31. Thanh, S. D. (2015). Threshold effects of inflation on growth in the ASEAN-5 countries: A Panel Smooth Transition Regression approach. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(38), 41-48.