راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور بر اساس روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول با استفاده از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی برای تبیین راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور استفاده شده است. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان نمونه آماری پژوهش را تشکیل می‌دادند. با توجه به کفایت نمونه‌گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله‌برفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرایند سه‌مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. نمونه آماری تحقیق بر اساس توصیه‌های استفاده از مدل‌های تأییدی 250 نفر تعیین شده بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقوله‌های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می‌دهد که همه مدل‌های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies for Knowledge-Based Employment Development in Iran via the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

 • Alireza Jamshidi 1
 • Samad Aali 2
 • Alireza Bafandeh Zendeh 3
1 Department of Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, islamic Azad Univercity, Tabriz-Iran
2 Department of Management, Faculty of Management - Accounting, Islamic Azad University of Tabriz / Assistant Professor
3 Department of Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Islamic Azad Univercity, Tabriz-Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to explore strategies for developing knowledge-based employment in the country. The present research is applied to the research purpose, applied-development, and in terms of the method of research, it is a qualitative and quantitative mixture. In the first stage, using the Grounded Theory, a conceptual model has been used to explain the strategies for developing knowledge-based employment in the country. In the qualitative section, experts familiar with the issue of developing knowledge-based knowledge formed the statistical sample of research. According to the adequacy of sampling and theoretical saturation, 15 people were selected through purposeful sampling and bullet-shot sampling method. To analyze the data, a three stage, open, axial and selective coding process has been used. In the quantitative part of the research, the statistical population of the study included all the managers and experts of the companies of the students. The statistical sample of the research was based on the recommendations of the use of confirmatory models of 250 people. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used based on the sub-categories and the concepts derived from the qualitative research stage and based on the paradigm model. A confirmatory factor analysis has been used to analyze the data. The results of a small part of the research show that all validation models have been formulated appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employment of knowledge base
 • causative conditions
 • outcomes
 • background conditions
 1. شرفی، محمد و عباسپور، عباس(1394)، شناسایی قابلیتهای اشتغال­پذیری دانش­آموختگان دانشگاه­ها براساس نظریه داده بنیاد، نوآوری و ارزش­آفرینی، 3(7)، 33-48.
 1. Adams, J. D. (1990). Fundamental stocks of knowledge and productivity growth. Journal of political economy, 98(4), 673-702.
 2. Arpaia, A., & Curci, N. (2010). EU labour market behaviour during the Great Recession.
 3. Asian Development Bank. (2014). Innovative Asia: Advancing the knowledge-based economy—Highlights of the forthcoming ADB study report.
 4. Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries.  Journal of economics, 106(2), 407-443.
 5. Brödner, P. (2000). The future of work in a knowledge-based economy. In ICT/CIREM Int. Seminar on Economy and Work in the Knowledge Society, Barcelona, 24-25.
 6. Carayannis, E. G., Ferreira, J. J., Jalali, M. S., & Ferreira, F. A. (2018). MCDA in knowledge-based economies: Methodological developments and real world applications. Technological Forecasting and Social Change, 131, 1-3.
 7. Chen, D., & Dahlman, C. (2005). The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations. World Bank.
 8. Elsby, M. W., Hobijn, B., & Sahin, A. (2010). The labor market in the Great Recession (No. w15979). National Bureau of Economic Research.
 9. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research policy, 29(2), 109-123.
 10.  Hameed, A., & Waheed, A. (2011). Employee development and its affect on employee performance a conceptual framework. International journal of business and social science, 2(13).
 11.  Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. American economic review, 90(5), 1184-1208.
 12.  Leydesdorff, L. (2006). The knowledge-based economy: Modeled, measured, simulated. Universal-Publishers.
 13.  Lindley, R. M. (1999). Population ageing and the labour market in Europe. Rivista Italiana di Economia, Demografiae Statistica, 53, 167-192.
 14.  OCDE, O. O. (1996). The knowledge-based economy. Organisation for economic cooperation and development, OEeD, OECD, 2, 1-46.
 15.  Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: is information technology the story?. Journal of economic perspectives, 14(4), 3-22.
 16.  Pilat, D., & Lee, F. C. (2001). Productivity Growth in ICT-producing and ICT-using Industries.
 17.  Rannikko, H. (2012). Early development of new technology-based firms: a longitudinal analysis on new technology-based firms’ development from population level and firm level perspectives. Hanken school of Economics.
 18.  Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.
 19.  Sarafi, M. & Abbaspour, A.(2015), Identification of Employability Capabilities Graduates of Universities based on Grounded Theory, Innovation and Enterpreneurship, 3(7), 33-48 (In Persian).
 20.  Schilirò, D. (2010). Investing in knowledge: knowledge, human capital and institutions for the long run growth. MJ Arentsen, W. van Rossum, AE Steenge, Edward Elgar, Cheltenham, 33-50.
 21.  Sharma, R. S., Iqbal, M. I. N. A., & Victoriano, M. M. (2013). On the use of benchmarking and good practices for knowledge management for development. Knowledge Management Research & Practice, 11(4), 346-360.
 22.  Smith, S. C., & Rothbaum, J. (2013). Cooperatives in a global economy: Key economic issues, recent trends, and potential for development. IZA Policy Paper,68.
 23.  Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
 24.  Soriano, F. H., & Mulatero, F. (2010). Knowledge policy in the EU: From the Lisbon strategy to Europe 2020. Journal of the Knowledge Economy, 1(4), 289-302.
 25.  The World Bank. (2003 a), Engendering ICT: ensuring gender equality in ICT for Development, Washington D.C.
 26.  The World Bank. (2012), “Knowledge Economy Index ( KEI ) 2012 Rankings 1 The World Bank ’ s Knowledge Assessment Methodology ( KAM : www.worldbank.org/kam) is an online interactive tool that produces the Knowledge Economy Index (KEI)– an aggregate index representing a country”, Knowledge Creation Diffusion Utilization, 1–9.
 27.  Trzcielinski, S. (2015). The influence of knowledge based economy on agility of enterprise. Procedia Manufacturing, 3, 6615-6623.
 28.  van Oort, F. G., Oud, J. H., & Raspe, O. (2009). The urban knowledge economy and employment growth: a spatial structural equation modeling approach. The Annals of Regional Science, 43(4), 859.
 29.  World Bank Institution. (2007). Building Knowledge Economies: Advanced Strategies for Development. World Bank Institution.