اثرات پویای منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران (رهیافت TVP-FAVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ایالتی آریزونا

چکیده

چکیده
مناطق مختلف در یک کشور واکنش‌های متفاوتی به شوک‌های پولی نشان می‌دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک‌های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان‌های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک‌های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده‌های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان‌های مختلف به شوک‌های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک‌های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در تصمیم گیری‌های سیاستی و اقتصادی، تفاوت‌های منطقه‌ای را در نظر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dynamic Regional Effects of Monetary Policy on Employment in Iran (TVP-FAVAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Barkhordari 1
  • Mohsen Froughi far 2
1 Faculty of Economics, University of Tehran
2 PhD Student in Economics, Arizona State University
چکیده [English]

The regions in a country respond differently to monetary shocks. The purpose of this paper is to analyze the effects of monetary shocks on employment in regions with non-systematic mechanism of monetary transmission. To achieve this purpose, we used TVP-FAVAR approach to describe monetary shocks in the thirty provinces over 1384:1- 1394:4. The results show that there are different responses to monetary shocks in Iranian provinces. Also, the response of each province is different in terms of time, and the economic conditions play main roles in response of province to monetary shocks. The findings of this paper represent evidences of asymmetric effects of monetary policies in Iranian regions. We suggest the central bank should consider the regional differences in policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional differences
  • Factor model
  • Monetary policy
  • Monetary transmission mechanism
 
1. جلائی، سید عبدالمجید، و شیرافکن، مهدی (1388). تاثیر سیاست­های پولی بر سطح بیکاری از طریق منحنی فلیپس نیوکینزین در ایران. مجله­ اقتصاد کلان، 35 (9)، 36-13.
2. خداپرست شیرازی، جلیل (1393). اندازه­گیری اثرات تکانه سیاست­های پولی در ایران: رویکرد خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR). مجله اقتصاد مقداری،  11(1) ، 101-75.
3. شریفی رنانی، حسن، کمیجانی، اکبر، و شهرستانی، حمید (1388). بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری. مجله پول و اقتصاد، 2، 176-145.
4. کمیجانی، اکبر، و اسدی مهماندوستی، الهه (1389). سنجشی از تاثیر تکانه­های نفتی و سیاست­های پولی بر رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 45 (3) ، 262-245.
5. مشیری، سعید، و واشقانی، محسن (1389). بررسی مکانیزم انتقال پولی و زمان­یابی آن در اقتصاد ایران،  فصلنامه مدلسازی اقتصادی. 1(11) ، 32-1.
6. مرکز آمار ایران، گزارش آمار گیری نیروی کار. سال­های مختلف، https://www.amar.org.ir
7. هادیان، ابراهیم، و رضایی سخا، زینب (1388). بررسی تاثیر تکانه­های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران.  فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی)، 6، 50-27.
8. هژبرکیانی، کامبیز، و ابطحی، یحیی (1387). آزمون دیدگاه­های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن تکانه­های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل­های چرخش رژیم مارکوف.  مجله اقتصاد کلان، 30، 144-123.
9. همتی، مریم، و جلالی نائینی، احمد رضا (1390). بررسی اثر تکانه­های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR. پژوهش­های اقتصادی ایران، 16(49)، 239-205.
 
Anagnostou, A., & Papadamou, S. (2012). The effects of monetary policy shocks across the Greek Regions. www.econstor.eu.
2. Angeloni, I., Kashyap, A. K., Mojon, B., & Terlizzese, D. (2002). Monetary transmission in the Euro Area: where do we stand?. www.ecb.europa.eu.
3. Arnold, I. J., & Vrugt, E. B. (2004). Firm size, industry mix and the regional transmission of monetary policy in Germany. German Economic Review5(1), 35-59.
4. Bernanke BS, Blinder AS. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. American Economic Review, 82, 901-921.
4. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. National Bureau of Economic Research, w5146.
5. Blanchard, O. J., Katz, L. F., Hall, R. E., & Eichengreen, B., (1992). Regional evolutions. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 1-75.
6. Bloor, C., & Matheson, T. (2010). Analyzing shock transmission in a data-rich environment: a large BVAR for New Zealand. Empirical Economics, 39(2), 537-558.
7. Canova, F., &Gambetti, L.,(2009). Structural changes in the US economy: is there a role for monetary policy?. Journal of Economic Dynamics and Control,33(2), 477-490.
8. Carlino G, DeFina R. (1999). The differential regional effects of monetary policy: evidence from the U.S. states.  Journal of Regional Science, 39:339-358.
9. Chappell, H. W., McGregor, R. R., & Vermilyea, T. A. (2008). Regional economic conditions and monetary policy. European Journal of Political Economy, 24(2), 283-293.
10. Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: what have we learned and to what end?. Handbook of Macroeconomics, 1, 65-148.
11. Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (2000). Monetary policy rules and macroeconomic stability: evidence and some theory. The Quarterly Journal of Economics, 115(1), 147-180.
12. Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302.
13. Crone TM. (2005). An alternative definition of economic regions in the United States based on similarities in state business cycles. The Review of Economics and Statistics, 87, 617-626.
14. De Grauwe, P. (2000). Monetary policies in the presence of asymmetries. Journal of Common Market Studies, 38(4), 593-612,
15. De Lucio, J. J., & Izquierdo, M. (1999). Local responses to a global monetary policy: the regional structure of financial systems. Documento de Trabajo, 99, 14.
16. Di Giacinto, V. (2003). Differential regional effects of monetary policy: a geographical SVAR approach. International Regional Science Review, 26(3), 313-341.
17. Domazlicky, B. (1980). Regional business cycles: a survey. Regional Science Perspectives, 10, 15-34.
18. Duran, H. E., & Erdem, U. (2014). Regional effects of monetary policy: Turkey case. Regional and Sectoral Economic Studies, 14(1), 133-144.
19. Durbin, J., & Koopman, S. J. (2002). A simple and efficient simulation smoother for state space time series analysis. Biometrika, 603-615.
29. Georgopoulos G. (2009). Measuring regional effects of monetary policy in Canada. Applied Economics, 41, 2093-2113
30. Gertler, M., & Gilchrist, S. (1993). The role of credit market imperfections in the Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence. The Scandinavian Journal of Economics, 43-64.
17. Hadian, Ebrahim & Zinab, Rezaei Sakha (2009). An investigation of economic shocks on unemployment in Iran. Journal of Quantitive Economy, 6, 27-50.
18. Hemmati, Maryam & Ahmad Reza, Jalalei Naeini (2011). An investigation of money shocks on 12 groups of commodities using FAVAR model. Iranian Economic Studies, 16 (49), 205-239 (In Persian).
19. Hzher Kyani, Kambiz & Abtahi, Yahya (2008). The test of New-Keynesian about asymmetric effects of money shocks on production in Iran using Markov regime model. Journal of Macroeconomics, 30, 123-144 (In Persian).
20. Jalaei, Seid Abdolmajid, Mahdi, Shirafkan (2009). The effects of monetary policies on unemployment through Fapsis New-Keynesian in Iran. Journal of Macroeconomics, 9 (35), 13-36 (In Persian).
21. Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (1997). The role of banks in monetary policy: a survey with implications for the European monetary union. Economic Perspectives-Federal Reserve Bank of Chicago21, 2-18.
22. Khodaparst Shirazi, Jalil (2014). Measuring of monetary policies shock in Iran: FAVAR approach. Journal of Quntative Economy, 11 (1), 75-101 (In Persian).
23. Komijani, Akbar & Elahe, Asadi Mehman Doust (2010). A measuring of oil shocks and monetary policies on economic growth in Iran. Journal of Economic Research, 45 (3), 245-262 (In Persian).
24. Korobilis, D., &Gilmartin, M. (2010). The dynamic effects of US monetary policy on state unemployment. www.papers.ssrn.com.
25. Marcellino, M., Stock, J. H., & Watson, M. W. (2003). Macroeconomic forecasting in the Euro area: country specific versus area-wide information. European Economic Review47(1), 1-18.
26. Moshiri, Saeid & Mohsen, Vashghani (2009). An investigation of money mechanism and time tracking in Iranian economy. Journal of Economic Modeling, 1(11), 1-32 (In Persian).
27. Nachane, D. M., Ray, P., & Ghosh, S. (2002). Does monetary policy have differential state-level effects? An empirical evaluation. Economic and Political Weekly, 4723-4728.
28. Oliner, S. D., & Rudebusch, G. D. (1996). Monetary Policy and Credit Conditions: Evidence from the Composition of External Finance Comment. The American Economic Review86(1), 300-309.
29. Owyang, M. T., & Wall, H. J. (2003). Regional disparities in the transmission of monetary policy. Federal Reserve Bank of St. Louis,
30. Ridhwan, M. M., de Groot, H. L., Rietveld, P., & Nijkamp, P. (2011). The regional impact of monetary policy in Indonesia. https://papers.tinbergen.nl
31. Sharifei Rannani, Hasan, A. Komijani, & Hamid, Shahrestani. (2009). An investigation of money channels in Iran: SVAR. Journal of Money and Economy, 2, 145-176 (In Persian).
32. Statistical Center of Iran, Survey of labor force, Different years, https://www.amar.org.ir
33. Xiaohui, G., & Masron, T. A. (2014). Regional effects of monetary policy in China: the role of spillover effects. Asian Academy of Management Journal,19(1), 113-146.