اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا کریمی تکانلو

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

z.karimitabrizu.ac.ir
04133392351-52

سردبیر

دکتر جعفر حقیقت

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

jhaghighat79gmail.com

کارشناس نشریه

خدیجه نعمت پور

دانشگاه تبریز

tuaesjgmail.com
04133392360

ویراستار

دکتر زینب برادران خانیان

اقتصاد ویراستار علمی و ادبی و صفحه آراء

zeinab.baradaranyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آقای دکتر محسن بهمنی اسکوئی

عضو هیات علمی دانشگاه ویسکانسین-میلواکی

bahmaniuwm.edu

آقای دکتر بهرام آدرنگی

عضو هیات علمی دانشگاه پورتلند

adrangiup.edu

آقای دکتر محمدرضا فرزانگان

عضو هیات علمی دانشگاه فیلیپس ماربوگ آلمان

farzaneganuni-marburg.de

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد اسدزاده

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

assadzadehgmail.com

دکتر کریم اسلاملوئیان

استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir

دکتر علی اصغر بانوئی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

banouei7yahoo.com

دکتر داود بهبودی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

dbehbudigmail.com

دکتر حسین پناهی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

panahitabrizu.ac.ir
041-33392351-52

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

mohsen_p51hotmail.com

دکتر جعفر حقیقت

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

jafarhaghighatyahoo.com

دکتر حسن حیدری

استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

heidari.hassangmail.com

دکتر سعید راسخی

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

saeed_rasekhiyahoo.com

دکتر بهزاد سلمانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

behsalmanigmail.com

دکتر کیومرث شهبازی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه

kiumars_shahbaziyahoo.com

دکتر سید کمال صادقی

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

sadeghiseyedkamalgmail.com

دکتر محمد حسن فطرس

استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

fotrosbasu.ac.ir

دکتر محمد علی فلاحی

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

falahium.ac.ir

دکترسید علیرضا کازرونی

استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

ar.kazeroonigmail.com

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

m.motafakkergmail.com

دکتر پرویز محمدزاده

اقتصاد استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com

دکتر زهرا نصراللهی

اقتصاد دانشیار اقتصاد دانشگاه یزد

nasryazd.ac.ir

آقای دکتر میثم موسائی

علوم اقتصادی استاد دانشگاه تهران

mousaaeiut.ac.ir