نویسنده = مجتبی بهمنی
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-26

10.22034/ecoj.2021.46524.2900

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفند آبادی


بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 119-144

مجتبی بهمنی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی