نویسنده = ایرج سلیمانزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 149-182

ایرج سلیمانزاده؛ حمیدرضا فعالجو؛ حسن حیدری